Zał 3 Dotacje budżet 2014

Transkrypt

Zał 3 Dotacje budżet 2014
23
Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2014 rok
Rady Miejskiej w Siechnicach
ZESTAWIENIE DOTACJI NA ROK 2014
z tego
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
§
Nazwa jednostki otrzymującej dotację
Zakres
4
5
6
Dotacje ogółem
Zestawienie wydatków na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
1.
600
Kwota
7
8
6 002 343
4 380 400
2 497 000
2 497 000
0
2 107 000
2 107 000
5 000
5 000
280 000
280 000
801
80103 2310 Gmina Wrocław
3.
801
80104 2310 Gmina Wrocław
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
przedszkoli we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy
Siechnice
4.
801
80104 2310 Gmina Jelcz Laskowice
5.
801
80104 2310 Gmina Oława
6.
801
80104 2310 Gmina Kobierzyce
7.
801
8.
801
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
przedszkoli w gminie Jelcz - Laskowice, do których uczęszczają
dzieci z Gminy Siechnice
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
przedszkoli w gminie Oława, do których uczęszczają dzieci z
Gminy Siechnice
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
przedszkoli w gminie Kobierzyce, do których uczęszczają dzieci z
Gminy Siechnice
5 000
5 000
15 000
15 000
30 000
30 000
80106 2310 Gmina Wrocław
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)
we Wrocławiu, do których uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice
50 000
50 000
80106 2310 Gmina Żórawina
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
punktów przedszkolnych w Gminie Żórawina, do których
uczęszczają dzieci z Gminy Siechnice
5 000
5 000
1 580 500
1 363 000
150 000
Zestawienie dotacji na pomoc finansową
1.
010
01008 2710 Melioracje wodne
Dotacja celowa na zadania związane z utrzymaniem cieków
wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych
150 000
2.
010
01008 2830 Spółka wodna
Składka gminy dla spółki wodnej
200 000
3.
600
60014 2710 Powiat Wroclawski
Porozumienia w sprawie polepszenia bezpieczeństwa na drogach
powiatowych na terenie gminy Siechnice
750
754
Porozumienie na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej
75020 2710 Starostwo Powiatowe
Powiatu Wrocławskiego wroSIP
Dotacja celowa dla OSP w Świetej Katarzynie na zakup ubrań
75412 2820 Ochotnicza Straż Pożarna w Świętej Katarzynie specjalnych, rękawic i chełmów bojowych
Zestawienie dotacji podmiotowych
1.
9
10 382 743
Dotacja na usługi przewozowe komunikacji autobusowej
obsługującej Gminę Wrocław i Gminę Siechnice
2.
5.
Sektor
niepubliczny
60004 2310 Gmina Wrocław
Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania
oddziałów przedszkolnych we Wrocławiu, do których uczęszczają
dzieci z Gminy Siechnice
4.
Sektor
publiczny
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Caritas
200 000
1 180 000
1 180 000
33 000
33 000
17 500
5 945 243
217 500
17 500
2 142 343
568 300
3 802 900
568 300
801
80101 2540 Archidiecezji Wrocławskiej
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
2.
801
Odział przygotowania przedszkolnego w
80103 2540 Katolickiej Szole Podstawowej "Caritas"
Umowa w związku z prowadzeniem oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej
74 600
74 600
3.
801
80104 2540 Przedszkole "Leśne skrzaty" w Zębicach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
373 000
373 000
4.
801
80104 2540 Przedszkole "TUPTUSIE" w Radwanicach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
475 000
475 000
5.
801
Przedszkole "Wspólny świat" w
80104 2540 Radomierzycach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
678 000
678 000
6.
801
80104 2540 Przedszkole "Kolorowy Kącik" w Radwanicach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
233 000
233 000
7.
801
80104 2540 Przedszkole "HAPPY KIDS" w Siechnicach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
410 000
410 000
8.
801
80104 2540 Przedszkole "KREDKA II" w Świętej Katarzynie Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
156 000
156 000
9.
801
80106 2540 Punkt przedszkolny "Biedronka" w Kotowicach Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
124 000
124 000
801
Przedszkolny Punkt "Nowa Szansa" w Świętej
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
80106 2540 Katarzynie
38 000
38 000
801
Punkt przedszkolny "Pimpuś Sadełko" w
80106 2540 Iwinach
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
70 000
70 000
12.
801
Zespół Wychowania Przedszkolnego "Supełek"
Umowa w związku z realizacją zadań oświatowych
80106 2540 w Siechnicach
75 000
75 000
13.
851
85149 2560 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie Umowa na realizację programów zdrowotnych
210 000
14.
10.
11.
210 000
853
85305 2830 Żłobek "Skrzacik" w Zębicach
Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3
168 000
168 000
15.
853
85305 2830 Żłobek "Żyrafka" w Siechnicach
Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3
72 000
72 000
16.
853
85305 2830 Żłobek "Dróżka Maluszka" w Siechnicach
Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3
72 000
72 000
17.
144 000
144 000
853
85305 2830 Żłobek "Stokrotka" w Siechnicach
Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3
18.
853
85305 2830 Żłobek "Słoneczna Kraina" w Siechnicach
Umowa na opiekę nad dzieckiem do lat 3
19.
921
92109 2480 Gminne Centrum Kultury
Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy
1 129 128
1 129 128
921
92116 2480 Gminne Centrum Kultury
Dotacja w związku z wykonywaniem zadań Gminy
803 215
803 215
360 000
0
20.
Zestawienie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku
1.
851
85154 2820 Podmioty wyłonione w drodze konkursu
2.
852
85295 2820 Podmioty wyłonione w drodze konkursu
Realizacja zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów
uzależnień
Realizacja zadań gminy w obszarze pomocy społecznej, w tym
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
926
92605 2820 Podmioty wyłonione w drodze konkursu
Realizacja zadań gminy z zakresu sportu
3.
72 000
72 000
360 000
20 000
20 000
60 000
60 000
280 000
280 000

Podobne dokumenty