Na jakim poziomie szczegółowości powinna być przeprowadzona

Transkrypt

Na jakim poziomie szczegółowości powinna być przeprowadzona
Pytania dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne
Na jakim poziomie szczegółowości powinna być przeprowadzona analiza zapotrzebowania na
tereny inwestycyjne ?
 informacje przedstawione w Studium Wykonalności w zakresie analizy zapotrzebowania
na tereny inwestycyjne, powinny umożliwić oceniającym ocenę w ramach wymaganego
kryterium. Należy pamiętać, iż ważną kwestią jest zaprezentowanie w analizie
wszystkich niezbędnych elementów, które uprawdopodobnią, że wykorzystanie terenów
inwestycyjnych będzie w jak najwyższym stopniu a co za tym idzie efektywność
wykorzystanie środków będzie jak najwyższa. Reasumując należy podkreślić, iż poziom
szczegółowości informacji zawartych w analizie powinien być adekwatny do założonych
celów i potwierdzony odpowiednimi dodatkowymi załącznikami.
Jakie informacje należy przytoczyć, aby wykazać że planowana do uzbrojenia/dozbrojenia
powierzchnia terenów inwestycyjnych odpowiada popytowi i zapotrzebowaniu potencjalnych
inwestorów i jest zgodna z wymogami technicznymi/technologicznymi potencjalnych
inwestorów i/lub użytkowników?
 należy podkreślić, iż analiza to badanie/weryfikacja czynników wpływających na
przedmiot/cele projektu . A zatem informacje, które zostaną przedstawione w analizie
powinny uwzględniać wszystkie czynniki potwierdzające nie tylko zasadność wybranej
lokalizacji sytuującej teren inwestycyjny ale również czynniki zewnętrze warunkujące
jego wykonalność i osiągnięcie celów. Szczegółowe wymagania wynikają z opisu
kryteriów dopuszczających szczególnych oraz kryteriów różnicujących opisanych w
Przewodniku.
Czy należy wykazać konkretnych inwestorów (wymienionych z nazwy), ich oczekiwania
wobec uzbrajanych terenów, wskazać np. którymi działkami wykazywali zainteresowanie,
itp.?
 mając na uwadze, iż wybór inwestorów powinien zapewnić w szczególności zachowanie
zasady uczciwej konkurencji, informacje dotyczące potencjalnych zainteresowanych
podmiotów nie powinny zawierać ich nazw a jedynie ograniczać się między innymi do
określenia np. branży, powierzchni a zatem wszystkie te informacje pozwalające na
obiektywną ocenę przedmiotowego projektu. Jednocześnie, w kontekście pomocy
publicznej, nie ma możliwości uzbrojenia terenów dla konkretnego przedsiębiorcy.
Czy w ceku uwiarygodnienia przeprowadzonej analizy należy przedstawić dokumenty
potwierdzające faktyczne zapotrzebowanie, czy wystarczy opis, na jakiej podstawie zostało
określone faktyczne zapotrzebowanie i parametry urządzanej infrastruktury?
 nie jest obowiązkiem Wnioskodawcy przedłożenie dodatkowych dokumentów, jednakże
w sytuacji gdy maja one na celu uwiarygodnienie informacji zawartych w analizie a co za
tym idzie umożliwią oceniającym rzetelną i obiektywną ocenę projektu, wydaje się być
zasadnym ich dołączenie do wniosku o dofinansowanie. Należy pamiętać, aby wszystkie
dodatkowe załączniki w formie kopii były ponumerowane zgodnie z listą załączników we
wniosku o dofinansowanie a w przypadku kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.
Czy jeśli gmina będąca Wnioskodawcą jest położona na granicy woj. podlaskiego należy
przeanalizować dostępne tereny inwestycyjne na terenie innego województwa, czy w analizie
należy wziąć pod uwagę tereny inwestycyjne zlokalizowane na obszarach gmin sąsiednich w
województwie podlaskim ?
 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych informacji w
tym również uwarunkowań zewnętrznych, które mają wpływ na osiągnięcie założonych w
projekcie celów. Jeżeli tereny inwestycyjne zlokalizowane w sąsiedniej gminie
oddziaływują na potencjał planowanych przez Wnioskodawcą do realizacji nieruchomości
to oczywistym jest, iż w analizie powinno to być wyszczególnione.

Podobne dokumenty