Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego prof. dr

Transkrypt

Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego prof. dr
Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
DK – 0001-9/2014
Wrocław, dn. 12.11.2014.
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE
RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia
Podyplomowego, które odbędzie się w środę 19 listopada 2014 r. o godz. 12.00
w Audytorium im. Jana Pawła II, przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
Obecność na posiedzeniu Rady Wydziału jest, zgodnie ze Statutem UMW, obowiązkowa.
Parking przy Wydziale Farmacji jest bezpłatny dla członków RW w dniu posiedzenia
w godzinach 11.30-15.00.
PROGRAM POSIEDZENIA
GODZ. 12.00
1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady WLKP z dnia 15 października 2014 r.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Senatu UMW z dnia 29 października 2014 r.
3. Prezentacja wyników pracy zespołu badaczy z Kliniki Neurochirurgii- referuje
prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz.
4. List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej nt.
Zasad etyki naukowej- referuje prof. dr hab. Joanna Rymaszewska.
KURSY
5. Zatwierdzenie planu i programu kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy
dentystów obowiązujących w roku akademickim 2014/2015.
Uchwała RWLKP Nr 188/XI/2014
RESTRUKTURYZACJA
6.
Sprawa likwidacji Zakładu Medycyny Sportowej Katedry Chirurgii Urazowej.
Uchwała RWLKP Nr 189/XI/2014
KONKURSY NA STANOWISKA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Powołanie komisji konkursowych ds. obsady stanowisk profesorów zwyczajnych w:
7. Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Uchwała RWLKP Nr 190/XI/2014
8. Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uchwała RWLKP Nr 191/XI/2014
Powołanie komisji konkursowej ds. obsady stanowiska profesora nadzwyczajnego w:
9. Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
Uchwała RWLKP Nr 192/XI/2014
HABILITACJE
10. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego oraz powołania trzech członków komisji habilitacyjnej:
Dr Andrzej Konieczny
starszy asystent Oddziału Nefrologii z Pododdziałem Diabetologii i Transplantologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,
tytuł osiągnięcia naukowego:
„Mechanizmy progresji przewlekłej choroby nerek”
Uchwała RWLKP Nr 193/XI/2014
DOKTORATY
11. Nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych
w dyscyplinie medycyna:
Uchwała RWLKP Nr 194/XI/2014
lek. Krzysztof Forgacz
12. Wybór komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie, komisji doktorskiej
oraz recenzentów do oceny rozprawy doktorskiej:
Uchwała RWLKP Nr 195/XI/2014
a) lek. Anna Rakowska-Chort
zastępca ordynatora w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego
w Wałbrzychu,
tytuł pracy doktorskiej:
„Charakterystyka kliniczna i biochemiczna pacjentów z chorobami sercowonaczyniowymi i zaburzeniami węglowodanowymi ocenianymi na podstawie
glikemii i hemoglobiny glikowanej”
Promotor: dr hab. Jacek Daroszewski
b) mgr analityki medycznej Marcelina Żabińska
specjalista naukowo-techniczny w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny
Transplantacyjnej UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Rola komórek T-regulatorowych oraz Th17 w mediowaniu reaktywności
autoimmunologicznej u pacjentów z toczniowym zapaleniem nerek”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Krajewska
2
13. Anulowanie przewodu doktorskiego
Uchwała RWLKP Nr 196/XI/2014
lek. Piotr Sołtysiak
młodszy asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie,
tytuł pracy doktorskiej:
„Zastosowanie inżynierii tkankowej w leczeniu długoodcinkowych postaci
wrodzonego zarośnięcia przełyku”
Promotor: prof. dr hab. Maciej Bagłaj
14. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wybór promotora:
Uchwała RWLKP Nr 197/XI/2014
a) lek. Karolina Mędrek
rezydent w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW,
tytuł pracy doktorskiej:
„Opracowanie i walidacja metod pomiaru nasilenia świądu”
Opiekun naukowy: dr hab. Adam Reich, prof. nadzw.
b) lek. Piotr Sołtysiak
młodszy asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie,
tytuł pracy doktorskiej:
„Zastosowanie inżynierii tkankowej w leczeniu długoodcinkowych postaci
wrodzonego zarośnięcia przełyku”
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Maciej Bagłaj
15. Sprawy różne, pytania, wolne wnioski.
W głosowaniach przewidzianych w pkt. 10-14 głosują członkowie RWLKP
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
Z wyrazami szacunku
Dziekan WLKP
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
3
Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
KOLOKWIUM HABILITACYJNE
dr Donata Urbaniak- Kujda
adiunkt Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW,
„Rola mikrośrodowiska w patogenezie szpiczaka plazmocytowego na podstawie oceny
ekspresji metaloproteinaz i ich regulatorów oraz molekularnych czynników
pozakomórkowych”
1. Kolokwium habilitacyjne.
2. Głosowanie w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego.
Uchwała RWLKP Nr 198/XI/2014
3. Wykład habilitacyjny.
4. Głosowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.
Uchwała RWLKP Nr 199/XI/2014
Z wyrazami szacunku
Dziekan WLKP
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
4