Zarządzenie nr 88/07 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 2007

Transkrypt

Zarządzenie nr 88/07 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 2007
Zarządzenie nr 88/07
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 2007-08-24
w sprawie wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Świtały – Zastępcy Burmistrza
Miasta Kościerzyna
Na podstawie: art. 4 ust. 2a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z
póź. zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędach gmin,
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z
2005 r. z póź. zmianami)
Zarządzam co następuje:
§1
Ustala się dla Pana Grzegorza Świtały Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna
wynagrodzenie miesięczne
1. wynagrodzenie zasadnicze wg XIX kategorii zaszeregowania – 4.070,- zł
2. dodatek funkcyjny wg stawki VIII – 1.540,- zł
3. dodatek specjalny w wysokości 25 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego na okres od dnia 09 lipca 2007 r do dnia 30 czerwca
2008 r
4. dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów.
§2
Sposób i zasady wynagradzania określa ustawa o pracownikach samorządowych
oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w Urzędach gmin, starostwach powiatowych i
urzędach marszałkowskich
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-08-2007 r.
Burmistrz
Zdzisław Czucha

Podobne dokumenty