Katedra Systemów Politycznych i Instytut Studiów Politologicznych

Transkrypt

Katedra Systemów Politycznych i Instytut Studiów Politologicznych
Katedra Systemów Politycznych i Instytut Studiów Politologicznych
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego
Zapraszają do wzięcia udziału w cyklicznej międzynarodowej konferencji
Na gruzach Imperium...
W stronę nowego ładu
politycznego, społeczno-gospodarczego i międzynarodowego
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
26–27 październik 2011
Łódź, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
KONFERENCJA POD PATRONATEM:
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NAUK POLITYCZNYCH
KOMISJI BADAŃ INTEGRACJI EUROPY PAN ODDZIAŁ W ŁODZI
Szanowni Koledzy,
Międzynarodowa konferencja, do udziału w której zapraszamy, stanowi 8
cykliczne spotkanie
uczonych i praktyków życia politycznego i społeczno
gospodarczego z Polski i zagranicy organizowane z inicjatywy Katedry Systemów
Politycznych.
Dotychczasowy dorobek publikacyjny naszych spotkań to 9 monografii
zbiorowych, które od roku 2005 r. ukazują się w ramach ogólnopolskiej serii
politologicznej Wydawnictwa Adam Marszałek i
Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych.
W listopadzie 2009 roku odbyła się konferencja pt. 20 lat transformacji w
regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w oparciu o zaprezentowane w jej trakcie
referaty ukazała się już monografia zbiorowa, Dwadzieścia lat transformacji w
regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej, kolejne dwie monografie
zbiorowe zostały złożone do druku.
Konferencja na którą Państwa zapraszamy poświęcona zostanie ocenie i
perspektywom procesu transformacji na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw i
Europy Środkowej, a także tym procesom, które w obszarze polityki, stosunków
społeczno-gospodarczych i międzynarodowych stanowią konsekwencję rozpadu
ZSRR.
***
Proponujemy by uczestnicy konferencji podjęli rozważania nad: przesłankami i
bezpośrednimi
przyczynami
społeczno-gospodarczymi
rozpadu
Związku
konsekwencjami
Radzieckiego;
demontażu
politycznymi
radzieckiego
i
systemu
politycznego i kształtowaniem się suwerennych systemów politycznych w byłych
republikach związkowych ZSRR; źródłami napięć i konfliktów etno-politycznych na
obszarze poradzieckim i perspektywami ich rozwiązywania; implikacjami rozpadu
ZSRR z punktu widzenia konsolidacji w państwach regionu Europy Środkowej i
Wschodniej
demokratycznych
i
niedemokratycznych
reżimów
kształtowania się w regionie nowego ładu międzynarodowego.
***
politycznych
i
Proponujemy Państwu udział w trzech podstawowych blokach tematycznych
obejmujących zagadnienia:
Procesów modernizacji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ze
1.
szczególnym uwzględnieniem obszaru WNP, a także czynników integracji i
dezintegracji wspomnianego obszaru i roli Rosji w strukturach regionalnych i
globalnych.
2.
Wpływu rozpadu ZSRR na kształtowanie się ładu globalnego i
regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji łączących Polskę z Rosją i
byłymi republikami związkowymi ZSRR
3.
Rozwoju procesów państwowotwórczych i narodotwórczych w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej.
***
W trakcie obrad konferencyjnych odbędzie się debata naukowa z udziałem
przewodniczących polskich i regionalnych towarzystw politologicznych, poświęcona
analizie
dotychczasowego
stanu
badań
politologicznych,
historycznych,
ekonomicznych i socjologicznych w Europie Środkowej i Wschodniej nad fenomenem
rozpadu ZSRR i jego konsekwencjami.
Informacje organizacyjne
Organizatorzy
Katedra Systemów Politycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
90-127 Łódź, ul. Składowa 41/43
http://www.wsmip.uni.lodz.pl/KSP/ksp.html
Telefon: (+4842) 6354172, (+4842) 6354279
Fax: (+4842) 6354280.
E-mail: [email protected]
Przewodnicząca konferencji
Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska
Sekretarze konferencji
Dr Michał Słowikowski – e-mail: [email protected]
Zakwaterowanie i miejsce obrad
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
ul. Kopcińskiego 16/18 90-232 Łódź
Recepcja / Rezerwacja:
tel. (48 42) 635-54-90
fax (48 42) 635-54-60
adres: http://www.csk.uni.lodz.pl/
e-mail: [email protected]
Warunki uczestnictwa
Chęć uczestnictwa w konferencji należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionej karty
zgłoszeniowej wraz z tekstem abstraktu wystąpienia max. 1 – 2 strony prosimy
przesłać do 31 maja 2009 r. na elektroniczny adres organizatorów konferencji.
Intencją organizatorów konferencji jest przygotowanie publikacji książkowej
zawierającej artykuły plenarne i abstrakty wystąpień w panelach tematycznych z
myślą o uczestnikach konferencji.
Pełny tekst wystąpienia, w postacie artykułu naukowego – w przypadku akceptacji
abstraktu – należy dostarczyć do 30 września 2009 r., w formie wydruku
papierowego i w wersji elektronicznej na płycie CD, pocztą elektroniczną.
Prosimy o teksty o objętości do 20 stron napisane w programie Microsoft Word,
czcionką 12. punktową, z interlinią 1,5 oraz marginesami 2,5 cm, zaopatrzone w
tłumaczenie tytułu oraz abstrakt w języku angielskim.
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł, dla członków PTNP 350 zł
Opłata konferencyjna pokrywa koszt 1 noclegu w hotelu Centrum SzkoleniowoKonferencyjnego UŁ, wyżywienie podczas konferencji i materiały konferencyjne.
Istnieje możliwość dodatkowego wykupu noclegu.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej 30.09.2011
Numer konta na które należy dokonywać wpłaty:
Bank Polska Kasa Opieki S. A.
II Oddział w Łodzi
14 1240 3028 1111 0010 0434 7782
W obrocie zagranicznym:
IBAN: PL 14 1240 3028 1111 0010 0434 7782
BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Dokonując przelewu prosimy o uwzględnienie nazwy instytucji którą Państwo
reprezentujecie pokrywającą koszt uczestnictwa – nr NIP i podanie nazwy
konferencji: Na gruzach Imperium...