KONFereNcje

Komentarze

Transkrypt

KONFereNcje
raternus
nuntius
Notitiarium Fratrum Minorum Conventualium
Kwiecień – Maj – Czerwiec
2
2015
f
edycja
POLSKA
WARTO PRZECZYTAĆ: Pokarm, który syci ...................... 3
KALENDARIUM MINISTRA GENERALNEGO .................. 7
QQ DEFINITORIum GENERALNE
Sesja: 27 kwietnia – 7 maja 2015 ...................................... 4
Sesja: 20 czerwca 2015 .......................................................... 6
Sesja: 22-26 czerwca 2015 ................................................... 6
QQ WYDARZENIA
Relikwie św. Maksymiliana w Rzymie .............................. 8
Spotkanie CIRC w Rzymie .................................................... 8
Msza św. w intencji śp. fr. Lanfranco Serriniego ........... 9
Wyzwania misji franciszkańskiej ..................................... 10
Święcenia i posługi braci z Seraphicum ....................... 10
Fr. Luigi Costantini odszedł do Domu Ojca ...................11
Święto patronalne u XII Apostołów w Rzymie ........... 12
Bracia z urzędów generalnych razem ........................... 13
Wspólnota stała Seraphicum na rekolekcjach ........... 13
Święto w klasztorze św. Antoniego w Rzymie .............14
QQ Urzędy generalne
SGF
Międzynarodowy kongres wychowawców
i wychowawczyń.................................................................. 15
Wizyta w domach formacyjnych w Rumunii ............. 16
Formacja gwardianów w Zambii ................................... 17
SGAM
„Misja razem” – IX edycja .................................................. 18
Uczniowie Jezusa ................................................................ 19
POSTULAcja
Prezydent Włoch cytuje franciszkańskiego
męczennika ........................................................................... 20
CEFID
Jubileusz 25-lecia CEFID.................................................... 21
M.I.
Od ojca Kolbe do papieża Franciszka:
człowiek wobec ubóstwa.................................................. 22
EkONOMAT
Tablica solidarności ............................................................ 23
QQ KONFERENcjE/FEDERAcje
CEC
Spotkanie kleryków cetusu CEC ..................................... 24
Spotkanie braci ze Słowenii i Chorwacji ...................... 25
Posiedzenie plenarne CEC ................................................ 26
2/2015
Wizytacja generalna w delegaturze krakowskiej
w Niemczech ......................................................................... 26
Wizytacja kanoniczna w prowincji niemieckiej ........ 28
CEO
Nowi kapłani i diakoni franciszkańscy w Polsce ....... 30
CFC
Spotkanie zarządu Franciscans International ............
Posiedzenie plenarne CFC ................................................
Święcenia biskupie fr. Johna Stowe’a OFMConv .......
Wizyta braterska w Canterbury .......................................
Jubileusze w prowincji OLC w USA ................................
31
31
32
33
33
CIMP
Jubileusz 25-lecia prowincji rumuńskiej ...................... 34
AFCOF
Nowości z Ugandy ...............................................................
Przyszłe sanktuarium w Munyonyo (Uganda) ...........
Spotkanie przełożonych wyższych AFCOF .................
Rada Wydziału Filozoficznego w Lusaka .....................
Zambi-Malawi – seminarium dla ekonomów ............
Franciszkanie w służbie Bożego Miłosierdzia ............
Nowi diakoni z Kenii ............................................................
Czas pielgrzymkowy w Ugandzie ..................................
35
36
37
37
38
39
40
41
FALC
Święcenia diakonatu w Brazylii .......................................
Profesja wieczysta w prowincji Rioplatense ...............
Święcenia kapłańskie w Brazylii ......................................
Franciszkańscy biskupi w Brazylii....................................
Nowe sanktuarium w Brazylii...........................................
Amedeo Cencini w Montevideo .....................................
42
42
43
44
44
45
FAMC
Wizyta asystenta generalnego na Filipinach ............. 46
Wizyta braterska w Japonii ............................................... 47
kapituły
Włochy, Kalabria: Kapituła kustodialna zwyczajna ..
Słowacja: Kapituła kustodialna zwyczajna ..................
Kanada: Kapituła kustodialna zwyczajna ....................
Argentyna-Urugwaj:
Kapituła prowincjalna zwyczajna – część I .................
Kapituły prowincjalne pięciu prowincji włoskich .....
48
49
50
51
52
QQ dane statystyczne
Śluby – święcenia ................................................................ 53
Odeszli do Pana .................................................................... 54
n FRATERNUS NUNTIUS: Notitiarium Fratrum Minorum Conventualium [2/2015]
n wydawca: Sekretariat generalny 00187 Roma, Piazza Ss. Apostoli, 51; tel. (+39) 06.69957319; fax (+39) 06.69957321
n www.ofmconv.net n [email protected] n redaktor prowadzący i DTP – fr. Ryszard Wróbel OFMConv [rw]
n tłumaczenia (z wyjątkiem podpisanych inaczej) – fr. Ryszard Wróbel OFMConv
n numer został zamknięty 30 czerwca 2015
n grafika na okdładce fr. Tomasz Jank OFMConv (Gdańsk, Polska).
2
FraternusNuntius
spis treści
Minister Generalny
Fr. Marco TASCA
WARTO PRZECZYTAĆ:
www.ofmconv.net --> dokumenty --> Listy Generała
FraternusNuntius
3
definitorium GENERALne
2/2015
Sekretariat Generalny
Fr. Vincenzo Marcoli
Sekretarz generalny
Sesja: 27 kwietnia – 7 maja 2015 r.
Na posiedzeniu w klasztorze św. XII Apostołów w Rzymie, Definitorium generalne:
4
FraternusNuntius
ƒƒ zatwierdziło protokoły spotkań z 16-28 lutego i 30 marca 2015 r.;
ƒƒ wyraziło opinie i sugestie na temat niektórych szczegółów dotyczących projektu Jerozolima
i poparło propozycję, aby fr. Martin KMETEC był delegatem Ministra generalnego do kontaktów w Jerozolimie, w związku z rozważaniem możliwości otwarcia tam domu;
ƒƒ wysłuchało krótkiego sprawozdania z ostatniego posiedzenia plenarnego AFCOF w odniesieniu do uchwał 4, 7-10 i 12 Kapituły generalnej 2013;
ƒƒ po raz drugi zapoznało się z Dyrektorium wizytacji kanonicznych i zatwierdziło je ad tempus;
ƒƒ wysłuchało końcowego sprawozdania studium komitetu koordynacyjnego ds. projektu
sześcioletniego (CCPS) w związku z ustaleniem kierunków działań sekretariatu ds. animacji
misyjnej (SGAM);
ƒƒ spotkało się z biskupem emerytem z Fiesole Luciano GIOVANNETTI oraz przewodniczącym
„Fundacji Jana Pawła II” – Onlus na rzecz dialogu, współpracy i rozwoju;
ƒƒ w obecności członków ekonomatu generalnego fr. Nicoli ROSA, fr. Wojciecha KULIGA
i fr. Maurizio DI PAOLO zakończyło podział Funduszu Pomocowego Zakonu na rok 2015;
ƒƒ w obecności członków ekonomatu generalnego, po drugim czytaniu, przeanalizowało Statut ekonomatu generalnego i wstępnie go zatwierdziło. Poleciło też, aby ekonomat przestudiował i we współpracy z CCPS przygotował podręcznik i instrukcję ze wspólnymi normami w temacie ekonomii, które uregulują relacje pomiędzy Kurią generalną i jurysdykcjami
i umożliwią ciągłość zarządzania ekonomicznego także w poszczególnych jurysdykcjach;
ƒƒ zapoznało się z funkcjonowaniem Seraphicum jako Dom wakacyjny (Casa per ferie) oraz
dokumentami z tym związanymi;
ƒƒ zapoznało się z „Regulaminem wewnętrznym” Domu wakacyjnego „Seraphicum” (Casa per
ferie)
ƒƒ zapoznało się (pierwsze czytanie) z zarysem „Statutu zarządu kolegium Seraphicum
św. Franciszka”;
ƒƒ zostało poinformowane na temat inicjatyw związanych z przygotowaniami do beatyfikacji
męczenników z Peru o. M. TOMASZKA, o. Z. STRZAŁKOWSKIEGO i ks. A. DORDIEGO;
ƒƒ wysłuchało i ustosunkowało się do sprawozdania asystenta generalnego CEO fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO po zakończeniu wizytacji kanonicznej generalnej w prowincji Węgier i Siedmiogrodu;
ƒƒ przeanalizowało aktualną sytuację w Siedmiogrodzie i sformułowało niektóre wskazania
dla przedstawienia prowincjom w Rumunii i na Węgrzech-Siedmiogrodzie;
ƒƒ spotkało się z dyrektorem generalnym wydawnictwa „Messaggero di sant’Antonio” fr. Giancarlo ZAMENGO oraz dyrektorem naczelnym pisma fr. Fabio SCARSATO;
ƒƒ w obecności koordynatora ds. rewizji konstytucji (CERC) fr. Valentína REDONDO oraz sekretarza fr. Timothy KULBICKIEGO przeanalizowało w sposób ogólny od-powiedzi wspólnot
zakonnych na temat pierwszego rozdziału Konstytucji, a następnie zajęło się analizą zarysu
rozdziału trzeciego;
ƒƒ dokonało zmian programu i tematyki porządku dnia spotkania z przewodniczącymi;
ƒƒ wysłuchało sprawozdania z szeregu wizyt dokonanych przez asystentów generalnych
w różnych jurysdykcjach:
ƒƒ asystenta generalnego CEO fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO:
ƒƒ z kapituły kustodialnej zwyczajnej na Słowacji;
ƒƒ asystenta generalnego AFCOF fr. Tadeusza ŚWIĄTKOWSKIEGO:
ƒƒ z wizyty braterskiej w misji w Malawi (6-10 marca 2015 r.);
ƒƒ z wizyty braterskiej w misji w Ugandzie (16-19 marca 2015 r.);
ƒƒ z wizyty braterskiej w kustodii prowincjalnej w Kenii (20-24 marca 2015 r.);
ƒƒ asystenta generalnego CEC fr. Miljenko HONTIĆA:
ƒƒ ze spotkania kleryków, wychowawców i ministrów prowincjalnych konferencji CEC
(Juniorentreffen) w dniach 7-11 kwietnia 2015 r., które odbyło się Pirano w Słowenii;
ƒƒ z dorocznego spotkania zakonników z prowincji słoweńskiej i chorwackiej w Ptuj (Słowenia) w dniu 22 kwietnia 2015 r.;
ƒƒ asystenta generalnego CFC fr. Jude WINKLERA:
ƒƒ z wizyty braterskiej w dwóch klasztorach Prowincji św. Bonawentury w USA: Kenmore
Avenue i Marytown (15-27 marca 2015 r.);
ƒƒ z wizyty braterskiej w delegaturze prowincjalnej w Australii (6-12 kwietnia 2015 r.);
ƒƒ z posiedzenia plenarnego konferencji CFC, które odbyło się w Mesilla Park, w Nowym
Meksyku (21-24 kwietnia 2015 r.);
ƒƒ asystenta generalnego FAMC fr. Benedicta BAEK:
ƒƒ z kapituły prowincjalnej zwyczajnej prowincji w Indiach;
ƒƒ asystenta generalnego FALC fr. Carlosa TROVARELLI:
ƒƒ z wizyty braterskiej w nowicjacie międzyjursdykcyjnym w Areguá, w Itaguá, w Paragwaju (20-22 marca 2015 r.);
ƒƒ z kapituły prowincjalnej nadzwyczajnej prowincji meksykańskiej (20-23 kwietnia 2015 r.);
ƒƒ asystenta generalnego CIMP fr. Joaquína AGESTĘ:
ƒƒ ze spotkania w Rzymie z ministrem, wikariuszem i ekonomem prowincjalnym prowincji rumuńskiej. W spotkaniu uczestniczyli także wikariusz i sekretarz generalny oraz
członkowie ekonomatu generalnego (28 lutego 2015 r.);
ƒƒ ze 116. posiedzenia plenarnego konferencji CIMP, które odbyło się w Camposampiero
we Włoszech (4-6 marca 2015 r.);
ƒƒ z pierwszej części kapituły kustodialnej zwyczajnej kustodii kalabryjskiej, która odbyła
się w Amatea (7-10 kwietnia 2015 r.);
ƒƒ ze spotkań z przedstawicielami pięciu prowincji włoskich Włoch Środkowych, które
mają się połączyć w 2017 r.;
ƒƒ wyraziło zgodę na przekazanie klasztoru-parafii św. Jana Kantego w Clifton w New Jersey
z Prowincji MB Anielskiej w USA do Kustodii św. Maksymiliana M. Kolbego w Kanadzie; ma
to związek z restrukturyzacją placówek w Kanadzie;
ƒƒ wyraziło zgodę na uczestnictwo w kapitule prowincjalnej nadzwyczajnej 2015 prowincji
rzymskiej wszystkich braci profesów wieczystych;
ƒƒ zapoznało się z poprawkami dotyczącymi spotkania Definitorium generalnego z przedstawicielami dziesięciu wspólnot europejskich, mającego się odbyć w Asyżu w dniach od 27
września do 1 października 2015 r., i je zatwierdziło;
ƒƒ wysłuchało informacji fr. Jude WINKLERA, reprezentanta Ministra generalnego w zarządzie
Franciscans International, z posiedzenia tegoż zarządu;
ƒƒ zapoznało się ze szczegółowym programem wyjazdowego spotkania Definitorium generalnego z braćmi pracującymi w urzędach generalnych (9-11 maja 2015 r.);
ƒƒ zostało poinformowane o zmianach jakie w Statutach generalnych Milicji Niepokalanej zatwierdziła Papieska Rada ds. Świeckich. Zostały one zasugerowane przez Międzynarodowe
Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej;
ƒƒ zapoznało się z zarysem programu Kongresu Kolbiańskiego, który odbędzie się w 2017 r.,
przygotowanego przez komitet powołany ad hoc;
ƒƒ zostało poinformowane przez wikariusza zakonu odnośnie do inicjatyw międzyfranciszkańskich już rozpoczętych i tych zaplanowanych na 2017 r.;
ƒƒ postanowiło, że materiały archiwalne zniesionej prowincji i delegatury generalnej w Belgii
zostaną umieszczone w wyspecjalizowanym centrum KADOC i ustaliło zasady korzystania
z tych zasobów;
2/2015
5
FraternusNuntius
definitorium GENERALne
definitorium GENERALne
2/2015
ƒƒ postanowiło, że zostanie przestudiowana i wyjaśniona kwestia domniemanych własności
Zakonu (byłe klasztory) w Grecji;
ƒƒ przedyskutowało i wypracowało iter dla towarzyszenia prowincji;
ƒƒ zatwierdziło tekst umowy pomiędzy Kurią generalną Braci Mniejszych Konwentualnych
i Kolegium Serafickim św. Franciszka – Seraphicum, dotyczącą pomieszczeń i potwierdziło
nominację zarządcy na czas określony;
ƒƒ zatwierdziło prośbę właściwych władz watykańskich w kwestii sanatio i derogatio w Konstytucjach Zakonu, odnośnie do podwójnej przynależności jurysdykcyjnej na mocy listu
obediencyjnego w Kustodii „Sacro Convento” w Asyżu;
ƒƒ omówiło sprawy personalne niektórych zakonników.
Sesja: 20 czerwca oraz 22, 23, 25 i 26 czerwca 2015 r.
Na posiedzeniu w klasztorze św. XII Apostołów w Rzymie,
a następnie w klasztorze Sacro Covento w Asyżu (kilka jednogodzinnych posiedzeń),
Definitorium generalne:
ƒƒ spotkało się z ministrem prowincji rumuńskiej fr. Emilanem CĂTĂLINEM;
ƒƒ zostało poinformowane przez asystenta generalnego CIMP fr. Joaquína AGESTĘ o decyzjach i atmosferze kapituł nadzwyczajnych pięciu prowincji z Włoch Środkowych (Marchia,
Lacjum, Umbria, Toskania i Sardynia) odbywających się równocześnie w Asyżu w dniach
15-19 czerwca 2015 r.;
ƒƒ uzgodniło niektóre elementy porządku obrad spotkania Definitorium generalnego z przewodniczącymi konferencji i federacji, zaplanowanego na 22-26 czerwca 2015 r.;
ƒƒ ustaliło, że rekolekcje duchowe dla Definitorium generalnego odbędą się w Centrum Duchowości Księży Werbistów w Nemi, niedaleko Rzymu;
ƒƒ zostało doinformowane odnośnie do niektórych kwestii ekonomicznych;
ƒƒ spotkało się z ministrem prowincjalnym prowincji koreańskiej fr. Tito Jong-illem YOONEM;
ƒƒ spotkało się z pięcioma ministrami prowincji obszaru Włoch Środkowych, które realizują
program zjednoczeniowy: fr. Giancarlo CORSINI (Marchia); fr. Vittorio TRANI (Rzym); fr. Franco BUONAMANO (Umbria); fr. Roberto BERNINI (Toskania) i fr. Salvatore SANNA (Sardynia);
ƒƒ wyraziło zgodę, aby wszyscy profesi po ślubach wieczystych mogli uczestniczyć w kapitule
prowincjalnej nadzwyczajnej prowincji chorwackiej w 2016 r.;
ƒƒ zostało doinformowane przez asystentów generalnych FALC (fr. Carlosa TROVA-RELLEGO)
i CEO (fr. Jacka CIUPIŃSKIEGO) odnośnie do inicjatyw związanych z beatyfikacją męczenników z Peru;
ƒƒ zleciło asystentowi generalnemu CEC fr. Miljenko HONTIĆ podtrzymywanie kontaktów
z biskupem Kopenhagi (Dania).
Sesja: 22-26 czerwca 2015 r.
ƒƒ W spotkaniu uczestniczyli: fr. Ferena LAMBE (przewodniczący AFCOF), fr. Milan KOS (przewodniczący CEC), fr. Wiesław PYZIO (przewodniczący CEO), fr. Giancarlo CORSINI (przewodniczący CIMP), fr. John Jairo MOLINA (wice przewodniczący FALC) i fr. Tito Jong-ill YOON
(wice przewodniczący FAMC).
ƒƒ Spotkanie rozpoczęło się dwiema konferencjami o charakterze duchowym wygłoszonymi
przez mnicha ze wspólnoty Bose p. Luciano MANICARDI oraz wspólnym dzieleniem się.
ƒƒ Tematy konferencji:
ƒƒ „Apel papieża Franciszka o prorocki charakter życia konsekrowanego; wyjdźcie…”
ƒƒ „Tożsamość i misja: misja, jako środek do przepracowania (aktualizacji) tożsamości”.
6
FraternusNuntius
Podczas sesji, która odbyła się w Sacro Convento w Asyżu,
Definitorium generalne spotkało się z przewodniczącymi konferencji i federacji.
2/2015
ƒƒ Drugi dzień spotkania został poświęcony tematyce rewizji Konstytucji Zakonu. Obecni byli
koordynator i sekretarz Komitetu Wykonawczego ds. Rewizji Konstytucji (CERC) fr. Valentín
REDONDO i fr. Timothy KULBICKI. Uczestnicy spotkania najpierw za-poznali się ze stanem
prac nad rewizją konstytucji, a następnie z najnowszymi dokona-niami w tym względzie;
dokonano też wstępnej oceny działań, wg następującego sche-matu:
ƒƒ Feedback przewodniczących, na temat tego, jak przebiegają prace we wspólnotach;
ƒƒ sprawozdanie-uaktualnienie ogólnej sytuacji prac w toku ze strony CERC;
ƒƒ sprawozdanie-ocena ze strony Definitorium generalnego;
ƒƒ przedstawienie pierwszego rozdziału po zakończeniu konsultacji we wspólnotach;
ƒƒ dyskusja i ocena procesu rewizyjnego do chwili obecnej. Na koniec uzgodnione pewne
wskazania odnośnie do metody dalszych działań.
Następnie dokonano:
ƒƒ zdefiniowania formuły spotkania Definitorium generalnego z konferencjami i federacjami
w 2016 r., w dwóch terminach (17-23 stycznia oraz 18-24 września) w Asy-żu;
ƒƒ systematycznego omówienia stanu realizacji uchwał Kapituły generalnej 2013 przekazanych do realizacji Ministrowi generalnemu wraz z jego Definitorium oraz dla konferencji
i federacji, w szczególności: solidarność braterska i ekonomiczna (uchwała nr 4); Discepolato francescano (uchwała nr 5); Ratio studiorum (uchwała nr 6); przy-gotowania do resorce people dla formacji (uchwały 8-11); kurs dla gwardianów (uchwała nr 12); Kustodia generalna w Asyżu (uchwała nr 13); dyrektorium wizyt kanonicznych generalnych (uchwała
nr 14); ekonomat generalny (uchwała nr 19); towarzyszenie niektórym prowincjom (uchwały 22-26); taxatio na rzecz kurii generalnej (uchwała nr 27);
Na zakończenie różnych aktualnych informacji na temat:
ƒƒ odgłosów w sprawie wiążących wskazań przy opracowywaniu statutów konferencji
i federacji;
ƒƒ projektu „Jerozolima”;
ƒƒ Międzynarodowego Spotkania Młodzieży w Asyżu w dniach 2-9 sierpnia 2015 r.;
ƒƒ potrzeby zorganizowania kapituły generalnej nadzwyczajnej-zwyczajnej?;
ƒƒ zmian w regulaminie Funduszu Pomocowego Zakonu (3 moduły);
ƒƒ spadek ilości intencji mszalnych.
Przewodniczący ponadto:
ƒƒ w środę 24 czerwca, wraz z członkami Definitorium generalnego, udali się z w pielgrzymce
do pustelni Montecasale i do miasteczka Sansepolcro;
ƒƒ w sobotę rano, 27 czerwca, także z członkami Definitorium generalnego, uczestniczyli
w spotkaniu komisji „Pro Seraphico”.
KALENDARIUM MInistrA generalNeGO
7
FraternusNuntius
KWIECIEŃ
17-18: Rzym, Seraphicum: Sympozjum na temat rewizji Konstytucji Zakonu
27MAJ
-8
Rzym, Kuria generalna: obrady Definitorium generalnego
9-11 Nemi: spotkanie Definitorium generalnego z braćmi z urzędów generalnych
12-13 Asyż: spotkanie plenarne Kustodii generalnej „Sacro Convento” w Asyżu
18-22 Argentyna: Kapituła prowincjalna zwyczajna
27-29 Rzym: spotkanie Unii Przełożónych Generalnych
CZERWIEC
15-18 Asyż, S. Maria degli Angeli: Kapituła prowincjalna nadzwyczajna pięciu prowincji Włoch Środkowych
21-26 Asyż: spotkanie Definitorium generalnego z przewopdniczącymi konferencji i federacji
27
Asyż: spotkanie z komisją „Pro Seraphico”
wydarzenia
2/2015
Relikwie św. Maksymiliana w Rzymie
ŸŸ Sekretariat generalny
W poniedziałek 13 kwietnia 2015 roku, o godz. 20.30, w rzymskiej bazylice św. Bartłomieja
położonej na Wyspie Tyberyjskiej, w sanktuarium Nowych Męczenników XX i XXI w.,
znajdującym się obecnie pod opieką Wspólnoty św. Idziego (wcześniej troskę duszpasterską
sprawowali kapucyni) zostały przekazane relikwie św. Maksymiliana M. Kolbego.
Ceremonii – uroczystym nieszporom – przewodniczyli wspólnie ks. Marco Gnavi ze Wspólnoty św. Idziego i Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych fr. Marco Tasca
OFMConv. Obecni byli ponadto: wikariusz generalny Zakonu fr. Jerzy Norel OFMConv, prokurator generalny fr. Maurizio Di Paolo OFMConv, postulator generalny fr. Angelo Paleri OFMConv,
gwardian klasztoru w Niepokalanowie fr. Mirosław Bartos oraz cała rada międzynarodowa Rycerstwa Niepokalanej.
Wraz z relikwiami został przekazany modlitewnik, który zawiera następującą dedykację
z 1937 roku: „Br. Jarosławowi. Maryja. Kto kocha Niepokalaną ofiarnie ten się zbawi, uświęci,
i innych do uświęcenia doprowadzi. Br. Maksymilian M. Kolbe”.
Relikwiarz i modlitewnik
Spotkanie CIRC w Rzymie
ŸŸ fr. Timothy Kulbicki, sekretarz CERC/CIRC
Międzynarodowa Komisja ds. Rewizji Konstytucji (CIRC) spotkała się w Rzymie,
w Seraphicum w dniach 13-17 kwietnia 2015 roku.
8
FraternusNuntius
Członkami komisji są przedstawiciele konferencji/federacji Zakonu: fr. Bernardino Fiore,
prowincja neapolitańska [CIMP]; fr. Kazimierz Malinowski, prowincja krakowska [CEO] – zastąpiony przez fr. Piotra Szczepańskiego, prowincja warszawska; fr. Janez Kurbus, prowincja
słoweńska [CEC]; fr. Kevin Schindler-McGraw, prowincja św. Józefa z Kupertynu w USA [CFC];
fr. Rogério Pereira Xavier, prowincja św. Franciszka w Brazylii [FALC]; fr. Gabriel Singarimbun,
kustodia indonezyjska [FAMC] oraz członkowie komitetu wykonawczego ds. rewizji Konstytucji (CERC): fr. Valentin Redondo (prowincja hiszpaśńka), fr. Timothy Kulbicki (prowincja Matki
Bożej Anielskiej w USA i fr. Zbigniew Kopeć (prowincja warszawska); z powodów rodzinnych
nieobecny był fr. Joseph Blay (prowincja w Ghanie, AFCOF).
W ramach wspólnego posiedzenia CIRC i CERC wymieniono informacje na temat syntezy wynikającej z dyskusji nad tekstem I rozdziału Konstytucji w poszczególnych klasztorach.
Ogólnie można uznać, że uczestnictwo w dyskusji we wspólnotach klasztornych w całym
Zakonie było zadowalające. Komitet wykonawczy zbiera wszystkie sugestie, które pomogą
w opracowaniu kolejnej, drugiej wersji I rozdziału Konstytucji, która następnie zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Definitorium generalne.
W dalszej części spotkania komisja przeanalizowała zarys III rozdziału Konstytucji przygotowany przez komitet, wskazując jednocześnie niektóre poprawki. Będą one włączone w pro-
2/2015
wydarzenia
ponowany tekst i przedstawione Definitorium generalnemu w czerwcu br. dla weryfikacji. Po
tym zabiegu tekst III rozdziału zostanie przedstawiony w formie fiszki dla kapituł klasztornych,
do wykorzystania w formacji ustawicznej zakonników, od września 2015 roku.
Członkowie komitetu i komisji wzięli też udział w sympozjum „Wyzwania współczesnej misji franciszkańskiej, dzisiaj i jutro”, które odbyło się w Seraphicum w dniach 17-18 kwietnia br.
Jak zwykle prosimy o kontakt z nami drogą mailową: [email protected]
Uczestnicy
Msza św. w intencji śp. fr. Lanfranco Serriniego
ŸŸ fr. Antonio Parisi OFMConv
15 kwietnia 2015 roku franciszkanie z czterech wspólnot domów generalnych w Rzymie
spotkali się w bazylice Świętych XII Apostołów na Eucharystii w intencji fr. Lanfranco
Serriniego, byłego Ministra generalnego, w 30. dniu po jego śmierci.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył abp Gianfranco Girotti OFMConv. Koncelebrowali:
Minister zakonu fr. Marco Tasca, wikariusz zakonu fr. Jerzy Norel i bardzo liczni współbracia.
W homilii o. Tasca wielokrotnie podkreślał wdzięczność wobec Boga za dar fr. Serriniego, za
rozmach misyjny jaki nadał całemu Zakonowi, za jego posługę i oddanie naszej rodzinie franciszkańskiej i Kościołowi.
Po Eucharystii, jej uczestnicy spotkali się na braterskiej agapie.
Eucharystia
FraternusNuntius
9
wydarzenia
2/2015
Wyzwania misji franciszkańskiej
ŸŸ fr. Raffaele Di Muro OFMConv
W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku, w Seraphicum w Rzymie, odbyło się sympozjum
zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury i Komitet Wykonawczy
ds. Rewizji Konstytucji (CERC), zatytułowane: „Wyzwania współczesnej misji franciszkańskiej, dzisiaj i jutro”. Celem sympozjum było wsparcie prac nad rewizją Konstytucji Zakonu.
W pierwszej części zebrani wysłuchali trzech referatów: Z referatami wystąpili: wice-dziekan wydziału fr. Anh Nhue Nguyen Dinh – mówił o perspektywie biblijno-teologiczno-franciszkańskiej misji ewangelicznej; dyrektor wydawniczy „Messaggero di sant’Antonio” fr. Fabio Scarsato – dokonał lektury socjologicznej aktualnych działań Zakonu; asystent generalny AFCOF
fr. Tadeusz Świątkowski – opisał profil misjonarza franciszkańskiego w procesie przekazywania
wiary.
W drugiej części miała miejsce dyskusja w formie „okrągłego stołu”, którą bardzo mądrze
poprowadził fr. Ugo Sartorio. Uczestniczyli w niej: Minister generalny Zakonu fr. Marco Tasca;
kustosz kustodii francuskiej fr. François Bustillo, kustosz kustodii Sacro Convento w Asyżu
fr. Mauro Gambetti; była europoseł Erminia Mazzoni; tercjarz franciszkański dr Eugenio
Di Giovine.
W tej części do głosu doszły elementy doświadczeń i wymiar praktyczny. Dzięki temu
uczestnicy sympozjum mieli szerszy i jaśniejszy obraz działalności misyjnej w różnych kontekstach społecznych w krajach, jak również tego, czym będzie misja dla franciszkanów i dla
wierzących w ogólności.
Stół prezydialny
Święcenia i posługi braci z Seraphicum
ŸŸ fr. Felice Fiasconaro / foto: fr. Franciszek Czarnowski OFMConv
Była to niezwykle uroczysta liturgia z licznym udziałem wiernych. Obok niektórych członków
rodziny fr. Stjepana, w ceremonii uczestniczyli m.in. wikariusz zakonu fr. Jerzy Norel, asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić, rektor Seraphicum fr. Sorin Giurgi wraz z braćmi studentami.
Z kolei w środę 28 kwietnia br. podczas wspólnotowej Eucharystii, której przewodniczył Minister generalny Zakonu fr. Marco Tasca, miało miejsce wprowadzenie w posługi liturgiczne. Lektorami zostali fr. Andrew Muendo, fr. Eugenio Merrino, fr. Francis Muthoka, fr. Mario Ravanni i fr. Paul
Kaloki, akolitami – fr. Andrew Hochstedler, fr. Cristinel Gal, fr. Elie Faraj, fr. Sumal Triloshan Madawala
Liyanage.
W chwili rozpoczęcia uroczystości gwardian wspólnoty fr. Felice Fiasconaro najpierw skierował
słowa powitania i jednocześnie podziękowania pod adresem Ministra generalnego i braci z Definitorium generalnego (przybyli wszyscy) za ich obecność, a następnie zwrócił się z życzeniami do
kandydatów do posług, zapewniając ich o modlitewnym wsparciu ze strony wszystkich.
10
FraternusNuntius
W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku franciszkański diakon fr. Stjepan Brčina z prowincji
chorwackiej, wraz z innymi osiemnastoma diakonami przyjął święcenia kapłańskie
z rąk papieża Franciszka w bazylice watykańskiej.
2/2015
wydarzenia
Po ceremonii
Fr. Luigi Costantini odszedł do Domu Ojca
ŸŸ fr. Roberto Brandinelli OFMConv, gwardian / foto: fr. Iulian Eva OFMConv
W środę 29 kwietnia 2015 roku w szpitalu Bonifratrów w Rzymie (na wyspie Tyberyjskiej)
zakończył swoje ziemskie życie fr. Luigi Costantini, od kilku dziesiątków lat członek
wspólnoty kurii generalnej.
Siostra śmierć nawiedziła fr. Luigiego późnym popołudniem, po jego całodziennych trudnościach z oddychaniem, które ostatecznie okazały się nie do pokonania.
Fr. Costantini urodził się 30 sierpnia 1924 r. w Palestrina (Włochy). Był trzecim z piątki dzieci.
Bardzo młodo wstąpił do zakonu. Profesję czasową złożył 18 lipca 1941 r., wieczystą – 8 września 1945 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1948 r.
Eucharystia
FraternusNuntius
11
wydarzenia
2/2015
Początkowo należał do tzw. Krucjaty misyjnej. Po jej zniesieniu przepisał się do prowincji
rzymskiej.
W pierwszych latach życia kapłańskiego posługiwał w formacji młodych ludzi ukierunkowanych na życie zakonne. Następnie (15 października 1956 r.) został powołany do posługi na
rzecz całego Zakonu w ramach kurii generalnej. Od tego dnia aż do końca pozostał członkiem
wspólnoty klasztornej Świętych XII Apostołów.
Przez kilkadziesiąt lat kierował „Commentarium Ordinis” – oficjalnym biuletynem informacyjnym Zakonu, jako jego redaktor naczelny. Pełnił funkcję sekretarza osobistego ministra generalnego fr. Basilio Heisera. Wielokrotnie był sekretarzem kapituł generalnych; od kapituły nadzwyczajnej w 1998 r. do ostatniej zwyczajnej w 2013 r. – pełnił funkcję sekretarza aktuariusza.
Liturgia pogrzebowa była bardzo uroczysta. Wielu współbraci, rodzina i przyjaciele przybyli do naszej rzymskiej bazyliki, aby uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu. Minister generalny
fr. Tasca w homilii podkreślił w sposób szczególny przykładność fr. Luigiego w posłuszeństwie
we wszystkim, o co go proszono. Wyjątkowy podziw budzi sposób, w jaki fr. Luigi był posłuszny: jego posłuszeństwo cechowała szczerość i głęboki sens odpowiedzialności.
Niech odpoczywa w pokoju Pana. Silnie wierzymy, że w niebie wstawiać się będzie za cały
Zakon i za swoich bliskich.
Święto patronalne u XII Apostołów w Rzymie
ŸŸ fr. Roberto Brandinelli OFMConv, gwardian / foto: fr. Iulian Eva OFMConv
W niedzielę 3 maja 2015 roku, bazylika Świętych XII Apostołów, wspólnota zakonna
kurii generalnej i miejscowa parafia obchodziły swoje święto patronalne.
Okazją do świętowania było liturgiczne święto świętych Filipa i Jakuba, których relikwie
spoczywają w krypcie bazyliki. Uroczystej Eucharystii o godz. 18.30 (najważniejszy punkt odpustowych obchodów), przewodniczył emerytowany prefekt kongregacji ds. biskupów, kard.
Giovanni Battista Re.
Podczas mszy św. udzielono sakramentu Chrztu św. jednej osobie dorosłej, oraz sakramentu bierzmowania ponad dwudziestu osobom w różnym wieku i z różnych narodowości.
Po liturgii w kościele uczestnicy spotkali się na agapie w pomieszczeniach klasztornych;
przybyli na nią przede wszystkim współbracia z klasztorów generalnych oraz prowincji
rzymskiej.
Uroczysta Eucharystia
FraternusNuntius
12
2/2015
wydarzenia
Bracia z urzędów generalnych razem
ŸŸ fr. Angelo Paleri OFMConv / foto: fr. Ryszard Wróbel OFMConv
Bracia asystenci generalni oraz odpowiedzialni za poszczególne urzędy generalne,
mieszkający w Rzymie, mieli okazję, by wspólnie się pomodlić, przemyśleć wiele kwestii
oraz odpocząć, przy okazji lepiej poznając okolice Wiecznego Miasta.
W sobotę 9 maja 2015 roku, urzędnicy kurialni pod przewodnictwem Ministra generalnego OFMConv fr. Marco Tasca, udali się do ośrodka rekolekcyjnego Ad Gentes, prowadzonego przez księży werbistów usytuowanego w Nemi, niedaleko Albano, aby wspólnie spędzić
weekend.
Właściwe spotkanie poprzedziła wizyta na cmentarzu w pobliskim Marino, gdzie znajduje się grób fr. Giacomo Biniego, byłego ministra generalnego braci mniejszych, dokładnie
w pierwszą rocznicę jego śmierci.
Po południu dwaj bracia mniejsi z klasztoru w Palestrinie (fr. Jacopo i fr. Arturo) opowiedzieli zgromadzonym o zasadach, na których opiera się ich wspólnota zakonna, podlegająca
bezpośrednio ich ministrowi generalnemu oraz inne, podobne, istniejące w niektórych krajach
europejskich. Był również czas na zadawanie pytań, dla lepszego zrozumienia sensu istnienia
podobnych wspólnot w rodzinie franciszkańskiej.
Druga część popołudnia została przeznaczona na prace w grupach. Była to okazja do lepszego poznania się członków urzędów generalnych oraz ich pracy.
Wieczorem bracia wybrali się na spacer po Nemi, miejscowości charakterystycznie opadającej na zboczu, otaczającym pobliskie jezioro o tej samej nazwie.
W niedzielę 10 maja bracia udali się w pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Mentorella, związanego z wieloma świętymi: św. Eustachy, św. Sylwester I, św. Benedykt z Nursji,
św. Jan Paweł II. Tutaj sprawowali Eucharystię. Opiekę duszpasterską nad tym miejscem sprawują polscy zmartwychwstańcy.
Po południu udali się w dalszą pielgrzymkę do Anagni: zwiedzili miejscową katedrę (i połączone z nią muzeum) oraz pałac apostolski Bonifacego VIII z XIII-XIV w.
Na nocleg powrócili do Nemi, aby następnego dnia rano, po modlitwach i Eucharystii, wyruszyć w stronę Rzymu. Po drodze zatrzymali się w ogrodach papieskich w Castel Gandolfo
(willa Barberini).
Wspólnota stała Seraphicum na rekolekcjach
ŸŸ tekst: fr. Felice Fiasconaro OFMConv, gwardian / foto: fr. Franciszek Czarnowski OFMConv
Na zakończenie roku akademickiego i przed letnią sesją egzaminacyjną
bracia ze wspólnoty stałej Seraphicum odbyli swoje doroczne rekolekcje zakonne,
zorganizowane przez nich samych.
W rekolekcjach, które odbyły się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2015 roku, uczestniczyło
21 zakonników.
Uczestnicy
FraternusNuntius
13
wydarzenia
2/2015
Miejscem spotkania był ośrodek rekolekcyjny „Naszej Pani i Serca Jezusowego” przy klasztorze
sióstr franciszkanek w Cave niedaleko Rzymu. Było to miejsce przestronne i gościnne, a przy tym
sprzyjające skupieniu i refleksji.
Rozważania poprowadził gwardian klasztoru św. Antoniego w Rzymie (Vigna) fr. Timothy Kulbicki OFMConv.
Zagadnienia poruszane w konferencjach oscylowały wokół inspiracji charyzmatycznej, leżącej
u podstaw trwającej w Zakonie rewizji Konstytucji. Treść była spójna z tym wszystkim, nad czym
bracia ze wspólnoty dyskutowali przez cały miniony rok.
Celem rekolekcji nie była jedynie refleksja nad osobistym życiem czy też nad naszą odpowiedzią dawaną Bogu, ale także troska o budowanie braterskiego aspektu życia.
Święto w klasztorze św. Antoniego w Rzymie
ŸŸ fr. Timothy Kulbicki OFMConv, gwardian
Zakonnicy z klasztoru św. Antoniego przy Termach w Rzymie
(zwanym potocznie „La Vigna”) obchodzili święto swojego patrona.
Na uroczystość złożyły się nieszpory i niemalże tradycyjny już grill w klasztornym ogrodzie.
Na wspólne świętowanie przybyli współbracia z domów generalnych.
Doroczna uroczystość św. Antoniego (13 czerwca) kończy także rok akademickim dla braci-studentów, którzy mieszkają w tym klasztorze; czterech z nich ukończyło studia licencjackie.
W minionym roku akademickim w klasztorze przebywało 19 zakonników. Jeden brat wyczerpał swoje stypendium naukowe i powróci do swojej jurysdykcji pochodzenia. Pięciu braci
pozostanie w klasztorze na czas wakacji, aby przygotować go do kolejnego roku akademickiego. Pozostałych trzynastu spędzi wakacje w różnych miejscach: część szkolić będzie swoją znajomość języków obcych, część wykorzysta okres letni na praktyki duszpasterskie, część
wykorzysta czas na badania naukowe. Oczywiście, każdy z nich część urlopu przeznaczy na
osobisty wypoczynek.
Na otwartym powietrzu
www.ofmconv.net
[email protected]
FraternusNuntius
14
urzędy generalne – [SGF]
2/2015
Sekretariat Generalny ds. Formacji [SGF]
Fr. Roberto CARBONI
Sekretarz generalny SGF
Międzynarodowy kongres
wychowawców i wychowawczyń
ŸŸ fr. Roberto Carboni, sekretarz generalny SGF
„Żyć w Chrystusie na wzór świętej Ewangelii”.
Ten właśnie cytat z „Perfectae Caritatis” stanowił chrystologiczną perspektywę,
która ożywiała cztery intensywne dni międzynarodowego kongresu dla wychowawców
i wychowawczyń, jaki odbył się w Rzymie w dniach 8-11 kwietnia 2015 roku.
W kongresie uczestniczyło ok. 1400 wychowawców i wychowawczyń, pochodzących
z wszystkich stron świata, z ok. 160 narodowości. To pierwsze tego typu spotkanie na poziomie międzynarodowym, a prawdziwym wyzwaniem organizacyjnym okazało się przeprowadzenie pracy w grupach, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz symultaniczne tłumaczenia konferencji i wystąpień na główne języki świata. Referaty, wygłoszone przez wybitnych
referentów będą dostępne na portalu internetowym Kongregacji, a następnie zebrane w Akta
Kongresu. Miały one pomóc wychowawcom pogodzić wymiar ludzki włączony w proces formacyjny z końcowym jego celem, którym jest przyjaźń z Chrystusem i życie w Bogu.
Odbyła się też seria bardzo interesujących warsztatów, które dały wychowawcom możliwość zapoznania się z zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia formacji: od interkulturowości po problematykę uczuciowości, od rozeznawania po rolę wspólnoty w procesie formacji, a także pogłębienie życia kontemplacyjnego w procesie formacji oraz wyzwania, jakie
stawia świat digitalny.
Ze strony naszego Zakonu uczestniczyli w nim: sekretarz generalny ds. formacji fr. Roberto
Carboni oraz współpracownicy SGF fr. Renzo Degni i fr. Louis Panthiruvelil. Fr. Louis był też
zaangażowany w przygotowanie Kongresu i wygłosił swoje świadectwo na temat „wyzwanie,
jakim jest formacja w dialogu międzyreligijnym”.
W Kongresie uczestniczył także rektor Seraphicum fr. Sorin Giurgi, fr. Zbigniew Wójcik zaangażowany w działalność wychowawczą, fr. Blasio Ooko Olenge, który kończy specjalizację
w dziedzinie formacji na Antonianum, dwóch braci z Hiszpanii: fr. Juan Cormenzana i fr. Miguel Angel Marcos – obaj zaangażowani w duszpasterstwo młodzieży i powołaniowe oraz
fr. Alexandro Olaru z Rumunii, także pracujący na polu formacji. Poza tym, jako współpracownicy przy organizacji.
Nasi współbracia
na Kongresie
FraternusNuntius
15
urzędy generalne – [SGF]
2/2015
Wizyta w domach formacyjnych w Rumunii
ŸŸ fr. Roberto Carboni, sekretarz SGF
W dniach 22-28 kwietnia 2015 roku sekretarz generalny ds. formacji (SGF)
fr. Roberto Carboni odwiedził, na zaproszenie ministra prowincjalnego prowincji rumuńskiej,
domy formacyjne w Prowincji św. Józefa w Rumunii.
Przy tej okazji koordynował prace prowincjalnej komisji ds. formacji nad opracowaniem
nowego dyrektorium formacyjnego.
To właśnie konieczność opracowania nowego dyrektorium na wszystkich etapach formacji
stała się okazją do zaproszenia sekretarza SGF. Zaproszony gość miał możliwość odwiedzenia
wszystkich domów formacyjnych (postulat, nowicjat i seminarium).
Prowincja rumuńska cieszy się godną uwagi liczbą powołań, czego dowodem jest około
70-osobowa grupa młodych ludzi rozpoczynających swoją drogę powołaniową, oraz liczni
młodzi bracia po ślubach czasowych. Fr. Carboni spotkał się też ze 160-osobową grupą małoseminarzystów w seminarium w Roman. Wszyscy oni, podczas ostatniego roku nauki w liceum, deklarują swoją chęć podjęcia życia zakonnego lub nie.
Po każdym spotkaniu z wychowankami, sekretarz SGF spotykał się również z wychowawcami, aby lepiej poznać program formacyjny, przedyskutować perspektywy i określić strategie
wychowawcze.
Seminarzyści
Seminarzyści
FraternusNuntius
16
urzędy generalne – [SGF]
2/2015
Nowicjusze / Postulanci
Formacja gwardianów w Zambii
ŸŸ fr. Roberto Carboni, sekretarz generalny SGF
W dniach 18-23 maja 2015 roku, w ośrodku „Franciscan Center” w Ndoli (Zambia),
odbył się pierwszy kurs formacyjny dla gwardianów z Prowincji Pierwszych Męczenników
w Zambii.
Kurs był poprowadzony przez sekretarza generalnego ds. formacji (SGF) fr. Roberto Carboniego oraz jego współpracownika, aktualnego wychowawcę w kolegium Seraphicum w Rzymie fr. Luoisa Panthiruvelila.
Schemat kursu – zatwierdzony w ubiegłym roku przez Definitorium generalne, jako obowiązujący w całym Zakonie – pozwolił na zgłębienie niektórych zagadnień teoretycznych
(aspekty antropologiczne, franciszkańskie i biblijne związane z kwestią sprawowania władzy)
oraz zagadnień praktycznych dotyczących życia braterskiego (konflikty, animacja duchowa,
itp.); nie zabrakło też czasu na dzielenie się doświadczeniem, modlitwę i refleksję osobistą.
Ukoronowaniem rozważań dotyczących posługi gwardiana była lectio divina do niektórych testów biblijnych i franciszkańskich.
W kursie uczestniczyło 16 gwardianów; część z nich swój urząd pełni po raz pierwszy, część
– do wielu lat.
Uczestnicy
FraternusNuntius
17
urzędy generalne – [SGAM]
2/2015
Sekretariat Generalny ds. Animacji Misyjnej [SGAM]
Fr. Jarosław Wysoczański
Sekretarz generalny SGAM
„Misja razem” – IX edycja
ŸŸ fr. Jarosław Wysoczański, sekretarz generalny SGAM
W dniu 21 kwietnia 2015 roku, w Seraphicum w Rzymie,
odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez SGAM w związku z IX edycją projektu
„Misja razem”, w ramach którego zakonnicy franciszkańscy w ramach formacji
przygotowują się do posługi misyjnej w środowisku międzykulturowym.
Podczas spotkania sekretarz generalny ds. animacji misyjnej fr. Jarosław Wysoczański
przedstawił cele projektu i podzielił się swoimi doświadczeniami.
W roku bieżącym miejscem realizacji projektu będzie Hiszpania. Franciszkańscy zakonnicy: Adam Mączka (Polska) – wychowawca; Teofil Perisor (Rumunia), Timothy Machila (Kenia)
i Patrick Kannadan (Indie) przeżyją doświadczenie towarzyszenia pielgrzymom zmierzającym
Drogą św. Jakuba do Composteli. Ta dawna tradycja wędrowna przeżywa w ostatnich latach
swój renesans.
W najbliższych miesiącach uczestnicy programu odbędą szereg spotkań, podczas których
pogłębią swoją znajomość teologii misyjnej i historii kraju, do którego się udadzą. Zapoznają
się również z problematyką związaną z naszym zakonem w Europie. Studiować też będą język
hiszpański.
Na półwysep Iberyjski udadzą się w sierpniu br.
Uczestnicy
www.ofmconv.net
[email protected]
FraternusNuntius
18
urzędy generalne – [SGAM]
2/2015
Uczniowie Jezusa
ŸŸ fr. Jarosław Wysoczański, sekretarz generalny SGAM
Jezus, wzór jedyny i ostateczny życia męczeńskiego, do którego powołani są wszyscy…
Po południu 3 lutego 2015 roku Ojciec Święty Franciszek, na prywatnej audiencji prefekta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato (SDB) ogłosił dekret dotyczący męczeństwa Sług Bożych o. Michała Tomaszka OFMConv, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv
i ks. Alessandro Dordi, kapłana diecezji Bergamo we Włoszech.
Wiadomo już zatem, że beatyfikacja odbędzie się w Chimbote w Peru, w niedzielę 5 grudnia 2015 roku; dzień później, w Pariacoto, odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia z udziałem mieszkańców misji i przedstawicieli CONFER w Peru.
W duchu wdzięczności za dar przyszłej beatyfikacji w ostatnich miesiącach były odprawiane msze św. dziękczynne; pierwsze z nich celebrowane były w Santa i Pariacoto, później w różnych miejscach w Rzymie, np. w kurii generalnej jezuitów z udziałem zakonników i zakonnic
peruwiańskich, którzy pracowali w tym kraju. W tej Eucharystii uczestniczył biskup Huancayo
(Peru) ks. Pedro Barreto, który poznał męczenników, kiedy przybyli do Peru.
Liczne celebracje były realizowane w Polsce, jak np. spotkanie w domu formacyjnym
w Krakowie, rekolekcje dla sióstr klarysek w Miedniewicach, animacja misyjna w Warszawie
i Legnicy, a nawet wystąpienia w mass mediach: w telewizji, radio i niektórych czasopismach.
Minister generalny wraz z jego definitorium oraz współbracia zaangażowani na rzecz
beatyfikacji wypracowali program, który pomaga odkryć znaki, proroctwa, tajemnice Boga
zawarte w męczeństwie braci Michała i Zbyszka oraz ks. Sandro. W celu poznania życia męczenników, w kontekście ich beatyfikacji, bracia z Peru chcą stworzyć ekipę animatorów lub
wspólnot wędrownych w ramach misji i na rzecz misji. Na 24. rocznicę męczeństwa odwiedzą
Pariacoto i wszystkie ośrodki misji w celu wysłuchania i przypomnienia faktów związanych
z męczeństwem.
W Polsce, w niektórych wspólnotach latynoskich, rozpoczęto nowenny, w ramach przygotowań do beatyfikacji, w ramach których przygotowywane są konferencje biblijnie i franciszkańskie, w świetle których omawiane jest życie męczenników.
Po okresie wakacyjnym, w Europie będzie można korzystać z materiału, który aktualnie jest
przygotowywany.
Wystawa o męczennikach
z Peru
FraternusNuntius
19
urzędy generalne – [POSTULAcja]
2/2015
Postulatura Generalna
Fr. Angelo PALERI
Postulator generalny
Prezydent Włoch cytuje franciszkańskiego męczennika
ŸŸ fr. Angelo Paleri, postulator generalny
Prezydent Republiki Włoskiej wymienił naszego współbrata Placido Cortese
wśród bohaterów narodowych.
Podczas uroczystości związanych z 70. rocznicą wyzwolenia Włoch, które odbyły się w Mediolanie, prezydent kraju wymienił naszego współbrata wśród bohaterów narodowych. O jego
dzielności były już wprawdzie wzmianki w książkach, które ukazały się w latach 1965 i 1975,
ale dopiero w ostatnim dwudziestoleciu pisze się o nim jako o odpowiedzialnym za siatkę
wspomagającą uciekinierów udających się do Szwajcarii w poszukiwaniu wolności. Prawdopodobnie za tego rodzaju pomoc na terenie eksterytorialnym jakim była Bazylika św. Antoniego w Padwie, został aresztowany i torturowany aż do śmierci; takie świadectwo dają ci, którym
udało się z nim porozmawiać w ostatnich dniach jego życia.
Cytuję fragmenty wypowiedzi prezydenta Mattarelli: „Pomiędzy 1943 i 1945 rokiem wielu
bohaterów oddawało swoje życie za naszą wolność… Do tej grupy musimy doliczyć codziennych bohaterów, którzy ocalili wiele istnień ludzkich, którzy dawali schronienie Żydom, którzy
troszczyli się i wspomagali innych. Wśród nich siostry Lidia, Liliana i Teresa Martini, mieszkanki Padwy, które organizowały ucieczki z obozów koncentracyjnych dla dziesiątek więźniów,
dając im chleb i schronienie, a potem przeprowadzając w kierunku Szwajcarii dzięki siatce
zorganizowanej przez o. Placido Cortese oraz dwóch znanych latynistów Ezio Franceschini
(z uniwersytetu Cattolica) i Concetto Marchesi (późniejszy rektor Ateneum w Padwie, komunistyczny parlamentarzysta). Bez tego wymiaru ludowego, bez braterskiej współpracy pomiędzy osobami o odmiennych poglądach politycznych, Włochy musiałyby z większym wysiłkiem
odzyskiwać utraconą godność”.
Warto odnotować, że wśród tych wspominanych osób, tylko o. Placido zapłacił własnym
życiem.
fr. Placido Cortese OFMConv
FraternusNuntius
20
urzędy generalne – [CEFID]
2/2015
Delegat Generalny ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego [EDI]
Fr. Silvestro BEJAN
Delegat generalny EDI
Jubileusz 25-lecia CEFID
ŸŸ fr. Silvestru Bejan OFMConv
Międzynarodowe Centrum ds. Dialogu w Asyżu (CEFID) obchodziło 28 marca 2015 roku
25. rocznicę istnienia.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Minister generalny wraz ze swoim definitorium, przedstawiciele władz lokalnych i zakonnych, przedstawiciele różnych religii i wyznań.
Powołanie Centrum zostało podjęte na mocy decyzji Kapituły generalnej w Asyżu w 1989
roku i ustanowione decyzją Ministra generalnego wraz z jego definitorium 1 stycznia 1990
roku.
Jego zadaniem jest praca na rzecz jedności chrześcijan i prowadzenie dialogu międzyreligijnego, za przykładem św. Franciszka.
W czasie uroczystości głos zabierali: Minister generalny OFMConv fr. Marco Tasca; ordynariusz diecezji Asyż-Nocera bp Domenico Sorrentino; ambasador Rumunii przy Stolicy Apostolskiej pan Bogdan Tătaru-Cazaban; proboszcz rumuńskiej parafii prawosławnej w Perugii
ks. Radu Ionut; przedstawiciele wspólnoty żydowskiej z Livorno dr Giudo Guastalla; imam
z Perugii dr Abdel Qader oraz japoński buddysta, przedstawiciel Rissho Kossei-kai, pan Katsutoshi Mizumo.
Miały też miejsce dwa krótkie referaty. Pierwszy, zatytułowany „Dwadzieścia pięć lat w dialogu i w służbie. Krótka historia CEFID” wygłosił delegat generalny OFMConv do spraw dialogu
międzyreligijnego i dyrektor CEFOD fr. Silvestru Bejan. W drugim – fr. Ugo Sartorio, delegat
generalny OFMConv ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia – omówił List Ministra
generalnego OFMConv do braci w Zakonie fr. Marco Tasca pt. „Pokarm, który syci. Aby życie
było zdrowe i święte”. Funkcję moderatora pełniła dziennikarka i współzałożycielka Przyjaźni
hebrajsko-chrześcijańskiej w Livorno, dr Monica Leonetti Cuzzocrea.
Uczestnicy
FraternusNuntius
21
urzędy generalne – [M. I.]
2/2015
Asystent międzynarodowy ds. Milicji Niepokalanej [MI]
Fr. Raffaele DI MURO
Asystent generalny M.I.
Od ojca Kolbe do papieża Franciszka:
człowiek wobec ubóstwa
ŸŸ fr. Raffaele Di Muro, asystent międzynarodowy M.I. / foto: fr. Franciszek Czarnowski OFMConv
W sobotę 9 maja 2015 roku, w bibliotece Seraphicum, odbyło się doroczne (szóste z kolei)
sympozjum Katedry Kolbiańskiej, na niezwykle aktualny temat: ubóstwo.
Ubóstwo jest przede wszystkim podziwiane w świadectwie św. Teresy z Avila, przypomnianej z okazji kolejnej rocznicy jej urodzin, która z tego wymiaru życia duchowego uczyniła podstawowy element swojego wzorcowego doświadczenia wiary.
W centrum dyskusji akademickiej znalazł się przykład św. Maksymiliana Kolbe, prawdziwego i rzeczywistego nowatora pojęcia ubóstwa franciszkańskiego.
Szczególnie cennym okazało się również pasjonujące i dobitne orędzie papieża Franciszka
na temat tego zagadnienia, tak istotnego dla życia chrześcijańskiego i zakonnego.
Referentami byli: o. Jesus Manuel Garcia (dyrektor Instytutu duchowości w Papieskim
Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie); fr. Massimo Vedova OFMConv (wykładowca naszego
Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie oraz Antonianum, również w Rzymie); Giovanni D’Ercole, biskup diecezji Ascoli Piceno).
Wnioski zamykające sympozjum, w sposób błyskotliwy przedstawił dziekan naszego teologicznego wydziału fr. Domenico Paoletti OFMConv.
Słowa podziękowania pod adresem moderatora spotkania prof. Anny Marii Calzolaro.
Należy podkreślić spory udział świeckich i braci zainteresowanych tą tematyką.
Stół prezydialny
www.ofmconv.net
[email protected]
FraternusNuntius
22
tablica solidarności
2/2015
Ekonomat generalny
ć
e
i
z
d
e
i
w
aby pioękuję...
dz
za ofiary na
MISJE:
- Prow. św. Antoniego we Włoszech
za ofiary
NA FORMACJE:
- Prow. niemiecka
- Prow. św. Józefa z Kupertynu w USA
za ofiary
NA POTRZEBY ZAKONU:
- Prow. hiszpańska
- z klasztoru św. Gaetana w Salerno
we Włoszech
za STYPENDIA NAUKOWE:
- Prow. warszawskiej w Polsce
- Prow. niemieckiej
- Centrum Misyjnemu Francisz.
Onlus w Marchii we Włoszech
- Prow. gdańskiej w Polsce
- Prow. koreańskiej
PODZIĘKOWANIE
tym wszystkim, którzy przekazują
swoje ofary za pośrednictwem KURII GENERALNEJ
Pomoc ekonomiczna pozostająca w gestii Kurii generalnej nie wyczerpuje całej solidarności w Zakonie;
faktycznie, oprócz niej istnieje wiele innych godnych naśladowania i przykładnych form solidarności,
np. pomiędzy prowincjami-matkami i ich kustodiami i delegaturami lub na zasadzie kontaktów „bliźniaczych”,
które pozwalają na włączenie się także grup, instytucji i parafii.
Dziękujemy Wam wszystkim!
23
FraternusNuntius
za
INTENCJE MSZALNE:
- Prow. św. Antoniego we Włoszech
- Prow. niemiecka
€
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
CONFERENTIA EUROPAE CENTRALIS [CEC]
Fr. Miljenko HONTIĆ
Asystent generalny CEC
Spotkanie kleryków cetusu CEC
ŸŸ fr. Miljenko Hontić, asystent generalny CEC
W dniach 7-11 kwietnia 2015 roku w klasztorze św. Franciszka w Pirano (Słowenia)
odbyło się doroczne spotkanie kleryków, wychowawców i prowincjałów obszaru CEC.
Obecnych było 12 wychowanków (7 z Chorwacji, 4 ze Słowenii i 1 z Austrii) wraz z wychowawcami. Był także obecny odpowiedzialny za formację w konferencji fr. Josef Fischer oraz
prowincjałowie: fr. Berhnardin Seither (Niemcy), fr. Josip Blažević (Chorwacja), fr. Milan Kos
(Słowenia), a także asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić.
Tegoroczny temat spotkania składał się z dwóch części: „Patrzeć na historię z wdzięcznością” – zagadnienie przedstawił wicerektor Seraphicum fr. Igor Salmič OFMConv oraz „Święty
Bonawentura i jego znaczenie dla Zakonu” – zagadnienie przedstawił profesor wydziału teologicznego z Ljubljany fr. Miran Špelič OFM.
Jeden z wieczorów został poświęcony na spotkanie z asystentem generalnym CEC, który
przedstawił informacje dotyczące Zakonu. Jeden dzień spotkania został przeznaczony na wycieczkę do klasztoru i do domu formacyjnego naszych współbraci w Ljubljanie. Uczestnicy byli
bardzo zadowoleni ze spotkania i wyrazili wdzięczność braciom ze Słowenii za ich braterską
gościnność.
Uczestnicy
Uczestnicy
FraternusNuntius
24
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
Spotkanie braci ze Słowenii i Chorwacji
ŸŸ fr. Miljenko Hontić, asystent generalny CEC
To już tradycja, że co roku w okresie wielkanocnym bracia z dwóch naszych prowincji
zakonnych chorwackiej i słoweńskiej spotykają się w Chorwacji lub w Słowenii (na przemian).
W środę 22 kwietnia 2015 roku w klasztorze św. Piotra i Pawła w Ptuj (Słowenia) odbyło
się doroczne spotkanie braci z dwóch sąsiadujących prowincji. Obecnych było ok. 50 braci
na czele z prowincjałami: fr. Milanem Kosem i fr. Josipem Blaževićem. Zaproszony został także
asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić, który przekazał pozdrowienia Ministra generalnego fr. Marco Tasca i wygłosił słowo na temat tożsamości franciszkańskiej przy okazji rewizji
konstytucji naszego Zakonu.
Przed południem miała miejsce konferencja, którą wygłosili dwaj kustosze muzeum regionalnego z Ptuj-Ormož: panowie Branko Vnuk i Amadeja Pernat. Mówili oni o historii i wartości
artystycznej klasztoru i kościoła barci w Ptuj. Ptuj to bowiem jedno z najstarszych miast w tym
rejonie Europy, a zakonnicy są tam obecni od najdawniejszych czasów. Po konferencji nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań do naszego Zakonu i do kapłaństwa. W południe została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył asystent generalny
CFC. Msza celebrowana była w j. słoweńskim, a homilia wygłoszona po chorwacku.
Po uroczystym obiedzie uczestnicy odbyli długi spacer i odwiedzili drugi należący do prowincji klasztor w Ptuj, nazywany „Proštija”, znajdujący się w centrum miasta.
Całe spotkanie zakończyło się tradycyjną wymianą darów między prowincjami oraz składaniem życzeń z okazji przypadających w kwietniu urodzin niektórych braci.
Uczestnicy
www.ofmconv.net
[email protected]
FraternusNuntius
25
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
Posiedzenie plenarne CEC
ŸŸ fr. Miljenko Hontić, asystent generalny CEC
W przepięknym klasztorze bł. Antona M. Smlšeka w Olimije w Słowenii
(z przylegającą do niego zabytkową apteką), w dniach 18-22 maja 2015 roku
odbyło się posiedzenie plenarne konferencji Europy Zachodniej (CEC).
Obecni byli: minister prowincjalny z Chorwacji (fr. Josip Blažević), z Niemiec (fr. Bernhardin Seither) i ze Słowenii (fr. Milan Kos); kustosz kustodii austriacko-szwajcarskiej (fr. Christian
Fichtinger) i jako gość kustosz z Wielkiej Brytanii i Irlandii (fr. Peter-Damian Massengill); nowy
delegat z Holandii, który w spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy (fr. Thijs Moons); trzej delegaci prowincji polskich w Niemczech: fr. Dariusz Zając (Kraków), fr. Adam Salomon (Warszawa)
i fr. Sławomir Klein (Gdańsk); reprezentant Rumunów (fr. Ionel Anghel) oraz asystent generalny
CEC fr. Miljenko Hontić.
Zasadniczym tematem posiedzenia była kwestia rewizji Konstytucji Zakonu. Z tego tytułu
został zaproszony z konferencją sekretarz komitetu wykonawczego ds. rewizji konstytucji fr. Timothy Kulbicki, który przy pomocy bardzo sugestywnej prezentacji przedstawił różne aspekty
prac komitetu i wyjaśnił różne punkty procesu rewizji, zwłaszcza te, które dla członków konferencji CEC były nieco problematyczne.
W dalszej części obrad był czas na tradycyjne już przedstawienie sytuacji w poszczególnych jurysdykcjach; ocenę spotkania post-nowicjuszy CEC, które odbyło się w kwietniu br.;
dyskusję o umowach pomiędzy jurysdykcjami; dyskusję nad statutem konferencji (która od
tego posiedzenia zmienia się z konferencji na federację – spowoduje to również zmianę skrótu
na CEF); ustalenie dat niektórych wydarzeń w najbliższej przyszłości.
Jeden dzień został poświęcony na zwiedzanie zabytkowego kościoła (który kiedyś był własnością Zakonu) w Celje, w którym uczestnicy odprawili Eucharystię. Potem udali się na wspólny obiad. W obu tych wydarzeniach uczestniczyli też inni zakonnicy z prowincji słoweńskiej.
Uczestnicy
ŸŸ fr. Miljenko Hontić, asystent generalny CEC
W dniach od 25 maja do 1 czerwca 2015 roku,
asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić przeprowadził wizytację kanoniczną generalną
delegatury prowincji krakowskiej w Niemczech.
To część wizytacji, którą w prowincji krakowskiej w imieniu ministra generalnego przeprowadza asystent generalny CEO fr. Jacek Ciupiński.
FraternusNuntius
Wizytacja generalna w delegaturze krakowskiej
w Niemczech
26
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
Aktualnie delegatura liczy 5 klasztorów, położonych w różnych częściach Niemiec, w których
przebywa 26 zakonników.
Wizytator odwiedził kolejno klasztory w Bliskastel, Neustadt a. d. Waldnaab, Bogenberg, Ludwigshaffen-Oggersheim, Ratingen; ten ostatni jest siedzibą delegata fr. Dariusza Zająca. Należy
podkreślić, że odległości pomiędzy poszczególnymi miejscami są znaczne.
Z pięciu wspomnianych klasztorów, tylko jeden należy jeszcze prawnie do niemieckiej Prowincji św. Elżbiety, pozostałe cztery są własnością różnych diecezji.
W każdym klasztorze jest przynajmniej jeden brat zakonny. Większość zakonników działa
w duszpasterstwie parafialnym oraz w sanktuariach, które istnieją przy niektórych z klasztorów.
Pomimo różnorodnych i bardzo angażujących posług, bracia dają zgodne świadectwo naszego
franciszkańskiego charyzmatu.
Wspólnota w Bliskastel
Wspólnota w Naustadt
Wspólnota w Neustadt
FraternusNuntius
27
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
Wspólnota w Ratingen
Wspólnota w Bogenberg
Wizytacja kanoniczna w prowincji niemieckiej
ŸŸ fr. Miljenko Hontić, asystent generalny CEC
W dniach 3-17 czerwca 2015 roku asystent generalny CEC fr. Miljenko Hontić
przeprowadził – w imieniu Ministra generalnego Zakonu fr. Marco Tasca
– wizytację kanoniczną generalską Prowincji św. Elżbiety w Niemczech.
Prowincja niemiecka ma 5 klasztorów (Köln, Schönau, Schwarzenberg, Maria Eck i Würzburg) i 46 braci. W każdym z klasztorów jest przynajmniej czterech zakonników.
Największym i najstarszym klasztorem (klasztor-matka) jest Würzburg, w którym franciszkanie są nieprzerwanie od 1221 r.
Definitorium prowincjalne
FraternusNuntius
28
konferencje / federacje – [CEC]
2/2015
Prowincja ma jedną kustodię (Austria-Szwajcaria) i delegaturę (Holandia).
Przy większości klasztorów nie ma parafii. Zakonnicy działają duszpastersko przy sanktuariach, prowadząc różnego rodzaju apostolat.
W prowincji spory odsetek zakonników jest już w podeszłym wieku, ale mimo to są oni
pełni entuzjazmu i angażują się w pełni w zadania apostolskie.
Zakończenie wizytacji miało miejsce w Würzburgu, gdzie asystent spotkał się z ministrem
prowincjalnym fr. Bernhardinem Seitherem oraz jego definitorium.
Najbliższa kapituła prowincjalna przewidziana jest na październik 2015 roku.
Wspólnota w Kolonii
/ w Maria Eck
Wspólnota w Schönau
/ w Schwarzenbergu
Wszyscy bracia na spotkaniu
w Würzburgu
FraternusNuntius
29
konferencje / federacje – [CEO]
2/2015
CONFERENTIA EUROPAE ORIENTALIS [CEO]
Fr. Jacek CIUPIŃSKI
Asystent generalny CEO
Nowi kapłani i diakoni franciszkańscy w Polsce
ŸŸ fr. Franciszek Czarnowski OFMConv
W bieżącym, 2015 roku franciszkańskie Seminarium międzyprowincjalne
w Łodzi-Łagiewnikach może poszczycić się sześcioma nowymi prezbiterami.
Trzej inni bracia otrzymali święcenia w stopniu diakonatu.
Z gdańskiej prowincji św. Maksymiliana Kolbe na kapłana został wyświęcony fr. Maciej Talewski, zaś na diakona fr. Kamil Średnicki. Święceń udzielił im, 23 maja br., bp Wiesław Śmigiel
w kościele św. Antoniego w Gdyni, gdzie posługują franciszkanie. Biskup w słowie Bożym nawiązał do franciszkańskiego pozdrowienia Pokój i Dobro i zachęcał kandydatów do święceń by
byli zwiastunami prawdziwego pokoju.
Tydzień później, 30 maja br. w Łodzi-Łagiewnikach odbyła się uroczystość święceń sześciu współbraci z warszawskiej prowincji Matki Bożej Niepokalanej. Kapłanami zostali diakoni:
fr. Karol Adamczewski, fr. Marcin Droś, fr. Grzegorz Owsianko i fr. Tomasz Szok, natomiast święcenia diakonatu otrzymali fr. Mateusz Orłowski i fr. Paweł Romańczuk. Szafarzem święceń był
metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. W naszym seminarium w Łodzi-Łagiewnikach
swoje studia odbywał również fr. Rafał Antoszczuk, z krakowskiej prowincji św. Antoniego
i bł. Jakuba Strzemię. Święcenia w stopniu prezbiteratu przyjął 30 maja br. w Krakowie z rąk
bp. Antoniego Długosza.
Nowi diakoni i kapłani
FraternusNuntius
30
konferencje / federacje – [CFC]
2/2015
CONVENTUAL FRANCISCAN CONFERENCE [CFC]
Fr. Jude WINKLER
Asystent generalny CFC
Spotkanie zarządu Franciscans International
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
W dniach 18-20 kwietnia 2015 roku w Genewie (Szwajcaria) spotkał się
zarząd Franciscans International. Było to pierwsze spotkanie nowej ekipy.
Asystent generalny CFC fr. Jude Winkler, który jest przedstawicielem naszego Zakonu
w organizacji Franciscans International został wybrany sekretarzem Zarządu.
Zadaniem Franciscans International jest reprezentowanie franciszkanów w urzędach ONZ
w Genewie i w Nowym Jorku. Jest to sposób, aby udzielić głosu wielu ludziom z całego świata,
pośród których franciszkanie posługują i pracują.
Zarząd FI
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
W dniach 21-24 kwietnia 2015 roku członkowie konferencji CFC spotkali się
w ośrodku rekolekcyjnym „Holy Cross Retreat Center” w Mesilla Park (w stanie Nowy Meksyk),
na zebraniu semestralnym.
W spotkaniu uczestniczyli: czterej prowincjałowie prowincji amerykańskich w USA (Matki Bożej Anielskiej, MB Pocieszycielki Strapionych, św. Bonawentury i św. Józefa z Kupertynu), kustosze prowincjalni (bł. Angelusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii, św. Maksymiliana
M. Kolbego w Kanadzie) oraz asystent generalny CFC fr. Jude Winkler.
FraternusNuntius
Posiedzenie plenarne CFC
31
konferencje / federacje – [CFC]
2/2015
Wśród poruszanych tematów należy odnotować: dopracowanie programów formacyjnych
w konferencji; nowy zarys statutów konferencji; rola asystenta duchowego narodowego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ).
Uczestnicy
Święcenia biskupie fr. Johna Stowe’a OFMConv
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
W środę, 5 maja 2015 roku fr. John Stowe OFMConv,
wikariusz amerykańskiej Prowincji MB Pocieszycielki Strapionych przyjął sakrę biskupią.
Został ordynariuszem diecezji Lexington w stanie Kentucky.
Fr. John jest trzecim biskupem w tej relatywnie młodej diecezji, w której procent katolików
jest bardzo niski, jej obszar zaś – bardzo rozległy. Natomiast liczba osób nie należących do
żadnego Kościoła w tej diecezji jest najwyższa w całych Stanach Zjednoczonych.
W uroczystości wyświęcenia uczestniczyło wielu franciszkanów z całego kraju; najliczniej
reprezentowani byli członkowie prowincji, do której należy nowy biskup.
Nowo wyświęcony w swoim wystąpieniu mówił o posłudze służby wobec wiernych diecezji Lexington, o swoim pochodzeniu franciszkańskim, o swoim długu wdzięczności wobec
rodziny, która z wielką miłością wspierała go w jego powołaniu.
Momentem wyjątkowym uroczystości było błogosławieństwo rodziców, którzy niedawno
świętowali 50. rocznicę małżeństwa.
Nowy biskup ze współbraćmi
FraternusNuntius
32
konferencje / federacje – [CFC]
2/2015
Wizyta braterska w Canterbury
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
Asystent generalny CFC fr. Jude Winkler OFMConv,
odwiedził w dniach 25-26 maja 2015 roku ośrodek studiów FISC w Canterbury w Anglii.
W ostatnich latach program nauczania został gruntownie zmieniony.
Fr. Thomas Teist, dyrektor programu, wyjaśnia, że obecnie praktycznie są dwa programy
dla uzyskania dyplomu: jeden w zakresie studiów franciszkańskich, drugi – w zakresie formacji
franciszkańskiej. Trzeci – w zakresie kierownictwa duchowego – zostanie ponownie wdrożony
na wiosnę 2016 roku.
Przedstawiciele najuboższych jurysdykcji mogą starać się o stypendia naukowe.
W latach reorganizacji sytuacja ośrodka była trudna, teraz jednak panuje dobry duch i powraca nadzieja, że będzie to ważne centrum studiów franciszkańskich w języku angielskim dla
chętnych z całego świata.
Więcej informacji: e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.franciscans.ac.uk
Jubileusze w prowincji OLC w USA
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
Dnia 17 czerwca 2015 roku zakonnicy z Prowincji Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
(OLC) w USA obchodzili jubileusze 26 współbraci. Uroczystość odbyła się w Mt. St. Francis
w stanie Indiana.
Na obchody jubileuszowe przybyło wielu braci z całej prowincji. Obecny był także bp John
Stowe, ordynariusz diecezji Lexington w Kentucky oraz asystent generalny CFC fr. Jude Winkler.
Do szczególnych jubileuszy należy zaliczyć 70-lecie święceń kapłańskich fr. Maurusa Jauera, dziekana prowincji.
Uroczystości rozpoczęła msza św. Po homilii, nowo wybrany wikariusz prowincji fr. Mark
Weaver (zastąpił na urzędzie wspominanego wyżej biskupa) złożył wyznanie wiary, a nowo
wybrany definitor fr. John Pozhathuparambil dokonał ślubowania.
Po mszy św. uczestnicy spotkali się na wspólnej kolacji. Po kolacji, w ramach dalszego świętowania, zostały zaprezentowane filmy wideo ze zdjęciami jubilatów.
Dzień wcześniej, w ramach dnia skupienia, fr. Winkler wygłosił konferencję do definitorium
prowincji na temat roli autorytetu franciszkańskiego. W ciągu dnia bracia modlili się imiennie
za każdego brata w prowincji.
Nowe definitorium
FraternusNuntius
33
konferencje / federacje – [CIMP]
2/2015
CONFERENZA INTERMEDITERRANEA MINISTRI PROVINCIALI [CIMP]
Fr. Joaquín Ángel AGESTA CUEVAS
Asystent generalny CIMP
Jubileusz 25-lecia prowincji rumuńskiej
ŸŸ fr. Danilo Romila, sekretarz prowincji
Dnia 1 maja 2015 roku w klasztorze w Nisiporesti świętowano odrodzenie i reorganizację
Prowincji św. Józefa w Rumunii.
W obecności biskupa pomocniczego diecezji Aurel Perca, minister prowincjalny i bracia
z prowincji wraz z rzeszą wiernych dziękowali Bogu za cudowny i wielki moment odzyskania
niepodległości.
W 1989 roku, zakonnicy, który przetrwali okres prześladowań komunistycznych (mniej
więcej w latach 1948-1964 biskup franciszkański i blisko 37 braci przebywało w więzieniach)
zdecydowali się – mimo podeszłego wieku i chorób – na odważny krok otwarcia seminarium,
dla młodych ludzi, którzy wykorzystali szansę powołania i od samego początku pojawili się
w znacznej ilości. To piękna karta historii prowincji, choć wydaje się już odległa, ale o której
chcemy pamiętać: w chwili obecnej prowincja liczy ponad trzystu zakonników; z pionierów
odrodzenia żyje jeszcze dwóch… Młodzi zakonnicy mieli okazję wysłuchać ich świadectwa.
Przed okresem rządów komunistów, prowincja rumuńska była wielką nadzieją Zakonu,
miała liczne powołania, prowadziła różnego rodzaju dzieła, a wszystko to najpierw dzięki
owocnej pracy misjonarzy, przede wszystkich Włochów, którzy przez wieki prowadzili na terenie Rumunii działalność ewangelizacyjną, a potem – świadectwu samych zakonników rumuńskich, których sława świętości jest znana: warto wspomnieć chociażby o. Iosifa P., Antona
Glowinskiego, Bonawenturę Moriaru…
W czasie uroczystości przywołano na pamięć wydarzenia związane z przemianami ustrojowymi oraz wspominano braci, którzy w tamtej epoce dawali świadectwo wiary i odwagi.
Poświęcono również pamiątkową tablicę.
Jubileusz 25-lecia to pierwsze wydarzenie w ramach obchodów prowincji rumuńskiej.
W bieżącym roku przypada bowiem także 120. rocznica kanonicznego zatwierdzenia prowincji (1895-2015).
Uroczystość jubileuszowa była wzruszającą i emocjonalnie poruszającą chwilą dla najstarszych zakonników, a jednocześnie lekcją umiłowania własnej historii i tych współbraci, którzy
jak Abraham zawierzyli Bogu do samego końca. Obecni byli młodzi ze wszystkich etapów formacji: klerycy, nowicjusze i postulanci.
Uczestnicy
FraternusNuntius
34
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
AFRICAN FEDERATION OF CONVENTUAL FRANCISCANS [AFCOF]
Fr. Tadeusz ŚWIĄTKOWSKi
Asystent generalny AFCOF
Nowości z Ugandy
ŸŸ fr. Adam Mutebi Klag
Munyonyo, trzecie miejsce obecności Franciszkanów w Ugandzie,
nabiera powoli nowych kształtów
Początek bieżącego roku upłynęły pod znakiem wyrównywania terenu. Sanktuarium jest
położone na terenie pochyłym schodzącym do podmokłego terenu będącego brzegiem jeziora Wiktorii. Projekt rozpoczął się symbolicznym przecięciem wstęgi. Zostały wyrównane miejsca pod budowę kościoła i klasztoru z domem formacyjnym. Już wkrótce rozpoczną się prace
budowlane.
W jednym z wywiadów Ojciec Święty Franciszek poinformował, że ma zamiar pod koniec
tego roku odwiedzić Ugandę i Republikę Środkowej Afryki. Do tego czasu chcemy położyć
fundamenty pod kościół i zaprosić papieża do Munyonyo, aby wmurował kamień węgielny
pod sanktuarium.
Pierwszy raz w historii sanktuarium w Munyonyo wierni mogli przeżywać na miejscu przygotowanie i liturgię Triduum Paschalnego. Wielki Tydzień rozpoczęliśmy tradycyjną procesją
palmową, która prowadziła od miejsca męczeństwa św. Denisa Ssebugwawo do sanktuarium.
Również pierwszy raz w historii dzielnicy Munyonyo miała miejsce wielkopiątkowa Droga
Krzyżowa w plenerze. Młodzież przedstawiła sceny poszczególnych stacji, a rozważania były
odczytane w co najmniej ośmiu językach używanych w Ugandzie.
Ostatnim pięknym akcentem świątecznym było spotkanie dzieci w Poniedziałek Wielkanocny. Radosne śpiewy uwielbienia, upominki, posiłek i taniec były ukoronowaniem świątecznego czasu.
Procesja
FraternusNuntius
35
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
Przyszłe sanktuarium w Munyonyo (Uganda)
ŸŸ fr. Adam Mutebi Klag OFMConv
W niedzielę 3 maja 2015 roku w Sanktuarium Męczenników Ugandyjskich
miało miejsce szczególne wydarzenie: tzw. „groundbreaking ceremony”
czyli symboliczne położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła.
Mszy świętej przewodniczył nuncjusz apostolski w Ugandzie abp Michael Blume. W ceremonii wzięli udział: emerytowany kardynał Kampali Emmanuel Wamala, sekretarz episkopatu
Ugandy prałat John Kauta, kapłani, siostry zakonne i około tysiąca wiernych.
W czasie homilii nuncjusz apostolski zaznaczył, że Uganda ma szczególny wkład w życie
całego Kościoła, gdyż wydała świętych męczenników. Ten szczególny owoc wynika z wierności
Słowu Bożemu. Munyonyo jest miejscem świętym, tutaj bowiem swoje życie w ofierze oddali
trzej święci męczennicy: Andrzej, Denis i Pontiano.
Przed rozpoczęciem Mszy świętej nuncjusz apostolski przeciął wstęgę, którą był przepasany baner przedstawiający wizję artystyczną przyszłego sanktuarium.
W tej doniosłej uroczystości wzięli udział również braci z pozostałych dwóch klasztorów
franciszkańskich w Kakooge i Matugga. Obsługę medyczną zapewniał franciszkański szpital
z Kakooge. W ekipie medycznej, jako kierowca ambulansu i ratownik znalazł się br. Piotr Gorący.
Równocześnie z budową kościoła na terenie sanktuarium zaplanowano budowę klasztoru
z domem formacyjnym, w którym kandydaci do naszego zakonu, z obszaru wschodniej Afryki,
będą odbywać początkową formację.
Kolejną częścią programu była zbiórka funduszy na budowę sanktuarium. Uczestnicy uroczystości wykazali się ogromną hojnością. Temat Munyonyo był wielokrotnie podejmowany
przez większość ugandyjskich stacji telewizyjnych oraz prasę.
Projek sanktuarium
i zabudowań klasztornych
www.munyonyo-shrine.ug
FraternusNuntius
36
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
Spotkanie przełożonych wyższych AFCOF
ŸŸ fr. Tadeusz Świątkowski, asystent generalny AFCOF
W dniach 15-18 maja 2015 roku, w Lusaka (Zambia) odbyło się
doroczne zebranie przełożonych wyższych federacji AFCOF.
W spotkaniu uczestniczyli: wikariusz generalny Zakonu fr. Jerzy Norel, poborca generalny
fr. Wojciech Kulig, asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz Świątkowski, minister prowincjalny
prowincji krakowskiej fr. Jarosław Zachariasz, minister prowincjalny prowincji abruzyjskiej
(Włochy) fr. Fabrizio De Lellis. Obecni byli także przełożeni wyżsi z Afryki: minister prowincjalny
z Zambii fr. Ferena Lambe, kustosz prowincjalny z Ghany fr. Anthony Bezo, kustosz prowincjalny z Kenii fr. Kazimierz Szulc, kustosz prowincjalny z Tanzanii fr. Krzysztof Cieślikiewicz. Poza
tym byli również delegaci prowincjalni: fr. Giacomo Di Ciano (z Burkina Faso) i fr. Marian Gołąb
(z Ugandy).
Podczas spotkania przedyskutowano m.in. następujące tematy:
1. Wyzwania formacji wspólnej, wśród których najpilniejsze to: międzyjurysdykcyjna wymiana wychowawców, szybki wzrost liczby wychowanków, rozwój terytorialny wewnątrz Afryki.
2. Trudne wyzwania finansowe. Zostały przeanalizowane, przedyskutowane i zatwierdzone sprawozdania finansowe wszystkich domów wspólnych oraz zatwierdzono budżety na rok
przyszły.
3. Na zakończenie spotkania przełożeni dołączyli do wychowawców i w takim wspólnym
gronie omówiono i nakreślono wytyczne na przyszłość w kwestii wciąż wzrastającej liczby powołań.
Uczestnicy
ŸŸ fr. Tadeusz Świątkowski, asystent generalny AFCOF
W dniach 12-15 maja 2015 roku odbyło się spotkanie Rady Wydziału Filozofii
w międzynarodowym kolegium „Św. Bonawentury” w Lusace (Zambia),
które jest miejscem studiów i wspólnej formacji trzech rodzin pierwszego Zakonu
franciszkańskiego.
W spotkaniu wzięło udział 16 osób: przełożeni wyżsi i delegaci prowincjalni z naszych jurysdykcji w Afryce, które mają swoich studentów w Lusace (7 braci mniejszych konwentualnych; 6 braci mniejszych kapucynów; 3 braci mniejszych). Były też dwaj przełożeni z instytutów agregowanych do uczelni (Marian Hill i Oblaci). Uczestnicy przybyli z Kenii, Zimbabwe,
Angoli, Malawi, Tanzanii, Ghany, Ugandy, Mozambiku i Burkina Faso.
37
FraternusNuntius
Rada Wydziału Filozoficznego w Lusaka
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
W roku bieżącym funkcję przewodniczącego zebrania (jest ona pełniona per turnum przez
prowincjałów rodzin franciszkańskich) pełnił minister prowincjalny z Zambii fr. Ferena Lambe
OFMConv.
W czasie obrad wiele dyskutowano na temat metod studiowania oraz stanu formacji naszych braci.
Na zakończenie spotkania miało miejsce wspólne świętowanie wszystkich trzech gałęzi
franciszkańskich oraz kolegium z okazji nadawania stopnia bakałarza z filozofii i nauk społecznych. Uczelnia jest afiliowana do Papieskiego Uniwersytetu „Antonianum” w Rzymie.
W uroczystości uczestniczyli również: wikariusz Zakonu fr. Jerzy Norel, poborca generalny
fr. Wojciech Kulig, asystent generalny AFCOF fr. Tadeusz Świątkowski, minister prowincjalny
z Krakowa fr. Jarosław Zachariasz oraz minister prowincjalny prowincji Abruzji we Włoszech
fr. Fabrizio De Lellis. Przybyli również przedstawiciele miejscowych władz, jak również trzej
komisarze korpusu dyplomatycznego z Zambii, Kenii i Tanzanii.
Grupa wykładowców w kolegium liczy 16 profesorów (zakonni i świeccy). Na rok akademicki 2015-16 przewiduje się liczbę około 190 studentów (73 – OFMConv, 50 – OFMCap,
40 – OFM).
Świętowanie na zakończenie
roku akademickiego
Zambi-Malawi – seminarium dla ekonomów
ŸŸ fr. Wojciech Kulig, poborca generalny
W dniach 19-22 maja 2015 w Ndola (Zambia) podczas seminarium formacyjnego
dla gwardianów prowincji zambijskiej, odbyło się dwudniowe seminarium formacyjne
dla ekonomów klasztorów.
Podczas spotkania z poborcą
generalnym
FraternusNuntius
38
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym administracji ekonomiczno-gospodarczej klasztorów. W spotkaniu nie zabrakło tematyki dotyczącej solidarności braterskiej,
odpowiedzialności, przejrzystości w prowadzeniu finansów i archiwizacji ksiąg.
Zostały omówione również kwestie duchowe i prawne w odniesieniu do sprawowanego
urzędu. Bracia chętnie dzielili się swoimi troskami i radościami oraz uczyli się obsługi elektronicznej księgi rachunkowej.
Franciszkanie w służbie Bożego Miłosierdzia
ŸŸ fr. Benson Mapunda OFMConv
W dniu 29 maja 2015 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Mwanga w Tanzanii
świętowano uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zakonnicy, którzy pełnią w sanktuarium posługę duszpasterską (pod przewodnictwem
fr. Piotra Bujnowskiego, misjonarza w Tanzanii od 1988 r.), zorganizowali międzydiecezjalne
spotkanie modlitewne. Czuwanie animowane przez franciszkańskich diakonów, trwało całą
noc. Uczestniczyło w nim około 500 osób z pięciu diecezji: Tanga, Same, Moshi, Arusha i Mbulu.
Spotkanie to stało się okazją do pół oficjalnego otwarcia sanktuarium i zarazem jego promocji wśród katolików w Tanzanii.
Zgromadzenie było prawdziwą chwilą łaski, co potwierdził obfity deszcz, który przez całą
noc towarzyszył zebranym. Miejscowa ludność już od dłuższego czasu czekała na opady konieczne dla właściwego rozwoju upraw.
Budowa sanktuarium została powierzona przez diecezję w całości franciszkanom z kustodii w Tanzanii. Braciom, we współpracy z miejscowymi wiernymi i dzięki dobroczyńcom
z zewnątrz, udało się w ostatnich latach wybudować nową świątynię; obecnie trwają prace
wykończeniowe.
Kościół w budowie
www.ofmconv.net
[email protected]
FraternusNuntius
39
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
Nowi diakoni z Kenii
ŸŸ fr. Tadeusz Świątkowski, asystent generalny AFCOF
W niedzielę 21 czerwca w Pizie (Włochy) dwaj młodzi franciszkanie pochodzący z Kenii
(Paul Njuguna i Timothy Machila) przyjęli święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się
w katedrze w Pizie, a przewodniczył jej arcybiskup tego miasta.
Wraz z nimi święcenia diakonatu – tym razem stałego – przyjęły czterej święccy przedstawiciele diecezji; aktualnie w diecezji w Pizie jest 24 diakonów stałych.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: wikariusz Zakonu fr. Jerzy Norel, asystent generalny
AFCOF fr. Tadeusz Świątkowski, kustosz kustodii kenijskiej fr. Kazimierz Szulc, wychowawcy
z międzynarodowego franciszkańskiego kolegium „Seraphicum” w Rzymie wraz z grupą kleryków-studentów oraz liczni kapłani z miejscowej diecezji.
Na święcenia licznie przybyli Kenijczycy ze wspólnot porozrzucanych w różnych włoskich
miastach. Upiększyli uroczystość swoimi śpiewami i tańcami oraz wielokorowymi strojami.
Nowo wyświęceni zakończyli studia teologiczne na franciszkańskim wydziale teologicznym w Rzymie i rozpoczęli specjalizację w innych uczelniach rzymskich.
Nowi diakoni ze współbraćmi
Nowi diakoni
FraternusNuntius
40
konferencje / federacje – [AFCOF]
2/2015
Czas pielgrzymkowy w Ugandzie
ŸŸ fr. Adam Klag OFMConv
Przełom maja i czerwca to rokrocznie wyjątkowy czas w Ugandzie.
Jest to okres wzmożonego ruchu pielgrzymkowego do sanktuariów poświęconych
ugandyjskim męczennikom w Munyonyo i Namugongo.
Pierwszą grupę stanowi pielgrzymka katechistów do św. Andrzeja, ich patrona. Co roku,
26 maja, przychodzą oni do jego grobu w sanktuarium w Munyoyo prosząc o wstawiennictwo
i modlitwę dla ich rodzin i ich trudnej posługi. W tym roku przybyło około trzech tysięcy pątników.
Nową inicjatywą była w dniach 27-28 maja dwudniowa piesza pielgrzymka z sanktuarium
z Munyonyo do sanktuarium w Namugongo, bo taką ostatnią drogę przebyli męczennicy
ugandyjscy. Pierwszym stacją pielgrzymki było przedstawienie przez zawodowych aktorów
sceny pojmania i skazania przyszłych męczenników. Następnie droga wiodła przez zatłoczone
ulice Kampali, z noclegiem w starej części miasta, by w końcu dotrzeć do Namugongo, które
w tamtym czasie było miejscem egzekucji wszystkich, którzy sprzeciwiali się władzy króla.
Kilka tysięcy pielgrzymów odwiedziło w tym roku Sanktuarium Męczenników w Munyonyo. Były to zorganizowane pielgrzymki z Kenii, Tanzanii, Rwandy, Kongo, Burundi i z innych
państw. Centralnym punktem uroczystości była uroczystość świętych męczenników ugandyjskich, która odbywa się 3 czerwca w sanktuarium w Namugongo. W tym roku w modlitwie
uczestniczyło półtora miliona wiernych. Jest to największe zgromadzenie religijne na kontynencie afrykańskim.
W połowie maja gościliśmy w Ugandzie naszego wyższego przełożonego z Krakowa
fr. Jarosława Zachariasza i ekonoma prowincji fr. Bronisława Staworowskiego. Dyskutowaliśmy
o planach na przyszłość, o formacji młodych Ugandyjczyków w zakonie i osobistym rozwoju
duchowym misjonarzy.
W niedzielę Bożego Ciała, pierwszy raz w historii odbyła się procesja eucharystyczna ulicami Munyonyo. Wzięło w niej udział kilkaset wiernych. Procesję zapoczątkowała Msza święta,
w czasie której dzieci przyjęły pierwszy raz Chrystusa do swojego serca.
Pięknym zakończeniem tego intensywnego czasu były rekolekcje dla franciszkanów
pracujących w Ugandzie, Kenii i Tanzanii. Ćwiczenia rekolekcyjne odbyły się w Namugongo
w domu wspólnoty „Ogień Miłości”. Prowadzącym rekolekcje był fr. Timothy Kulbicki OFMConv
z Rzymu, który przypomniał braciom zagadnienia charyzmatu franciszkańskiego i jego aktualność w XXI wieku.
www.munyonyo-shrine.ug
Baner pielgrzymki pieszej
FraternusNuntius
41
konferencje / federacje – [FALC]
2/2015
FEDERACIÓN CONVENTUALES AMERICA LATINA [FALC]
Fr. Carlos TROVARELLI
Asystent generalny FALC
Święcenia diakonatu w Brazylii
ŸŸ Informacja z prowincji
W sobotę 11 kwietnia 2015 roku fr. Eduardo José da Silva Toledo z brazylijskiej Prowincji
św. Franciszka z Asyżu otrzymał święcenia diakonatu.
Uroczystość odbyła się w kościele św. Jana Chrzciciela w Kurytybie w stanie Paraná w Brazylii. W Eucharystii, której przewodniczył biskup emeryt z Mogi das Cruzes (São Paulo) Paulo
Mascarenhas Roxo uczestniczyli licznie przybyli franciszkanie z całej prowincji, dwóch diakonów stałych z parafii, niektórzy zakonnicy OFM, siostry zakonne, bracia z seminarium „Senhor
do Bonfim”, członkowie franciszkańskiego zakonu świeckich, parafianie oraz rodzina i przyjaciele fr. Eduardo.
Nowy diakon
Profesja wieczysta w prowincji Rioplatense
ŸŸ fr. Pablo Bajuk, sekretarz prowincji
Przygotowania do uroczystości rozpoczęły się w piątek, 24 kwietnia: był to dzień poświęcony modlitwie, śpiewom i refleksji nad powołaniem do życia konsekrowanego. Uczestniczyli
w nim zakonnicy i zakonnice, seminarzyści diecezjalni oraz młodzież z parafii oraz uniwersyteckiego ośrodka franciszkańskiego (konwentualnego).
W Eucharystii, podczas której miały miejsce śluby wieczyste, uczestniczyło wielu współbraci z różnych klasztorów Prowincji św. Antoniego z Padwy (Rioplatense), kapłani diecezjalni, bracia kapucyni, zakonnicy i zakonnice z innych zgromadzeń, członkowie FZŚ, parafianie,
rodzina oraz przyjaciele fr. Sebastiána.
Wszyscy modlili się i dziękowali za powołanie zakonne współbrata, który na zakończenie
uroczystości wyraził bardzo szczere i serdeczne słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy
towarzyszyli mu na drodze powołania.
42
FraternusNuntius
W sobotę 25 kwietnia 2015 roku, o godz. 19.00, w parafii św. Maksymiliana Kolbe
w Montewideo (Urugwaj) fr. Sebastián Montero złożył profesję wieczystą
na ręce wikariusza prowincjalnego fr. Horacio Zabala.
konferencje / federacje – [FALC]
2/2015
Chwila ślubowania
Święcenia kapłańskie w Brazylii
ŸŸ fr. Paulo Sérgio, sekretarz kustodii
W sobotę 25 kwietnia 2015 roku w kościele „Nossa Senhora do Carmo” (stara katedra
w Rio de Janeiro), diakon fr. Michael Alves przyjął święcenia kapłańskie.
Uroczystości święceń przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Rio de Janeiro Pedro
Cunha.
Wzięli w niej udział współbracia z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP
w Brazylii, fr. Richard Jacob (sekretarz Prowincji MB Anielskiej w USA), liczni kapłani diecezjalni, rodzina i przyjaciele fr. Michela. Bardzo licznie była też reprezentowana parafia rodzinna
fr. Michela (św. Rity z Cassia w centrum Rio de Janeiro) oraz ta, w której posługiwał jako diakon
(świętych Piotra i Pawła w Paraíba do Sul).
Nowy kapłan
FraternusNuntius
43
konferencje / federacje – [FALC]
2/2015
Franciszkańscy biskupi w Brazylii
ŸŸ fr. Carlos Trovarelli, asystent generalny FALC
Obrady konferencji plenarnej episkopatu Brazylii (C.E.B.) stały się znakomitą okazją
do spotkania pięciu biskupów franciszkańskich (OFMConv) pracujących w Brazylii.
W czasie, gdy konferencja obradowała – w dniach od 15 do 24 kwietnia 2015 roku
fr. Janusz Danecki (z Prowincji św. Maksymiliana w Brazylii) nie był jeszcze wyświęcony na biskupa, choć otrzymał już nominację biskupią. Miało to miejsce 25 lutego 2015 roku. Został
biskupem pomocniczym w Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Święcenia biskupie odbyły
się 1 maja br.
Pozostali nasi franciszkańscy biskupi to: João Mamede Filho (Umuarama, Paranà); Elias
James Manning (Valença, Rio de Janeiro, już emerytowany); João Casimiro Wilk (Anápolis,
Goias) oraz Fernando Mason (Piracicaba, São Paulo).
Spotkanie stało się także okazją do przypomnienia wspaniałej postaci naszego współbrata, biskupa Augustyna Januszewicza, pierwszego misjonarza (z aktualnej Prowincji św. Maksymiliana Kolbe w Brazylii), który w latach 1989-2004 sprawował posługę pasterską w Luziâna,
Goias. Po przejściu na emeryturę powrócił do zwykłego życia misyjnego, jako zwykły zakonnik.
Zmarł na placówce w Amazonii 20 marca 2011 roku, przyodziany w „wór” prostoty.
biskupi od lewej:
João Mamede;
Elias Manning,
João (Jan) Wilk
i Janusz Danecki.
ŸŸ fr. Eduardo Toledo
W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku kościół parafialny „Senhor do Bonfim” w Santo André
w Brazylii został podniesiony do godności sanktuarium.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył José Nelson Westrupp biskup diecezji Santo André.
W koncelebrze byli m.in. minister prowincjalny Prowincji św. Franciszka z Asyżu fr. Gilson Miguel Nunes, rektor sanktuarium fr. Nestor Marin oraz przedstawiciele wspólnoty fr. Diogo,
Sebastião, Zelírio, Bruno i Hugo.
We wspólnej modlitwie licznie uczestniczyli parafianie oraz bracia studenci teologii z niedalekiego seminarium „Senhor do Bonfim” w Santo André.
Na początku mszy św. biskup poprosił ministra prowincjalnego o odczytanie listu, w którym ogłasza ustanowienie sanktuarium.
44
FraternusNuntius
Nowe sanktuarium w Brazylii
konferencje / federacje – [FALC]
2/2015
Podczas liturgii
Amedeo Cencini w Montevideo
ŸŸ fr. Álvaro García Vitale D’Amico, Prowincja „Rioplatense” (Argentyna-Urugwaj)
„Skandal niektórych dowodzi przeciętności wszystkich”.
W dniach od 30 maja do 3 czerwca 2015 roku o. Amdeo Cencini gościł w klasztorze „San
José” (zwanym też „Conventuales”) w Montevideo w Urugwaju.
W ramach obchodów Roku Życia Konsekrowanego o. Cencini wygłosił cykl konferencji –
we wspomnianym wyżej naszym klasztorze oraz w audytorium „Juan Zorrilla de San Martín”
– które pozostaną na długo w pamięci słuchaczy, ze względu na ich mądrość i serdeczność.
W spotkaniu uczestniczyli także kapłani, biskupi, wierni świeccy z całego kraju. Jednym
z tematów poruszanych przez prelegenta był dramat nadużyć o charakterze seksualnych we
wspólnocie Kościoła. Z jego wystąpienia wynikała także jednoznaczna konieczność postawienia sobie pytania o to, w jaki sposób realizujemy formację ustawiczną. „Skandal niektórych –
przekonywał o. Cencini – dowodzi przeciętności wszystkich”.
Uczestnicy powrócili do swoich środowisk ubogaceni wiadomościami i sprowokowani do
dalszej refleksji, wszyscy bowiem musimy przemyśleć sposób, w jaki przeżywamy nasze chrześcijaństwo.
Konferencja Cenciniego
FraternusNuntius
45
konferencje / federacje – [FAMC]
2/2015
FEDERATION OF ASIAN MINOR CONVENTUALS [FAMC]
Fr. Benedict Seung Jae BAEK
Asystent generalny FAMC
Wizyta asystenta generalnego na Filipinach
ŸŸ fr. Emmanuel L. Giva Jr., sekretarz kustodii
W dniach od 30 maja do 4 czerwca 2015 roku asystent generalny FAMC fr. Benedict Baek
przebywał z wizytą braterską w kustodii na Filipinach.
Zasadniczym celem wizyty było omówienie niektórych zagadnień ogólnych i szczegółowych dotyczących kustodii. Z tego tytułu asystent odwiedził wszystkie klasztory położone na
wyspie Luzon i rozmawiał ze wszystkimi braćmi po ślubach wieczystych o kwestiach administracyjnych dotyczących przyszłości jurysdykcji.
Wizyta fr. Benedicta zbiegła się w czasie ze zgromadzeniem ogólnym kustodii, które odbyło
się 3 czerwca w ośrodku rekolekcyjnym „Immacolata”. Zakonnicy wykorzystali jego obecność,
aby poprzez pytania uzyskać jak najwięcej informacji o aktualnym stanie Zakonu.
Dyskusję o sprawach kustodii – na spotkanie przybyło 22 braci – prowadził kustosz.
Zgromadzenie stało się doskonałą okazja formacyjną w ramach formacji ustawicznej. Dyskutowano o głoszeniu Ewangelii w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”.
Animatorem był o. Ariston Sison, rzecznik diecezji Cubao, a zarazem wykładowca homiletyki.
Prelekcja zakończyła się otwartą dyskusją, podczas której można było stawiać dalsze pytania
i dzielić się doświadczeniem.
Uczestnicy
FraternusNuntius
46
konferencje / federacje – [FAMC]
2/2015
Wizyta braterska w Japonii
ŸŸ fr. Benedetto Baek, asystent generalny FAMC
W dniach 19-25 maja 2015 roku asystent generalny FAMC fr. Benedict Baek
odwiedził domy formacyjne prowincji japońskiej.
Pierwsza placówka, którą odwiedził mieści się nieopodal kurii prowincjalnej w Tokio. Jest
tam dwóch wychowawców: fr. Giovanni Battista Yamaguchi i fr. Francesco Saverio Hoai oraz
siedmiu wychowanków (4 profesów czasowych, 2 postulantów, 1 aspirant).
Poza wyżej wspomnianym domem formacyjnym prowincja japońska ma także nowicjat,
który znajduje się w Nagasaki. Mistrzem nowicjatu jest fr. Francesco Taira, a fr. Pietro Taki – jego
zastępcą. W tym roku nie ma jednak nowicjuszy.
Jest także niższe seminarium, gdzie jest jeden student, który uczęszcza do liceum „Seibonokishi”. Dyrektorem seminarium jest fr. Arnaldo Tanimura.
Fr. Benedict miał okazję podzielić się z wychowankami informacjami na temat niektórych
aspektów życia Zakonu oraz wykorzystał okazję, by lepiej zapoznać się z sytuacją formacyjną
w prowincji z punktu widzenia doświadczenia wychowawców.
Asystent generalny
z seminarzystami
FraternusNuntius
www.ofmconv.net
[email protected]
47
kapituły
2/2015
Włochy, Kalabria: Kapituła kustodialna zwyczajna
ŸŸ fr. Rocco Predoti, sekretarz kapituły
W dniach 7-10 kwietnia 2015 roku w ośrodku „Borgo della Marinella” w Amantea (CS)
odbyła się pierwsza część kapituły kustodialnej zwyczajnej Kustodii świętych Daniela
i Towarzyszy Męczenników w Kalabrii. Obecni byli asystent generalny CIMP fr. Joaquín
Angel Agesta Cuevas oraz minister prowincjalny neapolitańskiej (prowincji-matki)
fr. Edoardo Scognamiglio.
fr. Francesco Celestino
kustosz
48
Uczestnicy kapituły
FraternusNuntius
Obrady rozpoczęła konferencja fr. Edoardo Scognamiglio, który zachęcał uczestników, aby
kapituła stała się okazją do lepszego poznania Zmartwychwstałego w ramach braterskiego
dzielenia się, jak to uczynili uczniowie zmierzający do Emaus.
W pierwszej kolejności odczytano sprawozdania, które były także przedmiotem wymiany
opinii, a następnie wytyczono linie, mające pomóc w przygotowaniu planu czteroletniego kustodii (podczas drugiej części kapituły).
Następnie, podczas sesji w dniu 9 kwietnia 2015 roku został ponownie wybrany kustoszem
fr. Francesco Celestino (II kadencja).
W skład definitorium kustodialnego weszli: fr. Giorgio Tassone (wikariusz i definitor); fr. Piotr
Anzulewicz (sekretarz i definitor); fr. Lorenzo Bergamin (definitor); fr. Paolo Sergi (definitor).
Wśród uchwał przyjętych podczas II części kapituły, jedną z najistotniejszych jest podjęcie
starań, aby zrezygnować z parafii przy z bazylice MB Niepokalanej w Catanzaro i przekształcić
ją w ośrodek duchowości maryjno-kolbiańskiej.
Dokonano również wyboru gwardianów w poszczególnych klasztorach: fr. Giorgio Tassone
w Palmi (RC); fr. Paolo Sergi w Castrovillari (CS); fr. Nicola Coppoletta w Catanzaro; fr. Ilario Scali
w Catanzaro Lido; fr. Francesco Celestino w Amantea (CS).
Obsadzono również inne urzędy: fr. Lorenzo Bergamin został ekonomem kustodialnym;
fr. Pio Marotti – asystentem FZŚ; fr. Rocco Predoti – asystentem Młodzieży Franciszkańskiej;
fr. Lino Casotto – asystentem MI; fr. Paolo Sergi – asystentem klarysek w Rossano; fr. Giorgio
Tassone – odpowiedzialnym za formację ustawiczną; fr. Rocco Predoti – odpowiedzialnym za
duszpasterstwo młodzieży i powołaniowe; fr. Ilario Scali – przedstawicielem prawnym kustodii
oraz przewodniczącym komisji budowalnej.
2/2015
Słowacja: Kapituła kustodialna zwyczajna
ŸŸ fr. Martin M. Kollár, sekretarz kustodialny
W dniach 13-15 kwietnia 2015 roku w klasztorze św. Franciszka w Brehovie odbyła się
VI Kapituła kustodialna zwyczajna Kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP na Słowacji.
W tym samym miejscu odbyła się też druga część kapituły, w dniach 26-28 maja br.
fr. Tomáš Lesňák
kustosz
Uczestnicy kapituły
49
Definitorium kustodialne
FraternusNuntius
Rankiem pierwszego dnia bracia zebrani na kapitule wysłuchali konferencji wprowadzającej ministra prowincjalnego prowincji-matki fr. Jarosława Zachariasza, który także przewodniczył Eucharystii otwierającej obrady.
Swoje słowa skierował do zebranych także asystent generalny CEO fr. Jacek Ciupiński, który
animował część duchową kapituły. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do obiadu.
Obiad był okazją do złożenia życzeń imieninowych tym współbraciom, którzy obchodzili
je w ostatnim czasie.
Następnie rozpoczęły się właściwe obrady kapituły. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusjach określono tematykę do podjęcia podczas drugiej części kapituły.
kapituły
2/2015
W ostatnim dnia dokonano wyboru kustosza; ponownie (na drugą kadencję) został nim
fr. Tomáš Lesňák.
Urodził się w Levoča (Słowacja) 20 czerwca 1976 r. Profesję czasową złożył 24 września
1995 r., wieczystą – 2 października 1999 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 2001 r.
W skład definitorium kustodialnego weszli: fr. Martin Mária Kollár (wikariusz i sekretarz);
fr. Peter Gallik (ekonom i asystent), fr. Robert Gajderus (asystent).
Uczestnicy drugiej części kapituły zwyczajnej Kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP wybrali przełożonych wspólnot klasztornych na Słowacji oraz w albańskim Fier, jak również magistra domu formacji post-nowicjackiej. Kadencja urzędu trwa cztery lata.
Nowymi gwardianami zostali fr. Samuel Hurajt (w Brehovie) i fr. Robert Gajderus (w Spisskym Stvrtku). W pozostałych klasztorach zostali ci sami przełożeni, co w poprzednim okresie:
w Bratysławie fr. Piotr Gallik, w Lewoczy fr. Adam Baran i w Fier – fr. Jarosław M. Car. Nowym
magistrem juniorystów został wybrany fr. Martin M. Kollar.
Oprócz 15 braci z kustodii w obradach drugiej części uczestniczyli także asystent generalny
CEO fr. Jacek Ciupiński, wikariusz prowincji krakowskiej fr. Piotr Stanisławczyk oraz jeden brat
z prowincji warszawskiej.
Kanada: Kapituła kustodialna zwyczajna
ŸŸ fr. Jude Winkler, asystent generalny CFC
Kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbe w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
odbyła w dniach 11-13 maja 2015 roku w klasztorze Matki Bożej Częstochowskiej
w Montrealu pierwszą część swojej kapituły kustodialnej zwyczajnej.
fr. Józef Błaszak
kustosz
50
Uczestnicy kapituły
FraternusNuntius
Obradom przewodniczył fr. Jan Maciejowski OFMConv, minister prowincjalny prowincji-matki św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku. Obecny był również asystent generalny CFC
fr. Jude Winkler.
Dotychczasowy kustosz fr. Wacław Sokołowski otrzymał gorące podziękowania za długą
i wierną służbę na rzecz kustodii; urząd przełożonego kustodii sprawował przez trzy kolejne
kadencje.
Nowym kustoszem kustodialnym został wybrany fr. Józef Błaszak; wikariuszem kustodii
– fr. Władysław Matejek. Funkcja sekretarza i ekonoma została powierzona fr. Janowi Łempickiemu. Skład definitorium uzupełnili fr. Wacław Sokołowski i fr. Dariusz Dembkowski.
Bracia z Kustodii św. Maksymiliana Kolbe w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych odbyli
w dniach 18-20 maja 2015 roku drugą część swojej kapituły kustodialnej. Miejscem spotkania
był klasztor Matki Bożej Częstochowskiej w Montrealu.
kapituły
2/2015
Obradom przewodniczył nowy kustosz. Obecni byli również: minister prowincjalny fr. Jan
Maciejowski oraz asystent generalny CFC fr. Jude Winkler.
Na początku obrad omówiono plan czteroletni kustodii; wszystkim wnioskom dotyczącym
miejsc obecności i apostolstwa braci; zaangażowaniu w odnowę życia modlitwy w klasztorach
i w działalności duszpasterskiej; konieczności promocji powołań; innym, ważnym elementom
życia braci i kustodii.
Po południu, 18 maja wybrano gwardianów oraz urzędników kustodii.
Obrady kapitulne zakończyła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył kustosz; homilie
wygłosił fr. Jude Winkler; koncelebrował także fr. Jan Maciejowski.
Argentyna-Urugwaj: Kapituła prowincjalna zwyczajna
– część I
ŸŸ Sekretariat generalny
W dniach 18-21 maja 2015 roku, w ośrodku „Casa Hermanos Maristas”
w pobliżu Lujan w Buenos Aires (Argentyna) odbyła się Kapituła prowincjalna zwyczajna
Prowincji św. Antoniego z Padwy (Argentyna-Urugwaj), zwanej także Rioplatense.
fr. Aldo Cúccaro
minister prowincjalny
51
Definitorium prowincji
FraternusNuntius
Obradom kapituły przewodniczył Minister generalny fr. Marco Tasca. Obecny był asystent
generalny FALC fr. Carlos Trovarelli, do niedawna minister prowincjalny tejże prowincji; niestety, musiał on opuścić zgromadzenie kapitulne już na samym początku ze względu na poważne
problemy zdrowotne.
20 maja zebrani wybrali nowego ministra prowincjalnego. Został nim, na pierwszą kadencję, fr. Aldo Cúccaro.
Fr. Aldo urodził się 17 marca 1969 r. w Olavarría w Argentynie. Pierwszą profesję zakonną
złożył 8 grudnia 1990 r., wieczystą – 4 marca 1995 r. Święcenia kapłańskie przyjął 23 września
2000 r.
Dzień później zostało wybrane definitorium prowincjalne. W jego skład wchodzą: fr. Graziano Zanin (wikariusz); fr. Lindor Tofful (sekretarz); fr. Vicente Novello (poborca), fr. Javier Fontana
(ekonom) oraz fr. Alejandro Maldonado (asystent).
kapituły
2/2015
Kapituły prowincjalne pięciu prowincji włoskich
ŸŸ fr. Marco Bellachioma, sekretarz-koordynator
W dniach 15-18 czerwca 2015 roku, w domu rekolekcyjnym „Domus Pacis” w pobliżu Asyżu,
odbyły się kapituły prowincjalne nadzwyczajne pięciu prowincji włoskich,
położonych w środkowej części kraju.
W trzydniowych obradach delegatów uczestniczyli także: Minister generalny, wikariusz generalny, sekretarz generalny oraz asystenci generalni CIMP i AFCOF.
Droga jednoczenia się pięciu franciszkańskich prowincji włoskich (Marchia, Umbria, Toskania, Lacjum i Sardynia), nakazane również przez uchwałę Kapituły generalnej Zakonu w 2013
roku, wymaga coraz to nowych decyzji, które do końca 2017 r. pozwolą stworzyć nową i jedną
rzeczywistość prowincjalną.
Obecne kapituły nadzwyczajne zostały zwołane przede wszystkim dla podjęcia decyzji
o zamknięciu niektórych klasztorów, co pozwoli na lepsze życie braterskie i umożliwi skuteczniejszy apostolat.
Poszczególne kapituły poprzedziło wspólne spotkanie ogólne wszystkich delegatów,
w ramach którego przedyskutowano i zweryfikowano Projekt charyzmatyczny zjednoczeniowy przygotowany przez pięć komisji ustanowionych dla wspólnej animacji procesu łączenia
się pięciu prowincji.
Na zakończenie obrad kapitulnych (w dniach 18-19) spotkały się definitoria prowincjalne,
aby podjąć decyzję związaną z przygotowaniami do pierwszej kapituły zwyczajnej powstającej Prowincji św. Franciszka z Asyżu we Włoszech.
Uczestnicy
FraternusNuntius
52
dane statystyczne
2/2015
Biuro statystyczne Zakonu
Fr. Antonio M. PARISI
Odpowiedzialny za statystykę
Professiones temporaneae
Prov. Indiae KURYAPPARAMBIL Steffin, KUZHIKANNIYIL Jomins, MANICKYAVIALASAM P. Vijayan, MOOLAN Joseph, PADAYATTY Limson,
THEKKINEN Jibin (2015-05-01)
Professiones sollemnes
Prov. Rioplatensis MONTERO Luis Sebastián (2015-04-25)
Prov. Indiae KURUDIYAKULAM Nineesh, MADATHUMKUDY Abin (2015-05-01)
Ordinationes diaconales
Prov. Brasiliensis S. Francisci TOLEDO DA SILVA Eduardo José (2015-04-11)
Prov. Americ. D. N. Angelorum ROKITKA Nicholas John (2015-05-02)
Prov. Italica S. Antonii Patavini ZANIN Nicola (2015-05-02)
Prov. Polonica S. Maximiliani Kolbe ŚREDNICKI Kamil (2015-05-23)
Prov. Polonica B.M.V. Immaculatae ORŁOWSKI Mateusz (2015-05-30)
Prov. Polonica B.M.V. Immaculatae (Deleg. Prov. Bielorussiae) RAMANCHUK Pavel (2015-05-30)
Cust. Prov. Keniana NJUGUNA Paul Kiarie, MWACHILA Timothy Mwanjala (2015-06-21)
Ordinationes sacerdotales
MIKOSIAK Adam (2015-05-30)
Prov. Sloveniae GOLAVŠEK Danijel (2015-06-28)
Ordinationes episcopales
Prov. Brasiliensis S. Maximiliani Kolbe DANECKI Janusz Marian (2015-05-01)
Prov. Americ. B.M.V. Consolatricis Afflictorum STOWE John Henry (2015-05-05)
53
FraternusNuntius
Cust. prov. Brasiliensis Imm. Conc DOS SANTOS Michel Alves (2015-04-25); VICENTE Paulo Fernando (2015-05-01)
Prov. Croatiae PUŠIĆ Filip (2015-06-20), BRČINA Stjepan (2015-04-26)
Prov. Italica S. Antonii Patavini LA PERA Daniele, LUNARDI Manuel (2015-05-02)
Prov. Polonica S. Maximiliani Kolbe TALEWSKI Maciej (2015-05-23)
Prov. Polonica B.M.V. Immaculatae ADAMCZEWSKI Karol, DROŚ Marcin, OWSIANKO Grzegorz, SZOK Tomasz (2015-05-30)
Prov. Polonica S. Antonii Pat. et B. Iacobi a Strepa ANTOSZCZUK Rafał Władysław, BUNTOW Marcin, GORA Łukasz, JELINEK Marcin,
ODESZLI DO PANA
2/2015
CIRCUMSCRIPTIO
LOCUS
DIES
AETAS
HOBAN Bryan (John)
Prov. Americ. B.M.V. Cons. Affl.
Findlay, OH
2015-04-18
83
PESENTI Bruno
Prov. Italica S. Antonii Patavini
Pedavena (BL)
2015-04-27
68
COSTANTINI Luigi
Prov. Romana
Roma
2015-04-29
90
SKLEDAR Gavdencij (Franc)
Prov. Sloveniae
Ptujska Gora
2015-05-01
78
KOTULSKI Stanisław
Prov. Polonica B.M.V. Imm.
Niepokalanów
2015-05-07
82
ORECKI Rufin (Modest)
Prov. Polonica S. Antonii
Asunción (Paraguay)
2015-05-07
81
TIRONI Angelo
Prov. Italica S. Antonii Patavini
Pedavena (BL)
2015-05-08
72
ALEMANNO Giuseppe Maria (Antonio Salvatore)
Prov. Apuliae
Copertino (LE)
2015-05-10
97
JOZANOVIĆ Mijo
Prov. Croatiae
Vinkovci
2015-05-20
62
DELLA TORRE Adolfo
Prov. Italica S. Antonii Patavini
(ad tempus Cust. Prov. Calabriae)
Catanzaro
2015-05-31
74
BISCONTI Marcello
Prov. Romanae
Montefiascone (VT)
2015-06-08
89
ZAHRA Anton (Francis Xavier)
Prov. Melitensis (ad tempus Prov.
Americ. S. Bonav.-Del. Australiae)
Kellyville
2015-06-14
87
SOLAZZI Ulderico
Prov. Romanae
Anzio (RM)
2015-06-17
87
ZIELIŃSKI Mariusz
Prov. Polonica B.M.V. Imm.
Łódź
2015-06-18
37
54
FraternusNuntius
DEFUNCTI [nomen]

Podobne dokumenty

kONFERENcjE

kONFERENcjE ƒƒ wysłuchało i omówiło sprawozdania asystenta generalnego CFC fr. Jude WINKLERA z zakończonej wizytacji kanonicznej generalnej w prowincji maltańskiej; ƒƒ wysłuchało sprawozdań z wizyt dokonanych...

Bardziej szczegółowo

kONFERENcjE

kONFERENcjE ƒƒ wysłuchało relacji asystenta generalnego FIMP z rozmów z biskupem diecezji Pisa na temat przyszłości klasztorów w Tirrenia i Pisa oraz z biskupem Arezzo na temat klasztorów w Cortona i Arezzo; ƒ...

Bardziej szczegółowo

konferencje

konferencje kapituła prowincjalna, część II ......................................... Brazylia: Kapituła prowincjalna zwyczajna, część II ..........................................................................

Bardziej szczegółowo

KONFERENcjE

KONFERENcjE Polska (Warszawa): Kapituła zwyczajna – część I ................. 51 Słowenia: Kapituła nadzwyczajna ............................................. 53 Polska (Gdańsk): Kapituła zwyczajna ..............

Bardziej szczegółowo