WYKAZ NARZĘDZI i SPRZĘTU - BIP

Transkrypt

WYKAZ NARZĘDZI i SPRZĘTU - BIP
Załącznik nr 4
............................................
Pieczątka firmowa Wykonawcy
.................................
/ miejscowość, data /
WYKAZ NARZĘDZI i SPRZĘTU
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn.:
„Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Gimnazjum w Dobrej oraz Biblioteki
Publicznej w Dobrej, administrowanych przez Administrację Mienia Komunalnego w Dobrej,
w latach 2013-2014”
oświadczamy, że dysponujemy sprzętem do realizacji zamówienia:
Lp.
Opis sprzętu (rodzaj, nazwa producenta,
model)
Liczba
jednostek
Rok
produkcji
Prawo dysponowania
sprzętem
…………………………………………………….
( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy)

Podobne dokumenty