KWESTIONARIUSZ

Transkrypt

KWESTIONARIUSZ
Rekrutacja ZSGE 2016/2017
KWESTIONARIUSZ KANDYDATA
1. Nazwisko i imiona ucznia .......................................................................... PESEL ..............................
2. Data urodzenia: dzień ........... miesiąc .............. rok ............ .
3. Miejsce urodzenia .................................. województwo ............................obywatelstwo………….....
4. Imiona rodziców……………………………………………………………………………………….
(Imiona opiekunów)..................................................................................................................................
5. Nazwisko
a) matki(aktualne) ............................................
b) ojca ..............................................................
c) opiekuna……………………………………
6. Adres zamieszkania ucznia .....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
- tel.(rodziców/opiekunów) .........................................................
- tel.(kandydata)………………………………………………
- odległość od szkoły ( ZSGE w Koninie)………………….
7. Gimnazjum, które kończy kandydat ......................................................................................................
8. Uczeń jest pod opieką: rodziców, tylko ojca, tylko matki, opiekuna, inne osoby (właściwe podkreślić)
9. Ilość dzieci na utrzymaniu rodziców :…………………………………………………………………
10. Czy pracuje ? mama ……………… tata…………………….opiekun……………………………....
11. Języki nauczane w gimnazjum ……………………………………………………………………….
12. Czy grasz na instrumencie muzycznym (jakim)?…………………………………………………….
Proszę o przyjęcie mnie do (właściwe podkreślić) :
Technikum Zawodowego; Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w zawodzie………………………………………………………………………………………………..
V Liceum Ogólnokształcącego
o profilu……………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przyjęcie córki/syna………………………………….… do klasy integracyjnej
Wyrażam zgodę na przyjęcie córki/syna………………………………….….do grupy sportowej
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka
(gazetki szkolne, strona internetowa ) do celów związanych z realizacją zadań statutowych szkoły oraz
na wpisanie numeru telefonu (rodziców/opiekunów) w dzienniku zajęć lekcyjnych.
.........................................................
podpis rodziców lub opiekunów
Konin, dnia .....................................
...............................................................
podpis ucznia
Rekrutacja ZSGE 2016/2017
KLAUZULA ZGODY – KONKURS
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(T. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka, w tym imienia, nazwiska i klasy w celu przeprowadzania konkursów i zawodów.
Administratorem danych jest Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica
w Koninie. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do ich
treści oraz ich poprawiania.
KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU DZIECKA
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne
wykorzystywanie zdjęć mojego dziecka wykonanych w związku z realizacją zadań statutowych szkoły.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony na stronie
internetowej szkoły oraz w materiałach promujących Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im.
Stanisława Staszica w Koninie.
W przypadku mojego udziału w uroczystościach lub imprezach szkolnych wyrażam zgodę na
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły lub w materiałach promocyjnych.
……………………………………………
Podpis rodzica lub opiekuna