Wzór umowy

Transkrypt

Wzór umowy
UMOWA
NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA BADAŃ B+R MAJĄCYCH NA CELU WERYFIKACJE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA
SUBSTANCJI AKTYWNEJ
zawarta w Warszawie, w dniu __ grudnia 2016 r.
(dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
KF Niccolum Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (kod pocztowy 05-270) przy ul. Tadeusza Kościuszki 43, wpisaną do KRS
pod nr 0000556526, o numerze NIP 1251632838, REGON 361408655, (dalej: „Zamawiający”), reprezentowanym
przez:
–
Izabelę Zawiszę – Członka Zarządu
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(dalej: „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:

_____________________

_____________________
zwanymi też łącznie w dalszej części „Stronami”.
Zamawiający, ogłosił zamiar udzielenia zamówienia i po przeprowadzeniu postępowania zawarł Umowę,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badań mających na celu
weryfikację efektywności działania nowej substancji aktywnej, opracowanej poprzez modyfikację biozgodnego
polimeru o silnych właściwościach wiązania jonów niklu, dedykowanej dla zastosowań w dermokosmetykach,
poprzez bezpośrednią realizację zadań badawczych, szczegółowo opisanej w ogłoszeniu o zamówieniu nr ____
z dnia ____ oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ________________, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy (dalej:
„Oferta”), a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 Umowy (dalej: „Przedmiot
Umowy”).
§2
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Przedmiot Umowy realizowany będzie, w okresie od grudnia 2016 roku do marca 2017 roku, w sposób określony
w niniejszym paragrafie.
2. Realizacja Przedmiotu Umowy polegać będzie na wykonaniu testów efektywności działania nowej substancji
aktywnej przeciw objawom alergii niklowej poprzez badania aplikacyjne (in vivo) z udziałem ochotników
z potwierdzoną badaniami lekarskimi nadwrażliwością na nikiel oraz oszacowanie siły wiązania jonów niklu przez
substancję aktywną.
3. Testy dermatologiczne (patch test) przeprowadzane zostaną na grupie osób (probantów) z potwierdzoną
badaniami lekarskimi alergią niklową, pod nadzorem lekarza dermatologa i specjalistów ds. badań
dermatologicznych. Badania zostaną przeprowadzone na grupie 15-25 ochotników. Badanie będzie polegało na
umieszczeniu próbki badanej substancji (kosmetyku barierowego) na skórze pacjenta, a następnie poddaniu,
zabezpieczonego kosmetykiem barierowym miejsca, czasowej eskpozycji na alergen (nikiel). Po zakończeniu
testu zostanie wykonana, przez lekarza dermatologa, ocena reakcji skórnej. Badania obejmować będą również
test placebo oraz badania dotyczące bezpieczeństwa kosmetyku. Przewiduje się wykonanie testów w dwóch
powtórzeniach.
4. Zadanie obejmować będzie także subiektywną ocenę satysfakcji i samopoczucia badanego z wykorzystaniem
ankiety, co pozwoli zidentyfikować potrzeby i oczekiwania odbiorców, w tym formulacji (krem, maść, spray)
i sposobu aplikacji, opakowania preparatu (tuba, słoiczek) i ilości masy w opakowaniu, ceny.
5. Siła wiązania jonów niklu poprzez substancję aktywną zostanie oszacowana z wykorzystaniem wybranych metod
fizykochemicznych np. spektroskopia UV-Vis, dichroizm kołowy, metody potencjometryczne, kalorymetryczne
lub inne zapewniające wiarygodne oszacowanie.
6. Realizacja Przedmiotu Umowy zakończy się oceną jakości preparatu przez lekarza dermatologa oraz raportem
podsumowującym przeprowadzone testy in vivo (dalej: „Raport Końcowy”), gdzie zebrane zostaną wyniki badań,
w tym wyniki opinii probantów. Przedstawione zostaną również wnioski na temat siły wiązania niklu przez
substancję aktywną, które będą podstawą do transferu technologii nowego dermokosmetyku ze skali
laboratoryjnej do skali produkcyjnej – produkcji masy nowego preparatu przeciw objawom alergii niklowej.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy wynosi _____________________ złotych netto (słownie:
___________________) plus podatek VAT wysokości ______ złotych (słownie: ________________), co łącznie
stanowi kwotę _____________________ złotych brutto (słownie: ___________________) (dalej:
„Wynagrodzenie”).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem bankowym na konto Wykonawcy o numerze:
_______________________________ prowadzone przez Bank ___________________ w terminie 30 dni od daty
wystawienia Zamawiającemu stosownej faktury VAT.
4. Dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, następuje w dacie złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu nie wcześniej niż z dniem dostarczenia Raportu
Końcowego.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
3. O ile w terminie 14 dni od zaistnienia sporu Strony nie zgodzą się zawrzeć porozumienia, właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
___________________________
___________________________
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia _______________