Mądrość przedfilozoficzna i narodziny filozofii Prephilosophical

Transkrypt

Mądrość przedfilozoficzna i narodziny filozofii Prephilosophical
Mądrość przedfilozoficzna i narodziny filozofii
Prephilosophical wisdom and the origins of philosophy
Kod : 0200 – D0004F
Imię i nazwisko wykładowcy : prof. nadzw.UŁ dr hab. Marek Grygorowicz
Typ zajęć: historyczne II do wyboru , zajęcia specjalistyczne.
Semestr i rok studiów : semestr zimowy, drugi i trzeci rok studiów pierwszego stopnia, pierwszy i
drugi rok studiów drugiego stopnia.
Liczba godzin w semestrze : 30 godzin.
Prerekwizyty : brak.
Język nauczania : język polski.
Liczba punktów ECTS: 3 punkty.
Proponowany termin : piątek 10.15 – 11.45.
Cele i efekty kształcenia : Zapoznanie słuchaczy z najstarszymi formami przekazów mędrczych w
kulturze śródziemnomorskiej i z uwarunkowaniami narodzin refleksji filozoficznej. Zamierzonym
efektem zajęć ma być rozszerzenie i pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu historii filozofii i kultury
starożytnej oraz ewentualnie skłonienie ich do podjęcia dalszych studiów nad podstawami klasycznej
kultury śródziemnomorskiej i jej żywotnością we współczesnej kulturze. Zajęcia mają przyczyniać się
do kształtowania postaw otwartości na różne wzorce kulturowe i systemy aksjologiczne wypracowane
w tradycji europejskiej.
Treści programowe : Najstarsza mądrość w przekazach mitologicznych jako mądrość praktyczna.
Katalegeza mitu i gnoma. Wpływ praktyk misteryjnych na askesis tes aretes Pitagorasa.
Charakterystyka mądrości w ujęciu Pitagorasa i jej rozwój w szkole pitagorejskiej.
Warunki zaliczenia : uczestnictwo w zajęciach (nie więcej niż dwie nieobecności), praca pisemna o
charakterze eseju lub kolokwium.
Materiały dydaktyczne (Zalecana literatura i materiały pomocnicze) :
1. K.Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, Warszawa 1991.
2. W.Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Kraków 2007.
3. R.Calasso, Zaślubiny Kadmowa z Harmonią, Kraków 1995.
4. M.Detienne, L’invention de la mythologie, Paris 1981.
5. M. Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme ancien, Paris 1963.
6 J.Gajda, Pitagorejczycy, Warszawa 1996.
7. W.Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, Kraków 2007.
8. A.Krokiewicz, Studia orfickie, Warszawa 1947.
9. E.Rohde, Psyche, Kęty 2007.
10. J.P.Vernant, Źródła myśli greckiej, Warszawa 1969.
11. JP.Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris 1974, I, II.
Forma zajęć i metody dydaktyczne : zajęcia specjalistyczne w formie wykładu połączonego z
dyskusją.

Podobne dokumenty