Worked All Zonez - regulamin dyplomu (polska wersja językowa)

Komentarze

Transkrypt

Worked All Zonez - regulamin dyplomu (polska wersja językowa)
Worked All Zones Award
Wydawc i sponsorem programu dyplomowego CQ WAZ Awards Program jest CQ - The Radio
Amateur's Journal, 25 Newbridge Rd., Hicksville, New York 11801 USA.
Rozdzia 1. Wprowadzenie
Dyplom CQ Worked All Zones Award (WAZ) i jego wszelkie wersje s wszystkim licencjonowanym
stacjom amatorskim, które przedstawi dowody przeprowadzenia czno ci z wszystkimi 40 strefami
CQ.
Dowodami przeprowadzenia
czno ci s karty QSL, które mog by zweryfikowane przez
uprawnione osoby lub przes ane bezpo rednio do Award Managera WAZ. Lista osób uprawionych do
weryfikacji kart QSL stanowi za cznik do niniejszego regulaminu.
Program dyplomowy WAZ posiada bardzo d ug histori . WAZ jest najstarszym krótkofalarskim
dyplomem, którego pocz tki si gaj okresu przed II Wojn wiatow .
Program dyplomowy WAZ wykorzystuje okre lenie “podmiot DXCC”, ale nie w adnym wypadku
opiera na statusie danego podmiotu DXCC jako kraju. Regulamin WAZ opiera si na geograficznym
po eniu stacji i w nie ten aspekt stanowi podstaw wydawania dyplomu.
Wszelk korespondencj
Managera WAZ:
zwi zan
z programem dyplomowym WAZ nale y kierowa
do Award
John Bergman, KC5LK
P.O. Box 792
Brandon, MS 39043-0792
USA
email: [email protected]
lub bezpo rednio na adres CQ Magazine:
CQ Communications
25 Newbridge Road
Hicksville, NY 11801
USA
Formularze zg oszeniowe, regulamin oraz mapa wiata z podzia em na strefy WAZ s dost pne w
postaci plików PDF na stronie internetowej z regulaminem dyplomu CQ Magazine WAZ. Adres strony:
http://www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html
Wymienione materia y mo na tak e uzyska w postaci drukowanej od WAZ Award Managera lub od
CQ Magazine. W takim wypadku pro
o przes anie materia ów nale y przes
na jeden z podanych
powy ej adresów. Do przesy ki nale y do czy zwrotnie zaadresowan kopert (rozmiar business)
oraz dwa znaczki na list krajowy (dotyczy stacji z USA) lub 2.00 USD. Stacje zagraniczne mog
do czy etykiet ze zwrotnym adresem oraz 3 IRC. Prosimy o umieszczenie informacji “WAZ Info
Request” na drugiej stronie koperty – to pozwoli na szybsze skierowanie przesy ki do odpowiedniego
dzia u i tym samym szybsz odpowied .
Rozdzia 2. Zasady ogólne
Wszystkie czno ci musz by przeprowadzone przez krótkofalowca posiadaj cego wa
licencj , z
licencjonowanej stacji oraz z wykorzystaniem modulacji i mocy wyj ciowej zgodnych z warunkami
licencji i przepisami administracyjnymi obowi zuj cymi w kraju zg aszaj cego. czno ci ze stajami
nie amatorskimi (np. stacje MARS, stacje komercyjne, stacje wojskowe) nie s zaliczane do dyplomu
WAZ.
Wszystkie czno ci musz by przeprowadzone w zakresach cz stotliwo ci dopuszczonych do
ytkowania warunkami licencji, wydanej przez odpowiednie urz dy w kraju zg aszaj cego.
W przypadku stwierdzenia pracy niezgodnej z warunkami posiadanej licencji, zg aszaj cy mo e
zosta zdyskwalifikowany i nie b dzie móg bra udzia u w programie dyplomowym WAZ.
Wszystkie
czno ci musz by przeprowadzone z terenu jednego podmiotu DXCC.
Do dyplomu zaliczane s
czno ci przeprowadzone przez zg aszaj cego z u yciem innych znaków
wywo awczych z terenu tego samego podmiotu DXCC. W takim wypadku wymagane jest przes anie
wiadczenia o u ywanych wcze niej znakach.
W celu okre lenia, w której strefie jest zlokalizowana stacja stosowane s : Oficjalna Mapa Stref CQ
WAZ (Official CQ WAZ Zone Map) oraz drukowana lista stref.
W przypadku stwierdzenia nie cis ci zwi zanych ze zg oszeniem lub kartami QSL przedstawionymi
do weryfikacji, wydawca dyplomu b dzie si stara skontaktowa ze zg aszaj cym poczt
elektroniczn , aby poinformowa o zaistnia ych problemach i wyja ni je razem ze zg aszaj cym.
Wydawca dyplomu stara si unika odsy ania zg oszenia, je li tylko jest to mo liwe.
Przes anie zg oszenia do któregokolwiek z dyplomów WAZ jest równoznaczne z wyra eniem zgody na
akceptowanie decyzji Award Managera WAZ oraz Komisji Dyplomowej CQ (CQ Awards Committee).
We wszelkich sprawach spornych odnosz cych si do wydawania dyplomu ostateczne decyzje nale
do Komisji Doradczej CQ DX (CQ DX Advisory Committee).
Rozdzia 3.
czno ci i karty QSL
Wszystkie
czno ci musz
by
dwustronnymi
korespondentów za pomoc tej samej emisji.
czno ciami
przeprowadzonymi
przez
Przedstawiane do weryfikacji karty QSL musz zawiera nast puj ce dane:
1. Znaki obydwu korespondentów
2. Data
czno ci
3. Czas
czno ci (sugerowane jest stosowanie czasu UTC)
4. Pasmo lub cz stotliwo
5. Rodzaj modulacji (emisja)
6. QTH stacji, z któr nawi zano czno (kraj, stan, miasto). Zaznaczenie numery strefy CQ
na karcie QSL jest informacj opcjonaln .
Karty QSL, na których nie b
znajdowa si wy ej wymienione informacje mog by zwrócone
do zg aszaj cego w celu wymiany na inne karty QSL i nie b
zaliczane do dyplomu WAZ.
Do dyplomu nie s zaliczane nast puj ce
czno ci:
czno ci typu Cross-Band
czno ci typu Cross-Mode
czno ci ze stacjami Aeronautical Mobile
czno ci ze stacjami Maritime Mobile
czno ci ze stacjami zlokalizowanymi na powierzchni dryfuj cego lodu
czno ci ze statkami cumuj cymi w portach
W przypadku stwierdzenia wprowadzenia zmian lub fa szowania informacji przedstawionych w
zg oszeniu do dyplomu WAZ, zg aszaj cy mo e zosta zdyskwalifikowany i nie b dzie móg bra
udzia u w programie dyplomowym WAZ. Karty QSL s stanowi potwierdzenie przeprowadzenia
czno ci, ale ostatecznym dowodem nawi zania QSO jest informacja o takim QSO w logu
korespondenta.
Je eli wydawca dyplomu porosi o wymian przes anych kart QSL na inne, a zg aszaj cy nie b dzie
odpowiada na pro by wydawcy, mo e to skutkowa konieczno ci ponownego przes ania pe nego
zg oszenia.
Rozdzia 4. Wersje dyplomu WAZ
Dyplomy WAZ wg. emisji
Emisja
Pasma
Zaliczane czno ci od
daty w cznie
Mixed (dowolne
emisje)
AM
Wszystkie
14 listopad 1945
Weryfikacja
przez
uprawnione
osoby
Tak
Uwagi
Wszystkie
14 listopad 1945
Tak
SSB
Wszystkie
14 listopad 1945
Tak
CW
Wszystkie
14 listopad 1945
Tak
RTTY
Wszystkie
14 listopad 1945
Tak
SSTV
Wszystkie
1 stycze 1973
Tak
Digital
Wszystkie
1 stycze 2000
Nie
Nowa wersja dyplomu WAZ.
Patrz Uwaga 2
Uwagi
Patrz Uwaga 1
Zmieniona data zaliczania
czno ci
Dyplomy WAZ wg. pasma
Pasmo
Emisja
Zaliczane czno ci od
daty w cznie
160 Metrów
80, 40, 20, 15,
10
1 stycze 1975
1 stycze 1973
1 stycze 1991
Tak
Nie jest wydawana wersja
Mixed
1 stycze 1991
Tak
Nie jest wydawana wersja
Mixed
1 stycze 1991
Tak
Nie jest wydawana wersja
Mixed
Satellite
6 Metrów
Tylko Mixed
Dowolna
pojedyncza
Emisja
Dowolna
pojedyncza
Emisja
Dowolna
pojedyncza
Emisja
Dowolna
pojedyncza
Emisja
Tylko Mixed
Tylko Mixed
Weryfikacja
przez
uprawnione
osoby
Nie
Tak
1 stycze 1989
1 stycze 1973
Nie
Nie
Patrz Uwaga 4
Patrz Uwaga 4
EME
Tylko Mixed
1 stycze 1973
Nie
Patrz Uwaga 4
30
17
12
Patrz Uwaga 3
Nie jest wydawana wersja
Mixed
Uwaga 1: zaniechano wydawania nalepek do dyplomu CW/Phone WAZ. Dotychczasowy dyplom
CW/Phone WAZ nosi obecnie nazw MIXED Mode WAZ. Na nowym dyplomie kontynuowana jest
dotychczasowa numeracja z dyplomu CW/Phone WAZ.
Uwaga 2: Jest to nowa wersja dyplomu WAZ wydawana w celu promowania czno ci i
eksperymentów prowadzonych za pomoc wszelkich cyfrowych emisji dopuszczonych do
ytkowania przez radioamatorów. W tej grupie znajduj si mi dzy innymi emisje typu PSK-31,
AMTOR, PACTOR, Spread Spectrum. Na zg aszanych do weryfikacji kartach QSL musi by
wyra nie zaznaczone emisje, którymi przeprowadzono czno . Do tego dyplomu nie s zaliczane
czno ci RTTY – dla tej emisji istnieje oddzielna wersja dyplomu. W przypadku wersji Digital nie s
wydawane nalepki za u ywanie jednej, specyficznej emisji. Zg aszane czno ci mog by
przeprowadzone jedn emisj cyfrow lub wieloma emisjami z tej grupy.
Uwaga 3: W przypadku wersji 160 Meters WAZ Award wymagane jest przedstawienie kart QSL,
potwierdzaj cych przeprowadzenie czno ci z minimum 30 strefami. Wydawane s nalepki za 35,
36, 37, 38, 39 oraz 40 stref. Zg oszenia i karty QSL do tego dyplomu musz by przesy ane
bezpo rednio do Award Managera WAZ.
Uwaga 4: W przypadku wersji Satellite oraz 6 Meter WAZ wymagane jest przedstawienie kart QSL,
potwierdzaj cych przeprowadzenie czno ci z minimum 25 strefami. Wydawane s nalepki za 30,
35, 36, 37, 38, 39 oraz 40 stref. Dyplomy Satellite oraz EME s dyplomami wydawanymi za wiele
pasm, nie istniej wersje jednopasmowe. Zg oszenia i karty QSL do tych wersji dyplomu musz
by przesy ane bezpo rednio do Award Managera WAZ.
Specjalne wersje dyplomu
Dyplomy WAZ (poza wersjami 5BWAZ oraz 160 Meter WAZ) mog by wydawane ze specjalnymi
wyró nieniami takimi, jak np. QRP lub mobile; w takim wypadku na kartach QSL musi znajdowa
si informacja, która jednoznacznie potwierdza, e czno ci kwalifikuj si do wydania takiego
wyró nienia.
5 Band WAZ
Zg aszaj cy, którzy przedstawi dowody przeprowadzenia czno ci z 40 strefami w pasmach 80, 40,
20, 15 i 10 metrów (razem 200 stref) otrzymaj specjalny certyfikat, potwierdzaj cy to osi gni cie.
UWAGA: Aby otrzyma certyfikat 5 Band WAZ zg aszaj cy musi wcze niej posiada którykolwiek z
innych dyplomów w wersji za 40 potwierdzonych stref. Wysy aj c zg oszenie do 5BWAZ nale y poda
dane dotycz ce posiadanego dyplomu za 40 stref (numer dyplomu, data wydania, wersja dyplomu).
Podstawowy dyplom 5BWAZ jest wydawany za 150 stref na dowolnych pasmach spo ród pi ciu
wymienionych pasm. Za 150 stref wydawany jest certyfikat z unikalnym numerem oraz zaznaczeniem
ilo ci potwierdzonych stref.
Po osi gni ciu poziomu 150 stref, ka de kolejne 10 stref wymaga przedstawienia kart QSL do
weryfikacji oraz wniesienia odpowiedniej op aty.
Po osi gni ciu poziomu 200 potwierdzonych stref, zg aszaj cy otrzymuje nalepk za 200 stref, która
stanowi dodatek do otrzymanego wcze niej certyfikatu 5BWAZ. Do tego dyplomu nie s wydawane
adne inne nalepki.
Po osi gni ciu poziomu 200 potwierdzonych stref, zg aszaj cy ma prawo wyst pi
grawerowanej plakiety, stanowi cej potwierdzenie posiadanych osi gni .
o wydanie
EMISJE: Tylko Mixed. Dyplom 5 Band WAZ nie jest wydawany za pojedyncze emisje.
Zaliczanie kart QSL: Zaliczane s
stycznia 1979.
czno ci, które zosta y przeprowadzone w terminie od 00:00Z. 1
OSTATNIE ZMIANY DOTYCZ CE WERYFIKACJI QSL:
OD 1 STYCZNIA 2003 UPRAWNIONE OSOBY MOG DOKONYWA WERYFIKACJI KART QSL DO
DYPLOMU 5BWAZ, ALE DOTYCZY TO TYLKO WST PNYCH ZG OSZE , ZAWIERAJ CYCH
MAKSYMALNIE 170 KART QSL.
Zg aszaj cy, którzy chc zweryfikowa wi cej ni 170 kart QSL mog zrobi to w nast puj cy sposób:
Uprawnionej osobie nale y przedstawi do weryfikacji 170 kart QSL. Po pozytywnym zweryfikowaniu
tych kart i uzyskaniu podpisu uprawnionej osoby na zg oszeniu, nale y przygotowa drugie zg oszenie
na kolejne karty QSL. To zg oszenie nale y przes
do Award Managera WAZ wraz z orygina em
pierwszego zg oszenia (podpisanego przez uprawnion osob ).
WSZYSTKIE KOLEJNE KARTY QSL (PONAD 170) DO DYPLOMU 5BWAZ MUSZ
PRZESY ANE BEZPO REDNIO DO AWARD MANAGERA WAZ.
BY
Formularze zg oszeniowe: nale y stosowa oryginalny formularz CQ oznaczony numerem 1479
(CQ form 1479) lub kopi takiego formularza. Nale y wype ni oddzielne zg oszenie za ka de
pasmo.
UWAGA: W przypadku zg aszania kart QSL z wielu pasm, do zg oszenia nale y do czy
podsumowanie zawieraj ce znak oraz pasmo dla ka dej z kart QSL przedstawianych do
weryfikacji. To pomo e w zweryfikowaniu kart QSL.
Rozdzia 5. Sposób wysy ania zg osze do dyplomu WAZ
Formularz zg oszeniowy
Do wszystkich zg osze nale y stosowa oryginalny formularz CQ oznaczony numerem 1479 (CQ
form 1479) lub kopi takiego formularza Na formularzu nale y poda nast puj ce informacje::
1. Znak zg aszaj cego (zgodny ze znakiem z przedstawianych do weryfikacji kart QSL)
2. Imi i nazwisko zg aszaj cego
3. Kompletny adres pocztowy zg aszaj cego
4. Data zg oszenia
5. Wersja dyplomu WAZ, na któr jest wysy ane zg oszenie (mixed, SSB, Single Band)
6. Strefa korespondenta, z którym przeprowadzono
7. Znak korespondenta, z którym przeprowadzono
8. Data
czno
czno
czno ci
9. Godzina
czno ci
10. Pasmo lub cz stotliwo
czno ci
11. Emisja, któr przeprowadzono
czno
Przesy anie zg osze
ZG OSZENIA NALE Y WYPE NIA WIELKIMI LITERAMI LUB MASZYNOWO. INFORMACJE
ZAWARTE NA ZG OSZENIU MUSZ BY CZYTELNE.
Na zg oszeniu nale y poda adres e-mail (je eli zg aszaj cy posiada adres e-mail)
Pojedyncze zg oszenie musi by zg oszeniem na jeden dyplom, nie na wiele wersji dyplomu
jednocze nie. Do ka dego zg oszenia nale y do czy odpowiednia op at . Zg oszenia niezawieraj ce
wymaganej op aty nie b
rozpatrywane. Patrz Rozdzia 7. Op aty za dyplomy.
Je eli zg aszaj cy jest prenumeratorem którego z pism wydawanych przez CQ, do zg oszenia nale y
do czy etykiet adresow (lub jej kopi ) z ostatniego otrzymanego wydania CQ Magazine.
Mo liwo
jednoczesnego zaliczania kart QSL (“QSL Kredyt”) do ró nych zg osze
Istnieje mo liwo wykorzystania kart QSL przedstawianych do dyplomu typu Single Band WAZ na
podstawie zg oszenia do 5BWAZ.
Z uwagi na bardzo du e zainteresowanie programem dyplomowym WAZ, „QSL Kredyt” nie b dzie
stosowany do adnych zg osze na dyplomy WAZ.
Plakiety i certyfikaty
Plakiety i certyfikaty za dyplomy WAZ s wysy ane w ci gu 60-90 dni po rozpatrzeniu zg oszenia.
Plakiety i certyfikaty za dyplomy WAZ s wysy ane z Centralnego Biura CQ w Nowym Jorku (nie s
wysy ane przez Award Managera ani przez osoby uprawnione dokonuj ce weryfikacji kart QSL).
Rozdzia 7. Op aty za dyplomy zawiera szczegó owe informacje o kosztach przesy ek poszczególnych
wyró nie .
Rozdzia 6. Wskazówki dotycz ce przesy ek pocztowych
Op ata za przesy
zwrotn
Do zg oszenia nale y do czy odpowiedni op at na pokrycie kosztów zwrotnej przesy ki. Poni sza
tabela zawiera podstawowe informacje dotycz ce kosztów przesy ek pocztowych wysy anych z USA:
Kontynent
Przesy ka „I
klasy”
40 kart
Przesy ka
polecona „I klasy”
40 kart
Przesy ka
ekspresowa
40 kart
Ameryka Pó nocna
$1.50
$9.00
$12.25
Europa
$4.00
$11.50
$19.00
Asia
$4.40
$11.90
$19.00
Ameryka Po udniowa
$4.00
$11.50
$22.25
Afryka
$4.00
$11.50
$28.50
Kontynent
Przesy ka „I
klasy”
200 kart
Przesy ka
polecona „I klasy”
200 kart
Przesy ka
ekspresowa
200 kart
Ameryka Pó nocna
$ 4.00
$11.50
$16.00
Europa
$13.00
$20.50
$27.50
Asia
$15.00
$22.50
$27.50
Ameryka Po udniowa
$14.00
$21.50
$28.00
Afryka
$14.00
$21.50
$35.50
Je eli do zg oszenia nie b dzie do czona odpowiednia op ata na przesy
zwrotna (lub op ata w
ogóle nie zostanie do czona), karty QSL b
zwrotnie przes ane stosown drog . To mo e
oznacza , e karty QS b
zwrotnie przes ane przesy
„III klasy” lub poczt morsk .
Do zg aszaj cego nale y zaznaczenie na zg oszeniu, w jaki sposób maj by odes ane karty QSL.
Zg aszaj cy jest odpowiedzialny za to, aby przesy ane do weryfikacji karty QSL by y zapakowane
odpowiedni sposób, uniemo liwiaj cy ich uszkodzenie lub utrat .
Award manager WAZ jest odpowiedzialny za to, aby przesy ane zwrotnie karty QSL by y zapakowane
zgodnie z wymaganiami przepisów US Postal (Poczty USA) oraz Przepisów Celnych (US Customs
Regulations).
Przesy anie certyfikatów: Certyfikat WAZ (5BWAZ) mo e by wys any poczt lotnicz po wniesieniu
dodatkowej op aty w wysoko ci 5 USD. Podstawow metod wysy ania certyfikatów s przesy ki
zwyk e (surface mail).
Rozdzia 7. Op aty za dyplomy
Op aty nale y wnosi w nast puj cej postaci:
1. W walucie USD
2. Polecenia przelewu lub pobrania (tylko w przypadku banków USA i Kanady – tylko w walucie
USD)
3. Przekazy bankowe (tylko w przypadku banków USA i Kanady – tylko w walucie USD)
4. Czeki (tylko wydane przez banki USA) wydane na nazwisko Floyd Gerald (nie na Award
Managera WAZ czy CQ Magazine)
5. Przyjmowane s tak e op aty w kuponach IRC wed ug przelicznika: 1 IRC = 0,05 USD.
Wysoko ci op at
Op ata
dla
prenumeratorów
CQ
Dyplom
Ka dy z dyplomów za 40 stref (w tym 160 metrów)
Op ata za podstawowy dyplom "Basic 5BWAZ" (pierwsze 150
stref)
Op ata za uaktualnienia
dodatkowe 10 stref)
do
dyplomu
5BWAZ
(ka de
Op ata za nalepki 160, 6, EME, Satellite
Op ata za nalepki 160, 6, EME, Satellite (35, 36, 37, 38, 39,
40 stref)
ka
Op ata
dla
pozosta ych osób
$6.00
$12.00
$10.00
$15.00
$2.00
$5.00
$2.00
$5.00
$2.00 za
nalepk
$2.00 za ka
nalepk
Ponowne wydanie certyfikatu WAZ (z powodu zniszczenia lub
zgubienia oryginalnego certyfikatu)
$20.00
$30.00
Ponowne wydanie certyfikatu WAZ (z powodu zmiany znaku)
$40.00
$50.00
$100.00
$100.00
$120.00
$120.00
$5.00
$5.00
Plakieta 5BWAZ
Plakieta 5BWAZ z przesy
poczt lotnicz
Certyfikat WAZ – dodatkowa op ata za przesy
lotnicz
Przyk ady obliczania wysoko ci op at:
5BWAZ – zg oszenie za 176 stref, prenumerator CQ Magazine
* 10 USD za pierwszych 150 stref
* 6 USD za kolejne 26 stref
* Zg aszaj cy otrzyma kredyt na op at za 170 stref
6 Meter WAZ - zg oszenie za 32 strefy, osoba nie prenumeruj ca CQ Magazine
* op ata za dyplom wynosi 12.00 USD, nalepka tylko za 40 stref
5BWAZ - nalepka za 190 stref, poprzednio zg oszono 163 strefy, kredyt za 170 stref, osoba nie
prenumeruj ca CQ Magazine
* op ata za nalepk wynosi10.00 USD (5 USD za 180 stref i 5 USD za 190 stref)
6 Meter WAZ – nalepka za 36 stref, poprzednio zg oszono 25 stref, kredyt za 26 stref, prenumerator
CQ Magazine
* op ata za zg oszenie do nalepki: 2 USD
* nalepki za 30, 35 i 36 stref: 6 USD
Rozdzia 8. Lista stref/krajów WAZ
Strefa 1. Pó nocno-zachodnia strefa Ameryki Pó nocnej: KL (Alaska), VY1V/E8 Yukon, Terytoria
Northwest oraz Nunavut na zachód od 102 stopnia d ugo ci geograficznej zachodniej (w
tym wyspy Victoria Banks, Melville oraz Prince Patrick)
VE2 Quebec na pó noc
Strefa 2. Pó nocno-wschodnia strefa Ameryki Pó nocnej: VO2 Labrador, cz
od 50 równole nika, Terytoria VE8 Northwest oraz Nunavut na wschód od 102 stopnia
ugo ci geografocznej zachodniej (w tym wyspy King Christian, King William. Prince of
Wales, Somerset, Bathurst, Devon, Ellesmere, Baffin oraz pó wyspy Melville i Boothia, z
wy czeniem Wyspy Akimiski)
Strefa 3. Zachodnia strefa Ameryki Pó nocnej: VE7, W6 oraz W7 – stany Arizona, Idaho, Nevada,
Oregon, Utah i Washington
Strefa 4. Centralna strefa Ameryki Pó nocnej: VE3, VE4, VE5, VE6, VE8 Akimiski Island oraz W7 –
stany Montana i Wyoming. W0, W9, W8 (bez stanu West Virginia), W5 oraz W4 – stany
Alabama, Tennessee i Kentucky
Strefa 5. Wchodnia strefa Ameryki Pó nocnej: 4U1UN, CY9, CY0, FP, VE1/VE9, VY2, VO1 oraz cz
VE2 na po udnie od 50 równole nika. VP9, W1, W2, W3 oraz W4 – stany Florida, Georgia,
South Carolina, North Carolina, Virginia i W8 – stan West Virginia
Strefa 6. Po udniowa strefa Ameryki Pó nocnej: XE/XF, XF4 (Revilla Gigedo).
Strefa 7. Strefa Ameryki rodkowej: FO (Clipperton), HK0 (San Andres). HP, HR. TG, TI, TI9, V3, YN
oraz YS
Strefa 8. Strefa Indii Zachodnich: C6, CO. FG, FJ, FM, FS, HH, HI, J3, J6, J7, J8, KG4 (Guantanamo).
KP1, KP2, KP4, KP5, PJ (Saba, St. Maarten, St. Eustatius), V2, V4, VP2, VP5, YV0 (Aves
Is.), ZF, 6Y, oraz 8P
Strefa 9. Pó nocna strefa Ameryki Po udniowej: FY, HK, HK0 (Malpelo), P4, PJ (Bonaire, Curacao),
PZ. YV, 8R oraz 9Y
Strefa 10. Zachodnia strefa Ameryki Po udniowej: CP, HC, HC8 oraz OA
Strefa 11. Centralna strefa Ameryki Po udniowej: PY, PY0 oraz ZP
Strefa 12. Po udniowo-zachodnia strefa Ameryki Po udniowej: 3Y (Peter I). CE, CE0 (Easter Is., Juan
Fernandez Is. San Felix Is.) oraz niektóre ze stacji z Antarktydy (patrz uwagi poni ej)
Strefa 13. Po udniowo-wchodnia strefa Ameryki Po udniowej: CX, LU. VP8 Islands oraz niektóre
stacje z Antarktydy (patrz uwagi poni ej)
Strefa 14. Zachodnia strefa Europy: C3. CT, CU, DL, EA, EA6, El, F, G, GD, GI, GJ, GM. GU, GW,
HB, HB0, LA, LX, ON, OY, OZ, PA, SM, ZB, 3A oraz 4U1ITU
Strefa 15. Strefa Europy rodkowej: ES (UR). HA, HV, I, IS0, LY (UP), OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM,
S5, SP, T7, T9, TK, UA2, YL (UQ). YU, ZA, 1A0. Z3, 9A, 9H oraz 4U1VIC.
Strefa 16. Strefa Europy Wschodniej: UR–UZ, EU-EW, ER, UA1, UA3. UA4, UA6, UA9 (S,W). US,
UC, UO oraz R1M (M V, Island)
Strefa 17. Zachodnia strefa Syberii: EZ, EY, EX, UA9 (A, C, F, G. J. K, L. M, Q. X) UK, UN-UQ, UH,
UI oraz UJ-UM
Strefa 18. Centralna strefa Syberii: UA8 (T, V), UA9 (H, O, U, V, Y, Z) oraz UAO (A, B, H, S, U, W)
Strefa 19. Wschodnia strefa Syberii: UA0 (C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z)
Strefa 20. Strefa Ba kanów: E4, JY, LZ, OD, SV, TA. YK, YO. ZC4, 4X oraz 5B
Strefa 21. Po udniowo-zachodnia strefa Azji: 4J, 4K, 4L, A4, A6. A7, A9, AP, EK, EP, HZ, UD, UF,
UG, YA, YI, 7O oraz 9K
Strefa 22. Po udniowa strefa Azji: A5, S2, VU, VU (Laccadive Is.), 4S, 8Q oraz 9N
Strefa 23. Centralna strefa Azji: JT, UA0Y BY3G-L (Neimenggu), BY9G-L (Gansu), BY9M-R
(Ningxia), BY9S-Z (Qinghai) oraz BY0.
Strefa 24. Wschodnia strefa Azji: BQ9 (Pratas), BV, BY1, BY2, BY3A-F, BY3M-S, BY3T-Z, BY4, BY5,
BY6, BY7, BY8, BY9A-F, VS6, VR oraz XX
Strefa 25. Strefa japo ska: HL, JA oraz P5
Strefa 26. Po udniowo-wschodnia strefa Azji: HS, VU (Andaman i Nicobar Islands), XV(3W), XU, XW,
XZ oraz 1 S (Spratly Islands)
Strefa 27. Strefa Filipin: DU (Philippines), JD1 (Minami Torishima), JD1 (Ogasawara), T8(KC6)
(Palau), KH2 (Guam), KH0 (Marianas Is.), V6 (Fed. States of Micronesia) oraz BS7
(Scarborough Reef)
Srefa 28. Strefa indonezyjska: H4, P2, V8, YB, 4W (East Timor), 9M oraz 9V
Strefa 29. Zachodnia strefa Australii: VK6, VK8, VK9X (Christmas Is.), VK9Y (Cocos-Keeling Is.) oraz
niektóre stacje na Antarktydzie (patrz uwagi poni ej)
Strefa 30. Wschodnia strefa Australii: FK/C (Chesterfield), VK1, VK5, VK7, VK9L (Lord Howe Is.), VK9
(Willis Is.), VK9 (Mellish Reef), VK0 (Macquarie Is.) oraz niektóre stacje na Antarktydzie
(patrz uwagi poni ej)
Strefa 31. Strefa Centralnego Pacyfiku: C2, FO (Marquesas), KH1, KH3, KH4, KH5, KH6, KH7, KH9,
T2, T3, V7 oraz ZK3
Strefa 32. Strefa Nowej Zelandii: A3, FK (poza Chesterfield), FO (poza Marquesas i Clipperton). FW,
H40(Temotu), KH8, VK9 (Norfolk Is.) VP6 (Picarin and Ducie), YJ, ZK1, ZK2, ZL, 3D2, 5W
oraz niektóre stacje na Antarktydzie (patrz uwagi poni ej)
Strefa 33. Pó nocno-zachodnia strefa Afryki: CN, CT3, EA8, EA9, IG9, IH9 (Pantelleria Is.), S0, 3V
oraz 7X
Strefa 34. Pó nocno-wschodnia strefa Afryki: ST, SU oraz 5A
Strefa 35. Centralna strefa Afryki: C5, D4, EL J5, TU, TY, TZ, XT, 3X, 5N, 5T, 5U, 5V, 6W, 9G oraz 9L
Strefa 36. Równikowa strefa Afryki: D2, TJ, TL, TN, S9, TR, TT, ZD7, ZD8, 3C, 9J, 9Q, 9U oraz 9X
Strefa 37. Wschodnia strefa Afryki: C9, ET, E3, J2, T5, 5H, 5X, 5Z, 7O oraz 7Q
Strefa 38. Po udniowa strefa Afryki: A2, V5, ZD9, Z2, ZS1-ZS8, 3DA, 3Y (Bouvet Is.), 7P oraz niektóre
stacje na Antarktydzie (patrz uwagi poni ej)
Strefa 39. Strefa Madagaskaru: D6, FT-W, FT-X, FT-Z, FH, FR, S7, VK0 (Heard Is.) VQ9, 3B6/7, 3B8,
3B9, 5R8 oraz niektóre stacje na Antarktydzie (patrz uwagi poni ej)
Strefa 40. Strefa Pó nocnego Atlantyku: JW, JX, OX, TF oraz 4K2 (Franz Josef Land).
Uwagi dotyczace stacji na Antarktydzie:
Granice stref 12, 13, 29, 30, 32, 38 i 39 zbiegaj si na Biegunie Po udniowym.
Stacje KC4AAA oraz KC4USN s zlokalizowane na Biegunie Po udniowym i mog byc zaliczone dla
ka dej z tych stref.
Wi kszo
stacji, pracuj cych z terenów Antarktydy podaje numer strefy na kartach QSL.
Obok podajemy znaki i strefy niektórych ze stacji pracuj cych z Antarktydy: 4K1A - 39, 4K1B - 29,
4K1C - 29, 4K1D - 36, 4K1E - 29, 4K1F - 13, 4K1G - 30, 4K1H - 32, 4K1J - 13, 8J1RL - 39, CE9 -13,
DP0 - 36. FT-Y - 30, HF0POL - 13, HL5BDS - 13, KC4AAC - 13, KC4AAD - 13, KC4AAE - 29,
KC4USB - 32, KC4USV - 30, LU-Z - 13, VK0GM - 29, VP8ME - 38; YB8ANT – 38 oraz ZL5AA - 30.
Ta lista podlega cz stym zmianom. Wszelkie pytania dotycz ce stref stacji pracuj cych z Antarktydy
nale y kierowa do Award Managera WAZ.
Rozdzia 9. Lista osób uprawnionych do weryfikacji kart QSL
Osoby uprawnione do weryfikacji kart QSL mog dokonywa weryfikacji i podpisywa
zg oszenia do wszystkich dyplomów WAZ poza 160 Meter WAZ, Digital WAZ, 6 Meter
Satellite, nalepek 5BWAZ oraz zg osze do 5BWAZ przy ilo ci stref równej lub wi kszej 170.
Prosimy o skontaktowanie si z osob uprawnion do weryfikacji kart QSL przed wys aniem kart
QSL. Wszystkie zatwierdzone zg oszenia powinny by przes ane do odpowiedniego Award
Managera wraz z odpowiedni op at za dyplom.
Dyplomy WAZ: N5FG Floyd Gerald, POB 449, Wiggins, MS 39577-0449 USA
Dyplomy WPX: Norm Koch, WN5N, P.O. Box 593, Clovis, NM 88101 USA
Dyplomy CQ-DX: Billy Williams, N4UF, P.O. Box 9673, Jacksonville, FL 32208 USA
Lista osób uprawnionych do weryfikacji kart QSL w USA i Kanadzie:
W1AM
K1NU
W2RQ
K2FL
AA2X
WA2RZJ
KE2UK
W3GG
WB3DNA
Durham, NH
Andover, MA
Newton, NJ
Palmyra, NJ
Long Beach, NY
Newfane, NY
N. Bellmore, NY
Derwood, MD
Harrisburg, PA
K3UA
K8IU
K4SE
AA4DO
K4XO
W4DF
N4MM
WA4PGM
WB4UBD
Coraopolis, PA
Royersford, PA
Jonesboro, TN
Mt. Juliet, TN
Germantown, TN
Lynchburg, VA
Boyce, VA
Farmville, VA
Suffolk, VA
W4ZYT
KG6AR
K4UU
W3AZD
N6AR
N4UF
W2LZX
W4WJ
WA4YLD
K4XI
WA4FFW
KU4BP
K4MQG
K6EID
AC4XL
N4NO
KD5ZD
N5HB
W5LLU
K5CX
WN5MBS
N5FG
NW5K
WN5N
K5PP
NE5S
K5UR
K5TVC
W6KFV
K6CF
N6AW
W6DPD
K6NA
W6RJ
K6BZ
K6ZZ
N6HC
N7MQ
KC7V
Virginia Beach, VA
Callaway, VA
Bowling Green, KY
Miami, FL
Windermere, FL
Jacksonville, FL
Delray Beach, FL
Miami, FL
Hollywood, FL
Orlando, FL
Burlington, NC
Winston-Salem, NC
Fort Mill, SC
Marietta, GA
Louisville, KY
Huntsville, AL
Arlington, TX
San Antonio, TX
Houston, TX
Houston, TX
El Paso, TX
Gulfport, MS
Napoleonville, LA
Clovis, NM
Mounds, OK
Oklahoma City, OK
Little Rock, AR
Springdale, AR
Nipomo, CA
Anaheim, CA
Cerritos,CA
Fresno, CA
San Diego
Danville, CA
Igo, CA
California City, CA
Santa Ana, CA
Eugene, OR
Cave Creek, AZ
W7YS
W7CNL
K7ABV
WS7I
W7OM
K3EST
K7CU
K7JS
WS7W
W7XN
N7YL
N8BJQ
WB8LFO
N8MR
K8SIX
NA9Q
K9RR
AI9L
WD9DZV
K9UWA
W5YH
W9NT
W0IJR/KA0CDN
K9ZV
KB0U
NG0W
K0CA
KK0DX
W0ANZ
N0AT
VE3XN
VE7SMP
VO2AA
KL7PJ
KP4L
KP4P
KH6BZF
Flagstaff, AZ
Boise, ID
Great Falls, MT
Spokane, WA
Seattle, WA
Las Vegas, NV
Bountiful, UT
Ogden, UT
Casper, WY
Portland, OR
Las Vegas, NV
Beavercreek, OH
Lorain, OH
Livonia, MI
Waterford, MI
Quincy, IL
Hoffman Estates, IL
Braceville, IL
Chicago, IL
Leo, IN
Jeffersonville, IN
Bemidji, MN
Aurora, CO
Salina, KS
Overland Park, KS
Cedar Rapids, IA
Hannibal, MO
Omaha, NE
Clive, IA
Plymouth, MN
Toronto, ON
Kitimat, BC
Labrador
Anchorage, AK
Puerto Rico
Puerto Rico
Kone’Ohe
Lista osób uprawnionych do weryfikacji kart poza USA i Kanad :
3A2LF
Monaco
CE6EW
Temuco, Chile
4S7DA
Sri Lanka
CT4NH
Portugal
9H4H
Malta
CX2CS
Uruguay
9K2RR
Kuwait
CX4HS
Uruguay
A92BW
Bahrain
DJ80T
Velbert, Germany
BA4RF
Nanjing PR China
DJ8SW
Bringhausen, Germany
CE3GN
Santiago, Chile
DU1SAN
Philippines
EA3GEG
(Spanish CQ)
UA9CBO
Sverdlovsk (zone 17)
F6HMJ
Villeneuve-Loubet
RA9YD
Barnaul (zone 18)
GM3YTS
Scotland
UW0MF
Vladivostok (zone 19)
G4BWP
England
S58MU
Slovenia
HA5WA
Poyyos, Hungary
SM6DEC
Sweden
HA8UB
Tiszakecske, Hungary
SP5NOW
Poland
HB9ATA
Switzerland
SV2YC
Greece
HC1RF
Ecuador
TF3ACW
Iceland
HK3DDD
Colombia
TI4SU
Costa Rica
HL1IE
Korea
VK1BH/VK4LC
Australia
HL5AP
Korea
VK3AKK
Victoria, Australia
I2MQP
Italy
VK5IE
South Australia
JARL
Japan
VK6JS
West Australia
LA7JO
Norway
VU2DVP
India
LU3BU
B.A. Argentina
XE1AE
Mexico
LU6DDF
Pergamino, Argentina
XE2FL
Mexico
LU4AH
B.A. Argentina
YB0ECT
Jakarta, Indonesia
OA40
Peru
YB0EBS
Jakarta, Indonesia
OA4QV
Peru
YB3HCM
Surabaya, Indonesia
OE1FQS
Austria
YC7DF
Sanggau, Indonesia
OH2PQ
Finland
YL2MU
Latvia
OH3RM
Finland
YU1AB
Yugoslavia
OK1MP
Czech Republic
YV5IVB
Venezuela
ON4CAS
Belgium
Z21JE
Zimbabwe
OZ1DXX
Denmark
Z35M
R. of Macedonia
PB7CW
Netherlands
ZL3GX
New Zealand
PY2YP
Brazil
ZS5DX
Bloemfontein, RSA
EW2AA
Minsk, BELARUS
ZS6EZ
Pretoria, RSA
UA3AB
Moscow
4X6UD
Israel
UX0UN
Kiev (zone 16)
9A9R
Croatia
Uwaga: Powy sza mapa stanowi reprodukcj oficjalnej mapy CQ WAZ z 1947 roku i jest przeznaczona jedynie do ogólnego zapoznania si z podzia em
wiata na srefy. O chwili opublikowania tej mapy wprowadzono wiele poprawek do granic poszczególnych stref. Aby uzyska szczegó owe informacje o
przebiegu granic poszczególnych stref, zawsze nale y sprawdzi aktualny regulamin dyplomu CQ WAZ.

Podobne dokumenty