Uchwała XIV/88/2015 Rady Gminy Lichnowy z

Transkrypt

Uchwała XIV/88/2015 Rady Gminy Lichnowy z
Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XIV/201 5
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia3l grudnia 2015 roku
Uchwala Nr XIVi88/20l5
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit. ,,d" onzlit.,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gninnym ( tekst j ednolity Dz.U. z20l5r. poz. 1515 ) oraz art.2l1 i212 wtawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publiczrrych (tekst jednolity Dz.U. z2013r. poz. 885
z póżniejszymi zrnianami ) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :
§1
1.
)
_-r.
Zmniejsza się dochody budzetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy
Lichnowy Nt IIII23/2014, Nr IV/29l2015 , Nr V/38/2015, Nr VI/41l2015, Nr
VII|47/2015 , Nr VIII/50/2015, Nr Ił54l2015 , Nr X/61/2015, Nr XI/68/2015, Nr
XII17 5/2015 i Nr XIII/80/201 5 oraz Zuządzeniu Wójta Gminy Licbnowy Nl 4/2015,
Nr 7/2015, Nr 14/2015, Nr 18/2015, Nr 2I/20I5,Nt 24l20l5, Nr 2612015, Nr 28l20I5,
Nr 30/2015 , Nr 3612015, Nr 37l20I5,Nt39/2015, Nr 41l2015, Nr42/2015, Nr 4312015,
Nr 4412015, Nr 45l20I5,Nt 5212015, Nr 55i2015, Nr 57/2015, Nr 59/2015, Nr 6212015,
Nr 6312015, Nr 6412015, Nr 65/2015, Nr 74/2015 ,Nr 77120|5 i Nr 80/2015 o kwotę
2 854,00 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok określone w Uchwale Rady Gminy
Lichnowy Nr IIU23/20|4, Nr IY/29l2015 , Nr Vi38l2015, Nr VI/41l2015, Nr
VII/4712015 , Nr VIII/50/2015, Nr IX54l2015 , Nr X61l2015, Nr XI/68/2015, Nr
XII/15/2015 i Nr XIII/80/2016 oruz Zatządzeniu Wójta Gminy Lichnowy Nr 4/2015,
Nr 7/2015, Nr 1412015, Nr 18/2015,Nt 21l20I5,Nr 2412015, Nr 2612015, Nr 28/2015,
Nr 30/2015 , Nr 3612015, Nr 37l20I5,Nr3912015, Nr 4112015, Nr42/2015, Nr 4312015,
Nr 4412015, Nr 4512015,Nr 5212015, Nr 55/2015, Nr 5712015, Nr 59l20I5,Nt 62/2015,
Nr 63/2015, Nr 64i2015, Nr 65i2015, Nr'74l20I5,Nr 77l20I5 i Nr 80i2015 o kwotę
59 550,00 zł.
Szczegółowe przóznaczenie kwot wymienionych w ust, 1 okteślazńącnlik nr 1 do
niniej szej
4.
uchwĄ
.
Szczegółowe przeznaczelie kwot wymienionych w ust. 2 oheślazńącmik rn 2 do
niniej szej uchwały.
§2
1. Dochody
budżetowe po zmianach wynoszą 17 402 609,06złwtym:
- dochody majątkowe
l 645 707,00 zł
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizacj ę zadań finansowany ch z ,ldzińem środków
z budżetu Unii Europej skiej
1 455 562,00 ń
- dochody
- 15 756 902,06 zl
w tym: z tytułu dotacj i i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadń finansowanych z tldziałem środków
bieżące
z budżetu Unii
Europejskiej
w tym: wyodrębnia się dotacje na realizację
rządowei
2.
zńań
z
-
20 178,00 zł
zakresu administracji
3 525 375,06 ń
-
Wydatki budżetowe po zrnianach wynoszą 18 203 686,06 w tym:
- wydatki
W tym:
majątkowe
a) inwestycje i zakupy
-
inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane z ldzińem środków
z budżetu Unii Europej
b) zakup i objęcie akcji i działów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa
skiej
-
wydatki
bieżące
długu
naliczane
statutowych
-
w tym: wyodrębnia się wydatki na zadania z zakłęsu administracji
zl
2 235 201,00ń
-
1
-
75 000,00 zł
15 893 485,06 zl
handlowego
bieżące
w tym:
a) wynagrodzenia i składniki od nich
b) wydatki związane z realizacja zadń
c) dotacje na zadania
d) wydatki na obsługę
e) świadczenia na rzecz osób ftzycznych
2 310 201,00
-
005 699,00 zł
6 931 350,74 zł,
rądowej - 3
4 I27
,98 zł,
650 260,00 ń
l92 900,00 ń,
3 991 846,34 zł
127
525 375,06
ń.
§3
Deficyt budZetowy w wysokości 801 077,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
zi
-
kedytówwkwocie
pożyczek w kwocie
601 077,00ń,
200 000,00 zł,
§4
Dokonuje się
przeniesień planu \ryydatków budżetowych
między
dzińarn| rozdzińarni i paragrafami w bułźeciegminy na 201 5 rok zgodnie z zńącznikiem nr
2 do niniejszej uchwab.
§5
Ustala się limity zobowiąń z t5Ąńl zaciĄgniętych kredyów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego defic),tu budZetu do wysokości 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 80l 077,00 zl,
3) spłĘzaciągniętych pożyczek i kred}tów do wysokości 202 317,00 zl
4) wyprzedzające finansowanie działń finansowanych z budżetu Unii Europej skiej do
wysokości690 158,00 zł,
§ó
1.
Upowaznia się Wójta Gminy zaciągania laedytów i pożyczek na:
- pokrycie wystęującego w ciągu roku ptzejśr:iowego deficytu budżetu do wysokości
500 000,00 ż,
- finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 80l 077,00 zł,
- slatę wcześniejzaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 202 3l7,00 ń,
- wyprzedające ffnansowanie działń firransowenych ze środków pochodących zbtńżr,tll
Unii Europejskiej w wysokości ó90 158,00 ż.
Żńćłem spłaty mtr.ńązń z ww. §ńułów będą dochody własne gminy.
§7
Uchwała wchodzi w żrycie z dniem podjęcia
.
,,;W#:ry,:,"r-:,,
UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie zmian budZetu gminy na 2015 rok.
Po stronie dochodów budżetowych dokonuj e się następujących zmian:
- dziale
010 Rolnictwo i łowiectwo, w związku z zakończeniem modemizacji drogi nr 191136
w Szymankowie
i
rozliczeniem inwestycji
z
Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych,
zmniej sza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 886,00 zł
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzsnie w energię elektrycmą, gaz i wodę zmniejsza się
plan dochodów budżetowych o kwotę 1 700 zł zmńejszonych rłpływów z tytufu dostarczania
energii cieplnej ,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę
3 732,00 zł otrzymalej dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży , na pokrycie
kosźów wyjazdu młodzieży do zaprzylłźnionej gminy Kirchanschóring w Bawarii.
Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:
-
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , w związku z zakończeniem inwesĘcji ,,Modemizacja
drogi nr 191l36 w Szymankowie", zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 350 zł,
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę, w związku ze
zmniejszonymi wpĘwami z tytułu dostarczania ciepła, zmniejsza się plan wydatków
budżetowych o kwotę l 700 zł .
- w dziale
Administracja publicma wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne
,,Zakup centrali telefonicznej ,, za kwotę 4 500 zł,
- w dziale 750
wysokości350 zł
się do działu 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dokształcenie i
nauczycieli.,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , wolne środkiw
Budżet na rok 2015
DocHoDY
@RAWS BUDZET8QL
zaĘcżr k
Gminy
nr 1 do Uchr,,,ały Rady
uónoły
N. xlv/88l201 5 z
dnl. 3o.12.2015
stor'0j
I 2
l
Budżet na rok 2015
żałącznik nr 2 do Uchwav Rady
Gminy Lichnowy
VVYDATKl
Nr X|V/88/2015 z dnia 30.12,2015
Słona: lz
'ą,)^
@GRAlls BUDZET-SQL
I
Załącnik nt 3
UchwaĘ Nr XIV/88/20I5
Rady Gminy Lichnowy
do
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Prrychody i rozchody twiązaae z finansowaniem deficytu
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
I
. Prrychody -
2 506 172,93 zl
Przychody z zaciągńętych pożyczsk
finansowanie zadń realizowanych
udziałem środków pochodących
budżetu Unii Europej skiej
950
Wolne środki, o których mowa w art.
217 ust.Z pkt 6 ustawy
951
Pruychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
II. Rozchody
Paragraf
963
zmlana
690 158,00
0,00
ń
903
952
Plan przed
zmianą
Nazwa
Paragraf
-
i
1 705 095,93
1
Plan po
zmianach
ń
690 158,00
7l8
775 316,93
-56 696,00
94 000,00
0,00
94 000,00
003 394,00
0,00
1 003 394,00
620,93
zl
Nazwa
Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań r ealizout any ch z
działń środków pochodących z
budżetu Unii Europej skiej
991
Udzielone pożyczki i kedyty
992
Spłaty otrzymanych kajowych
pożryczek i kredłtów
Plarr przed
zł
Plan po
zrrrianach
0,00
1377 138,93
50 000,00
0,00
50 000,00
277 957,00
0,00
277 957,00
znianą
zł
l377
138,93
zlnrana
zł
Ą,,u
Srodki budżetu na finansowanie inwestycji w roku
Teińiń]:]:]:]l,:a::::]a:i]:]:]]]]
:...:a
'
19:1:i"i
6050
6058
o10
010l0
Budowa kanalizacji sanitarnej
miejscowości Boręty
rożp.
jnwestycii
:.
6 358,00
W
W gminie
6059 Lichnowy
Gmina
Lichnowy
]-,,.,
690 158,00
1 551 674,0a
6 911,00
260 999,00
0,00
73,|
zak..1
,.q9.9a9l§,ni"y
iii,óYr
PRoW
]]]:]:,,.,,..,..,,..,
38 500,00
,0o
20
Załącznik Nr4 do Uchwały Nrxlv/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku
|,::.':|, zlódłafi
]:.]l'
Lp:,
1
20,15
0,00
200 000
99 499
690 158
2o14 2015
Budowa kanalizacji sanitarnej
9rawitacyjno-tłocznej z
2
3
o10
o10
miejscowości szymankowostarynia-Tropiszewo do kolektora
tłocznego LiseWo_Nowy StaW-
Gmina
01010
6050 l,,4albork
LichnoWy
5 687 600.00
01010
finansowej dla gminy Nowy staw
na Wykonanie budowy sieci
6300 kanaliżacii sanitarnei W Nowm
Gmlna
Lichnowy
180 000.00
pźebudowa sieci kanalizacji
147 600.00
2014 2017
180 000.00
2o15 2015
0,00
,I
010
o 1010
sanitarnej na działce nr 2913 W
6050 Lisewie Malborskim
Gmina
Lichnowy
29 000,00
0,00
16 700,00
2015 2o15
16 700,00
5
o10
01042
modernizacja drogi gminnej nr
6050 191136 w szymankowie
Gmina
Lichnowy
222 1o0.0a
0.00
14a215,00
2015 2015
75 030.00
Gmina
Lichnowy
75 000,00
0,00
75 000,00
2a15 2o15
0.00
295 323,00
295 323 00
2014 2015
0,00
Lichnovvy
80 000,00
80 000,00
2o15 2015
0,00
Gmina
Lichnowy
8 400.00
8 400,00
2o15 2015
8 400,00
65 972,00
65 972,0o
2o15 2o15
40 000,00
40 000,00
2o15 2015
objęcie udzjałóW
W
spółce cWŹ
400
4ooo2
6010 NoWy DWór Gdański
7
600
60014
Pomoc dla PoWiatu Malborskiego
6300 na modernizacię dróq
Gmina
Lichnowy
600
60014
9
600
60016
Pomoc dla Powiatu Tcżewskiego
6300 na lemont mostu
zakup i montaż Wiat
przystankowych W miejscowości
6050 Starynia i Dąbrowa
Gmina
8
utwardzenie ul, Bocznej W
Gmina
10
600
60016
6050 SzymankoWie
Lich nowy
600
80 000,00
4
6
,I47
731a5
75 000
80 000
65 972
Modernizacja chodnika pzy ul,
BohateróW Września1939r.
11
600
600,16
6050 Szymankowie
W
Gmina
Lich nowy
0.00
40 000
Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015
12
600
60016
Budowa miejsc postojowych plzy
6050 budynkU Urżędu Gminy
Gmina
Lichnowy
3 600,00
Pżebudowa ul, Wiatracznej
13
600
60016
6050 Lichnowach
Gmina
Lichnowy
,l4
600
60016
Pźebudowa ul. Niepodległościw
6050 Lisewie Malborskim
15
600
60016
Przebudowa u. Braterskiej W
605o Lisewie Melborskim
,l6
750 75023
6060 zakup centali telefonicznej
17
754
6170 spĘętu iWyposażenia
W
Wpłata na fundUsz celowy - zakup
75404
3 600
2o15 2o15
3 600,00
348 000,00
6 000,00
2o15 2o16
6 000.00
Gmina
Lichnowy
342 000.00
6 000.00
2o15 2o16
6 000.00
Gmina
Ljchnowy
550 000.00
8 000.00
2015 2o,17
8 000,00
Lichnowy
4 500,00
4 500,00
2o15 2o15
4 500.00
Gmina
Lichnowy
4 000.00
4 000,00
2o15 2o15
4 000.00
Gmina
Lichnowy
5 000,00
5 000.00
2o15 2015
5 000.00
10 000,00
10 000,00
2o15 2o,15
10 000,00
30 000,00
30 000.00
2015 2o15
30 000.00
Użąd Gminy
kamer termowizyjnych dla
18
754
7u1o
Komendy Powiatowei
Państwowoej straży Pożarnej W
6170 MalborkU
zakup oprĘramowania
komputerowego
19
750
75023
UrŻąd Gminy
Lichnowy
6060
Modernizacja sali lekcyjnej nr 2 W
sP W szymankowie
20
801
80101
6050
szymankowie
rozbudowa zespołu szkół
21
801
80101
pży ul.
zwycięstwa 15 W Liónowach wraz
6050 z wyposażeniem oraz
prżeprowadzeniem zajęć
dydaktycznych - opracowanie
dokumentacji technicznej
80110
6050
Szkoła
pod§tawowa
Gmina
Lichnowy
2 763 684,00
36 900,00
36 900,00
2015 2o16
36 900,00
36 900.00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xlv/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku
0
Załącznik Nr 4 do Uchwały N. xlv/88/2015
Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 roku
Środki budżetu na finansowanie inwestycji w roku 2015
8010l
22
6060
4 4oo
zakup Ulządzenia
801
80103
6060 Wielofunkcyinego ksero
80l10
6060
80103
Dostosowanie istnigjących
pomieszczeń oddziału
pzedszkolnąo zgodnie z
obowiązującymi pżepisami w
6050 W szymankowie
801
25
8 000,00
1
2oo
2o15 2o15
1 200.00
obowiąuiącymi pżepisami W
w
Lichfiowach
80103
6050
900
90004
6060 zakup kosiarki
900
90095
6230
Gmina
sP
Liónowy
2 400.00
2o15 2016
36 535,00
6 535,00
6 535.00
islnieiąrych
pomieszczeń oddziału
pżedszkolnego z9odnie z
801
Lichnowy
2 4oo
Do§tosowanie
24
zs
4 400.00
zs
Uslwanie WyrobóW zawieraiących
azbest z terenu gminy Lichnowy
Gmina
Lichnowy
2o15 20l6
65 000,00
5 000,00
5 000,00
Gmina
Lichnowy
3 600,00
3 600
2o15 2o,15
Gmina
Lichnowy
10 460,00
10 460
2o15 2o,15
3 600,00
10 460
6050
921
92105
6058 budowa placu zabaw W Dąbrowie
6059
921
92109
6220 Lichnowach
Razem
Gmina
Lichnowy
12 545.00
40 906.00
69 487_00
Dotacja celowa na zadania
inwestycyjne dla GoKis \^,
28
2 4oo
Gmina
Lichnowy
2o,14
2o15
8 239.00
36 400
2 306 688.00
0,00
40 906,00
13 636,00
13 636.00
11 109.00
8 235 069
12 545,00
2o15 2o15
8 239.00
488 585,00
210 460
803 394
731
ou
0
0
73 185

Podobne dokumenty