Sytuacja kobiet na lubuskim rynku pracy Bezrobotne kobiety są

Transkrypt

Sytuacja kobiet na lubuskim rynku pracy Bezrobotne kobiety są
Czy sytuacja lubuskich kobiet na rynku
pracy jest szczególna?
Dotacje unijne szansą
dla przedsiębiorczych
kobiet
Sytuacja kobiet
na lubuskim rynku pracy
Większość osób bezrobotnych to kobiety.
Na koniec lipca 2010 r. w
województwie
lubuskim
w
powiatowych urzędach pracy
zarejestrowanych było 55 482
osób bezrobotnych, w tym 30
187 to kobiety, które stanowiły
54,4% ogółu zarejestrowanych.
mężczyźni;
46,6%
bezrobotni
kobiety;
54,4%
Sytuacja kobiet
na lubuskim rynku pracy
Kobiety dłużej przebywają w rejestrach powiatowych
urzędów pracy.
Na koniec 2009 r.* ponad rok
bez pracy pozostawało 24,9%
kobiet. Dla porównania - dla
mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 17,4%.
Długotrwale bezrobotni
30%
20%
*Rynek pracy województwa lubuskiego w
2009 r., Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze, Zielona Góra, kwiecień
2010
24,9%
10%
17,4%
0%
kobiety
mężczyźni
Sytuacja kobiet
na lubuskim rynku pracy
Bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn.
Na koniec 2009 r.* wykształcenie wyższe posiadało 8,6% z
ogółu bezrobotnych kobiet.
Wśród bezrobotnych mężczyzn
wykształcenie wyższe miało
5,2%. Wykształcenie policealne i
średnie zawodowe miało 24,8%
kobiet i tylko 17,6% mężczyzn.
*Rynek pracy województwa lubuskiego w
2009 r., Wojewódzki Urząd Pracy w
Zielonej Górze, Zielona Góra, kwiecień
2010
24,8%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
17,6%
wyższe
8,6%
5,2%
policealne lub
średnie
zawodowe
Sytuacja kobiet
na lubuskim rynku pracy
Kobiety rzadziej pracują na własny rachunek.
Pracodawców i pracujących na
własny rachunek w I kwartale
2010 r. było w woj. lubuskim
ok. 60 tys. Z tego 41 tys. to mężczyźni, a tylko 19 tys. to kobiety.*
19 000
41 000
*Dane GUS, Aktywność ekonomiczna ludności
w woj. lubuskim w I kwartale 2010 r.
pracujący na własny rachunek
kobiety
mężczyźni
Bariery, jakich doświadczają kobiety
na rynku pracy
 segregacja
pozioma – podział sektorów gospodarki i zawodów na
„męskie” i „kobiece”, wynikający ze
stereotypów płci
 segregacja pionowa rynku pracy –
utrudniony
dostęp
do
awan-su,
zajmowania stanowisk kierow-niczych i
decyzyjnych
różnice w płacach kobiet i mężczyzn
Bariery, jakich doświadczają kobiety
na rynku pracy
 mała dostępność elastycznych rozwiązań
czasu pracy
 stereotypy płci
 niewystarczający system opieki
przedszkolnej
W jaki sposób WUP wspiera kobiety?
1) Doradztwo zawodowe
Przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze funkcjonuje Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – placówka, która zajmuje
się poradnictwem zawodowym i pomocą psychologiczną. Można
zasięgnąć w nim informacji dotyczących zawodów, rynku pracy, możliwości
nabywania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Kto może skorzystać z usług Centrum
osoby bezrobotne i poszukujące pracy
osoby chcące się przekwalifikować
absolwenci szkół, którzy wchodzą na rynek pracy
osoby opuszczające zakład karny i areszt
Usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
▪ poradnictwo zawodowe – doradca zawodowy pomaga klientowi wybrać
zawód, zmienić zatrudnienie lub przystosować się do obecnego
zatrudnienia.
Poradnictwo zawodowe może być indywidualne i grupowe.
Indywidualne – po rozmowie doradcy z klientem, dotyczącej m.in.
oczekiwań zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, przebiegu kariery
zawodowej, szkolnej, wspólnie przygotowywany jest indywidualny plan
działania.
Grupowe - doradcy zawodowi przeprowadzają zajęcia warsztatowe
dotyczące m.in. podejmowania decyzji zawodowych, autoprezentacji,
technik poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.
poradnictwo psychologiczne – porady psychologa pomagają klientom
pokonać bariery psychologiczne utrudniające podejmowanie decyzji
zawodowych; wsparcie psychologa jest szczególnie ważne sytuacjach
trudnych, związanych np. z utratą pracy czy mobbingiem.
Klient może skorzystać z testów osobowości, zainteresowań, inteligencji
czy np. sprawdzających uzdolnienia przedsiębiorcze.
informacja zawodowa – pomaga klientom w podejmowaniu decyzji
zawodowych, ułatwia orientację w świecie pracy.
W Centrum można skorzystać z przewodników po zawodach, klasyfikacji
zawodów i specjalności, informatorów o szkołach i uczelniach wyższych,
zapoznać się z wykazem jednostek szkoleniowych w woj. lubuskim,
obejrzeć filmy zawodoznawcze itp.
Dane kontaktowe
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mieści się:
w Zielonej Górze przy ul. Wyspiańskiego 13, tel. 68 458 88 90,
e-mail: [email protected];
w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Ściegiennego 17, tel. 95 722 80 25,
e-mail: [email protected]
2) Europejski Fundusz Społeczny
W Unii Europejskiej zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest jedną z
naczelnych polityk horyzontalnych.
Działania związane ze zwiększaniem dostępu i uczestnictwa kobiet na
rynku pracy wspierane są przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wybór projektów dofinansowanych przez EFS pozwala na dotarcie do grup
najbardziej potrzebujących na rynku pracy, w tym kobiet.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na mocy porozumienia
zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego realizuje
działania związane z Priorytetem VI Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.
Wielu projektodawców kieruje swoje
projekty wyłącznie do kobiet, chcąc
wyrównać ich szanse na rynku pracy.
Baza wszystkich projektów znajduje
się na stronie WUP: wup.zgora.pl
oraz Departamentu EFS Urzędu
Marszałkowskiego:
www.efs.lubuskie.pl .
Uczestnicy i uczestniczki projektów podnoszą oraz zdobywają nowe kwalifikacje poprzez
udział w szkoleniach, praktykach, korzystanie z doradztwa zawodowego, a także poprzez
otwieranie własnej firmy, korzystając ze wsparcia merytorycznego oraz dotacji z EFS.
Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu własnego pn.
„Lubuski Przedsiębiorca” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działania 6.2.
Wsparcie kierowane będzie do osób
fizycznych, które mają zamiar rozpocząć
własną działalność gospodarczą. Obejmuje
pomoc finansową, a także wsparcie
merytoryczno-doradcze.
 Kto może być uczestnikiem projektu
wyłącznie osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, nieposiadające zarejestrowanej działalności w okresie 1 roku przed
przystąpieniem do projektu, tj. przed podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie,
wyłącznie osoby zameldowane na terenie woj. lubuskiego lub mieszkańcy
województwa lubuskiego,
dodatkowe punkty podczas rekrutacji otrzymają:
- osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne,
- osoby nieaktywne zawodowo,
- kobiety,
- osoby do 25 roku życia oraz po 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby zamieszkujące teren wiejski, tj. obszar położony poza granicami
administracyjnymi miast, zgodnie z definicją GUS.
 Kobiety w projekcie w ramach Działania 6.2
WUP w Zielonej Górze zamierza poprzez projekt propagować wśród
kobiet postawy przedsiębiorcze.
Rekrutacja uwzględniać będzie wyrównywanie szans kobiet poprzez dystrybucję
plakatów w miejscach częściej odwiedzanych przez kobiety, np. przychodniach,
ośrodkach pomocy społecznej, przedszkolach, sklepach.
Wszystkie materiały promocyjne zawierać będą wizerunek kobiet, co ma zachęcić je
do udziału w projekcie.
Podczas procesu rekrutacji – wypełniania testów zgłoszeniowych – kobiety otrzymają
dodatkowe 50 pkt (na 460 możliwych do uzyskania).
W projekcie weźmie udział 350 osób, w tym 210 kobiet. Działalność gospodarczą
rozpocznie 130 osób, w tym 78 kobiet i 52 mężczyzn.
Forma założonej działalności
▪ jednoosobowa działalność gospodarczą
Uczestnik projektu, który otrzymał dotację, nie może przekształcić formy
prawnej prowadzonej działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy
liczonych od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
Założona w ramach projektu działalność musi zostać zarejestrowana na
terenie województwa lubuskiego i prowadzona przynajmniej na obszarze
województwa lubuskiego.
 Etapy projektu
1. Etap szkoleniowo – doradczy
Obejmuje doradztwo (indywidualne oraz grupowe) oraz szkolenia z zakresu
zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej (podstawy
rachunkowości, podatki, ZUS, marketing, pozyskiwanie funduszy unijnych
itp.).
Warunkiem zakończenia tego etapu jest udział uczestnika projektu w co
najmniej 80% godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Etapy projektu
2. Przyznanie środków finansowych w wysokości do 40 tys. zł
- Środki powinny być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za
niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz powinny być
odpowiednio uzasadnione przez uczestnika projektu.
- Weryfikacji kwalifikowalności środków dokona Komisja Oceny Wniosków.
- Dotacja służy pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie
nowego przedsiębiorstwa, a nie stanowi pomocy operacyjnej na pokrycie
kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. czynsz,
ubezpieczenia).
Przeznaczenie dotacji
Dopuszcza się, aby środki finansowe zostały przeznaczone na:
▪ zakup środków trwałych, w tym również środków transportowych,
▪ zakup środków obrotowych,
▪ zakup wartości niematerialnych i prawnych,
▪ zakup pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble, telefon),
▪ koszty prac remontowych i budowlanych.
Wszystkie wydatki muszą zostać szczegółowo uzasadnione przez
uczestnika projektu oraz powiązane z zakresem prowadzonej działalności.
Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia konieczność poniesienia wydatku
w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, zawartym
w biznesplanie.
Etapy projektu
3. Podpisanie umowy
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dotację oraz po
dostarczeniu niezbędnych dokumentów podpisywana będzie z
uczestnikiem projektu umowa.
Na mocy zawartej umowy uczestnik projektu zobowiązany będzie m.in. do:
▪ wydatkowania środków w terminie 180 dni, licząc od dnia ich otrzymania,
▪ udokumentowania i rozliczenia otrzymanej dotacji,
▪ prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez okres 12
miesięcy,
▪ niezmieniania formy prawnej działalności przez pierwsze 12 miesięcy,
▪ wykorzystania środków zgodnie z celem, na który zostały udzielone..
Etapy projektu
4. Przyznanie wsparcia pomostowego – podstawowego i przedłużonego
Podstawowe wsparcie pomostowe obejmuje:
▪ finansowe wsparcie wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż
równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia
dotacji – przez 6 miesięcy wspomaga ono „przetrwanie” uczestnika projektu do
momentu uzyskania płynności finansowej, służy pokryciu obligatoryjnych opłat
(ZUS , czynsz itp.);
▪ doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji.
W uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu istnieje
możliwość przedłużenia wsparcia pomostowego. Przedłużone wsparcie pomostowe
przyznawane jest na okres kolejnych 6 miesięcy.
Dane kontaktowe
Na grudzień br. planowane jest rozpoczęcie kampanii informacyjno promocyjnej projektu i ogłoszenie rekrutacji.
Gdzie znaleźć informacje o projekcie:
∆ strona www.wup.zgora.pl
∆ ogłoszenia i informacje w mediach, na plakatach, ulotkach
∆ WUP, ul. Wyspiańskiego 15 w Zielonej Górze, nr tel. 68 456 56 76, pok. 107
lub Punkt Informacji i Promocji EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
tel. 68 456 56 04.
Dziękuję za uwagę
Ewa Hebdzyńska
tel. 68 456 56 04
e-mail: [email protected]
16.10.2010 r.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Zielonej Górze