Zobacz ulotkę

Transkrypt

Zobacz ulotkę
PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK
PORĘCZENIA WADIÓW PRZETARGOWYCH
PORĘCZENIA UDZIELANE SĄ PRZEDSIĘBIORCOM:
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
oferuje
Przedsiębiorcom
PORĘCZENIE
ZAPŁATY
WADIUM.
 należącym do sektora mikro, małych lub średnich


przedsiębiorców
w
rozumieniu
aktualnie
obowiązujących przepisów prawa, prowadzący
działalność w dowolnej formie organizacyjnej we
wszystkich sektorach gospodarki,
posiadającym zdolność do spłaty uzyskanego
kredytu/pożyczki,
którzy prowadzą działalność gospodarczą, inwestycję
na terenie województwa dolnośląskiego.
WARUNKI PORĘCZENIA:
 kwota poręczenia od 10 000 zł do 350 000 zł,
 maksymalny udział poręczenia w kredycie/pożyczce
do 70%,
 okres obowiązywania poręczenia do 60 m-cy,
 zabezpieczenie poręczenia - weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową, w wyjątkowych sytuacjach
inne rodzaje zabezpieczeń uzgodnione z klientem,
 koszty: do 3,5 % wartości poręczenia.
Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza się
wnoszenie wadium przetargowego w formie poręczeń.
Poręczenie udzielane jest za podmioty przystępujące do
przetargu, zobligowane przez jego organizatora
do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.
Poręczenie posiada identyczną skuteczność prawną jak
wpłata wadium w formie pieniężnej a nie wymaga od
Przedsiębiorcy angażowania gotówki.
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:
Poręczenia honorowane są przez wszystkie podmioty
organizujące przetargi w oparciu o przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Są to m.in.:
 Miasta, Gminy, Powiaty i inne jednostki sektora
finansów publicznych takie jak Sądy, Państwowe
Szkoły Wyższe, NFZ, ZUS,
 Polskie Koleje Państwowe, Holdingi Węglowe,
 Lasy Państwowe i inne państwowe jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
BANKI:
PRZEDSIĘBIORCA





PKO Bank Polski S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie
FUNDUSZE POŻYCZKOWE:




Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych
zainteresowany poręczeniem
powinien złożyć wniosek o udzielenie pakietu wadialnego
i podpisać umowę z funduszem poręczeniowym. Pakiet
jest ważny przez 12 miesięcy, a poręczenia wadialne pod
kolejne zamówienia są wystawiane w ciągu 1 dnia
roboczego.
PORĘCZENIA LEASINGU
PORĘCZENIA
KREDYTÓW I POŻYCZEK
WARUNKI
PORĘCZENIA:
 KREDYTÓW
maksymalny poziom
poręczenia wynosi 70% wartości
A
I POŻYCZEK
zadłużenia z tytułu transakcji leasingowej,
 maksymalna kwota poręczenia to 350.000,00 zł,
 okres obowiązywania poręczenia nie może
przekroczyć 5 lat,
 poręczeniem może być objęty wyłącznie leasing
przeznaczony
na
finansowanie
działalności
gospodarczej przedsiębiorcy,
 koszty: do 1,6 % wartości poręczenia.
FIRMY LEASINGOWE WSPÓŁPRACUJĄCE z FPK:
 Millennium Leasing Sp. z o.o
 Pekao Leasing Sp. z o.o.
 PKO Leasing Sp. z o.o.
KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY:
 niski koszt ustanowienia zabezpieczenia,
 uzyskanie
zabezpieczenia
kredytu
dla
firm
nieposiadających dostatecznych własnych możliwości
(w tym ze względu krótką historię kredytową),
 uzyskanie wsparcia poręczenia na realizację
ryzykownych przedsięwzięć – innowacyjnych,
 zwiększenie konkurencyjności,
 nieobciążanie własnego majątku.
Więcej informacji można uzyskać:
Koszty: do 1,5 % wartości poręczenia.

Poręczenia są udzielane na 100% wartości
wadium, nie więcej niż 350.000 zł.


w siedzibie Funduszu przy ul. 1 Maja 27
w Jeleniej Górze,
telefonicznie 75 64 20 222,
na stronie internetowej:
www.fpk.jgora.pl
INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał
w 2001 roku z inicjatywy Karkonoskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. oraz władz samorządowych gmin:
Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Nowogrodźca, Zgorzelca
oraz
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej
Małej
Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze. Aktualnie
Fundusz posiada 12 udziałowców.
Celem działania FPK jest wspieranie przedsiębiorców
z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do
zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie
poręczeń kredytowych, pożyczkowych, leasingowych
i wadialnych.
Zapraszamy Państwa
do współpracy
Fundusz Poręczeń
Kredytowych
Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 27, pok. 208
58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 64 20 222
PORĘCZENIA
www.fpk.jgora.pl
e-mail: [email protected],
[email protected]
KREDYTÓW/POŻYCZEK
LEASINGÓW
WADIÓW PRZETARGOWYCH
DLA FIRM
mikro, małych i średnich z Dolnego Śląska
Stan prawny na dzień 30.11.2016 r.

Podobne dokumenty