REGULAMIN E-USŁUGI LIVEBIT.IM

Transkrypt

REGULAMIN E-USŁUGI LIVEBIT.IM
REGULAMIN E-USŁUGI LIVEBIT.IM
Firma Livebit Paweł Krzych udostępnia e-usługę umożliwiająca przekształcanie zdjęć
umieszczanych na stronach internetowych w zdjęcia interaktywne. E-usługa dostępna jest pod
adresem www.livebit.im. Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą
a Wydawcą oraz Reklamodawcą, którzy akceptując warunki Regulaminu wyrażają zgodę na
współpracę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca działa w oparciu o
obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w profesjonalnym obrocie
gospodarczym.
I.
Definicje regulaminowe
II.
Postanowienia wstępne regulaminu
III.
Rejestracja w serwisie internetowym
IV.
Zakres współpracy z Wydawcą
V.
Obowiązki Usługodawcy
VI.
Warunki techniczne współpracy
VII.
Działania niedozwolone
VIII. Prawa autorskie
IX.
Poufność
X.
Zmiany regulaminu
XI.
Postanowienia końcowe
I. Definicje regulaminowe
1.
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Usługodawca - firma Livebit Paweł Krzych, z siedzibą w Goleniowie, ul. Gen. Franciszka
Kleeberga 9, 72 – 100 Goleniów, NIP: 8561797431, REGON: 321361436
b) Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą
a Wydawcą oraz Reklamodawcą.
c) Umowa - umowa na podstawie której Wydawca udostępnia Powierzchnię reklamową
Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
d) Wydawca - osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem lub dysponująca Witryną, na której
udostępniana jest Powierzchnia reklamowa, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracji i
weryfikacji przez Usługodawcę.
e) Witryna – strona internetowa Wydawcy.
f) Użytkownik Witryny – osoba, która odwiedza Witrynę Wydawcy.
g) Powierzchnia Emisyjna – powierzchnia reklamowa na stronach internetowych prowadzonych,
zarządzanych albo administrowanych przez Wydawców.
h) Reklamodawca – osoba fizyczna lub prawna, zlecająca emisję reklamy na Powierzchni Emisyjnej
udostępnianej przez Wydawców za pośrednictwem e-usługi Livebit.im.
i)
Partner – Wydawca lub Reklamodawca
j) Reklama – materiały graficzne wyświetlane na Powierzchni Emisyjnej Wydawcy, zawierające
odnośniki do stron internetowych Reklamodawców.
k) Kod reklamowy – skrypt emisyjny wygenerowany przez e-usługę Livebit.im, umożliwiający emisję
Reklam na Witrynach Wydawcy.
l) CPM (Cost-per-mille) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty
stanowiącej koszt tysiąckrotnego wyświetlenia reklamy przez e-usługę Livebit.im.
m) CPC (Cost-per-click) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty
stanowiącej koszt jednego przekierowania Użytkownika Witryny na inną Witrynę.
n) CPA (Cost-per-action) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty
stanowiącej koszt jednego działania określonego w założeniach kampanii reklamowej klienta,
wykonanego przez Użytkownika Witryny na Witrynie.
o) CPS (Cost-per-sale) – model rozliczeniowy kampanii reklamowej polegający na zapłacie kwoty
stanowiącej koszt dokonania zakupu przez Użytkownika Witryny.
p) Przekierowanie – pojedyncza akcja polegająca na kliknięciu przez Użytkownika Witryny w
Reklamę umieszczoną na Powierzchni Emisyjnej.
q) Odsłona – pojedyncza akcja polegająca na odsłonie przez Użytkownika Witryny Reklamy
umieszczonej na Powierzchni Emisyjnej.
r) Ważna Odsłona – Odsłona, która nie została dokonana za pomocą nieuczciwej metody generowania
Odsłon
s) Konwersja – sekwencja akcji wykonanych przez użytkownika Internetu zdefiniowana przez
Reklamodawcę jako cel danej kampanii reklamowej w reakcji na kontakt z Reklamą umieszczoną na
Powierzchni Emisyjnej.
t)
Ważna Konwersja – akcja, która nie została dokonana za pomocą nieuczciwej metody generowania
Konwersji
u) E-usługa Livebit.im – e-usługa umożliwiająca emisję, sprzedaż oraz zarządzanie kampaniami
reklamowymi na Powierzchni Emisyjnej udostępnianej przez Wydawców.
v) Strona Internetowa Usługodawcy – strona internetowa o adresie www.livebit.im, której
właścicielem jest Usługodawca.
w) Rejestracja - proces składający się na zawarcie Umowy pomiędzy Wydawcą a Usługodawcą albo
Umowy pomiędzy Reklamodawca a Usługodawcą, polegający na: wypełnieniu elektronicznego
formularza rejestracyjnego z danymi teleadresowymi, złożeniu oświadczenia o akceptacji
Regulaminu, weryfikacji przez Usługodawcę i aktywacji Konta Wydawcy albo Konta
Reklamodawcy.
x) Konto Wydawcy – wyznaczone w e-usłudze Livebit.im miejsce dla Wydawcy, w którym Wydawca
ma chroniony hasłem dostęp do informacji odnośnie funkcjonowania e-usługi Livebit.im na jego
Powierzchni Emisyjnej.
y) Konto Reklamodawcy – wyznaczone w e-usłudze Livebit.im miejsce dla Reklamodawcy, w którym
Reklamodawca ma chroniony hasłem dostęp do informacji dotyczących emitowanych Reklam.
II. Postanowienia wstępne regulaminu
1.
Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a
także reguluje warunki zawierania umów za pośrednictwem Strony Internetowej
Usługodawcy, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.
2.
Poprzez serwis
www.livebit.im nie są zawierane umowy z podmiotami, będącymi
jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
3.
Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników z serwisu
internetowego www.livebit.im, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb
ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
4.
Właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.livebit.im jest firma Livebit Paweł Krzych, z siedzibą w Goleniowie, ul. Gen.
Franciszka Kleeberga 9, 72 – 100 Goleniów, NIP: 8561797431, REGON: 321361436
5.
Klient może korzystać z serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z
Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
III. Rejestracja w serwisie internetowym
1.
Rejestracja w serwisie internetowym www.livebit.im jest dobrowolna i bezpłatna.
2.
W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji w serwisie użytkownik powinien podać
następujące dane:
5.
a)
nazwa firmy/imię i nazwisko,
b)
adres,
c)
kod pocztowy i miasto,
d)
telefon,
e)
e-mail,
f)
NIP.
Opcjonalnie użytkownik może wskazać inny adres do wystawienia faktury i podać
odpowiednio niezbędne dane.
6.
W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,
użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania ich aktualizacji w celu
doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością i mailowym poinformowaniu o tym
serwisu. W przypadku braku aktualizacji danych przez klienta i jednoczesnego braku
poinformowania serwisu, koszty wynikłe z tego zaniedbania obciążają użytkownika
7.
Wydawca albo Reklamodawca ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto
Wydawcy albo Konto Reklamodawcy, poprzez przesłanie do Usługodawcy prośby na adres
e-mail podany w zakładce Kontakt na Stronie Internetowej Usługodawcy. Usługodawca
niezwłocznie usunie Konto Wydawcy albo Konto Reklamodawcy i poinformuje go o tym
fakcie drogą mailową. Z chwilą usunięcia Konta Wydawcy albo Konta Reklamodawcy
rozwiązaniu ulega Umowa zawarta pomiędzy Wydawcą a Usługodawcą albo Umowa
zawarta pomiędzy Reklamodawcą a Usługodawcą. Rozwiązanie Umowy nie skutkuje
ustaniem już istniejących praw i obowiązków i nie wyłącza dochodzenia przez Strony
roszczeń z nimi związanych.
8.
Wydawca i Reklamodawca wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres
e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
IV.
Zakreś współpracy z Wydawcą
1.
Współpraca Usługodawcy z Wydawcą polega na wynajmowaniu przez Wydawcę
Usługodawcy Powierzchni reklamowej znajdującej się w Witrynie w celu emisji Reklamy.
2.
Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy
firmy, kopii wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub numeru z rejestru
przedsiębiorców KRS, adres siedziby i adres korespondencyjny (w przypadku gdy jest inny
niż adres siedziby), postanowienie o nadaniu numeru NIP i REGON oraz osoby
upoważnione do reprezentacji drogą elektroniczną bądź pocztową na adres Usługodawcy.
3.
Wydawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany
jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, nr PESEL), numeru NIP oraz
przesłanie kopii dowodu tożsamości umożliwiającej identyfikację danych drogą
elektroniczną bądź pocztową na adres Usługodawcy.
4.
Wydawca wyraża zgodę na emisję reklamy w Witrynie przy pomocy dostarczonego przez
Usługodawcę Kodu reklamowego.
5.
Wydawca wyraża zgodę na emisję Reklam na udostępnionej Powierzchni reklamowej.
6.
Wydawca zamieszcza na Witrynie kod adserwerowy przesłany przez Usługodawcę według
instrukcji przesyłanej wraz z kodem.
7.
Wydawca zobowiązany jest do utrzymywania Witryny w stanie odpowiadającym
wymaganiom określonym w Regulaminie, przez cały czas obowiązywania Umowy.
8.
Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawne działanie Witryny oraz jej stan
techniczny.
9.
Wydawca ponosi odpowiedzialność za Witrynę oraz jej zawartość, w tym również w
kontekście jej zgodności z przepisami prawa.
10.
Wydawca oświadcza, iż prawa do informacji oraz utworów zawartych w Witrynie należą do
niego, lub też posiada on je zgodnie z prawem, za zgodą osób trzecich, do których te prawa
należą.
11.
Wydawca oświadcza, że informacje i utwory znajdujące się w jego Witrynie nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że nie są niedozwolone lub obraźliwe, jak również
nie naruszają dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego.
12.
Wydawca zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji
dotyczących Usługodawcy udostępnionych mu w ramach korzystania z E-usługi Livebit.im.
Wydawca może ujawniać informacje dotyczące Usługodawcy oraz Reklamodawców
wyłącznie w zakresie koniecznym dla korzystanie z E-usługi Livebit.im.
13.
Wydawca zobowiązuje się do sprawdzania skrzynki poczty elektronicznej, której adres
podał w formularzu rejestracyjnym, co najmniej jeden raz na 24 godziny oraz
niezwłocznego odpowiadania na wiadomości przesłane przez Usługodawcę.
14.
Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o jakichkolwiek
zmianach w Witrynie Wydawcy mających wpływ na emisję Reklamy, lub budzących
wątpliwości co do wykorzystania linków do stron Reklamodawcy lub usługi Usługodawcy.
15.
Wydawca zobowiązuje się do utrzymania infrastruktury informatycznej niezbędnej do
korzystania z E-usługi Livebit.im.
16.
Wydawca nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania
sztucznego ruchu do stron Reklamodawców oraz nie będzie zwiększać jakąkolwiek techniką
ilości odsłon oraz kliknięć w Reklamę w celu osiągnięcia wyższych korzyści finansowych.
V. Obowiązki Usługodawcy
1.
Usługodawca zobowiązuje się do monitorowania emisji reklam na stronie Wydawcy,
weryfikacji ruchu z Witryny Wydawcy na stronę Reklamodawcy, które są podstawą do
określenia wysokości wynagrodzenia dla Wydawcy.
2.
Usługodawca zobowiązuje się do przekazywania Wydawcy informacji o wynagrodzeniu w
określonych okresach rozliczeniowych oraz terminowego dokonywania wypłat na wskazane
konto bankowe.
VI. Warunki techniczne współpracy
1.
Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z E-usługi Livebit.im oraz prawidłowa emisja
Reklam
były
możliwe
dla
użytkowników
wszystkich
popularnych
przeglądarek
internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń
internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za to,
że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z E-usługi Livebit.im i
prawidłową emisję Reklam.
2.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z E-usługi
Livebit.im oraz prawidłową emisję Reklam, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to:
1.
Dysponowanie przeglądarką internetową IE 9.0, Firefox 15.0, Chrome 15.0 lub
wersjami wyższymi
2.
posiadanie włączonej obsługi JavaScript.
VII. Działania niedozwolone
1.
Niedopuszczalne jest wyświetlanie Reklam w Witrynach zawierających treści
pornograficzne, erotyczne, obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych osób, rasistowskie,
lub nawołujące do szerzenia rasizmu, nienawiści, ksenofobii, konfliktów
międzynarodowych, religijnych itp., lub treści naruszające prawa autorskie osób trzecich
bądź inne przepisy prawa, a także zachęcające do dokonywania tego typu naruszeń.
2.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści, o których mowa w pkt. 1 niniejszego
punktu.
3.
Niedopuszczalne jest umieszczanie w Reklamie treści stanowiących niedozwoloną reklamę
lub promocję alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub substancji o podobnym
działaniu, gier hazardowych oraz innych produktów, których reklamowanie jest zabronione.
4.
Usługodawcy przysługuje prawo usuwania z E-usługi Livebit.im stron internetowych,
produktów oraz Reklam zawierających treści, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego
punktu.
VIII. Prawa autorskie
1.
Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone na Stronie Internetowej Usługodawcy
chronione są prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy. Wykorzystywanie tych
treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami
niniejszego Regulaminu, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631).
2.
Wydawca może przeglądać materiały publikowane na Stronie Internetowej Usługodawcy, a
także pobierać pojedyncze kopie tych materiałów, wyłącznie do użytku własnego.
3.
Zabronione jest wykorzystywanie treści i znaków graficznych zamieszczonych na Stronie
Internetowej Usługodawcy w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w niniejszym
Regulaminie.
4.
Zawierając Umowę z Usługodawcą Wydawca nie nabywa żadnych praw, licencji, za
wyjątkiem prawa do zamieszczania na swojej Witrynie informacji, linków, bannerów, paneli
reklamowych dotyczących Reklamodawców w zakresie określonym w niniejszym
Regulaminie.
IX. Poufność
1.
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy oraz wszystkich
informacji dotyczących drugiej strony uzyskanych w związku z realizacją Umowy. Ponadto
Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji, o których mowa powyżej w
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej poza realizacją Umowy (klauzula
poufności).
2.
Zachowanie w tajemnicy nie wyłącza możliwości ujawnienia takich informacji
pracownikom i doradcom stron, jednakże wymaga to uprzedniego poinformowania tych
osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania
poufności.
3.
Naruszenie klauzuli poufności przez wspólników, pracowników i doradców Strony, będzie
traktowane jako naruszenie dokonane przez Stronę.
4.
Zobowiązań, o których mowa w punktach 1-3 nie narusza ujawnienie informacji
dotyczących realizacji działań, które są objęte Umową.
5.
Klauzula poufności obowiązuje w trakcie trwania Umowy oraz w okresie sześciu miesięcy
po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
6.
Powyższych postanowień nie narusza publiczne informowanie przez Usługodawcę o fakcie
współpracy z Partnerem w zakresie E-usługi Livebit.im. W tym też zakresie Usługodawca
może umieszczać na swych stronach internetowych oraz materiałach reklamowych znaki
towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia indywidualizujące Partnera wskazując
równocześnie na charakter współpracy.
X.
Zmiany regulaminu
Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić w dowolnym czasie. Użytkowników
obowiązuje aktualnie dostępna wersja regulaminu. W interesie użytkownika jest zapoznanie
się z obowiązującym dokumentem przed złożeniem zamówienia. Zamówienia złożone w
trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego
postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie
może usunąć swoje konto.
XI.
Postanowienia końcowe
1.
Usługodawca podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne,
zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych
podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
2.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie
dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając
zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania
urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do
tych danych.
3.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania
strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji.
4.
Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.livebit.im, wszelkie materiały się w
nim znajdujące, nazwa serwisu oraz inne loga i znaki serwisu stanowią własność prawa
autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania,
powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.livebit.im bez zgody
właściciela są zabronione.
5.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Partnerem rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe
przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
7.
Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą w następujący sposób:
8.
telefonicznie: 501 30 66 55,
9.
poprzez e-mail: [email protected],
10.
pisemnie na adres: Livebit Paweł Krzych ul. Gen. Franciszka Kleeberga 9, 72 – 100
Goleniów.
11.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego
www.livebit.im. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie
poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie
w pamięci komputera.
12.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2014 roku.