Za³ 6 - Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych

Transkrypt

Za³ 6 - Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych
Załącznik Nr 6
do Statutu
Publicznego Przedszkola w Ciborzu
Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych
Przepisy wstępne
§1
Regulamin opracowano na podstawie zarządzenia MPiPS z dnia 13 maja 1994r. w sprawie zasad
wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (MP z 1994 r. Nr 31 poz. 255).
§2
Niniejszy regulamin ustala zasady przyznawania przez dyrektora Publicznego Przedszkola
w Ciborzu pracownikom niepedagogicznym.
§3
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników niepedagogicznych bez względu na
rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, jeŜeli sposób ich wynagradzania
przewiduje przyznawanie premii uznaniowej przez dyrektora.
Zasady premiowania
§4
Premię w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje pracownik, który:
1.
Bez zastrzeŜeń wywiązuje się ze swoich obowiązków słuŜbowych.
2.
Frekwencja w danym miesiącu wynosi 100%.
§5
Nie przyznaje się premii pracownikowi, który:
1. Przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres powyŜej 30 dni.
2. Otrzymał karę nagany lub upomnienia.
§6
Nieobecność w pracy z tytułu zgonu małŜonka, dziecka, rodziców, narodzin dziecka, ślubu nie
ma wpływu na obniŜenie wysokości premii.
Postanowienia końcowe
§7
W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje dyrektor.
§8
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2002r.
§9
Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.