2009 SUPLEMENT DO PRZEWODNIKA PO TRASIE XVII RAJDU NTR

Transkrypt

2009 SUPLEMENT DO PRZEWODNIKA PO TRASIE XVII RAJDU NTR
Suplement
do Przewodnika po trasie XVII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie
„Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
Suplement
do Przewodnika po trasie XVII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie
„Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
27 – 28 czerwca 2009
27 – 28 czerwca 2009
2)
Ogród
Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Po drugiej stronie
klasztornego okna –
ogród nie zaczarowany.
Nie syci kolorami
ani zapachem.
Tutaj czujne oko
śledziło nieustannie
zmęczone kroki kardynała.
Na klasztornej trawie
będącej w istocie
więziennym spacerniakiem,
odcisnęły na zawsze
ślad wolności.
Tak,
ciało moŜna zniewolić –
lecz wystarczy widzieć
po drugiej stronie okna
mały skrawek nieba,
by duch pozostał
wolny.
Prudnik –Las, 4.11.2005, XVI Najazd Poetów
Edmund Borzemski
Wykaz źródeł:
Kalendarium więzienne i zapiski Prymasa Wyszyńskiego (równieŜ na stronie
pierwszej) zacytowano na podstawie: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas
Polski, Zapiski więzienne, wyd. ÈDITIONS DU DIALOGUE, SOCIÈTÈ
D’ÈDITIONS INTERNATIONALES, Paris 1982.
2)
E. Borzemski, Wiatrem po szkle, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2009.
1)
© NTR 2009 Opracowanie - Henryk Gałkowski. Znak wodny wg projektu pieczątki oraz grafika –
Wojciech Paszkowski.
Skład i druk: Odlewnia śeliwa w Tułowicach Małych, „Ekopol Opolski” sp. z o.o.
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
4 października 1956
Brak męstwa jest dla biskupa początkiem klęski. Czy jeszcze
moŜe być apostołem? PrzecieŜ istotne dla apostoła jest
świadectwo Prawdzie? A to zawsze wymaga męstwa.
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
Suplement
do Przewodnika po trasie XVII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie
„Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
Suplement
do Przewodnika po trasie XVII Rajdu Rowerowego NTR przez Bory Niemodlińskie
„Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego”
27 – 28 czerwca 2009
27 – 28 czerwca 2009
16 maja 1956
Ksiądz Prymas pisze w Komańczy tekst Ślubowań Jasnogórskich, będących
programem moralnego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski.
sierpień 1956
Nadal uwięziony w Komańczy Prymas Polski opracowuje koncepcję Wielkiej
Nowenny Tysiąclecia, będącej następnym po Ślubach Jasnogórskich elementem
przygotowań do Tysiąclecia Chrztu Polski.
26 sierpnia 1956
Pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu biskup Klepacz
składa w Częstochowie zredagowane przez Prymasa Polski Jasnogórskie Śluby
Narodu.
28 października 1956
Po uprzednim przyrzeczeniu przez przedstawicieli rządu przywróceniu
Kościołowi głównych praw i naprawienia krzywd Prymas Polski wraca na prośbę
władz do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne.
Kalendarium więzienne:
25 września 1953
W późnych godzinach wieczornych został aresztowany i uwięziony Stefan
kardynał Wyszyński, Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński
i warszawski.
26 września 1953
Kardynała Wyszyńskiego przewieziono w nocy samochodem do pierwszego
miejsca uwięzienia – do Rywałdu.
12 października 1953
Wieczorem przewieziono Prymasa Polski do nowego miejsca uwięzienia – do
Stoczka koło Lidzbarka Warmińskiego.
8 grudnia 1953
Uwięziony Prymas dokonuje aktu duchowego oddania się Matce BoŜej i pełnego
zawierzenia Jej swego losu. W akcie tym była zgoda na kaŜdy los wyznaczony
przez Boga.
2 lipca 1954
Prymas Polski w poczuciu odpowiedzialności za kościół kieruje z miejsca
uwięzienia w Stoczku memoriał do rządu, rekapitulujący wszystkie wysiłki
Episkopatu dla osiągnięcia porozumienia z rządem.
6 sierpnia 1954
Znakiem zmniejszającej się izolacji jest częściowe udostępnienie Kardynałowi
prasy.
6 października 1954
Prymas Polski zostaje przewieziony samolotem do trzeciego miejsca uwięzienia
w Prudniku Śląskim. Ponownie zwraca się listownie do rządu, m.in. w czasie
choroby ojca, ale listy te pozostają bez odpowiedzi. Prymas postanawia nie
kierować więcej Ŝadnych pism do władz.
koniec 1954
Władze dopuszczają do badań klinicznych w szpitalu MBP zapadającego na
zdrowiu Kardynała.
7 sierpnia 1955
Kardynał Wyszyński odrzuca propozycję władz zamieszkania w izolacji
klasztornej za cenę zrzeczenia się swych funkcji kościelnych.
27 października 1955
Rząd wydaje zarządzenie, mocą którego Ksiądz Prymas zostaje przeniesiony do
czwartego miejsca uwięzienia w Komańczy, co oznacza złagodzenie warunków
izolacji, ale władze podtrzymują decyzje z 24 września 1953 zakazującą
kardynałowi Wyszyńskiemu pełnienia jego funkcji kościelnych.
2 listopada 1955
Pierwsze odwiedziny u Prymasa biskupów Klepacza i Chromańskiego, w czasie
których kardynał dowiaduje się o wszystkim, co nastąpiło po jego aresztowaniu.
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne
Z zapisków Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku Śląskim
12.VI.1955, niedziela
(…)
Gdy patrzę na gniazdo muchołówek, które skrzydlaci rodzice uwili sobie we
framudze mego okna i tu złoŜyli pięcioro swoich piskląt – zaczynam lepiej
rozumieć Ołtarz duszy kapłańskiej. Te nieudolne okruszyny, w których zaledwie
tli iskierka Ŝycia, umieją tylko dziobki swoje otwierać – jak szeroko i namiętnie,
jak chciwie i odruchowo – gdy tylko usłyszą szum skrzydeł ojcowskich. Jak
bardzo bezpiecznie czują się w tym gniazdku, chociaŜ dzieli je od wnętrza mej
izby tylko – szyba. Jak są gotowe, jak czujne … Jak nigdy nie mają dość!
GdzieŜ lepiej czuć się moŜe pisklę, jeśli nie w gniazdku? CóŜ dziwnego, Ŝe tak
niechętnie puszcza się ku pierwszemu lotowi.
Bardziej niŜ pisklęciem nieudolnym czuję się przy ołtarzu. Umiem tylko jedno –
otwierać usta. Ale nic z nich dać nie mogę! Tylko Chrystus wszystko w nie
wkłada.
(…)
Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne