Nr 14_2009 z dnia 09.03.2009 r. w spr. utw. specjalnoœci

Transkrypt

Nr 14_2009 z dnia 09.03.2009 r. w spr. utw. specjalnoœci
ZARZĄDZENIE Nr 14/2009
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia specjalności religioznawstwo na stacjonarnych i niestacjonarnych
(zaocznych) studiach drugiego stopnia na kierunku filozofia na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Z dniem 1 października 2009 r. tworzy się na kierunku filozofia na Wydziale
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego specjalność religioznawstwo na:
1/ stacjonarnych studiach drugiego stopnia, trwającą 2 lata (cztery semestry),
2/ niestacjonarnych (zaocznych) studiach drugiego stopnia, trwającą 2,5 roku
(pięć semestrów).
2. Absolwenci studiów otrzymują tytuł zawodowy magistra.
§ 2. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Nauk Społecznych do złożenia informacji
z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego, w terminie do dnia
31 października 2009 r.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Nauczania.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
(Dział Organizacyjny – 2009)

Podobne dokumenty