Zamówienie publiczne Nr MiG.271.2.2.2013

Transkrypt

Zamówienie publiczne Nr MiG.271.2.2.2013
Zamówienie publiczne Nr MiG.271.2.2.2013
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Wzór
UMOWA Nr ………………2013
W dniu ………………… r. w Skępem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. Andrzeja Gatyńskiego – Burmistrza
przy kontrasygnacie Barbary Leśniewskiej - Skarbnika
a
……………………………………………………………………………………………………… .
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ........................................................
2. ……...................................................
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Dostawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa gruz ceglano-betonowy kruszony o frakcji 0-63
mm w ilości do 2000 ton oraz gruz betonowy kruszon o frakcji 0-45 mm w ilości do 1800 ton.
2. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.
3. Wszelkie obowiązki Wykonawcy określa niniejsza umowa oraz Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1
umowy, w terminie – sukcesywnie w oparciu o każdorazowe ustalenia z zamawiającym i w miejscu
przez niego wskazanego, zaś Zamawiający zapłaci Dostawcy za dostarczenie przedmiotu umowy
kwotę brutto łącznie określoną w ofercie ……………………… zł (z podatkiem VAT),
słownie ………………………………………………………………………… ………. zł za wszystkie dostawy.
§3
1. Płatności za dostawę zostaną zrealizowane przelewem na podstawie dwóch faktur wystawionych
przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturach.
2. Niedotrzymanie terminu zapłaty ustalonego w § 3 pkt 1 pociągnie za sobą obowiązek zapłaty
ustawowych odsetek.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości umownej dostawy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
1.
2.
§4
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
-1-
Zamówienie publiczne Nr MiG.271.2.2.2013
§5
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§7
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują się
poddać rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.
§8
Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.
§9
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJ ĄCY:
-2-

Podobne dokumenty