streszczenie 03 2012 - Przegląd Organizacji

Transkrypt

streszczenie 03 2012 - Przegląd Organizacji
Przegląd Organizacji 3/2012 – streszczenia
Przemysław Wechta
Władza banku. Koncepcja Talcotta Parsonsa a współczesny kryzys finansowy
Celem artykułu jest socjologiczna analiza kreacji siły nabywczej przez bank, oparta
na teorii T. Parsonsa. Może ona podlegać tendencjom inflacyjnym i deflacyjnym.
„Bańka mieszkaniowa” w Stanach Zjednoczonych jest przykładem tendencji
inflacyjnej w procesie kreacji kredytu. Z kolei w Polsce trwała jest tendencja
deflacyjna w otwieraniu kredytów dla firm.
Regina Lenart
Zdolność absorpcyjna – wyzwania badawcze
Artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące zdolności absorpcyjnej, a także skupia się
na wyzwaniach badawczych w tym aspekcie. Zdolność absorpcyjna definiowana jest
jako zdolność do identyfikacji, asymilacji, internalizacji oraz eksploatacji nowej
wiedzy do celów handlowych i gospodarczych. Jest to jedna z podstawowych
umiejętności, którą organizacje mogą rozwijać i wykorzystywać do wykrywania
wiedzy i informacji, które znajdują się w ich otoczeniu. Tym samym przyczynia się to
do uczenia się całej organizacji. Jest to jednak jeden z tych obszarów, który wymaga
intensywnej eksploracji.
Andrzej Polak
Nauczanie organizacji przedsiębiorstw za pomocą mapy wiedzy
W artykule opisano koncepcję mapy wiedzy dotyczącej organizacji przedsiębiorstw
oraz sposób prowadzenia zajęć ze studentami. Zaprezentowano wyniki badań
własnych, z których wynika, że mapa wiedzy przyczynia się do zgłaszania innowacji
przez studentów.
Marek Dudek
Produkcja w klasie światowej. Fanaberia najbogatszych czy standard
w zarządzaniu produkcją?
Artykuł prezentuje koncepcję organizacji produkcji opierającą się na tzw. produkcji
w klasie światowej (WCM). WCM to nowoczesna koncepcja składająca się z dwóch
filarów: technicznych i zarządczych, których implementacja gwarantuje uzyskanie
najlepszego z możliwych poziomów zorganizowania działalności produkcyjnej.
Wymaga ona najlepszych działań w zakresie jakości, kosztu, dostaw, czasu,
innowacji i elastyczności, tworząc w ten sposób nowy standard w zarządzaniu
produkcją. Artykuł prezentuje także wyniki badań w zakresie wprowadzania
koncepcji WCM w wybranych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Andrzej Szypko
Motywy M&A – szerokie możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez fuzje
i przejęcia
Stałą cechą działalności przedsiębiorstw jest rozwój. Może on przebiegać drogą
wzrostu organicznego lub zewnętrznego lub łączyć oba sposoby. W niniejszym
artykule zwrócono uwagę na fuzje i przejęcia jako sposób realizacji wielu
różnorodnych motywów/celów przedsiębiorstw. Wzrost poprzez M&A, dzięki
zaprezentowanym motywom, pokazuje uniwersalność takiego narzędzia
w planowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstw. Oczywiście fuzje i przejęcia są
przedsięwzięciami złożonymi, trudnymi, wymagającymi wysokiej ostrożności w ich
realizacji, w których prawidłowe określenie motywu jest składnikiem początkowego
etapu całego procesu. Podjęciu decyzji o fuzji lub przejęciu zwykle towarzyszy kilka
motywów, z których jeden lub dwa są podstawowe, a pozostałe cząstkowe. Na
przykład motywowi podstawowemu – umocnienia pozycji rynkowej może
towarzyszyć motyw cząstkowy – ograniczenia degradacji środowiska naturalnego.
Różnorodność motywów (tabela 2) wskazuje jednocześnie na fuzje i przejęcia jako
narzędzie szansy realizacji wielu celów podmiotów gospodarczych i satysfakcji
interesariuszy.
Anita Basińska
Przedsiębiorstwo w ujęciu socjologicznym. Problemy prowadzenia badań
terenowych
Celem artykułu jest analiza specyfiki przedsiębiorstwa z punktu widzenia różnych
trudności związanych z badaniem przedsiębiorstw. Największym problemem
w realizacji badań w przedsiębiorstwach jest uzyskanie zgody na te badania. Wydaje
się, że trudności związane z odmową udziału w badaniach wynikają z niechęci do
faktu, że ktoś (obcy) ocenia funkcjonowanie firmy, ale także z obawy przed
nieuświadamianymi konsekwencjami badań.
Dorota Czerwińska-Kayzer, Anna Bieniasz
Pomiar i analiza przyczynowo-skutkowa rentowności kapitału własnego
w małym przedsiębiorstwie
W pracy przedstawiono analizę przyczynowo-skutkową rentowności kapitału
własnego. Analiza była oparta na zmodyfikowanej wersji modelu piramidalnego
DuPonta zaproponowanej przez Hawawiniego i Vialleta. W poszukiwaniu powiązań
między czynnikiem podstawowym i jego składowymi oraz w kwantyfikacji sił
wpływu tych czynników wykorzystano metodę kolejnych podstawień.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że na zmiany rentowności kapitału własnego
największy wpływ miała polityka sprzedaży, aczkolwiek w każdym roku siła jej
oddziaływania była różna. Pozostałe czynniki miały zdecydowanie mniejszy wpływ.
Rafał Matwiejczuk
Strategia logistyczna jako determinanta zmian w zarządzaniu
przedsiębiorstwem
Strategia logistyczna może znacząco wpływać na kształtowanie strategii
przedsiębiorstwa i jego biznesów, a poprzez to na zmiany w zarządzaniu i osiąganie
przez przedsiębiorstwo oczekiwanych efektów rynkowo-ekonomicznych. W artykule
nawiązano do światowych badań związanych z trzema podstawowymi orientacjami
stosowanymi w rozwoju strategii logistycznej: orientacją procesową, rynkową oraz
informacyjną, a także przedstawiono cząstkowe wyniki badań Katedry Logistyki
i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, realizowanych w ramach projektu
badawczego „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”.
Monika Golonka
Konwergencja, konsolidacja, koopetycja – jak zmienia się branża technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
W artykule zostały wyjaśnione przyczyny i konsekwencje zmian w globalnym
sektorze technologii informacyjnych i komunikacji (ICT). Zostały wyspecyfikowane
główne procesy determinujące zmiany w wymiarach: rynkowym, technologicznym
i ekonomicznym. Zostały zaprezentowane skutki zachodzących procesów – zmiany
tradycyjnych reguł konkurowania i współpracy, przenikanie się branż, rozmywanie
się ich granic, zmiany układu sił w powiązanych branżach, a także tworzenie nowych.
Dariusz Dąbrowski
Jakościowy podział zadań w procesie kształtowania nowych produktów
Celem artykułu jest dokonanie podziału pracy na poszczególnych etapach procesu
kształtowania nowych produktów pod względem jakościowym. W procesie tym
wyodrębniono osiem etapów – skupionych w trzech fazach – i na każdym z nich
wyróżniono zadania prostsze, które przypisano do obszaru marketingowego,
technicznego lub finansowo-księgowego. Uzyskany w ten sposób model procesu
przedstawiono graficznie za pomocą trzech rysunków. Model ten pełniej obrazuje
rozpatrywany proces i może być pomocny w organizacji kształtowania nowych
produktów w przedsiębiorstwie, na przykład przy ustalaniu kompetencji osób
wchodzących w skład zespołów zadaniowych.