Ogłoszenie o sprzedaży aktywów trwałych i wyposażenia Szpitala

Transkrypt

Ogłoszenie o sprzedaży aktywów trwałych i wyposażenia Szpitala
Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego
nr 13/2010 z dnia 21.07.2010 r.
Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
św. Zofii w Warszawie SPZOZ
Warszawa, dnia 21.07.2010 roku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAś
AKTYWÓW TRWAŁYCH I WYPOSAśENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ
Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie SPZOZ, 01-004 Warszawa, ul. śelazna 90,
woj. Mazowieckie, (tel.: 22 – 536-93-78; fax: 838-24-52; ogłasza przetarg nieograniczony
pisemny na sprzedaŜ zbędnych aktywów trwałych i wyposaŜenia Szpitala Specjalistycznego
św. Zofii w Warszawie SPZOZ.
1. Termin i miejsce składania ofert: 12.08.2010r. godz. 1000 Sekretariat Szpitala,
ul. śelazna 90 Warszawa. Oferty naleŜy złoŜyć w formie pisemnej;
2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.08.2010r. godz. 10.30 Sala Konferencyjna
Szpitala, ul. śelazna 90 Warszawa;
3. Szczegółowy sposób przeprowadzenia przetargu określony jest w „Warunkach Zbycia
Zbędnych Aktywów Trwałych i WyposaŜenia Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w
Warszawie SPZOZ”;
4. Pracownicy uprawnieni do porozumiewania się z oferentami: Marta Dorociak Burza
tel. 53 69 386, [email protected];
5. Mienie stanowiące przedmiot przetargu moŜna obejrzeć przy ul. śelaznej 90
w godzinach 09.00 – 15.00 – po umówieniu z Koordynatorem ds. Logistyki i Higieny
Szpitalnej Martą Dorociak – Burza tel. 53 69 386.
6. Załącznik nr 1 – zdjęcia przedmiotów przeznaczonych do zbycia.
7. Załącznik nr 2 – „WARUNKI ZBYCIA ZBĘDNYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I
WYPOSAśENIA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. ZOFII W
WARSZAWIE SPZOZ”
Wykaz aktywów trwałych i wyposaŜenia Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
SPZOZ przeznaczonych do zbycia
Rok
Cena
produkcji minimalna
Nazwa
Aparat USG
Aparat USG
Aparat USG
2001
2002
5 000,00 zł
6 000,00 zł
Fotel ginekologiczny
Fotel ginekologiczny
Fotel ginekologiczny
2000
1995
2001
1500,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
Kozetka
2007
1500,00 zł
Lampa bakteriobójcza
2000
50,00 zł
Fotele ginekologiczne
Kozetka
Lampa bakteriobójcza
Cena proponowana
w przetargu przez
oferenta
Lampa bakteriobójcza
Lampa bakteriobójcza
Lampa bakteriobójcza
Lampa bakteriobójcza
Lampa bakteriobójcza
2000
2000
2000
2000
2000
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
2000
10,00 zł
2001
2000
2000
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
2003
200,00 zł
2000
2000
2004
2004
2004
2002
2003
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
Stojak na kroplówki
Stojak na kroplówki
Lampa bezcieniowa stojąca
Lampa bezcieniowa stojąca
Lampa bezcieniowa stojąca
Lampa bezcieniowa stojąca
Stoliki do pielęgnacji noworodka
Stolik do pielęgnacji noworodka
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
Regał metalowy
DYREKTOR SZPITALA
Wojciech Puzyna dr n. med.

Podobne dokumenty