zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu

Transkrypt

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu
Uchwała Nr XI/101/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 września 2015r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1217) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami, § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunkami:
1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych
prowadzonych na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński przez okres krótszy niż
3 lata – raz w roku kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie
w terminie do dwóch miesięcy od dnia wpisu podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 26
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych
prowadzonych na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński przez okres powyżej
3 lat – nie rzadziej niż raz na 3 lata,
3) kontrola warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie
Gminy – Miasta Stargard Szczeciński przez okres krótszy niż 3 lata – raz w roku
kalendarzowym, przy czym pierwsza kontrola odbywać się będzie w terminie do dwóch
miesięcy od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług,
4) kontrola warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów na terenie
Gminy – Miasta Stargard Szczeciński przez okres powyżej 3 lat – nie rzadziej niż raz
na 3 lata.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) Prezydent Miasta Stargard Szczeciński sprawuje nadzór
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie
Gminy - Miasta Stargard Szczeciński w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór
w myśl art. 55 ust. 1 ww. ustawy sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez
radę gminy w drodze uchwały.
Dotychczas zgodnie z uchwałą Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, kontrole w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzone były we wszystkich placówkach
raz w roku kalendarzowym. Niniejszy projekt uchwały zakłada z kolei aby kontrole warunków
i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, które funkcjonują przez okres
powyżej 3 lat przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w żłobkach i klubach dziecięcych
prowadzonych przez okres krótszy niż 3 lata – raz w roku kalendarzowym.
Jednocześnie proponuje się zastosować ww. regułę prowadzenia kontroli w przypadku
opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów.
Zmniejszenie częstotliwości kontroli nie wyklucza podjęcia czynności kontrolnych
w każdym czasie, bowiem zgodnie z art. 55 ust. 2 ww. ustawy w przypadku powzięcia informacji
o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub
sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi
czynności nadzorcze także poza planem nadzoru.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.