Uchwała Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca

Transkrypt

Uchwała Nr XXXIII/261/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 30 marca
Uchwała Nr XXXIII/261/2005
Rady Miasta Lubań
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: uznania obszaru za użytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy”
Na podstawie art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z późn. zm.) oraz art. 42, art. 44,
art. 45 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Uznaje się za użytek ekologiczny teren doliny rzeki Gozdnica pod nazwą „Dolina
Gozdnicy”, o powierzchni ok.11,51 ha, położony na terenie miasta Lubań w obrębie II na następujących działkach:
AM 2 dz. nr 4, 5;
AM 3 dz. nr 6, 7 oraz fragment dz. nr 4 (LzV, Ł VI, PsV) i dz. nr 5;
AM 6 dz. nr 1, 2, 3, 4, 5;
AM 7 dz. nr 10, 11, 12, 13/1;
AM 13 dz. nr 5 oraz fragment dz. nr 4/6 (ŁIV, ŁV, w) i dz. nr 6 (ŁV, PsV);
AM 14 dz. nr 2 oraz fragment dz. nr 56/2 (ŁIII, RV) i dz. nr 58.
2. Granice obszaru uznanego za użytek ekologiczny przedstawia załącznik graficzny
do niniejszej uchwały (w skali 1:1000).
§2
Ochrona prawna „Doliny Gozdnicy” ma przede wszystkim na celu zapewnienie swobodnego rozwoju i sukcesji istniejącej bogatej roślinności leśnej i łąkowej wraz z fauną zwierząt kręgowych i bezkręgowych a także zachowanie naturalnego krajobrazu
doliny rzecznej wraz z zabezpieczeniem koryta potoku przed jego dalszą regulacją.
§3
Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 1 zabrania się w szczególności:
a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru użytku;
b) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawę urządzeń wodnych;
c) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej;
e) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
f) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
g) zmiany użytkowania ziemi;
h) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, w tym kopalnianych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
i) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną
i łowiecką;
j) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów;
§4
1. Użytek ekologiczny „Dolina Gozdnicy” należy uwzględnić w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego utrzymać pasy zieleni
wzdłuż doliny Gozdnicy, w miarę możliwości utworzyć nowe pasy zalesień i zadrzewień wzdłuż doliny Gozdnicy.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Marian Kwolik