Zapytanie ofertowe - Platforma zakupowa

Transkrypt

Zapytanie ofertowe - Platforma zakupowa
Gdańsk 13.12.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Przegląd oświetlenia awaryjnego
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych
w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku.
Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
Obiekt:
Komenda Powiatowa Policji w Malborku
ul. Gen. De Gaulle’a 3, 82-200 Malbork
Opracował:
inż. Michał Koziński
Spis treści
Stan istniejący. .......................................................................................................................... 3
Zamierzenie .............................................................................................................................. 3
Oferta ........................................................................................................................................ 3
Stan istniejący.
W roku 2008 przeprowadzony został częściowy remont Komendy Powiatowej Policji
w Malborku, obejmujący swym zakresem wydzielone skrzydło budynku, w którym znajdują się
pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W celu zapewnienia właściwego oświetlenia awaryjnego,
zastosowano oprawy oświetleniowe wyposażone w indywidualne inwertery napięcia z
akumulatorami.
W
skład
systemu
wchodzą
oprawy
świetlówkowe
2x18W
, 2x36W oraz 1x38W wyposażone w indywidualne akumulatory i inwertery napięcia oraz oprawy
kierunkowe z piktogramami. Łącznie zamontowanych jest 17 opraw oświetlenia awaryjnego. Na
załączonym rzucie pomieszczeń pokazane są wszystkie oprawy oświetleniowe.
Ze względu na długi okres użytkowania, stwierdzono, że część opraw awaryjnych nie
funkcjonuje prawidłowo i wymaga naprawy.
Zamierzenie
Zamawiający zamierza przeprowadzić przegląd stanu technicznego wszystkich oprawy
oświetlenia awaryjnego zamontowanych w omawianych pomieszczeniach oraz wykonanie
pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego. W wyniku przeprowadzonych prac Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu:
•
•
•
•
•
Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.
Rzut kondygnacji w postaci elektronicznej formacie dwg oraz papierowej (2 egz.) z
naniesionymi i ponumerowanymi oprawami oświetlenia awaryjnego (rzut
kondygnacji wymagający drobnych korekt dostarczy Zamawiający).
Raport w postaci tabelarycznej, przedstawiający aktualny stan wszystkich opraw
oświetleniowych w odniesieniu do stworzonej dokumentacji graficznej. Dla każdej
uszkodzonej oprawy należy podać które elementy należy wymienić.
Kosztorys na materiały niesprawne, wymagające wymiany, w odniesieniu do
konkretnych opraw z dokumentacji graficznej.
Ryczałtowy koszt naprawy uwzględniający wszelkie koszty (w tym również
materiał).
Termin realizacji zamierzenia: 2 tygodnie od daty zlecenia.
Oferta
Kompletna oferta powinna zawierać:
- Całkowity koszt wykonania zamierzenia
- Termin realizacji zamierzenia.
- Niezbędne formalne dane konieczne do realizacji zlecenia.
Oferta powinna zostać złożona do dnia 30.12.2016 r.