Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Monika

Transkrypt

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Monika
Znak sprawy: DZ 2710-30/16
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
Instytut Nafty i Gazu
Państwowy Instytut Badawczy
Kraków, ul. Lubicz 25A
tel. (12) 421-00-33, fax. (12) 421-00-50, www.inig.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na
obsługę VIII Międzynarodowej Konferencji
ŚRODKI SMAROWE 2017 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB
w dniach 10-12 maja 2017 r.,
polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej
oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 10-12 maja 2017 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120
uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w
odległości do 300 km od Krakowa.
SIWZ w wersji papierowej można odebrać w siedzibie INIG-PIB, ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, w pok. 223, w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Monika Stachnik, Elżbieta Turek, Magdalena Szymanik, Tomasz Kusia – e-mail: [email protected]
Ofertę należy złożyć w siedzibie INIG - PIB, Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat – pok.113, I piętro
do dnia 15-07-2016 r. do godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15-07-2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Instytutu w Krakowie, ul. Lubicz 25A, pok. 107.
Dyrektor
Instytutu Nafty i Gazu
Państwowego Instytutu Badawczego
Maria Ciechanowska
06 lipca 2016r.