UCHWAŁA NR 463/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14

Transkrypt

UCHWAŁA NR 463/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14
UCHWAŁA NR 463/16
Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne przekazanie składników majątku ruchomego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz § 8 uchwały nr 135/15 Zarządu Powiatu
Krotoszyńskiego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Krotoszyńskiego uchwala się,
co następuje:
§1
Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego wyraża zgodę Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie na bezpłatne przekazanie
na rzecz Liceum Ogólnokształcącego Nr 1
w Krotoszynie składników majątku ruchomego, jakim są:
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1035MFP o wartości początkowej 1599,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Xerox Workcentre 3220 o wartości początkowej 1260,00 zł,
- projektor Panasonic model: PT-L720E o wartości początkowej 13418,78 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Członek Zarządu
/-/ Paweł Radojewski

Podobne dokumenty