Kontrola okresowa w „Biurze Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z

Transkrypt

Kontrola okresowa w „Biurze Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z
WPS/DT-VII.9514.7.3.2016.WP
Informacja o wynikach kontroli okresowej
w „Biurze Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o.”
ul. Rysia 6A , 87–800 Włocławek
Cel kontroli:
Sprawdzenie i ocena poprawności działania zakładu pracy chronionej pn. Biuro Ochrony
Osób i Mienia ARGUS we Włocławku w zakresie przestrzegania przepisów określonych
w art. 28 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.10.2016 r.
Przedmiot kontroli:
a) sprawdzenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy,
b) weryfikacja wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
c) zabezpieczenie przez pracodawcę doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej,
poradnictwa i usług rehabilitacyjnych,
d) badanie środowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
e) utworzenie ZFRON, rachunku bankowego środków funduszu rehabilitacji,
f) podział środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji oraz na pomoc
indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników.
Czas przeprowadzenia kontroli:
W dniach 24 i 25 listopada 2016 r.
Ustalenia kontroli:
Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie działania.
Ocena działalności podmiotu kontrolowanego:
Wydział Polityki Społecznej kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie.
Uwagi i wnioski z kontroli.
Nie stwierdzono zagrożeń dla praw osób niepełnosprawnych oraz dla prawidłowej realizacji
zadań określonych ustawą.
Kontrolujący:
Zespół kontrolny
Wydziału Polityki Społecznej
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
1.
…………………………………….
2.
…………………………………….
3.
…………………………………….
Akceptuję
………………………………………………..
(Dyrektor Wydziału)