KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA I PROJEKT

Komentarze

Transkrypt

KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA I PROJEKT
INWESTOR
POWIAT KAMIENNOGÓRSKI
UL. BRONIEWSKIEGO 15
58-400 KAMIENNA GÓRA.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
MK-PROJEKT
Ul. liwkowa 113 55-080 Smolec
Tel. +48 660 46 57 81 e-mail: [email protected]
OBIEKT
BUDOWALNY/
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE
ODBUDOWA PRZ A MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI
POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE BÓBR
TEMAT
OPRACOWANIA:
KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA
I PROJEKT BUDOWLANY
NUMERY DZIA EK:
Dzia robót:
45000000-7
Grupa robót
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45500000-2
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budow
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz
roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
Roboty wyko czeniowe
Wynajem maszyn i urz dze dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz
operatora sprz tu
Nr archiwalny:
STANOWISKO
IMI I NAZWISKO
Stadium:
Data:
PB I KPP
03–2011
UPRAWNIENIA
BRAN A
72/DO /05
MOSTOWA
PROJEKTANT
mgr in . Maciej Kopel
ASYSTENT
PROJEKTANTA
-
-
-
ASYSTENT
PROJEKTANTA
mgr in . Maciej Boberski
-
MOSTOWA
SPRAWDZAJ CY
in . Seweryn Kaczmarek
WZDP.10/74
1/67/66
MOSTOWA
PODPIS
-
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 2
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Dzia robót:
45000000-7
Roboty budowlane
Grupy, klasy i kategorie robót:
Grupa robót
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budow
Klasa robót
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne
Kategoria robót
45111000-8
Rozbiórka, przygotowanie pod budow oraz prace dotycz ce oczyszczania
Grupa robót
45200000-9
Klasa robót
45220000-5
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci
oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
Prace budowlane i in ynieryjne
Kategoria robót
45221000-2
Prace budowlane dotycz ce budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45223000-6
Konstrukcje
Grupa robót
45400000-1
Roboty wyko czeniowe
Klasa robót
45410000-4
Prace tynkarskie
Kategoria robót
45442200-9
Prace dotycz ce nak adania ok adzin antykorozyjnych
Grupa robót
45500000-2
Klasa robót
Wynajem maszyn i urz dze dla prowadzenia robót budowlanych wodnych i l dowych oraz
operatora sprz tu
45520000-8
Wynajem koparek wraz z obs ug operatorsk
45510000-5
Wynajem d wigów oraz operatorów d wigów
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 3
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
wiadczenie
wiadcza si , e ni ej wymieniona dokumentacja:
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWA
PRZ A MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI
MARCISZÓW NA RZECE BÓBR
jest wykonana zgodnie umow oraz zosta a sprawdzona i uznana za sporz dzon
prawid owo, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz,
e jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s
.
PROJEKTANT
SPRAWDZAJ CY
mgr in . Maciej Kopel
in . Seweryn Kaczmarek /
72/DO /05
WZDP.10/741/67/66
UWAGA:
Zastosowane w koncepcji odbudowy obiektu materia y, urz dzenia wyposa enia i sprz t
mog by zast pione innymi pod warunkiem:
- zachowania wymaga , co do jako ci, w asno ci i parametrów technicznych,
- uzyskania akceptacji Projektanta i In yniera.
Smolec, marzec 2011 r
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 4
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
SPIS TRE CI
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ................................................................................................................ 6
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................................................... 6
3. PODSTAWA OPRACOWANIA................................................................................................................. 6
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......................................................................................... 8
4.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu ........................................................................8
4.2. Ukszta towanie wysoko ciowe terenu ......................................................................8
4.3. Obiekty i urz dzenia sta e .........................................................................................8
4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wyst puj ce w rejonie projektowanego obiektu .......8
4.5. Pod e gruntowe ....................................................................................................8
4.6. Projektowane zagospodarowanie terenu .................................................................9
4.7. Powierzchnia terenu .................................................................................................9
4.8. Uk ad komunikacyjny ...............................................................................................9
4.9. Kolizje i ich rozwi zania ............................................................................................9
4.10.
Ochrona konserwatorska ......................................................................................9
4.11.
Wp yw eksploatacji górniczej ................................................................................9
4.12.
Szata ro linna. .......................................................................................................9
4.13.
Lokalizacja inwestycji ..........................................................................................10
5. ZAGRO ENIA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO......................................................................... 11
5.1. Emisja ha asu .......................................................................................................... 12
5.2. Zanieczyszczenie powietrza .................................................................................... 12
5.3. Wody powierzchniowe i podziemne ....................................................................... 12
5.4. Powierzchnia terenu ............................................................................................... 12
5.5.
wiat ro linny ......................................................................................................... 12
5.6. Infrastruktura techniczna ....................................................................................... 12
5.7. Zabytki kultury materialnej ..................................................................................... 13
5.8.
ycie i zdrowie ludzi................................................................................................ 13
6. INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA ............................14
7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .................................................................................. 19
7.1. Stan istniej cy ........................................................................................................ 19
7.2. Stan projektowany ................................................................................................. 20
7.2.1. Rozwi zania bran a mostowa ............................................................................. 20
7.2.2. Rozwi zania sytuacyjne bran y drogowej ........................................................... 20
7.2.3. Uzasadnienie przyj tego rozwi zania .................................................................. 21
7.2.4. Rodzaj zastosowanych materia ów ..................................................................... 21
7.2.5. Kolorystyka obiektu ............................................................................................ 21
7.3. Rozbiórka istniej cych elementów obiektu ............................................................. 21
7.3.1. Zakres rozbiórki .................................................................................................. 21
7.3.2. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych ......................................................... 22
7.3.3. Organizacja ruchu na czas rozbiórki .................................................................... 22
7.4. Rozwi zania konstrukcyjne ..................................................................................... 22
7.4.1. Ustrój nios cy ..................................................................................................... 22
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 5
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.4.2. Program zabezpiecze antykorozyjnych .............................................................. 23
7.4.3.
yska ............................................................................................................... 23
7.4.4. Podpory ..............................................................................................................24
7.4.5. Podpory tymczasowe .......................................................................................... 24
7.4.6. Skrzyde ka........................................................................................................... 24
7.4.7.
cianki szczelne ................................................................................................... 24
7.4.8. Urz dzenia dylatacyjne. ...................................................................................... 25
7.4.9. Odwodnienie. ..................................................................................................... 25
7.4.10.
Izolacje i uszczelnienia. ....................................................................................25
7.4.11.
Kapy chodnikowe i gzymsy .............................................................................. 26
7.4.12.
Nawierzchnia jezdni. ....................................................................................... 26
7.4.13.
Nawierzchnia na dojazdach. ............................................................................ 26
7.4.14.
yty przej ciowe............................................................................................. 27
7.4.15.
Zabezpieczenie ruchu. ..................................................................................... 27
7.4.16.
Umocnienie skarp............................................................................................ 27
7.4.17.
Umocnienie koryta cieku ................................................................................. 27
7.5. Urz dzenia obce ..................................................................................................... 27
7.6. Kolejno prowadzenia robót ................................................................................. 28
7.7. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót ........................................................ 29
7.8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu ........................................ 29
7.9. Wykaz wspó rz dnych punktów sytuacyjnych ........................................................ 29
7.10.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót .................................................... 30
7.11.
Docelowa organizacja ruchu ............................................................................... 30
8. Sprawozdanie z oblicze statyczno-wytrzyma ciowych ............................................................. 31
8.1. Okre lenie obci
............................................................................................... 31
8.1.1. Obci enie ci arem w asnym elementów konstrukcyjnych ............................... 31
8.1.2. Obci enie ci arem w asnym elementów niekonstrukcyjnych........................... 31
8.1.3. Obci enie monta owe – I faza ........................................................................... 32
8.1.4. Obci enie ruchome ........................................................................................... 32
8.1.5. Parametry geometryczne .................................................................................... 33
8.2. Model obliczeniowy MES ........................................................................................ 35
8.2.1. Opis modelu .......................................................................................................35
8.2.2. Obci enia w modelu MES .................................................................................. 35
8.3. Analiza statyczna .................................................................................................... 37
8.3.1. Faza monta u...................................................................................................... 37
8.3.2. Faza eksploatacji ................................................................................................. 38
8.4. Analiza wytrzyma ciowa ...................................................................................... 39
8.5. Stan graniczny u ytkowalno ci ............................................................................... 43
8.6. Wnioski Ko cowe ................................................................................................... 44
9. RYSUNKI PROJEKTU – BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO ...................................................... 45
10.
ZA CZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA ....................................... 51
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 6
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy prz
a mostu
drogowego w miejscowo ci Marciszów.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest okre lenie mo liwo ci odbudowy prz
a mostu drogowego po
katastrofie budowlanej,
Obiekt znajduje si w ci gu drogi powiatowej i czy ul. Nadrzeczn i drog krajow nr
5.
Niniejsze opracowanie ma na celu odbudowanie prz
a mostu drogowego o
parametrach u ytkowych zgodnych z obowi zuj cymi przepisami oraz uzyskanie no no ci
klasy C.
Zakres opracowania w szczególno ci obejmuje:
opis techniczny obiektu,
rysunki techniczne,
za czniki formalno-prawne
kosztorys scalony inwestorski,
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kamiennej
Górze ul. Broniewskiego 15 58-400 Kamienna Góra.
Podstaw do sporz dzenia opracowania stanowi :
ogl dziny obiektu, inwentaryzacja i materia y zdj ciowe wykonane w dniach od
02.01.2010
Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500
Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.
Materia y wykorzystane w dokumentacji
Obowi zuj ce warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu
projektowania ulic, a w szczególno ci:
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 7
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).
„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” wydany przez
GDDP w 1997 r. (w skrócie KTKN=97).
„Wytyczne projektowania ulic” – wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrócie WPU-92).
„Katalog wzmocnie i remontów nawierzchni podatnych i pó sztywnych” – wydany
przez GDDP w 2001 r. (w skrócie KWRNPP-2001).
Obowi zuj ce normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z
zakresu obejmuj cego temat projektu.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 8
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Istniej ce zagospodarowanie terenu
Istniej cy obiekt znajduje si w ci gu lokalnej drogi powiatowej przekracza rzek Bóbr
w miejscowo ci Marciszów i czy ze sob ul. Nadrzeczn i drog krajow nr 5.
W listopadzie roku 2008 wyniku przejazdu obiektu ponadnormatywnego prz
o mostu
uleg o katastrofie budowlanej. Zosta o ca kowicie zniszczone i nie jest mo liwa odbudowa
obiektu do stanu z przed katastrofy.
W stanie dostatecznym zosta y utrzymane przyczó ki obiektu.
wiat o mi dzy przyczó kami wynosi 34,62m. G ówne koryto rzeki o szeroko ci dna ~
17,5m nie jest umocnione. Teren zalewowy oraz s siaduj ce tereny porasta intensywnie
ro linno
trawiasta i krzaczasta.
4.2. Ukszta towanie wysoko ciowe terenu
W obr bie przedmiotowego mostu teren jest pagórkowaty od oko o 422,0 do 429,2 m
n.p.m. Konstrukcja mostu by a wyniesiona nad przyleg y teren. Rz dna wysoko ciowa w osi
mostu wynosi a 425,70 m n.p.m.
4.3. Obiekty i urz dzenia sta e
Projektowany obiekt znajduje si nad rzek Bóbr. Obiekt zlokalizowany na terenie nie
zabudowanym.
4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wyst puj ce w rejonie projektowanego obiektu
W rejonie projektowanego dojazdu do mostu od strony ul. G ównej znajduje si
podziemny przewód energetyczny niskiego napi cia który zostanie zabezpieczony stalow
rur dwudzieln .
4.5. Pod
e gruntowe
W ramach projektu nie wykonano rozpoznania geologicznego w zwi zku z
ograniczonym zakresem prac do elementów ustroju no nego oraz wyposa enia obiektu.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 9
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
4.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.7. Powierzchnia terenu
Nie zmienia si
odbudow prz
zagospodarowania terenu wokó obiektu. Zakres prac obejmuje
a.
4.8. Uk ad komunikacyjny
Nie zmienia si zagospodarowania terenu wokó obiektu.
Przywrócona zostanie funkcja drogi o znaczeniu lokalnym jako ci g drogi powiatowej.
Nie planuje si przebudowy odcinka drogi na dojazdach, korekcie ulega niweleta. Zakres prac
przedstawia rysunek profilu pod
nego
4.9. Kolizje i ich rozwi zania
Sieci uzbrojenia podziemnego wyst puj ce przy i w obr bie obiektu nie maj
bezpo redniego wp ywu na zakres remontu obiektu. Wszystkie urz dzenia obce nale y na
czas robót zabezpieczy . Nie przewiduje si prac wi zany z korekt wysoko ciow oraz
korekt w planie istniej cych sieci. W rejonie projektowanego dojazdu do mostu od strony
ul. G ównej znajduje si podziemny przewód energetyczny niskiego napi cia który zostanie
zabezpieczony stalow rur dwudzieln .
4.10. Ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w rejonie wyst powania stanowisk
archeologicznych.
W trakcie ewentualnych ratowniczych bada
archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaj
ochronie prawnej w my l przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
4.11. Wp yw eksploatacji górniczej
Teren nie znajduje si w obszarze eksploatacji górniczej.
4.12. Szata ro linna.
Na terenie projektowanej inwestycji znajduj
zadania. Ro linno
mieszank traw.
si
drzewa koliduj ce z realizacj
krzaczasta wokó obiektu zostanie wykarczowana a teren obsiany
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 10
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
4.13. Lokalizacja inwestycji
Planowana
inwestycja
zlokalizowana
kamiennogórski na terenie gminy Marciszów
b dzie w
woj.
dolno
skim, powiat
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 11
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
5. ZAGRO ENIA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO
Omawiany rodzaj przedsi wzi cia charakteryzuje si wyst powaniem oddzia ywania
na rodowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwi za
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsi wzi cia
stwierdza si brak jego ci
ego, wtórnego, skumulowanego oddzia ywania we wszystkich
komponentach rodowiska.
W fazie realizacji przedsi wzi cia nale y si spodziewa nast puj cych uci liwo ci dla
rodowiska:
emisja odpadów - np. kawa ki tarcicy i drewna (deskowanie), pr ty stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy te nadmiar ziemi powsta y z wykopów. Ilo
powstaj cych odpadów jest trudna do ustalenia zale y od wielu czynników, a
przede wszystkim od staranno ci realizacji przedsi wzi cia. Wszystkie powsta e w
wyniku realizacji inwestycji odpady przewiduje si odwie
na wysypisko mieci,
emisja ha asu powodowana prac maszyn budowlanych ,
emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza ,
Wymienione wy ej oddzia ywanie przedsi wzi cia jest ci le zwi zane z czasem jego
realizacji, czyli uci liwo ci maj okre lony czas wyst powania. W czasie budowy jedynie
niektóre prace budowlane powoduj
mog ce pojawi si
emisj
ha asu i gazów do powietrza, dlatego te
uci liwo ci w fazie budowy maj
charakter chwilowy i nieci
y,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi g uci liwo ci
powodowanych przez prace budowlane przy przedsi wzi ciu maj niewielki zasi g (do 300
m). Brak oddzia ywania sta ego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.
Faza
eksploatacji
charakteryzuje
si
minimalnym
oddzia ywaniem,
g ównie
przejawiaj cym si emisj ha asu i spalin. Przyj te w projekcie budowlanym rozwi zania
techniczne maj na celu wyeliminowanie negatywnego oddzia ywania na rodowisko.
Negatywne oddzia ywanie mostu mo e pojawi si w czasie eksploatacji jedynie w
sytuacji:
-
uszkodzenia lub braku nale ytej konserwacji systemu odwodnienia, dokonywania
czynno ci
konserwacyjnych
poszczególnych
elementów
konstrukcji,
bez
nale ytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji do rodowiska
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 12
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
mog dostawa si znikome cz ci materia ów konserwacyjnych (farby ochronne
do powierzchni betonowych).
5.1. Emisja ha asu
Po wykonaniu robót nie zmieni si poziom ha asu w stosunku do obecnego poziomu.
W trakcie realizacji przedsi wzi cia g ównym ród em emisji ha asu jest prac maszyn
nap dzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: wiertnice, przebijaki udarowe, kafary, d wigi,
adowarki, spr arki itp. Drugie ród o emisji ha asu to d wi ki od pracy drobnego sprz tu
budowlanego,
np.
wyburzeniowego
uderzenia
podczas
m otków
rozkuwania
budowlane ma charakter miejscowego
podczas
betonu,
robót
itp.
ciesielskich,
Przedmiotowe
praca
m ota
przedsi wzi cie
ród a ha asu i mo e powodowa
lokalne
uci liwo ci.
5.2. Zanieczyszczenie powietrza
Same prace zwi zane z przebudow nie wp yn znacz co ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza b dzie nast powa a w wyniku
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz tu budowlanego. Do
atmosfery b
emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki
azotu, tlenek w gla, w glowodory.
5.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wp ywu na wody podziemne, a przebudowa mostu jedynie usprawni
przep yw wody pod konstrukcj drogi.
5.4. Powierzchnia terenu
Nie przewiduje si
adnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego
projektowana inwestycja nie b dzie mia a negatywnego wp ywu na otaczaj ce rodowisko
przyrodnicze i powierzchni terenu.
5.5.
wiat ro linny
Realizacja robót budowlanych nie ingeruje w istniej cy wiat ro linny, ani nie narusza
gleby w jego okolicach.
5.6. Infrastruktura techniczna
W czasie przebudowy przedmiotowego obiektu, ruch pojazdów po drodze
wojewódzkiej odbywa si po drodze objazdowej.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 13
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
5.7. Zabytki kultury materialnej
W bezpo redniej blisko ci przebudowywanego obiektu, nie stwierdzono obiektów
zabytkowych. Nie wykonano równie rozpoznania archeologicznego.
5.8.
ycie i zdrowie ludzi
Aby unikn
zagro
ycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nale y odpowiednio
oznakowa i zabezpieczy wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nale y wykonywa
zachowuj c /warunki BHP.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 14
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
6. INFORMACJA DOTYCZ CA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wyst puj
roboty
stwarzaj ce szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: „Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, pó . i
1126). W zwi zku z powy szym przed przyst pieniem do robót wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowi zany jest sporz dzi plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
zwany „planem BIOZ".
Zakres robót
Zakres robót obejmuje odbudow
prz
a mostu drogowego w miejscowo ci
Marciszów.
Istniej ce obiekty budowlane
Inwestycja ma na celu remont istniej cego obiektu w zakresie umo liwiaj cym jego
dalsza eksploatacj .
Kolejno
wykonywania robót
Organizacja placu budowy
Oznakowanie robót
Roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe
Roboty budowlano-monta owe
Roboty wyko czeniowe
Roboty umocnieniowe
Roboty porz dkowe
Wykaz robót budowlanych wyst puj cych przy realizacji inwestycji, których
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko przysypania ziemi lub
upadku z wysoko ci
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 15
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci ponad
5,0 m – rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów,
roboty wykonywane przy u yciu d wigów, których ci ar poszczególnych
elementów przekracza 1 ton ,
Rodzaje wykonywanych robót
Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne
Roboty budowlano-monta owe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i elbetowe,
spawalnicze)
Roboty wyko czeniowe
Roboty rozbiórkowe
Maszyny i urz dzenia techniczne u ytkowane na placu budowy
Instrukta
pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Szkolenie pracowników w zakresie BHP
Zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia
Zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
Zasady stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej oraz
odzie y i obuwia roboczego
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z
wykonywania robót budowlanych.
Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien
sprawuj
pracy na stanowiskach pracy
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi zków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpo rednich zagro
dla ycia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niew
ciwa ogólna organizacja pracy
nieprawid owy podzia pracy lub rozplanowanie zada ,
niew
ciwe polecenia prze
onych,
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 16
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
brak nadzoru,
brak instrukcji pos ugiwania si czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
brak lub niew
ergonomii,
ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i
dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada
lekarskich;
b) niew
niew
ciwa organizacja stanowiska pracy:
ciwe usytuowanie urz dze na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej cia i doj cia,
brak rodków ochrony indywidualnej lub niew
ciwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
c) niew
ciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego b
niew
ciwa stateczno
brak lub niew
czynnika materialnego,
ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
brak rodków ochrony zbiorowej lub niew
brak lub niew
ce ród em zagro enia,
ciwa sygnalizacja zagro
ciwy ich dobór,
,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
d) niew
ciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materia ów zast pczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
e) wady materia owe czynnika materialnego:
ukryte wady materia owe czynnika materialnego;
f) niew
ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niew
ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa
i higieny pracy,
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 17
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
dba o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,
organizowa , przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy,
dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia
technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
okre lenia podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podj
stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
zapewni organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy
pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem
czynników szkodliwych i uci liwych,
zapewni likwidacj zagro
dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez
stosowanie technologii, materia ów i substancji nie powoduj cych takich
zagro .
W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników
osoba kieruj ca pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i
podj cia dzia
w celu usuni cia tego zagro enia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by
wyposa eni w
rodki ochrony
indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabel norm przydzia u rodków
ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan przez pracodawc .
rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa
ytkowników
tych
rodków
powinny
zapewnia
wystarczaj
ochron
przed
wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku,
uchu).
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 18
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Kierownik budowy obowi zany jest informowa
pracowników o sposobach
pos ugiwania si tymi rodkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pó n.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pó n.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pó .zm.)
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz
szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posi ków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pó .zm.)
rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 19
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7.1. Stan istniej cy
Istniej cy obiekt znajduje si w ci gu lokalnej drogi powiatowej przekracza rzek Bóbr
w miejscowo ci Marciszów i
czy ze sob
ul. Nadrzeczn
i ul. G ówn , która jest
jednocze nie droga krajowa nr 5.
W listopadzie roku 2008 wyniku przejazdu obiektu ponadnormatywnego prz
o mostu
uleg o katastrofie budowlanej. Zosta o ca kowicie zniszczone i nie jest mo liwa odbudowa
obiektu do stanu z przed katastrofy.
Zniszczona konstrukcja obiektu to most kratownicowy.
W stanie dostatecznym zosta y utrzymane przyczó ki obiektu.
wiat o mi dzy przyczó kami wynosi 34,62m. G ówne koryto rzeki o szeroko ci dna ~
17,5m nie jest umocnione. Teren zalewowy oraz s siaduj ce tereny porasta intensywnie
ro linno
trawiasta i krzaczasta.
Stan pozosta ych elementów obiektu przyczó ki oraz dojazdy oceniany jest na
dostateczny, i mo na po wykonaniu niezb dnych prac naprawczych wykorzysta do
odbudowy prz
a.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 20
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.2. Stan projektowany
7.2.1. Rozwi zania bran a mostowa
Odbudowa mostu polega na wyburzeniu cz ci konstrukcji istniej cych przyczó ków,
wykszta ceniu nowych nisz pod
i budowie nowego prz
yskowych wraz ze ciankami wirowymi oraz skrzyde kami
a mostu o parametrach zgodnych z wytycznymi podanymi przez
Inwestora.
Parametry techniczne mostu po odbudowie:
No no
obiektu
klasa C – 30 ton
Szeroko
ca kowita obiektu
Bc= 8,45 m
Szeroko
jezdni na obiekcie
Bj= 5,50m
Szeroko
chodników na obiekcie
Bch = 0,5m+1,25m
t skrzy owania obiektu z przeszkod
ugo
= 90
obiektu wraz ze skrzyde kami
L =46,78m
Spadek poprzeczny jezdni (daszkowy)
2,0 %
Promie
1600m
uku pionowego
wiat o poziome
34,62 m
wiat o pionowe
3,95m
7.2.2. Rozwi zania sytuacyjne bran y drogowej
Cz
pod
drogowa opracowania w zakresie nawierzchni oraz parametrów w planie i profilu
nym zosta a dostosowana do stanu istniej cego.
Zmianie ze wzgl du na konieczno
dostosowania dojazdów do projektowanej
wysoko ci konstrukcyjnej przes a ulegnie niweleta obiektu
Konstrukcj nawierzchni jezdni na dojazdach zaprojektowano z nast puj cych warstw :
warstwa cieralna
SMA 11 grubo ci 5cm
warstwa wi
AC 16 grubo ci 8 cm,
ca
podbudowa zasadnicza
AC 22P 35/50 grubo ci 20cm,
Nawierzchnia na dojazdach ograniczona jest przez obrze a betonowe gr. 8cm oraz
kraw niki betonowe 20x30cm na awie betonowej
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 21
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.2.3. Uzasadnienie przyj tego rozwi zania
Przyj te rozwi zanie konstrukcyjne odbudowy mostu o parametrach wymienionych
j/w pozwala na uzyskanie wymaganej klasy no no
przy optymalizacji ci aru w asnego
konstrukcji.
Przyj te rozwi zanie jest w przypadku rozwi zaniem optymalnym pod wzgl dem
konstrukcyjnym, uzasadnionym równie wzgl dami ekonomicznymi i estetycznymi.
7.2.4. Rodzaj zastosowanych materia ów
Beton prz
a
C40/50
Kruszywo
Kwarcytowe;
Stal zbrojeniowa
BSt500;
Stal konstrukcyjna
S355
7.2.5. Kolorystyka obiektu
Przewiduje si malowanie wszystkich wyeksponowanych powierzchni betonu ustroju
no nego, podpór i kap. Dobór kolorystyki powierzchni malowanych zgodnie z zaleceniami
Inwestora.
7.3. Rozbiórka istniej cych elementów obiektu
7.3.1. Zakres rozbiórki
Roboty rozbiórkowe obejmuj swoim zakresem:
rozebranie istniej cych skrzyde ek,
rozkucie istniej cej niszy pod
yskowej.
rozkucie ok. 10cm lica korpusów
Materia y pozyskane z rozbiórki stanowi
w asno
Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich utylizacj lub zapewnienie miejsc sk adowania.
Elementy kamienne oraz stalowe nadaj ce si do ponownego wbudowania, takie jak
na przyk ad kostka brukowa oraz balustrady nale y przekaza Inwestorowi, który wska e
miejsce ich sk adowania. Pozosta e materia y pozyskane z rozbiórki stanowi
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacj
sk adowania.
w asno
lub zapewnienie miejsc
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 22
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Nawierzchni bitumiczn nale y rozebra przy pomocy frezarki do nawierzchni na ca ej
szeroko ci jezdni. Uzyskany materia mo e by po przerobieniu u yty ponownie.
Uszkodzone lub nie nadaj ce si do ponownego wbudowania elementy stalowe z
rozbiórki nale y odwie
na z om.
7.3.2. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych
roboty rozbiórkowe winny by prowadzone pod nadzorem technicznym, a
poprawno
ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne nale y prowadzi z
zachowaniem szczególnych zasad bezpiecze stwa,
nale y zabezpieczy koryto rzeki przed zanieczyszczeniem przy robotach
rozbiórkowych
7.3.3. Organizacja ruchu na czas rozbiórki
W czasie prowadzenia robót droga powiatowa b dzie wy czona z ruchu.
7.4. Rozwi zania konstrukcyjne
7.4.1. Ustrój nios cy
Konstrukcj
ustroju nios cego stanowi konstrukcja zespolona sk adaj ca si
z 4
wigarów blachownicowych o wysoko ci ca kowitej 1,06m w rozstawie 2,1m zespolonych
za pomoc
czników z elbetow p yta pomostow grubo ci 21cm z betonu klasy C40/50.
yta pomostowa ukszta towana jest zgodnie ze spadkami poprzecznymi na jezdni
wynosz cymi 2%, a cz ciach pochodnikowych 3% natomiast na d ugo ci ukszta towana jest
w uku pionowym wynosz cym 1600m. D wigary blachownicowe po czone s ze sob za
pomoc 4 poprzecznic wysoko ci 1,04m równie zespolonych z p yta pomostow .
Wszystkie elementy stalowe nale y zabezpieczy antykorozyjnie zgodnie z przyj tym
programem zabezpiecze .
Wymiary gabarytowe i rozmieszczenia zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 23
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.4.2. Program zabezpiecze antykorozyjnych
Mycie i odt uszczanie
Powierzchni nale y zmy strumieniem wody zawieraj cej dodatek detergentu,
emulgatora lub gotowego preparatu odt uszczaj cego na przyk ad Oliclean 123,
tak aby usun
zanieczyszczenia ze wszystkich zakamarków konstrukcji.
Po umyciu detergentami ca powierzchni dok adnie op uka czyst wod i
wysuszy .
Przygotowanie powierzchni
Ostre kraw dzie st pi , usun
odpryski i oszlifowa szwy spawów.
Powierzchnia stalowa oczyszczona metod strumieniowo - ciern do stopnia
czysto ci co najmniej Sa 2,5 wed ug PN-EN ISO 8501-1.
Po oczyszczeniu powierzchni dok adnie odkurzy przez przedmuchanie
strumieniem czystego spr onego powietrza lub odessanie zanieczyszcze
odkurzaczem przemys owym.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by sucha, pozbawiona
uszczu i kurzu.
Wszystkie trudno dost pne miejsca przed malowaniem nale y dobrze wyrobi
dzlem.
Nazwa wyrobu / symbol
Ilo
warstw
Zu ycie
teoretyczne
Mm
dm3/m2
2
100
0,18
1
50
0,09
RAZEM
min. 250
EPINOX 98 7429-098XX0
EMAPUR P RAL
70357669-095- 7035
7.4.3.
Grubo jednej
suchej warstwy
yska
Podparcie
ustroju
nios cego
elastomerowych. Zastosowano trzy typy
na
podporach
za
po rednictwem
ysk elastomerowych np. firmy Maurer:
Typ I - 6 szt.
ysk wielokierunkowo przesuwnych:
Typ V - 1 szt.
ysko sta e
ysk
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 24
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Typ V1 - 1 szt.
No no
ysk jednokierunkowo przesuwnych,
dla poszczególnych
ysk wynosi 1200 KN wymiary 430x330 mm
7.4.4. Podpory
Konstrukcja oparta jest na istniej cych przyczó kach, które zostan
rozebrane. Zostan
ukszta towane
elbetowe nisze pod
yskowe wraz ze
cz ciowo
ciankami
wirowymi. Nowa konstrukcja zostanie zakotwiona do istniej cych przyczó ków. Istniej ce
skrzyde ka zostan rozebrane i w ich miejscu powstan nowe elbetowe.
Lica istniej cych korpusów nale y rozku na g boko
ok. 10cm, rysy zainiektowa .
Zostanie wykonany elbetowy p aszcz gr. 10cm kotwiony do istniej cych przyczó ków za
pomoc pr tów wklejanych na ywic epoksydow . Na cz ciach odziemnych korpusów
podpór nale y wykona izolacj na uprzednio wykonanym p aszczu elbetowym.
W celu zabezpieczenia stateczno ci przyczó ków i skrzyde ek wokó przyczó ków nale y
zabi stalowe grodzice G46 d ugo ci 6,0m.
7.4.5. Podpory tymczasowe
Na czas monta u nale y zastosowa podpory tymczasowe o no no ci min 355 KN.
Zaprojektowano dwie podpory w odleg
ci 11,9 m o przyczó ków. Podpory nale y ustawi
na p ytach drogowych w trzech warstwach uk adanych mijankowo. Ze wzgl du na
konieczno
ustawienia podpór w nurcie prace nale y wykona w okresie niskiego stanu
rzeki. W celu zabezpieczenia podpór tymczasowych nale y zabezpieczy podpory od strony
nurtu GW izbicami z grodzic stalowych.
7.4.6. Skrzyde ka
Istniej ce skrzyde ka zostana rozebrane. W ich miejscu powstan nowe, elbetowe
skrzyd a, o grubo ci korpusu 40cm posadowione na awach fundamentowych grubo ci 90cm.
Skrzyde ka zostan zdylatowane z korpusami a szczeliny uszczelnione elastomerowa wk adk
dylatacyjn .
Na
górnych
powierzchniach
skrzyde
zostan
zamontowane
s upki
barieroporeczy sztywnej typu III a wspornik pochodnikowy zostanie ograniczony
prefabrykowan desk gzymsow wysoko ci 60cm.
7.4.7. cianki szczelne
Dla poprawienia stateczno ci istniej cych podpór na czas prac przewiduje si wbicie,
okalaj cych je, stalowych
cianek szczelnych (grodzice G-62, h = 6,0 m). Dodatkowo
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 25
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
przestrze
mi dzy
ciankami szczelnymi a istniej cym przyczó kiem nale y wype ni
betonem w celu wzmocnienia fundamentów przyczó ka. Nale y celu poprawnego wykonania
korka betonowego przewidzie pompowanie wody z wykopu wysokowydajnymi pompami.
7.4.8. Urz dzenia dylatacyjne.
Przewidziano zastosowanie stalowych modu owych urz dze dylatacyjnych z wk adk
neoprenow , trwale zakotwionych w konstrukcji mostu. Przyj to rozwi zanie systemowe
dylatacji jednomodu owej.
Elastomerowy profil uszczelniaj cy, uchwycony przez dwie stalowe beleczki jezdni
stanowi jeden modu urz dzenia, pozwalaj cy na przeniesienie przemieszcze do 40 mm nad
yskiem ruchomym oraz do 10mm nad
yskiem sta ym.
Zaprojektowane urz dzenia dylatacyjne zamocowane b
obustronnie jako trwale
zabetonowane w p ytach pomostowych oraz w ciankach wirowych.
7.4.9. Odwodnienie.
Woda z mostu odprowadzana jest do wpustów kraw nikowych, sk d prowadzona jest
kolektorami fi 200 w spadku 2% podwieszonymi do konstrukcji pomostu, nast pnie trafia do
studzienek
800 z osadnikiem sk d przez separator oleju zintegrowany z piaskownikiem
odprowadzana jest ciekiem skarpowym pod obiekt.
Zastosowano po 6 wpustów kraw nikowych obustronnie. Zastosowane wpusty pe ni
rol s czków izolacji. Na d ugo ci obiektu zastosowano drena
ywiczny 60x200 mm ., który
prowadzony jest w linii kraw nika.
7.4.10. Izolacje i uszczelnienia.
Na górnej powierzchni p yty pomostowej oraz cz ciowo na górnych powierzchniach
yt przej ciowych zaprojektowano hydroizolacj szczeln z papy termozgrzewalnej grubo ci
0,5 cm.
Na górnych powierzchniach cz ci chodnikowych wykona
nawierzchni
z
ywic
epoksydowych grubo ci 0,6 cm.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykaj ce si
zabezpieczy
izolacj
SUPERFLEX 10 grubo ci 0,5 cm stosowan
styropianowymi grubo ci 2 cm.
z gruntem nale y
cznie z p ytami
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 26
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Szczelin 4x2 cm pomi dzy górn kraw dzi cz ci chodnikowej a kraw nikiem, oraz
miedzy kap a desk gzymsow na d ugo ci mostu nale y wype ni mas zalewow np. typu
TARCO. Styk pomi dzy kraw nikiem i ciekiem przykraw nikowym, na d ugo ci obiektu,
zabezpieczono elastyczn ta
uszczelniaj
grubo ci 1 cm
7.4.11. Kapy chodnikowe i gzymsy
Zaprojektowano kapy betonowe o grubo ci 0,23 m wylewane na mokro, ograniczone z
jednej strony kraw nikiem kamiennym o przekroju 20x20 cm kraw niki nale y kotwi w
kapie za pomoc pr tów fi 16 2 szt na 1mb kraw znika. Spadek poprzeczny na kapach
wynosi 3% w kierunku jezdni. Kapy nale y wykona z betonu klasy B35, a zbrojenie kap
nale y wykona ze stali BSt500.
Dodatkowo zastosowano deski gzymsowe o wysoko ci 60cm kotwione w kapie
chodnikowej stanowi ce jednocze nie deskowanie przy betonowaniu kap. Deski gzymsowe z
polimerobetonu.
Przed betonowaniem kapy nale y przy górnej jej powierzchni zamocowa elementy
zakotwienia barieropor czy.
7.4.12. Nawierzchnia jezdni.
Konstrukcj nawierzchni jezdni na mo cie zaprojektowano z nast puj cych warstw :
warstwa cieralna
asfalt twardolany 5cm
warstwa wi
asfalt twardolany 4cm
ca
izolacja termozgrzewalna
1 cm,
7.4.13. Nawierzchnia na dojazdach.
Konstrukcj nawierzchni jezdni na dojazdach zaprojektowano z nast puj cych warstw :
warstwa cieralna
SMA 11 grubo ci 5cm
warstwa wi
AC 16 grubo ci 8 cm,
ca
podbudowa zasadnicza
AC 22P 35/50 grubo ci 20cm,
Nawierzchnia na dojazdach ograniczona jest przez obrze a betonowe gr. 8cm oraz
kraw niki betonowe 20x30cm na awie betonowej.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 27
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
W zwi zku z konieczno ci podniesienia niwelety na dojazdach do obiektu o ok. 50 cm,
istniej ce warstwy nawierzchni nale y w ca
ci rozebra wykona nasyp do G-1, a nast pnie
wykona projektowane warstwy nawierzchni.
7.4.14. yty przej ciowe
Projektuje si wykonanie p yt przej ciowych d ugo ci 4,0m i szeroko ci 6,0m z betonu
B35 . P yta zostanie oparta na wykszta towanej w tym celu ciance wirowej.
7.4.15. Zabezpieczenie ruchu.
Na d ugo ci obiektu wykonane s barieropor cze mostowe sztywne typ III z rozstawem
upków co 1 m, które na dojazdach przechodz w sposób ci
y w bariery energoch onne
typu SP-06 o rozstawie s upków co 2 m. Wymiary gabarytowe i rozmieszczenia s upków
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
7.4.16. Umocnienie skarp
Skarpy oraz sto ki o nachyleniu 1:1 – 1:1,5 zostan umocnione kamieniem amanym
20x20cm na betonie B15 ograniczone obrze em betonowym gr 8cm. Fundament umocnienia
stanowi awa betonowa 30x70xm z betonu B20. Pozosta e skarpy poddane reprofilacji
zotan humusowanie i obsiane mieszank traw.
7.4.17. Umocnienie koryta cieku
Dno i skarpy cieku wzmocnione zostan
Szeroko
ci kim narzutem kamiennym gr 0,5m.
dna koryta wynosi 17,30 m a pochylenie skarp cieku nale y kszta towa w spadku
1:2. Przebieg cieku w planie w rejonie mostu b dzie zbli ony do jego naturalnego przebiegu.
7.5. Urz dzenia obce
W rejonie projektowanego dojazdu do mostu od strony ul. G ównej znajduje si
podziemny przewód energetyczny niskiego napi cia który zostanie zabezpieczony stalow
rur dwudzieln .
Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z remontem obiektu, nale y zg osi ten
fakt w
cicielom mediów na siedem dni przed przekazaniem palcu budowy. Prace w
rejonie urz dze
ostro no ci.
obcych nale y wykonywa
r cznie z zachowaniem szczególnej
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 28
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.6. Kolejno
prowadzenia robót
Wbicie grodzic stalowych G46 wokó istniej cych przyczó ków.
Rozbiórka górnej cz ci istniej cych przyczó ków.
Rozbiórka istniej cych skrzyde ek .
Rozbiórka lica istniej cych korpusów podpór na g boko
ok. 10cm.
Iniekcja rys w korpusach.
Wykonanie elbetowych nisz pod
Wykonanie ciosów pod
yskowych wraz ze ciankami wirowymi.
yskowych.
Wykonanie elbetowych skrzyde ek .
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego cz ci odziemnych przyczó ków.
Wykonanie elbetowego p aszcza okalaj cego przyczó ki kotwionego na pr ty wklejane na
ywice epoksydow .
Monta elementów odwodnienia na dojazdach do obiektu.
Wykonanie warstw zasypki.
Wykonanie p yt przej ciowych.
Wykonanie tymczasowych podpór monta owych.
Ustawienie i zastabilizowanie d wigarów blachownicowych wraz ze spawaniem
elementów wysy kowych.
Na
enie pow ok antykorozyjnych na stalowe elementy prz
a.
Wykonanie elbetowej p yty pomostowej wraz z nadaniem odpowiednich spadków.
Wykonanie otworów w p ycie na wpusty.
Wykonanie izolacji na obiekcie.
enie kraw ników kamiennych wraz z wpustami kraw nikowymi.
Monta elementów odwodnienia na mo cie.
Wykonanie kap chodnikowych wraz z monta em desek gzymsowych.
Monta urz dze dylatacyjnych.
Wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni, jezdni na mo cie i dojazdach wraz z
eniem obrze y betonowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne górnych powierzchni kap chodnikowych.
Monta wyposa enia na mo cie – monta stalowych balustrad.
Wykonanie umocnienia skarp.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 29
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.7. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót
Projekt budowy mostu ze wzgl du na obecny brak przeprawy w tym miejscu zak ada
prowadzenie robót przy ca kowitym wy czeniu obiektu z ruchu.
7.8. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Teren
budowy
zostanie
ogrodzony
i
niedost pny
dla
osób
bezpo rednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracuj cych przy
budowie nale y wykona pomosty robocze z barier zabezpieczaj
Harmonogram, kolejno
.
realizacji poszczególnych robót i szczegó owa technologia
wykonywania wszystkich robót w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawc .
Podczas wykonywania robót zwi zanych z budow nale y mie na uwadze ochron
rodowiska i zapewni w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy wp yw
inwestycji na rodowisko.
Nowy most zostanie wykonany „na mokro” w deskowaniu.
Na czas monta u nale y zastosowa podpory tymczasowe o no no ci min 355 KN.
Wszystkie zastosowane materia y powinny posiada Aprobat
Techniczn
wydan
przez IBDiM.
Roboty budowlane nale y prowadzi zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowi zuj cymi przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych. Prace
nale y prowadzi zgodnie z:
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);
Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze nia 2001r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);
Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).
7.9. Wykaz wspó rz dnych punktów sytuacyjnych
Wspó rz dne punktów sytuacyjnych oraz lokalizacj
projektu drogowego.
reperów nale y odnie
do
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 30
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
7.10. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót
W czasie prowadzenia robót droga powiatowa b dzie wy czona z ruchu.
7.11. Docelowa organizacja ruchu
Organizacja ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome b dzie odtworzone.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 31
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8. SPRAWOZDANIE Z OBLICZE STATYCZNO-WYTRZYMA
CIOWYCH
8.1. Okre lenie obci
8.1.1. Obci enie ci arem w asnym elementów konstrukcyjnych
Elementy konstrukcyjne tj. stalowa blachownica, p yta elbetowa oraz poprzecznice z
towników stalowych co oko o 9 m.
Blachownica stalowa:
qk
3,53 kN/m
yta elbetowa – przyj to na potrzeby oblicze grubo
qk
0,21 25
p yty 21 cm:
5,25 kPa
Rozstaw d wigarów g ównych to 2,1 m, st d obci enie liniowe przypadaj ce
na jeden d wigar w fazie monta u wynosi:
q k1
5,25 2,1 0,037 25 11,96 kN/m
Poprzecznice z k towników w rozstawie ~9 m – pomini te ze wzgl du na ma y
ci ar w asny.
Wspó czynnik obliczeniowy dla obci
w sprawdzaniu SGN wynosi 1,2.
8.1.2. Obci enie ci arem w asnym elementów niekonstrukcyjnych
Elementami wyposa enie obiektu s warstwa izolacji, bariery / balustrady, warstwa
nawierzchni asfaltowej.
Izolacja przeciwwodna p yty elbetowej – przyj to grubo
qk
0,01 14
1 cm:
0,14 kPa
Nawierzchnia asfaltowa gr. 90 mm:
q k 0,09 24 2,16 kPa
Balustrady stalowe – przyj to jako obci enie liniowe na kraw dzi obiektu:
q k 1,0 kN/m
Kapa chodnikowa grubo ci 25 cm:
q k 0,25 25 6,25 kPa
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 32
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Wspó czynnik obliczeniowy dla obci
w sprawdzaniu SGN wynosi 1,5.
8.1.3. Obci enie monta owe – I faza
Deskowania – przyj to 0,5 kPa:
qk
2,1 0,5 1,05 kN/m
Obci enie robocze – jak dla chodników roboczych:
qk
2,1 1,5
3,15 kN/m
Wspó czynnik obliczeniowy dla obci
w sprawdzaniu SGN wynosi 1,5 dla
deskowa oraz 1,3 dla obci enia u ytkowego.
8.1.4. Obci enie ruchome
Obiekt zaprojektowano na klas C obci enia zgodnie z PN-85/S-10030. Obci enie
zmienne sk ada si z obci enia równomiernie roz
q
onego q o intensywno ci:
2,0 kPa
oraz z obci enia pojazdem K o ca kowitym ci arze 400 kN (rozstaw osi 3x1,2 m – 2,7 m).
Trasa przejazdu pojazdu przebiega po osiach najbli szych kraw dzi obiektu. Wspó czynnik
dynamiczny dla pojazdu K wynosi:
1,35 0,005 L 1,35 0,005 35,83 1,17 1,325
Wspó czynnik obliczeniowy dla sprawdzenia SGN wynosi 1,5.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 33
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8.1.5. Parametry geometryczne
t f1 =
b f1 =
tw =
hw =
t f2 =
b f2 =
b h1 =
b h2 =
hh =
b eff =
hc =
0,040
0,700
0,012
1,000
0,020
0,250
0,250
0,370
0,065
2,100
0,210
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
[ m]
As =
e=
0,00314
0,080
[m ]
[ m]
2
Gatunek stali konstrukcyjnej:
Gatunek stali zbrojeniowej:
Klasa betonu:
Rodzaj kruszywa:
(t,t 0 ) =
1,948
[-]
Grubo pó ki dolnej blachownicy stalowej
Szeroko pó ki dolnej blachownicy stalowej
Grubo
rodnika blachownicy stalowej
Wysoko
rodnika blachownicy stalowej
Grubo pó ki górnej blachownicy stalowej
Szeroko pó ki górnej blachownicy stalowej
Szeroko dolna pogrubienia p yty betonowej
Szeroko górna pogrubienia p yty betonowej
Wysoko skosu pogrubienia p yty betonowej
Szeroko wspó pracuj ca p yty betonowej w przekroju zespolonym
Wysoko wspó pracuj cej p yty betonowej w przekroju zespolonym
Pole przekroju poprzecznego zbrojenia ciskanego uwzgl dnionego w obliczeniach
Odleg
rodka ci ko ci zbrojenia od kraw dzi górnej p yty betonowej
S355
BSt 500
C 40/50
Kwarcytowe
Ws pó czynnik pe znania w chwili t dla czasu obci enia t 0 wg PN-EN 1992-1-1
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 34
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Ea =
Es =
E cm =
210
200
35,2
Ea
n0
E cm
Ea
Es
n 0, s
nL
n0 1
L
t
[ GPa ]
[ GPa ]
[ GPa ]
Modu Younga stali konstrukcyjnej wg PN-EN 1993-1-1
Modu Younga stali zbrojeniowej wg PN-EN 1992-1-1
Modu spr ysto ci betonu wg PN-EN 1992-1-1 w zale no ci od rodzaju kruszywa
5,962
[-]
Stosunek modu ów spr ysto ci stali i betonu
1,050
[-]
Stosunek modu ów spr ysto ci stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej
18,739
[-]
Stosunek modu ów stali i betonu z uwzgl dnieniem pe zania
C. Parametry geometryczne elementu stalowego i zespolonego
C.1 Element stalowy - stan spr ysty
S da =
0,0123
0,0450
3
[m ]
2
Aa =
z da =
0,2731
[m ]
[ m]
Ia =
0,0067
[m ]
W d,a =
0,0244
[m ]
W g,a =
0,0085
4
3
3
[m ]
Moment statyczny wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Pole przekroju poprzecznego blachownicy
Po enie osi bezw adno ci przekroju wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Moment bezw adno ci blachownicy stalowej
Ws ka nik na zginanie dla w ókien dolnych blachownicy
Ws ka nik na zginanie dla w ókien górnych blachownicy
C.2 Element zespolony - stan spr ysty dla obci
S dzd =
0,0462
0,0726
3
[m ]
2
A zd =
z dzd =
0,6359
[m ]
[ m]
I zd =
0,0225
[m ]
W d,ad =
0,0353
[m ]
W g,ad =
0,0530
W g,zd =
0,0321
4
3
3
[m ]
3
[m ]
Moment statyczny wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Pole przekroju poprzecznego przekroju zespolonego
Po enie osi bezw adno ci przekroju wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Moment bezw adno ci przekroju zespolonego
Ws ka nik na zginanie dla w ókien dolnych blachownicy (przekrój zespolony)
Ws ka nik na zginanie dla w ókien górnych blachownicy (przekrój zespolony)
Ws ka nik na zginanie dla w ókien górnych p yty betonowej (przekrój zespolony)
C.3 Element zespolony - stan spr ysty dla obci
S dzk =
0,1107
3
[m ]
2
A zk =
z dzk =
0,1253
0,8834
[m ]
[ m]
I zk =
0,0332
[m ]
W d,ak =
0,0376
[m ]
W g,ak =
0,1881
[m ]
W g,zk =
0,0736
[m ]
4
3
3
3
d ugotrwa ych
krótkotrwa ych
Moment statyczny wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Pole przekroju poprzecznego przekroju zespolonego
Po enie osi bezw adno ci przekroju wzgl dem dolnych w ókien pasa dolnego
Moment bezw adno ci przekroju zespolonego
Ws ka nik na zginanie dla w ókien dolnych blachownicy (przekrój zespolony)
Ws ka nik na zginanie dla w ókien górnych blachownicy (przekrój zespolony)
Ws ka nik na zginanie dla w ókien górnych p yty betonowej (przekrój zespolony)
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 35
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8.2. Model obliczeniowy MES
8.2.1. Opis modelu
W celu wyznaczenie warto ci si wewn trznych w d wigarach stworzono model klasy
e1p2 (ruszt) w programie Robot. Wszystkie obci enia modelowano jako charakterystyczne,
nast pnie tworz c kombinacje obci
przemna ano je przez odpowiednie wspó czynniki
bezpiecze stwa. Osobno rozwa ano wyniki statyczne od obci
betonu na warto ci napr
), osobno od obci
sta ych (wp yw pe zania
ruchomych. Do modelowania przekrojów
poprzecznych pr tów wzi to parametry fizyczne przedstawione powy ej. Schemat rusztu
wraz z numeracj pr tów przedstawiono na rysunku.
Uk ad rusztu i numeracja pr tów (na czerwono zaznaczono osie d wigarów g ównych)
8.2.2. Obci enia w modelu MES
W jednym modelu MES nie analizowano obci
konstrukcyjnych, które b
sta ych od elementów
przenoszone przez d wigar stalowy przed zespoleniem z p yt
elbetow . Analizowano wi c wy cznie obci enie sta e wyposa eniem obiektu oraz
obci enia zmienne. Na rysunku poni ej przedstawiono wizualizacje obci
. Dodatkowo
stworzono osobny model do analizy d wigarów w fazie monta u.
Obci enie warstwami nawierzchni, izolacji oraz balustradami (kombinacja obci
obliczeniowych)
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 36
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Obci enie zmienne równomiernie roz
one q
Obci enie zmienne pojazdem K – wizualizacja pojazdu w przyk adowym po
eniu
wraz z jego tras przejazdu (na zielono)
Rozwa ano kombinacje obliczeniowych obci
zmiennych (krótkotrwa ych) oraz
sta ych od wyposa enia (d ugotrwa ych). Przyk ady kombinacji przedstawiono poni ej.
Kombinacje obci
obliczeniowych – po lewej: d ugotrwa ych, po prawej:
krótkotrwa ych
W modelu wprowadzono obci enie pojazdem K klasy A st d wspó czynnik obci enia
w rozwa anym przypadku wynosi 1,17·1,5·0,5 = 0,878.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 37
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8.3. Analiza statyczna
8.3.1. Faza monta u
Za
ono, e w fazie monta u obci enia od wie ej mieszanki betonowej oraz ci aru
deskowa przejmuje d wigar stalowy.
Warto ci si wewn trznych w d wigarze przy podparciu w dwóch miejscach (odleg
ci
podparcia 11,00+13,83+11,00 m):
Momenty zginaj ce blachownic w fazie I oraz kombinacja obci
obliczeniowych
Po odpuszczeniu podpór tymczasowych w d wigarze zespolonym pojawiaj
si
momenty zginaj ce:
Rysunek
d! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu..1
Momenty zginaj ce przekrój zespolony
od demonta u podpór tymczasowych
M max, I
M max, II , D
166,4 kNm
3069,0 kNm
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 38
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8.3.2. Faza eksploatacji
Rozdzia poprzeczny obci
dla d wigara skrajnego i przedskrajnego przedstawiono
poni ej:
LRPO dla d wigara skrajnego i przedskrajnego
Warto ci si wewn trznych od obci
sta ych oraz zmiennych przedstawiaj poni sze
obwiednie osobno dla ka dego ze skrajnych d wigarów.
Momenty zginaj ce, na górze: od obci
sta ych, na dole: od obci
M
2464,6 kNm
- dla obci
d ugotrwa ych
M
2657,9 kN
- dla obci
krótkotrwa ych
zmiennych
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 39
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
Momenty zginaj ce, na górze: od obci
sta ych, na dole: od obci
M
2002,6 kNm
- dla obci
d ugotrwa ych
M
2831,6 kN
- dla obci
krótkotrwa ych
8.4. Analiza wytrzyma
zmiennych
ciowa
Efekty obci enia d ugotrwa ego przeanalizowano z uwzgl dnieniem pe zania betonu.
Jako wspó czynnik pe zania przyj to warto
2
Ac =
u=
RH =
t=
ts =
0,44
3,95
50
100000
5
[m ]
[ m]
[% ]
[ dni ]
[ dni ]
t0 =
21
[ dni ]
Klasa betonu:
Klasa cementu:
1,948 obliczon poni ej.
Pole przekroju betonu
Obwód cz ci przekroju wystawionej na wysychanie
Wilgotno wzgl dna
Wiek betonu w rozwa anej chwili
Wiek betonu na pocz tku procesu wysychania (albo p cznienia),
zwykle jest to dzie zako czenia piel gnacji
Wiek betonu w chwili przy enia obci enia
C 40/50
N
Klasa betonu wg Tablicy 3.1 PN-EN 1992-1-1
Cement normalnie twardniej cy
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 40
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
1
35
f cm
2
35
f cm
3
35
f cm
0 ,7
0,802
[-]
0,939
[-]
0,854
[-]
0,2
0, 5
RH
100
0,1 3 h0
Wspó czynniki zale ne od wytrzyma
ci betonu
1
1
RH
RH
100
0,1 3 h0
9
2 t 01,.T2
t 0,T
t0
0
RH
min 1,5 1
H
min 1,5 1
547,7
1,559
RH
1
dla
2
[-]
35 MPa
f cm
Wspó czynnik zale ny od wp ywu wilgotno ci wzgl dnej na podstawowy
wspó czynnik pe zania
16,8
f cm
H
35 MPa
1
1
t0
f cm
dla
f cm
1
0,5
1
0,1 t 00, 20
f cm
t0
2,425
[-]
Wspó czynnik zale ny od wytrzyma
0
[-]
Wyk adanik pot gi zale ny od rodzaju cementu
t0
21,00
0,516
[-]
Wspó czynnik zale ny od wieku betonu w chwili
obci enia
1,951
[-]
Podstawowy wspó czynnik pe zania
0,012 RH
18
h0
250 ;1500
0,012 RH
18
h0
250
[-]
ci betonu
3
;1500
[ dni ] Zmodyfikowany ze wzgl du na rodzaj
cementu wiek betonu w chwili obci enia
3
dla
f cm
35 MPa
dla
f cm
35 MPa
Wspó czynnik zale ny od wzgl dnej wilgotno ci i miarodajnego wymiaru elementu
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 41
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
c
t t0
t t0
H
t, t0
t, t0
0
c
0, 3
t, t0
0,998
[-]
Wspó czynnik zale ny od rozwoju pe zania w czasie
1,948
[-]
Wspó czynnik pe zania w rozwa anej chwili
Wykres przyrosu wspó czynnika pe zania w funkcji czasu
[-]
2,500
2,000
1,500
(t,t0)
1,000
0,500
0,000
t [ dni ]
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
Osobno nale y rozpatrze napr enia z poszczególnych faz konstrukcji: monta , obci enia
sta e, obci enia zmienne krótkotrwa e. Otrzymujemy kolejno napr enia:
dla fazy monta u (pracuje wy czenie belka stalowa):
d
g
=
=
6,8
19,6
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
dla fazy odpuszczenia podpór tymczasowych:
o jako obci enie krótkotrwa e od razu po demonta u podpór:
d
g
b
=
=
=
81,6
16,3
7,0
o
d
g
b
=
=
=
86,9
57,9
5,1
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
jako obci enie d ugotrwa e z uwzgl dnieniem pe zania:
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
dla fazy II – obci enia sta e wyposa eniem:
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 42
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
o
d
g
b
=
=
=
jako obci enie dora ne po wykonaniu elementów wyposa enia:
dla 1-go d wigara skrajnego
53,3
10,6
4,6
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
dla 2-go d wigara skrajnego
d
g
b
=
=
=
65,6
13,1
5,6
o
d
g
b
=
=
=
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
jako obci enie d ugotrwa e z uwzgl dnieniem pe zania:
dla 1-go d wigara skrajnego
56,7
37,8
3,3
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
dla 2-go d wigara skrajnego
d
g
b
=
=
=
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
69,8
46,5
4,1
dla fazy II – obci enia krótkotrwa e ruchome:
dla 1-go d wigara skrajnego
d
g
b
=
=
=
75,3
15,1
6,5
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
dla 2-go d wigara skrajnego
d
g
b
=
=
=
[ MPa ] Napr enia w pasie dolnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w pasie górnym blachownicy
[ MPa ] Napr enia w górnych w óknach p yty betonowej
70,7
14,1
6,1
Sumuj c najbardziej niekorzystne napr enia od powy ej rozwa anych efektów otrzymamy:
d
di
6,8 86,9 65,6 70,7
230,0 MPa
Ra
270 MPa
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 43
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
g
gi
19,6 57,9 46,5 14,1 138,1 MPa
Ra
b
bi
7,0 5,6 4,1 6,1
28,8 MPa
22,8 MPa
Rb
280 MPa
Warunki no no ci s spe nione zarówno dla stali jak i dla betonu. Elementy nale y
wykona ze stali S 355 (18G2) oraz betonu C 40/50 (B50).
8.5. Stan graniczny u ytkowalno ci
Ugi cie konstrukcji od obci
kombinacji obci
zmiennych nie powinno przekracza L / 300. Dla
charakterystycznych z uwzgl dnieniem wspó czynnika dynamicznego
otrzymamy:
Kombinacja obci
do sprawdzenia przemieszcze pionowych konstrukcji
Przemieszczenia pionowe konstrukcji od obci
zmiennych krótkotrwa ych
Warunek spe nienia stanów granicznych u ytkowalno ci przyjmuje posta :
y max
4,31 cm
Warunki SGU s spe nione.
y dop
L
300
3583
300
11,94 cm
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 44
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
8.6. Wnioski Ko cowe
Na podstawie wst pnych analiz statyczno – wytrzyma
ciowych mo na stwierdzi , e:
w przypadku braku konieczno ci stosowania 3 sworzni w jednym rz dzie istnieje
mo liwo
zredukowania wymiarów pó ki górnej d wigara stalowego ( mniejsza
szeroko
ni
250 mm nie zapewnia geometrycznej mo liwo ci przypawania 3
sworzni),
w niniejszej dokumentacji przeprowadzono analiz
przy za
eniu podparcia
tymczasowego na czas betonowania w dwóch miejscach (11,00+13,83+11,00 m).
Istnieje
mo liwo
zmiany
sposobu
tymczasowego
podparcia
konstrukcji,
dostosowanego do mo liwo ci wykonawcy, co wymaga jednak przeprowadzenia
stosownej analizy,
dodatkowo na etapie projektu wykonawczego mo liwa jest optymalizacja d wigarów
stalowych w przekroju pod
nym (np. poprzez zmniejszenie szeroko ci pó ki dolnej
w strefach przypodporowych),
na etapie projektu technicznego nale y uwzgl dni
dodatkowo efekty skurczu,
podatno ci podparcia tymczasowego, nierównomiernych efektów termicznych dla
stali i betonu oraz podda analizie stateczno
elementów d wigarów stalowych.
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 45
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
9. RYSUNKI PROJEKTU – BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO
Rys. 1
Orientacja
Rys. 2
Projekt zagospodarowania terenu – docelowy
Rys. 3
Rysunek zestawczy
Rys. 4
Profil pod
Rys. 6
Inwentaryzacja
ny
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 51
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
10. ZA
CZNIKI DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 52
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 53
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 54
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR
KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA I PROJEKT BUDOWLANY ODBUDOWY PRZ A 55
MOSTU DROGOWEGO W CI GU DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWO CI MARCISZÓW NA RZECE
BÓBR

Podobne dokumenty