Zał. 1 - Hydro

Transkrypt

Zał. 1 - Hydro
Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego z dnia 19.10.2015 r.
Specyfikacja techniczna
Dotycząca zapytania ofertowego na:
Przeprowadzenie procesu certyfikacji tłoczni ścieków TSC
(Dotyczy zadania nr 5)
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie niezbędnych czynności celem uzyskania
certyfikatu badania typu tłoczni TSC na zgodność z następującymi przepisami i dyrektywami
wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi:
1.
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady
89/106/EWG – Dyrektywa „Wyroby budowlane”
2.
DYREKTYWA 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia – Dyrektywa „niskonapięciowa”
3.
DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia
15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich
odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę
89/336/EWG – Dyrektywa „kompatybilność elektromagnetyczna”
Typoszereg tłoczni ścieków TSC składa się z 8 typowielkości: 1.40, 1.60, 2.15, 2.30,
2.45, 2.60, 2.80, 3.10 w dwóch wariantach konstrukcyjnych.
1