Pobierz - Instrukcja obsługi

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Instrukcja obsługi
6 720 812 664-00.1T
Modułowy blok grzewczo-energetyczny
CHP CE
50 | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07) PL
Instrukcja obsługi dla użytkownika
2 | Spis treści
Spis treści
1
2
3
4
5
5.5
5.5.1
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1
Objaśnienie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . 4
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8
5.5.9
5.5.10
Informacje o produkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . 5
2.3
Deklaracja zgodności WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.4
Normy, przepisy i dyrektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.5
Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.6
Materiały robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.7
Budowa i działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.7.1 Kabina dźwiękochłonna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.7.2 Szafa sterownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.7.3 Widoki z boku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.8
Urządzenia zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.9
Obszary chronione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.10 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.11 Spadek mocy w zależności od temperatury
powietrza dopływającego i wysokości
zainstalowania n.p.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Uruchomienie modułowego bloku grzewczoenergetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2.1 Uruchomienie silnika gazowego w trybie ręcznym . . . 12
3.2.2 Włączenie wyłącznika mocy generatora . . . . . . . . . . . 13
3.2.3 Przełączenie na tryb automatyczny . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sterowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
Menu główne systemu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Objaśnienia do ekranu dotykowego . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Czyszczenie ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3 Wskazanie automatycznej redukcji mocy . . . . . . . . . .
4.1.4 Wskazanie statusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.5 Podmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.6 Przyciski ekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
14
14
14
14
15
15
16
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Zarządzanie użytkownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Wskazówki dotyczące obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podmenu Parametry pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Przegląd modułowego bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Schemat roboczy Trend modułowego bloku . . . . . . . . 18
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. . . . . . . . . . . . . . . 18
Modułowy blok grzewczo-energetyczny – sieć . . . . . . 19
Podmenu Statystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Statystyka modułowego bloku grzewczoenergetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bieżące usterki/ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Historia usterek i ostrzeżeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dziennik eksploatacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Trend modułowego bloku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6 720 815 758 (2014/07)
5.5.11
5.5.12
5.5.13
5.5.14
5.5.15
5.5.16
5.5.17
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.7
5.8
5.8.1
Podmenu Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wywoływanie okien ustawień i wprowadzanie
wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Regulacja mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Regulacja wody chłodzącej silnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sterowanie powietrza wywiewanego . . . . . . . . . . . . . . 22
Ustawienia regulatora wentylatora wywiewnego . . . . . 22
Regulacja temperatury zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ustawienia regulatora temperatury VL . . . . . . . . . . . . . 23
Położenie początkowe nastawnika mieszanki . . . . . . . . 24
Położenie początkowe klapy dławiącej . . . . . . . . . . . . . 24
Punkt uruchomienia temperatury obiegu
powrotnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zarządzanie zasobnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chłodnica awaryjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uzupełnianie oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Konfiguracja redukcji wg częstotliwości sieci . . . . . . . . 26
Regulacja cos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wartości graniczne sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Data/godzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Podmenu Poziom ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wywołanie poziomu ręcznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odpływ powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nastawnik mieszanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poziom ręczny zaworu nastawczego temperatury
zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podmenu Język . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Serwis – wprowadzanie kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6
Wyłączenie z eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1
Wyłączenie modułowego bloku grzewczoenergetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.1 Przełączenie na tryb ręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6.1.2 Wyłączenie wyłącznika mocy generatora . . . . . . . . . . . 30
6.1.3 Zatrzymanie silnika gazowego w trybie ręcznym . . . . . 30
6.2
Przejściowe wycofanie z ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.3
Wyłączenie modułowego bloku grzewczoenergetycznego razie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7
Ochrona środowiska i utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.1
Wartości nastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.2
Parametry robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
CHP CE 50 NA | 70 NA
Uwagi wstępne | 3
Uwagi wstępne
1
Niniejsza instrukcja adresowana jest do przeszkolonego personelu
(użytkowników) i specjalistów (np. serwisantów autoryzowanych firm
instalacyjnych). Teksty sformułowane są w taki sposób, aby były
zrozumiałe dla danej grupy docelowej.
Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
1.1
Objaśnienie symboli
Polecenia ostrzegawcze
Modułowy blok grzewczo-energetyczny w niniejszej
instrukcji nazywany będzie skrótowo blokiem.
W przypadku dostawy do krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) niniejsza instrukcja musi zostać
przetłumaczona na język kraju użytkownika oraz
sprawdzona pod kątem wariantów dla danego kraju
i w razie potrzeby dostosowana. W przypadku różnic
między przetłumaczonym tekstem a oryginałem należy
w celu wyjaśnienia zapoznać się z oryginalną instrukcją
(w języku niemieckim) lub skontaktować się
z producentem.
Definicje w oparciu o PN-EN 60204-1:
Obok rozróżnienia między przeszkolonym personelem i specjalistami
w niniejszej instrukcji rozróżnia się firmy uprawnione i autoryzowane.
Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem
ostrzegawczym.
Dodatkowo zastosowano hasła ostrzegawcze oznaczające
rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań
zmierzających do uniknięcia zagrożenia.
Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane
w niniejszym dokumencie:
• WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.
• OSTROŻNIE oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu
lekkim lub średnim.
• OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała,
a nawet zagrożenie życia.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza poważne ryzyko wystąpienia
obrażeń ciała zagrażających życiu.
Ważne informacje
Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed
zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono
symbolem znajdującym się obok.
Przeszkolony personel
Personel, który został przeszkolony przez specjalistę w zakresie:
• obsługi i trybów pracy modułowego bloku grzewczo-energetycznego
• możliwych niebezpieczeństw związanych z nieprawidłowym
postępowaniem
• środków bezpieczeństwa i niezbędnych urządzeń zabezpieczających
▶ Odbyte szkolenie należy udokumentować i potwierdzić podpisami
przeszkolonych osób.
Specjaliści
Inne symbole
Symbol
▶

•
–
Znaczenie
Czynność
Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu
Pozycja/wpis na liście
Pozycja/wpis na liście (2. poziom)
Osoby, które ze względu na swoje wykształcenie i doświadczenie
posiadają kompetencje i wiedzę w następującym zakresie:
Tab. 1
• znajomość odnośnych norm
• fachowa ocena powierzonych im prac
• rozpoznawanie zagrożeń
Wskazówki ostrzegawcze zamieszczone na bloku
Następujące oznaczenia wskazują na miejsca niebezpieczne w obrębie
bloku oraz w jego otoczeniu:
Firma uprawniona
Symbol
Firma posiadająca odpowiednie uprawnienia od dostawcy gazu na
podłączenie instalacji do sieci gazowej.
Znaczenie symboli
Znaczenie
W08 Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem
elektrycznym
Firma autoryzowana
Firma uprawniona przez producenta do wykonywania pierwszego
uruchomienia oraz prac serwisowych i w zakresie utrzymania w dobrym
stanie.
W25 Ostrzeżenie przed automatycznym rozruchem
W26 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
P02 Używanie ognia, otwartego płomienia i palenie
zabronione
Tab. 2
CHP CE 50 NA | 70 NA
Wskazówki ostrzegawcze zamieszczone na bloku
6 720 815 758 (2014/07)
4 | Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo produktu
Konstrukcja bloku odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy technicznej
oraz uznanym zasadom BHP. Mimo to, w przypadku niewłaściwego
użytkowania może dojść do powstania obrażeń ciała lub szkód
materialnych.
Produkt należy użytkować w następujący sposób:
• tylko zgodnie z jego przeznaczeniem
• tylko w niebudzącym zastrzeżeń stanie technicznym
• przestrzegając zasad bezpieczeństwa i z uwzględnieniem zagrożeń.
Ogólne zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
▶ Należy unikać sytuacji stwarzających zagrożenie dla życia.
▶ Jeśli jest to możliwe bez narażania siebie samego na
niebezpieczeństwo: wyprowadzić inne osoby poza obszar
zagrażający życiu.
▶ Jeśli jest to możliwe bez narażania siebie samego i innych osób na
niebezpieczeństwo: wyłączyć blok z eksploatacji.
Niebezpieczeństwo/postępowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu
▶ Zamknąć kurek gazowy ( rys. 50, str. 30).
▶ Nacisnąć wyłącznik awaryjny ( rys. 51, str. 31).
▶ Otworzyć okna i drzwi.
▶ Nie palić! Nie używać zapalniczek ani jakichkolwiek źródeł ognia!
▶ Nie obsługiwać żadnych elektrycznych wyłączników, telefonów,
wtyczek ani dzwonków do drzwi.
▶ Ostrzec mieszkańców budynku, ale nie używać dzwonka u drzwi.
Wezwać pogotowie gazowe i uprawnioną firmę instalacyjną.
▶ Jeżeli ulatnianie się gazu jest słyszalne, należy natychmiast opuścić
budynek. Nie dopuścić, aby na teren budynku dostały się osoby
trzecie, poinformować straż pożarną i policję z zewnątrz budynku.
Niebezpieczeństwo z powodu zaczadzenia. Niewystarczający
dopływ powietrza może powodować uwalnianie się
niebezpiecznych spalin.
▶ Zwracać uwagę, aby nie zmniejszać i nie zamykać otworów
nawiewno-wywiewnych.
▶ Wielkość otworów wentylacyjnych dostosować do wymagań bloku.
▶ Jeżeli wada ta nie zostanie niezwłocznie usunięta, użytkowanie
modułowego bloku grzewczo-energetycznego jest niedozwolone.
▶ Pisemnie zwrócić uwagę użytkownikowi na to niedociągnięcie
i wynikające z niego niebezpieczeństwo.
Niebezpieczeństwo spowodowane przez ulatniające się spaliny
▶ Należy uważać, aby nie uszkodzić rur spalinowych i uszczelek.
▶ Zlecić firmie instalacyjnej wykonanie próby ciśnieniowej instalacji
spalinowej.
▶ Każdą próbę ciśnieniową udokumentować i zarchiwizować poprzez
protokół odbioru próby.
Postępowanie w razie stwierdzenia zapachu spalin
▶ Wyłączyć blok z ruchu ( rozdział 6, str. 30).
▶ Otworzyć okna i drzwi.
▶ Zawiadomić uprawnioną firmę instalacyjną.
Niebezpieczeństwo przez gazy wybuchowe i materiały łatwopalne
▶ Prace na elementach instalacji gazowej mogą być wykonywane
wyłącznie przez uprawnione firmy instalacyjne i muszą zostać
udokumentowane w protokole.
▶ Nie stosować i nie składować materiałów lub cieczy łatwopalnych
(papier, firanki, odzież, rozcieńczalniki, farby, itp.) w pobliżu bloku.
6 720 815 758 (2014/07)
Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie
W obrębie kabiny dźwiękoszczelnej i na przewodzie spalinowym mogą
występować temperatury powierzchni powodujące poparzenia.
Obszary niebezpieczne są oznaczone symbolem bezpieczeństwa W26
(ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią).
▶ Prace serwisowe i konserwacyjne w obrębie kabiny
dźwiękoszczelnej i przy przewodzie spalinowym może wykonywać
tylko autoryzowana firma instalacyjna.
▶ Prace w obrębie kabiny dźwiękoszczelnej lub przy przewodzie
spalinowym można rozpocząć dopiero po upływie 1 godziny od
wyłączania z eksploatacji, po wychłodzeniu powierzchni.
Zagrożenie ze strony prądu elektrycznego przy otwartej szafie
sterowniczej
Szafa sterownicza jest oznaczona symbolem bezpieczeństwa W08
(ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym).
▶ Prace przy elementach elektrycznych i elektronicznych mogą być
wykonywane wyłącznie przez uprawnione firmy instalacyjne.
▶ Zabezpieczyć modułowy blok grzewczo-energetyczny przed
niezamierzonym ponownym załączeniem.
Ustawić przełącznik serwisowy w położenie 0 (konserwacja) i wyjąć
kluczyk ( rys. 49, str. 30).
▶ Przed otwarciem szafy sterowniczej:
Odłączyć blok wyłącznikiem awaryjnym od zasilania i odciąć od sieci
elektrycznej rozłącznik obciążenia i odpowiednim bezpiecznikiem.
▶ Odłączyć systemy akumulatorowe od zacisków.
▶ Sprawdzić brak napięcia.
▶ Napięcie włączyć dopiero po zakończeniu prac i sprawdzeniu
sytuacji (np. zagrożenie dla osób).
▶ Nie używać telefonów komórkowych lub urządzeń radiowych.
Niebezpieczeństwo zniszczenia, samoczynnego załączenia
i niepożądanego działania.
Niebezpieczeństwo z powodu automatycznego rozruchu bloku
Modułowy blok grzewczo-energetyczny uruchamia się automatycznie po
zewnętrznym żądaniu startu. Obszary niebezpieczne w obrębie kabiny
dźwiękoszczelnej są oznaczone symbolem bezpieczeństwa W25
(automatyczny rozruch).
W przypadku wyłączenia bloku należy go zabezpieczyć przed
niezamierzonym ponownym załączeniem.
▶ Ustawić przełącznik serwisowy na szafie sterowniczej w położeniu 0
(konserwacja) ( rys. 49, str. 30).
▶ Wyjąć klucz z wyłącznika serwisowego.
Eksploatacja modułowego bloku grzewczo-energetycznego
▶ Aby zapewnić bezpieczeństwo, użytkownik musi jasno ustalić zakres
odpowiedzialności przy obsłudze bloku.
▶ Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności, które mają
negatywny wpływ na bezpieczeństwo bloku.
▶ Modyfikacje bloku mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo
trzeba niezwłocznie zgłosić użytkownikowi.
▶ Blok użytkować wyłącznie w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
▶ Blok użytkować tylko ze sprawnymi urządzeniami
zabezpieczającymi.
▶ Nigdy nie dezaktywować urządzeń zabezpieczających.
▶ Codziennie dokonywać kontroli całej instalacji pod kątem
nieszczelności i nietypowych odgłosów pracy.
▶ Podczas wykonywania prac przy bloku używać wymaganego sprzętu
ochrony osobistej (np. rękawic, obuwia ochronnego, ochronników
słuchu, kasku).
▶ Tylko autoryzowani specjaliści mogą otwierać kabinę
dźwiękoszczelną i szafę sterowniczą.
CHP CE 50 NA | 70 NA
Informacje o produkcie | 5
2
Informacje o produkcie
Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą
odbiegać w szczegółach od faktycznie dostarczonego
bloku, jeżeli jest to uwarunkowane udoskonaleniami
technicznymi i różnymi wariantami urządzeń.
2.1
Zakres dostawy
• Modułowy blok grzewczo-energetyczny, kompletnie zmontowany
z kabiną dźwiękoszczelną i szafą rozdzielczą
• Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi oraz instrukcja
montażu i konserwacji
• Osprzęt zgodnie z potwierdzeniem dostawy
▶ Sprawdzić dostawę pod kątem uszkodzeń i kompletności.
2.2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Modułowy blok grzewczo-energetyczny służy do pozyskiwania energii
elektrycznej i ciepła na zasadzie skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła.
Paliwo
Dopuszczonym do stosowania paliwem jest wyłącznie gaz ziemny (liczba
metanowa > 80). Gaz ziemny musi być technicznie wolny od mgły,
kurzu, cieczy i nie może zawierać znaczących ilości substancji
korodujących. Gaz ziemny nie może zawierać fosforu, arsenu ani metali
ciężkich.
Domieszki gazu płynnego są niedozwolone.
Stosowanie innych rodzajów gazu (np. gazu płynnego, biogazu) jest
niedozwolone.
Dokładną specyfikację paliwa można znaleźć w instrukcji
montażu i konserwacji.
Powietrze chłodzące i do spalania
Powietrze chłodzące i powietrze do spalania jest pobierane z
pomieszczenia zainstalowania. Chronić powietrze do chłodzenia i do
spalania przed substancjami agresywnymi (np. halogenoalkanami
(fluorowęglowodorami), zawierającymi związki chloru lub fluoru).
Pozwoli to uniknąć korozji.
Eksploatacja, konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie
W zakres użycia zgodnego z przeznaczenie wchodzi także przestrzeganie
warunków pracy, serwisu i remontów.
2.4
Normy, przepisy i dyrektywy
Podczas montażu i eksploatacja bloku:
▶ Należy przestrzegać norm i wytycznych krajowych.
Podczas montażu i użytkowania trzeba przestrzegać zasad wiedzy
technicznej, krajowych przepisów i norm. Są to między innymi:
• Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków zainstalowania
urządzenia
• Krajowe przepisy budowlane dotyczące warunków montażu
instalacji wentylacyjnej (nawiewno-wywiewnej) oraz podłączenia do
komina
• Przepisy dotyczące podłączenia elektrycznego do instalacji
zasilającej
• Przepisy techniczne dostawcy gazu dotyczące podłączenia bloku do
miejskiej sieci gazowej
• Miejscowe przepisy dot. utylizacji kondensatu
2.5
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się z boku szafy sterowniczej. Tabliczka
znamionowa zawiera następujące dane:
•
•
•
•
•
Typ modułu
Numer producenta
Znamionowa moc elektryczna
Znamionowa moc cieplna
Rodzaj gazu
2.6
•
•
•
•
•
Typ silnika
Typ generatora
Prędkość obrotowa
Rok produkcji
Adres
Materiały robocze
Zastosowanie znajdują następujące materiały eksploatacyjne:
• Paliwo
• Olej silnikowy
• Płyn chłodzący
• Woda grzewcza
• Powietrze do spalania/powietrze zasysane
Więcej informacji o dopuszczonych materiałach eksploatacyjnych oraz
ich jakości i składzie można znaleźć w instrukcji montażu i konserwacji.
Stosować tylko oryginalne części zamienne.
2.3
Deklaracja zgodności WE
Konstrukcja oraz sposób pracy niniejszego produktu odpowiadają
dyrektywom europejskim i uzupełniającym wymaganiom krajowym.
Zgodność jest potwierdzona znakiem CE.
Wersja drukowana deklaracji zgodności znajduje się w segregatorze
z dokumentacją. Deklarację zgodności produktu można w każdej chwili
otrzymać od producenta. W tym celu wystarczy napisać na adres podany
na tylnej okładce niniejszej instrukcji.
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
6 | Informacje o produkcie
2.7
Budowa i działanie
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest dostarczany fabrycznie
z kompletnie zamontowaną i okablowaną szafą rozdzielczą.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny składa się z silnika gazowego,
generatora i wymiennika ciepła. Silnik gazowy napędza bezpośrednio
generator. Generator wytwarza prąd, który przesyłany jest do
zewnętrznej rozdzielni głównej niskiego napięcia. Prąd nadmiarowy
może zostać przesłany do sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Silnik
gazowy oddaje ciepło, które jest po kolei przekazywane z wody
chłodzącej silnik i ze spalin do tzw. "wewnętrznego obiegu chłodzenia".
Za pośrednictwem wymienników ciepła ciepło z wewnętrznego obiegu
chłodzenia jest przekazywane do systemu grzewczego.
2.7.2 Szafa sterownicza
W szafie sterowniczej znajdują się wszystkie elementy obsługowe dla
użytkownika.
W szafie sterowniczej zabudowane są: sterownik modułowego bloku
grzewczo-energetycznego, elementy zasilania elektrycznego
z bezpiecznikami, wyłączniki mocy i odłącznik.
Ten system przekształcania i wykorzystania energii nazywa się
kogeneracją energii cieplnej i elektrycznej (CHP).
2.7.1 Kabina dźwiękochłonna
Kabina dźwiękochłonna służy do zmniejszania poziomu ciśnienia
akustycznego oraz stanowi osłonę przeciwdotykową. Obejmuje ona cały
modułowy blok grzewczo-energetyczny z wyjątkiem szafy sterowniczej.
Przełącznik serwisowy
0=Konserwacja
1=Praca
Potwierdzenie
Zatrzymanie awaryjne+
Usterki pożarowej
Oświetlenie kabiny
Zezwolenie
pracy awaryjnej
Zatr
e
ryjn
anie awa
zym
6 720 815 758-11.1TL
Rys. 1
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
6 720 815 758 (2014/07)
Wycinek szafy sterowniczej z elementami obsługowymi
Szafa sterownicza
Ekran dotykowy
Wyłącznik kluczykowy do włączania prądu awaryjnego (opcja)
Oświetlenie kabiny
Przełącznik serwisowy
Potwierdzenie – zatrzymanie awaryjne i alarm dymowy
Zatrzymanie awaryjne
CHP CE 50 NA | 70 NA
Informacje o produkcie | 7
2.7.3
Widoki z boku
1
19 18
2
17 16
3
4
15
14
13
5
6
8
7
12 11 10
9
6 720 812 267-03.1T
Rys. 2
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
Modułowy blok grzewczo-energetyczny – budowa urządzenia, widok z przodu (na rysunku model 50 NA)
Tabliczka znamionowa
Termiczne zabezpieczenie armatury z zaworem odcinającym
Ścieżka gazowa z filtrem gazu, zaworem elektromagnetycznym gazu,
wyłącznikiem ciśnieniowym i regulatorem ciśnienia
Silnik gazowy
Sygnalizator dymu (z przodu), ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
wody chłodzącej silnik (niewidoczny na rysunku)
Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze wody chłodzącej silnik
Odpowietrzenie obiegu wody chłodzącej silnik
Pompa wody chłodzącej silnik (niewidoczna na rysunku)
Wyłącznik ciśnieniowy wody grzewczej
Katalizator spalin
Wyłącznik ciśnieniowy wody chłodzącej silnik
Ogranicznik temperatury maksymalnej (STB) woda grzewcza
Wymiennik ciepła spalin (AWT)
Sonda lambda
Generator
Zawór elektromagnetyczny automatyki napełniania misy olejowej silnika
Spust misy olejowej silnika
Napełnianie i spust zbiornika oleju
Szafa sterownicza
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
8 | Informacje o produkcie
1
2
17
3
16 15 14 13
4
5
6
7
12 11
8
9
10
6 720 812 267-04.1T
Rys. 3
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
Modułowy blok grzewczo-energetyczny – budowa urządzenia, widok z tyłu (na rysunku model 50 NA)
Pompa wody grzewczej
Zawór 3-drogowy regulacji temperatury zasilania
Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze wody grzewczej
Klapa dławiąca
Nastawnik mieszanki
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) mieszanki gazowo-powietrznej
Sterownik silnika
Filtr powietrza
Zbiornik oleju
Instalacja akumulatorowa
Automatyczny wyłącznik poziomu napełniania olejem
Tłumik dźwięku przepływu spalin
Rozrusznik
Filtr oleju
Napełnianie i spust wody chłodzącej silnik
Napełnianie i spust wody grzewczej
Wymiennik ciepła wody chłodzącej silnik
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Informacje o produkcie | 9
2.8
Urządzenia zabezpieczające
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie dla życia z powodu
wyłączenia lub nieprawidłowego działania urządzeń
zabezpieczających!
▶ Codziennie należy dokonywać oględzin wszystkich
zainstalowanych urządzeń zabezpieczających.
▶ Po każdym serwisie sprawdzić działanie wszystkich
urządzeń zabezpieczających.
▶ Udokumentować wynik kontroli.
▶ Nigdy nie wyłączać urządzeń zabezpieczających.
Element
Funkcja związana z bezpieczeństwem
Położenie
Wyłącznik awaryjny
•
Przerywa zasilanie elektryczne
•
Szafa sterownicza ( rys. 1 [1], str. 6)
•
Przerywa dopływ gazu przez zamknięcie podwójnego zaworu
elektromagnetycznego
•
Przy drzwiach i drogach ewakuacyjnych
(montuje użytkownik we własnym zakresie)
Wyrównanie potencjału
•
Wszystkie elementy przewodzące włączone są w układ
wyrównania potencjału.
Kabina dźwiękochłonna
•
Służy do tłumienia dźwięku i zabezpieczania przed dotykiem
Wokół bloku
Układ monitorowania temperatury
•
Monitorowane są następujące temperatury w modułowym
bloku grzewczo-energetycznym:
Czujniki temperatury zamontowane są wewnątrz kabiny
dźwiękochłonnej.
– Temperatura zasilania
– Temperatura powrotu
– Temperatura wody chłodzącej (silnik gazowy)
– Czujnik temperatury wnętrza kabiny
– Temperatura spalin za katalizatorem
– Temperatura spalin za wymiennikiem ciepła spalin
Ścieżka gazowa z zaworami
regulacyjno-zabezpieczającymi
Wyłącznik poziomu do napełniania
olejem
•
•
Ścieżka gazowa z podwójnym zaworem elektromagnetycznym
i termicznym urządzeniem odcinającym (TAE) z zaworem
kulowym od odcięcia dopływu gazu
•
Zawór gazowy i TAE na górze modułowego bloku
grzewczo-energetycznego
•
Zawory elektromagnetyczne wewnątrz kabiny
dźwiękochłonnej
Do zabezpieczenia przed zbyt wysokim lub zbyt niskim
poziomem oleju
Wewnątrz kabiny dźwiękochłonnej
Klucz piórowy dwustronny do szafy
•
sterowniczej i kabiny dźwiękoszczelnej
Dostęp dla uprawnionego personelu
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z zawartymi w niej wskazówkami
•
bezpieczeństwa jest częścią składową koncepcji
bezpieczeństwa modułowego bloku grzewczo-energetycznego i
musi być w każdej chwili dostępna.
Tab. 3
•
Dostępna w pobliżu bloku
(zapewnia użytkownik)
Urządzenia zabezpieczające
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
10 | Informacje o produkcie
2.9
Obszary chronione
2.10
Obszar niebezpieczny ustalony jest na szerokości 900 mm wokół
modułowego bloku grzewczo-energetycznego. Użytkownik musi
zapewnić, aby w obszarze niebezpiecznym nie znajdowały się żadne
przedmioty, tak aby w każdej chwili możliwy był niezakłócony dostęp do
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
Gdy kabina dźwiękochłonna jest otwarta, dostęp do obszaru
niebezpiecznego dozwolony jest tylko dla autoryzowanych specjalistów.
6 720 804 104-01.1T
Rys. 4
[1]
[2]
Obszar niebezpieczny
Obszar niebezpieczny podczas wykonywania prac serwisowych,
napraw i czyszczenia
Obszar pracy przeszkolonego personelu
6 720 815 758 (2014/07)
Dane techniczne
Szczegółowy wykaz danych technicznych znajduje się w instrukcji
montażu i konserwacji.
Wytwarzanie prądu trójfazowego
Moc elektryczna
(nie może być przekroczona)
Moc cieplna
(tolerancja  5 %)
Wkład paliwa ISO 3046-1
(tolerancja  5 %)
Zakres modulacji
Całkowita sprawność techniczna
(efektywna)
Liczba znamionowa prądu wg
AGFW FW308
Długość
Szerokość
Wysokość
Masa modułu przygotowanego
do pracy
Masa własna
Tab. 4
Jednostka 50 NA 70 NA
V/Hz
400/50 400/50
kWel
50
70
kWth
80
109
kW
148
204
kWel
%
kWel/kWth
25...50 35...70
87,8
87,7
0,63
0,64
mm
mm
mm
kg
2930
3275
960
960
1730
1730
~2360 ~2800
kg
~2200 ~2500
Dane techniczne
CHP CE 50 NA | 70 NA
Informacje o produkcie | 11
2.11
Spadek mocy w zależności od temperatury powietrza dopływającego i wysokości zainstalowania n.p.m.
Moc silnika bloku jest zależna od temperatury doprowadzanego
powietrza i wysokości zainstalowania nad poziomem morza (n.p.m.).
Podczas uruchomienia maksymalna moc bloku musi zostać
dostosowana do wysokości zainstalowania n.p.m. oraz temperatury
powietrza dopływającego.
Jeśli maksymalna moc bloku nie zostanie dostosowana do
wysokości zainstalowania n.p.m. i temperatury powietrza
dopływającego, poziom ciśnienia akustycznego może się
zwiększyć, a moc i żywotność urządzenia mogą ulec
ograniczeniu.
Spadek mocy i wydajności od ok. 300 m n.p.m. ( rys. 5).
Rys. 5
x
y
Spadek mocy w zależności od temperatury powietrza dopływającego i wysokości zainstalowania n.p.m.
Wysokość zainstalowania
Moc bloku
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
12 | Uruchomienie
3
Uruchomienie
3.1
Pierwsze uruchomienie
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo dla życia
przez nieprawidłowe uruchomienie!
▶ Pierwsze uruchomienie modułowego bloku
grzewczo-energetycznego należy zlecać wyłącznie
personelowi serwisu producenta.
▶ Ustawić przełącznik serwisowy na szafie sterowniczej w położeniu 1
(praca).
Na wyświetlaczu ekranu dotykowego pojawia się menu główne.
Wskaźnik statusu wyświetla komunikat Gotowy do pracy.
Szczegółowe informacje na temat pierwszego
uruchomienia znajdują się w instrukcji montażu.
Przełącznik serwisowy
0=Konserwacja
1=Praca
Potwierdzenie
Zatrzymanie awaryjne+
Usterki pożarowej
Wymagania zestawiono w "Liście kontrolnej czynności
przygotowawczych do pierwszego uruchomienia", która
dołączona jest do dokumentacji.
▶ Dokładnie sprawdzić wszystkie punkty listy,
udokumentować i podpisać.
3.2
Uruchomienie modułowego bloku grzewczoenergetycznego
OSTROŻNOŚĆ: Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń wskutek niewłaściwego uruchomienia!
▶ Uruchomienie modułowego bloku grzewczoenergetycznego zlecać wyłącznie przeszkolonemu
personelowi lub autoryzowanym specjalistom.
▶ Upewnić się, że w strefie zagrożenia modułowego bloku
grzewczo-energetycznego nie przebywają żadne
osoby.
Poniżej opisano ponowne uruchomienie modułowego bloku grzewczoenergetycznego po wcześniejszym wyłączeniu na krótki czas. W tym
celu należy uruchomić silnik gazowy w trybie ręcznym, włączyć
wyłącznik mocy generatora, a następnie przełączyć urządzenie w tryb
automatyczny.
6 720 815 758-05.1TL
Rys. 7
Przełącznik serwisowy w położeniu 1
▶ Nacisnąć przycisk Ręczne.
▶ Nacisnąć przycisk Start.
– Silnik gazowy uruchamia się w trybie ręcznym.
– Otwierają się zawory elektromagnetyczne ścieżki gazowej.
– Wskaźnik statusu wyświetla komunikat Bieg jałowy.
Bieg jałowy
3.2.1 Uruchomienie silnika gazowego w trybie ręcznym
▶ Otworzyć kurek gazowy na modułowym bloku grzewczoenergetycznym.
Parametry pracy
Statystyka
Ustawienia
Poziom ręczny
Język
Serwis
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Czyszczenie
ekranu
6 720 815 758-03.1TL
Rys. 8
[1]
[2]
Rys. 6
Uruchomienie instalacji
Przycisk Ręczne
Przycisk Start
Zawór gazowy otwarty
▶ Sprawdzić na manometrze ciśnienie gazu na przyłączu.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Uruchomienie | 13
3.2.2 Włączenie wyłącznika mocy generatora
Warunek: Modułowy blok grzewczo-energetyczny pracuje w trybie
ręcznym. Wskaźnik statusu wyświetla komunikat Bieg jałowy.
▶ Nacisnąć przycisk Sieć Wł.
System sterowania synchronizuje częstotliwość, fazę i napięcie
między siecią elektryczną i generatora. Wskaźnik statusu wyświetla
komunikat Synchronizacja z siecią.
3.2.3 Przełączenie na tryb automatyczny
Standardowym trybem pracy instalacji jest tryb automatyczny. W trybie
ręcznym wszystkie zewnętrzne sygnały zapotrzebowania na energię
i wartości zadanych są ignorowane.
▶ Sprawdzić, czy występuje żądanie uruchomienia.
▶ Nacisnąć przycisk Auto.
Bez przerywania pracy urządzenie przełączy się na tryb
automatyczny.
Praca sieciowa
Jeśli żądanie uruchomienia nie występuje, modułowy
blok grzewczo-energetyczny po naciśnięciu przycisku
Auto wyłączy się.
Parametry pracy
Statystyka
Ustawienia
Poziom ręczny
Język
Serwis
Parametry pracy
Statystyka
Czyszczenie
ekranu
Ustawienia
Poziom ręczny
Język
Serwis
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Praca sieciowa
6 720 815 758-02.1TL
Rys. 9
[1]
Włączenie wyłącznika mocy generatora
Przycisk Sieć Wł
Po zakończeniu synchronizacji (ok. 1 min) włączony zostaje wyłącznik
mocy generatora. Wskaźnik statusu wyświetla wskazanie Praca
sieciowa.
Gdy wyłącznik mocy generatora otrzyma polecenie
włączenia, rozpoczyna się proces wyrównywania
częstotliwości sieci i generatora, położenia faz oraz
napięcia. Po zsynchronizowaniu wszystkich wielkości
wyłącznik mocy generatora łączy generator z siecią
elektryczną. Następnie powoli jest zwiększana moc
modułowego bloku grzewczo-energetycznego do wartości
zadanej.
CHP CE 50 NA | 70 NA
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Czyszczenie
ekranu
6 720 815 758-07.1TL
Rys. 10 Ustawienie automatycznego trybu pracy
[1]
Przycisk Auto
W trybie automatycznym aktywny jest tylko przycisk
Ręczne/Auto. Przyciski Start/Stop i Sieć Wł/Sieć Wył
są zablokowane.
6 720 815 758 (2014/07)
14 | Sterowanie
4
Sterowanie
4.1
Menu główne systemu sterowania
1
2
Praca sieciowa
Parametry pracy
Statystyka
Ustawienia
Poziom ręczny
Język
Serwis
Ręczne
Auto
6
Start
Sieć Wł
Zatrzymanie Sieć Wył
5
3
Czyszczenie
ekranu
4
6 720 815 758-01.1TL
Rys. 11 Ekran dotykowy – menu główne
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
Komunikat Automatyczna redukcja mocy
Wskaźnik statusu (trybu pracy)
Podmenu
Blokada przycisków w celu czyszczenia ekranu dotykowego
Przycisk ekranowy
Wskaźnik LED zasilania
4.1.1 Objaśnienia do ekranu dotykowego
Ekran dotykowy posiada wyświetlacz kolorowy 5,7" TFT. Przednia część
posiada stopień ochrony IP65.
Wskazówki dot. obsługi ekranu dotykowego.
▶ Nie wolno dotykać ani czyścić ekranu dotykowego za
pomocą przedmiotów ostro zakończonych, twardych
bądź posiadających ostre krawędzie.
▶ Do czyszczenia ekranu dotykowego nie stosować
płynów żrących i zawierających rozpuszczalniki ani
środków rozcieńczających bądź ściernych.
▶ Podczas obsługi lub czyszczenia nie wywierać
nadmiernego nacisku na ekran dotykowy.
Po włączeniu bloku na ekranie dotykowym pojawia się menu główne
Przegląd.
Ekran dotykowy posiada wygaszacz ekranu, który
uaktywnia się po dłuższej nieaktywności. Po dotknięciu
wyświetlacz włącza się ponownie.
4.1.2 Czyszczenie ekranu
▶ Nacisnąć przycisk ekranowy Czyszczenie ekranu i przytrzymać
przez 3 s.
Wszystkie przyciski ekranowe zostaną zablokowane na 60 s. Ekran
dotykowy można teraz czyścić bez ryzyka nieumyślnego naciśnięcia
przycisku.
Po upływie 60 s na ekranie dotykowym ponownie pojawi się menu
główne.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Sterowanie | 15
4.1.3 Wskazanie automatycznej redukcji mocy
Automatyczna redukcja mocy jest wskazywana w jasnoniebieskim polu
z lewej strony obok wskazaniu statusu.
Wskazanie
Red. mocy
Wartość wprowadzana!
Red. mocy
Temp. silnika
Red. mocy
RegSpalStuk
Red. mocy
sygnał zewn.!
Red. mocy
Wprowadzenie magistrali
Red. mocy
reg. odniesienia sieci
Red. mocy P(f)
Odb. ster. okr.
poziom 1, 2, 3
Red. mocy
po wł. sieci
Red. mocy
Rampa po wł. sieci
Red. mocy
Premium
Tab. 5
Komunikat
Redukcja mocy – wartość wprowadzana
Wprowadzona wartość mocy zadanej jest mniejsza od maksymalnej mocy modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
Moc jest redukowana do wprowadzonej wartości.
Redukcja mocy – temperatura silnika
Modułowy blok grzewczo-energetyczny redukuje moc w trybie automatycznym, ponieważ temperatura silnika jest zbyt
wysoka.
Redukcja mocy – regulacja spalania stukowego
Modułowy blok grzewczo-energetyczny redukuje moce ze względu na odgłosy silnika (np. z powodu niskiej jakości gazu).
Redukcja mocy – sygnał zewnętrzny
Z zewnątrz podawana jest mniejsza wartość zadana.
Redukcja mocy – wprowadzenie przez magistralę
Przez system magistrali podawana jest wartość zadana, która jest mniejsza od maksymalnej mocy modułowego bloku
grzewczo-energetycznego.
Redukcja mocy – regulacja odniesienia sieci
Moc modułowego bloku grzewczo-energetycznego jest redukowana przez regulację odniesienia sieci.
Redukcja mocy – charakterystyka P(f)
Gdy częstotliwość w sieci jest zbyt wysoka, modułowy blok grzewczo-energetyczny redukuje moc.
Odbiornik sterowania okrężnego 50 %
Redukcja mocy jest generowana przez wejście odbiornika sterowania okrężnego. Moc jest redukowana do
sparametryzowanej wartości.
Redukcja mocy po włączeniu sieci
Po włączeniu wyłącznika mocy generatora moc przez 120 s jest ograniczana do 8 % mocy znamionowej
(tylko w przypadku opcji BDEW).
Redukcja mocy – rampa po włączeniu sieci
Po włączeniu wyłącznika mocy generatora moc przez 120 s jest ograniczana do 8 % mocy znamionowej.
Następnie moc jest zwiększana o 10 % mocy znamionowej na minutę, tzn. po 10 min osiągana jest pełna moc (tylko
w przypadku opcji BDEW).
Redukcja mocy przez sterowanie Premium
Sterowanie Premium redukuje moc (tylko w przypadku opcji Regulacja podgrzewacza Premium).
Redukcja mocy
4.1.4 Wskazanie statusu
We wskazaniu statusu wskazywany jest aktualny stan pracy
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
W tym miejscu można potwierdzić występujące usterki i ostrzeżenia.
Wskazanie
Gotowy do pracy
Przygotowanie do pracy
Proces uruchomienia
Bieg jałowy
Synchronizacja z siecią
Praca sieciowa
Wyłączenie regulacyjne
Awaria zasilania
Tab. 6
Status instalacji
Można zażądać pracy modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
Pojawiło się żądanie pracy modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
Rozrusznik uruchamia silnik gazowy lub upływa czas
przerwy rozrusznika.
Silnik gazowy pracuje. Wyłącznik mocy generatora jest
wyłączony (przycisk Sieć Wł jest nieaktywny).
Sterownik synchronizuje modułowy blok grzewczoenergetyczny z podłączoną siecią elektryczną.
Silnik gazowy pracuje. Wyłącznik mocy generatora jest
zamknięty.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny został zatrzymany
przez wyłączenie regulacyjne. Temperatura wody
chłodzącej silnik była zbyt wysoka.
Awaria sieci.
Uwaga
Przed uruchomieniem silnika gazowego najpierw
przeprowadzana jest kontrola szczelności gazowej. Jeśli
kontrola zakończy się pomyślnie, uruchamiany jest silnik
gazowy.
Wskazanie tylko w trybie ręcznym
Po zakończeniu włączany jest wyłącznik mocy generatora.
Wskazanie tylko w trybie automatycznym
Wyłącznik mocy generatora został wyłączony i modułowy
blok grzewczo-energetyczny został zatrzymany.
Przegląd wskazań statusu
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
16 | Sterowanie
Wskazanie
Blokada przełącznika
serwisowego
Potwierdzenie usterki
Potwierdzenie ostrzeżenia
Czas oczekiwania po awarii
sieci
Blokada wartości
granicznych sieci
Zakł. energ. – wyłącznik
mocy generatora wył.
Ochrona rozrusznika 5min.
Blokada P(f) częstotliwości
sieci
Blokada zewnętrzna
Blokada trybu NEA
Blokada odb. ster. okr.
Praca niezależna od sieci
elektroenergetycznej
Tab. 6
Status instalacji
Modułowy blok grzewczo-energetyczny został wyłączony
wyłącznikiem serwisowym.
Występuje usterka.
Uwaga
Po usunięciu przyczyny usterka musi zostać potwierdzona.
Dopiero wtedy modułowy blok grzewczo-energetyczny jest
ponownie gotowy do pracy.
Występuje ostrzeżenie.
Po usunięciu przyczyny ostrzeżenie musi zostać
potwierdzone.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny został wyłączony Po upływie czasu oczekiwania 1...10 min modułowy blok
po awarii sieci lub przekroczeniu wartości progowej
grzewczo-energetyczny uruchamia się. Czas oczekiwania
systemu monitorowania sieci. Trwa czas oczekiwania na
określany jest przez generator liczb losowych. Wyświetla
ponowny rozruch.
się pozostały czas oczekiwania ( rys. 47, str. 29).
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest zablokowany Wartość graniczne sieci wykraczają poza ustawiony zakres.
i nie można go uruchomić.
Nie można uruchomić urządzenia.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest zablokowany Zakład energetyczny zablokował wyłącznik mocy
i nie można go uruchomić.
generatora. Nie można uruchomić urządzenia.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest zablokowany Podjęto 3 nieudane próby uruchomienia urządzenia.
na 5 minut i nie można go uruchomić.
Rozrusznik musi ochłodzić się przez 5 minut.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest wyłączony,
Po upływie czasu oczekiwania 1...10 min modułowy blok
ponieważ przekroczona została ustawiona częstotliwość
grzewczo-energetyczny uruchamia się. Czas oczekiwania
sieci.
określany jest przez generator liczb losowych. Wyświetla
się pozostały czas oczekiwania ( rys. 47, str. 29).
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest wyłączony,
Gdy blokada zewnętrzna ustanie, modułowy blok grzewczoponieważ na jednym z wejść cyfrowych występuje blokada. energetyczny ponownie się uruchomi.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest wyłączony,
Jeśli uruchomiony jest inny agregat zastępujący sieć,
ponieważ np. sieć jest niedostępna.
modułowy blok grzewczo-energetyczny nie uruchamia się.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny jest wyłączony.
Odbiornik sterowania okrężnego podaje wartość zadaną
Wartość zadana mocy jest podawana przez odbiornik
mocy wynoszącą 0%.
sterowania okrężnego.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny pracuje w trybie
Modułowy blok grzewczo-energetyczny nie jest połączony
niezależnym od sieci elektroenergetycznej.
z publiczną siecią elektryczną (tryb wyspowy)
i odprowadza prąd na szynę prądu zastępczego.
Przegląd wskazań statusu
4.1.5 Podmenu
W poszczególnych podmenu można sprawdzać i ustawiać dane
instalacji.
Podmenu
Parametry pracy
Ustawienia
Funkcja
Prezentacja schematów roboczych, wartości nastaw
i rzeczywistych
Prezentacja aktualnych parametrów roboczych, dziennika
eksploatacyjnego oraz zapis historii usterek/ostrzeżeń
i przebiegu temperatur
Wprowadzanie i zmiana wartości nastaw
Poziom ręczny
Tylko przez przeszkolony personel i autoryzowanych
specjalistów
Ręczne sterowanie zamontowanymi komponentami
 rozdział 5.6 od str. 28
Serwis
Język
Ustawienia mogą być dokonywane tylko przez
przeszkolonych i autoryzowanych specjalistów
 Instrukcja montażu
Zmiana ustawienia języka
Dostęp do tej części menu jest zabezpieczony kodem.
 rozdział 5.7 od str. 29
Statystyka
Tab. 7
Opis
 rozdział 5.3 od str. 18
 rozdział 5.4 od str. 19
 rozdział 8.1 od str. 33
Funkcje podmenu
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 17
4.1.6 Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe służą do wydawania poleceń. Aktualny w danej chwili przycisk ekranowy posiada zielone tło.
Przycisk ekranowy
Auto
Ręczne
Start
Zatrzymanie
Sieć Wł
Sieć Wył
Funkcja
Przełączenie z trybu ręcznego na tryb automatyczny
Opis
Jeśli występuje automatyczne żądanie uruchomienia, bez
przerywania pracy urządzenie przełącza się na tryb
automatyczny ( rozdział 3.2.3, str. 13).
Przełączenie z trybu automatycznego na tryb ręczny
 rozdział 6.1.1, str. 30
Uruchomienie silnika gazowego w trybie ręcznym
 rozdział 3.2.1 od str. 12
Zatrzymanie silnika gazowego pracującego w trybie ręcznym  rozdział 6.1.3 od str. 30
Włączenie wyłącznika mocy generatora w trybie ręcznym Wyłącznik mocy generatora jest włączany dopiero po
pomyślnym wyrównaniu częstotliwości, położenia faz oraz
napięcia między siecią i generatorem. Proces yrównywania
może trwać maksymalnie 1 min ( rozdział 3.2.2 od
str. 13).
Wyłączenie wyłącznika mocy generatora w trybie ręcznym Po naciśnięciu przycisku moc generatora modułowego bloku
grzewczo-energetycznego jest najpierw redukowana do
0 kW. Dopiero potem wyłącznik mocy generatora odcina
modułowy blok grzewczo-energetyczny od sieci elektrycznej.
Tab. 8
Funkcja przycisków ekranowych
5
Menu
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
▶ Obsługę modułowego bloku grzewczoenergetycznego zlecać wyłącznie przeszkolonemu
personelowi i uprawnionym specjalistom.
5.1
Zarządzanie użytkownikami
W systemie sterowania można aktywować różne poziomy użytkownika
i zabezpieczyć je hasłem.
Rola
Poziom użytkownika Dostępne funkcje
0
Obserwator Tylko obserwacja wskazań na wyświetlaczu.
Brak uprawnień do obsługi i wprowadzania
wartości.
1
Operator
• Przyciski Ręczne/Auto, Start/Stop i
Sieć Wł/Sieć Wył
• Potwierdzanie usterek i ostrzeżeń
2
Użytkownik
• Przyciski Ręczne/Auto, Start/Stop i
Sieć Wł/Sieć Wył
• Potwierdzanie usterek i ostrzeżeń
• Zmiany w podmenu Ustawienia
Tab. 9
Funkcje dostępne dla użytkownika
5.2
Wskazówki dotyczące obsługi
▶ Wyświetlanie podmenu i nawigacja.
Po wybraniu konkretnego podmenu zmienia się wiersz poleceń przy
dolnej krawędzi ekranu. Za pomocą przycisków ze strzałkami w prawym
dolnym rogu można przechodzić pomiędzy poszczególnymi oknami.
• Strzałka w górę: przejście do menu głównego
• Strzałka w lewo: przejście do poprzedniego podmenu
• Strzałka w prawo: przejście do następnego podmenu.
Kolory wartości i symboli mają następujące znaczenie:
• Wartość na różowym tle: wartość zadana
• Wartość na niebieskim tle: wartość rzeczywista
• Zielony symbol: urządzenie jest uruchomione
• Czerwony symbol: usterka
• Szary symbol: urządzenie jest wyłączone.
Zależnie od wersji modułowego bloku grzewczoenergetycznego niektóre z niżej opisanych opcje mogą nie
być dostępne.
Wartości widoczne w przedstawionych niżej oknach są
jedynie przykładami. Wartości te mogą odbiegać od
rzeczywiście wyświetlanych wartości.
W ustawieniu standardowym aktywne są wszystkie funkcje poziomu
użytkownika 2.
Zmiany dot. zarządzania użytkownikami mogą być
dokonywane tylko przez autoryzowany personel serwisu.
Logowanie użytkownika:
▶ Wywołać funkcję chronioną hasłem.
Pojawi się okno logowania użytkownika z polem do wprowadzenia
hasła.
-lub▶ Wywołać podmenu Serwis i zalogować użytkownika ( rys. 47,
str. 29).
Jeśli w ciągu 60 min nie zostanie wykonana żadna operacja, użytkownik
zostanie automatycznie wylogowany.
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
18 | Menu
5.3
Podmenu Parametry pracy
5.3.3
Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.
W podmenu Parametry pracy wskazywany jest aktualny stan pracy
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
5.3.1 Przegląd modułowego bloku
W pierwszym oknie wyświetlany jest przegląd zainstalowanego
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
Praca sieciowa
65%
Temp. kabiny 43 °C
Wentylator wywiewny 95 %
80%
85 °C 85 °C
Prędkość obrotowa:
1498 1/min
Moc
70 kW
71 kW
Lambda
0.988
0.987
Olej
6.6 bar
ZZP 18°
Spalinowy
wymiennik ciepła
KAT
613 °C
Tylko w przypadku modułowego bloku grzewczoenergetycznego z aktywowaną opcją Regulacja
podgrzewacza buforowego.
Funkcja zarządzania podgrzewaczem:
Jeśli aktualna temperatura w górnej części podgrzewacza [6] spadnie
poniżej ustawionej wartości punkt uruchomienia podgrzewacza
(zasilanie), modułowy blok grzewczo-energetyczny włączy się
i rozpocznie napełnianie podgrzewacza buforowego.
Jeśli aktualna temperatura w dolnej części podgrzewacza [5]
przekroczy ustawioną wartość punkt zatrzymania podgrzewacza
(powrót), podgrzewacz jest napełniony i modułowy blok grzewczoenergetyczny wyłączy się ( rys. 14).
127 °C
Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.:
85 °C
1
74 °C
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Podgrzewacz
pojemnościowy c.w.u.
88 °C 85 °C
65 °C
WŁ.: 65 °C
84 °C
74 %
Ręczne
Praca sieciowa
Moc
6
2
3
6 720 815 758-04.1TL
WYŁ.: 70 °C
62 °C
76 °C
Rys. 12 Schemat roboczy „Przegląd modułowego bloku z regulacją
zasilania“
5
65 %
KAT Katalizator spalin
WT Wymiennika ciepła
ZZP Punkt zapłonu
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
4
6 720 815 758-08.1TL
5.3.2 Schemat roboczy Trend modułowego bloku
Naciśnięcie prawego przycisku ze strzałką powoduje wyświetlenie
schematu roboczego
Trend modułowego bloku.
W tym oknie przedstawione są kolorami na wykresie: temperatura wody
chłodzącej silnik oraz temperatura zasilania i powrotu wody grzewczej w
ciągu ostatnich minut.
Zasilanie
Silnik
Powrót
Rys. 14 Schemat roboczy „Zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.“ z
zaworem 3-drogowym
[1]
[2]
[3]
[4]
Praca sieciowa
[5]
[6]
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Wartość zadana i rzeczywista temperatury zasilania modułowego
bloku grzewczo-energetycznego
Wartość zadana i rzeczywista mocy modułowego bloku grzewczoenergetycznego
Wartość rzeczywista temperatury powrotu
Pozycja zaworu 3-drogowego układu regulacji temperatury
zasilania ( rozdział 5.5.6, str. 23)
Wartość zadana i rzeczywista „punktu zatrzymania podgrzewacza
(powrót/wył.)“
Wartość zadana i rzeczywista „punktu uruchomienia
podgrzewacza (zasilanie/wł.)“
6 720 815 758-06.1TL
Rys. 13 Schemat roboczy "Trend modułowego bloku"
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 19
5.3.4 Modułowy blok grzewczo-energetyczny – sieć
Naciśnięcie prawego przycisku ze strzałką powoduje wyświetlenie
schematu roboczego Modułowy blok grzewczo-energetyczny – sieć.
Na tym schemacie roboczym prezentowane są informacje dotyczące
przyłącza sieciowego i generatora oraz stanu wyłącznika mocy
generatora.
W przypadku modułowego bloku grzewczo-energetycznego z opcją
"Tryb zasilania zastępczego" dodatkowo wskazywany jest wyłącznik
mocy sieci oraz napięcie i częstotliwość szyny prądu zastępczego.
Sieć:
3
Praca sieciowa
392 V
392 V 49.98 Hz
393 V
NLS
2
393 V 49.98 Hz
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
G
[5]
339 h
Godziny pracy:
0 kW
95
średni czas trwania:
4
5
69 kW
102 A
106 A
98 A
76
3h
34 min
Czas pracy po uruchomieniu:
0h
11 min
Czas pracy do konserwacji:
461 h
2
Licznik awarii sieci:
0
Licznik wyłączenia przez układ regulacji:
Licznik pracy czynnej:
23.32 MWh
Przekroczenie przepięcia łączeniowe (UVRT/FRT)
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
0
6 720 815 758-10.1TL
G
Generator
GLS Wyłącznik mocy generatora
NLS Wyłącznik mocy sieci
(w przypadku modułowego bloku grzewczo-energetycznego
z opcją "Tryb zasilania zastępczego")
[3]
[4]
Praca sieciowa
Sieć
1 kW
odniesienia
Szyna zapasowa prądu
Rys. 15 Schemat roboczy„ Modułowy grzewczo-energetyczny – sieć“
ze wszystkimi opcjami
[2]
Statystyka modułowego bloku
grzewczo-energetycznego:
164
6 720 815 758-09.1TL
[1]
5.4.1 Statystyka modułowego bloku grzewczo-energetycznego
W tym oknie prezentowane są wszystkie istotne dane eksploatacyjne
modułowego bloku grzewczo-energetycznego od momentu jego
uruchomienia.
Cykle łączeniowe GLS1/GLS2:
70 kW
GLS
393 V 49.98 Hz
392 V - 1.00
393 V
1.00
W podmenu Statystyka prezentowane są aktualne parametry robocze,
historia ostrzeżeń i usterek, dziennik eksploatacyjny oraz temperatury
robocze z ostatnich godzin.
Sygnał startu:
GLS 2
1
Podmenu Statystyka
26.4 V
Nap. ster.:
Szyna zbiorcza:
5.4
Napięcia i częstotliwość generatora. Wartość rzeczywista
i zadana cos (wartość zadana opcjonalnie)
Napięcie i częstotliwość szyny prądu zastępczego
(w przypadku modułowego bloku grzewczo-energetycznego
z opcją "Tryb zasilania zastępczego")
Napięcia i częstotliwość sieci elektrycznej.
Wartość rzeczywista i zadana odniesienia sieci
(tylko w przypadku modułów z regulacją odniesienia sieci)
Wartość rzeczywista i zadana mocy generatora i prądu
generatora
Praca zastępcza
W przypadku awarii napięcia sieciowego wyłącznik mocy sieci odłącza
modułowy blok grzewczo-energetyczny od sieci. Dopiero potem można
załączyć wyłącznik mocy generatora i zasilać szynę prądu zastępczego.
Rys. 16 "Statystyka modułowego bloku grzewczo-energetycznego"
(ze wszystkimi opcjami)
Cykle łączeniowe GLS odnoszą się do wyłącznika mocy generatora
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
Na jeden cykl łączeniowy składają się załączenie i wyłączenie
wyłącznika.
Licznik awarii sieci zlicza wszystkie awarie zasilania, również te
wywołane użyciem przycisku wyłączenia awaryjnego lub wywołane
innymi ręcznymi działaniami na modułowym bloku grzewczoenergetycznym.
Licznik Przekroczenie przepięcia łączeniowe (UVRT/FRT) zlicza
przepięcia łączeniowe, które nie doprowadziły do wyłączenia
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
5.4.2 Bieżące usterki/ostrzeżenia
W tym podmenu wyświetlane są wszystkie występujące usterki lub
ostrzeżenia wraz z godziną i datą ich wystąpienia.
Potwierdzenie
usterki
Bieżące usterki/ostrzeżenia
Data
Czas
Komunikat
Klasa budynku
Zbyt wysoka prędkość obrotowa Usterka
Po przywróceniu zasilania sieciowego i upływie czasu oczekiwania
następuje wyrównanie częstotliwości sieci i generatora oraz napięcia
i położenia faz. Następnie wyłącznik mocy sieci zostaje włączony.
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-12.1TL
Rys. 17 Statystyka "Bieżące usterki/ostrzeżenia"
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
20 | Menu
5.4.3 Historia usterek i ostrzeżeń
W tym podmenu są wyświetlane wszystkie występujące usterki
i ostrzeżenia wraz z czasem i datą ich wystąpienia.
Historia usterek/ostrzeżeń
Data
Czas
Potwierdzenie
usterki
Komunikat
Klasa budynku
Pompa chłodzenia silnika
Usterka
Maks. temperatura spalin
Ostrzeżenie
Maks. temperatura spalin
Ostrzeżenie
Generator zbyt wysoka częstotliwość
Usterka
Generator zbyt wysoka częstotliwość
Usterka
5.4.5 Trend modułowego bloku
Na tym wykresie przedstawione są temperatury, pozycja zaworu i moc
modułowego bloku grzewczo-energetycznego w procentach.
Zapis wartości w archiwum rozpoczyna się w momencie uruchomienia
sterownika modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
Archiwum to nie jest przechowywane w pamięci nieulotnej.
W momencie wyłączenia napięcia sterującego (za pomocą wyłącznika
awaryjnego lub przez bezpiecznik) wartości te nie są zachowywane.
1
Zasilanie
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
2
Powrót zewnętrzny: 60 °C
Silnik
Zawór: 100 %
Powrót
Moc
Praca sieciowa
6 720 815 758-13.1TL
Rys. 18 Okno statystyki "Historia usterek/ostrzeżeń"
Prezentowane informacje:
• Czerwona czcionka na białym tle: aktualna usterka
• Czerwona czcionka na jasnoniebieskim tle: usunięta lub
potwierdzona usterka
• Ciemnoniebieska czcionka na białym tle: aktualne ostrzeżenie
• Ciemnoniebieska czcionka na jasnoniebieskim tle: potwierdzone
ostrzeżenie
5.4.4 Dziennik eksploatacyjny
W dzienniku eksploatacyjnym archiwizowane są wszystkie polecenia
i komunikaty generowane automatycznie oraz wprowadzone do
systemu sterowania ręcznie za pomocą przełącznika lub ekranu
dotykowego, wraz z datą i godziną.
Dziennik eksploatacyjny
Data
Czas
Praca
sieciowa
Komunikat
Stan
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
3
4
5
6 720 815 758-14.1TL
Rys. 20 Wykres "Trend modułowego bloku"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Aktualne parametry robocze
Przebiegi temperatur: temperatura silnika, temperatura
zasilania, temperatura powrotu, zewnętrzna temperatura
powrotu
Przesuwanie wykresu do przodu lub wstecz
Przejście do stanu aktualnego
Funkcja lupy do zmiany skalowania
Dane zapisywane są co minutę na karcie SD.
GLS WŁ
Synch systemu instalacji w budynku
Uruchomienie bez syst.instal.bud.
Ręczny sieć WŁ
Maszyna powinna pracować
Uruchomienie bez syst.instal.bud.
Ręczne uruchomienie
Przełącznik serwisowy
Przełącznik serwisowy
Maszyna powinna pracować
Ręczne
Ręczne
Ich prezentacja w postaci wykresu ma jedynie charakter tymczasowy.
6 720 815 758-14.1TL
Rys. 19 Statystyka "Dziennik eksploatacyjny"
Prezentowane informacje:
• Czarna czcionka: komunikaty przychodzące (INTO)
• Niebieska czcionka: komunikaty wychodzące (OUTOF)
Przykład z rys. 19:
• Modułowy blok grzewczo-energetyczny zatrzymał się dnia
12.08.2009 o godz. 15:23.
• Stan wyłącznika serwisowego = INTO: Wyłącznik serwisowy został
wyłączony (położenie 0).
• Stan wyłącznika serwisowego = OUTOF: Wyłącznik serwisowy został
włączony (położenie 1).
• Stan ręcznego uruchomienia = INTO: wydano polecenie
uruchomienia za pomocą przycisku Ręczne uruchomienie.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 21
5.5
Podmenu Ustawienia
W podmenu Ustawienia można ustawiać wartości zadane modułowego
bloku grzewczo-energetycznego.
5.5.2 Regulacja mocy
W tym oknie ustawień można wprowadzić maksymalną moc elektryczną
modułowego bloku grzewczo-energetycznego.
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
Błędne wartości ustawień mogą doprowadzić do
uszkodzenia modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
Regulacja mocy
Maksymalna moc to wartość zadana w trybie ręcznym,
jak również graniczna wartość mocy w trybie automatycznym.
Wprowadzanie mocy maksymalnej
Informacja o mocy bieżącej
▶ Wartości ustawień modułowego bloku grzewczoenergetycznego mogą zmieniać tylko osoby
przeszkolone i autoryzowani specjaliści.
5.5.1 Wywoływanie okien ustawień i wprowadzanie wartości
▶ Nacisnąć przycisk Ustawienia.
Wyświetli się pierwsze okno ustawień (np. Regulacja mocy).
Wprowadzanie wartości zadanej
▶ Nacisnąć pole z różowym tłem wartości zadanej, która ma zostać
zmieniona.
Pojawi się maska wprowadzania danych.
▶ Wprowadzić wartość zadaną. Wartość zadana musi mieścić się
w wyświetlanym zakresie.
▶ Nacisnąć przycisk OK.
Wartość zadana zostanie przekazana do sterownika. Maska
wprowadzania danych zostanie zamknięta.
Jeśli wartość zadana wykracza poza dopuszczalny zakres,
nie można jej zapisać. Komunikat o błędzie nie jest
wyświetlany.
Jeśli wartość zadana nie ulegnie zmianie, można opuścić maskę
wprowadzania danych, naciskając przycisk ESC.
Praca sieciowa
Regulacja odniesienia sieci (+ : odniesienie / - : zasilanie drugostronne)
Wprowadzanie punktu początkowego modułowego bloku
grzewczo-energetycznego w odniesieniu do sieci
1
Wprowadzanie punktu zatrzymania modułowego bloku
grzewczo-energetycznego w odniesieniu do sieci
Wprowadzanie wartości zadanej odniesienia sieci
Informacja o bieżącej mocy sieci
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-16.1TL
Rys. 22 Okno ustawień "Regulacja mocy" (przykład z regulacją
odniesienia sieci)
[1]
Opcja "Regulacja odniesienia sieci"
Regulacja odniesienia sieci
Tylko do modułowego bloku grzewczo-energetycznego
z regulacją odniesienia sieci.
Zmiana wartości regulacji odniesienia sieci może
spowodować częste włączanie i wyłączanie modułowego
bloku grzewczo-energetycznego.
Zmiana ustawienia może być dokonywana wyłącznie przez
specjalistów lub odpowiednio przeszkolone osoby znające
lokalne warunki.
Regulacja odniesienia sieci powoduje, że z sieci pobierana jest tylko
określona moc (wartość zadana odniesienia sieci). Moc modułowego
bloku grzewczo-energetycznego jest regulowana w taki sposób, że
aktualna moc sieci zawsze odpowiada wartości zadanej. Modułowy blok
grzewczo-energetyczny otrzymuje żądanie pracy, gdy odniesienie sieci
przekroczy wartość ustawioną jako Punkt uruchomienia. Żądanie
pracy modułowego bloku grzewczo-energetycznego zostaje wyłączone,
gdy odniesienie sieci spadnie poniżej wartości ustawionej jako Punkt
zatrzymania.
Wartości dodatnie oznaczają w tym przypadku pobór prądu z sieci,
wartości ujemne natomiast – odprowadzanie prądu do sieci.
Wartość minimalna moc modułowego bloku grzewczoenergetycznego odpowiada 50 % elektrycznej mocy
znamionowej bloku.
6 720 642 999-11.2T
Rys. 21 Maska wprowadzania danych „Moc“
Wartość nastawy Wartości graniczne ustawień
Wartość zadana
Minimalny punkt zatrzymania: +10 kW
odniesienia sieci
Maksymalny punkt uruchomienia: –10 kW
Minimalna różnica Moc minimalna modułowego bloku grzewczomiędzy punktem
energetycznego: +10 kW
uruchomienia
i zatrzymania
Tab. 10 Ograniczenia wartości ustawień regulacji odniesienia sieci
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
22 | Menu
Jeżeli różnica między punktem uruchomienia i wartością
zadaną odniesienia sieci jest mniejsza od mocy minimalnej
modułowego bloku grzewczo-energetycznego, to regulacja
odniesienia sieci może nie osiągnąć wartości zadanej
odniesienia sieci. W przypadku modułowego bloku
grzewczo-energetycznego o mocy 50 kW różnica wynosi
25 kW.
5.5.3
Pomoc
W polu Pomoc prezentowana jest graficznie redukcja mocy.
Moc
Praca sieciowa
Regulacja wody chłodzącej silnik
Regulacja wody chłodzącej silnik jest aktywna tylko
w trybie automatycznym.
Temperatura
cieczy
chłodzącej silnik
Regulacja wody chłodzącej silnik reguluje oddawanie ciepła do
zewnętrznego systemu grzewczego w zależności od temperatury wody
chłodzącej silnik.
Jeżeli na krótki czas dojdzie do zwiększenia temperatury powrotu
z zewnętrznego systemu grzewczego, to modułowy blok grzewczoenergetyczny jest w stanie zredukować oddawaną moc cieplną poprzez
regulację wody chłodzącej silnik. Procedura ta pozwala na ograniczenie
zbyt częstego wyłączania z powodu maksymalnej temperatury silnika.
Pompa chłodzenia silnika
Praca sieciowa
Jeżeli temperatura cieczy chłodzącej silnik przekroczy
ustawioną wartość "Początek redukcji mocy", następuje
redukcja mocy w zależności od temperatury silnika, aż do
osiągnięcia minimalnej ustawionej mocy przy temperaturze X °C.
X = 92.0 °C
Wprowadzanie punktu początkowego redukcji mocy
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
WSTECZ
6 720 815 758-18.1TL
Rys. 24 Przykład funkcji "Regulacja wody chłodzącej silnik"
[1]
[2]
[3]
[4]
Moc maksymalna
Punkt początkowy redukcji mocy
Moc minimalna
Wyłączenie regulacyjne
5.5.4 Sterowanie powietrza wywiewanego
W tym oknie ustawień wprowadza się wartość zadaną temperatury
w kabinie. Temperatura wewnątrz kabiny dźwiękoszczelnej
modułowego bloku grzewczo-energetycznego ustalana jest przez
czujnik temperatury i wskazywana razem z prędkością obrotową
wentylatora wywiewnego.
Wprowadzanie mocy minimalnej
Wskazanie bieżącej temp. cieczy chłodzącej silnik
85 °C
Informacja o mocy bieżącej
69 kW
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Sterowanie odpowietrzeniem:
Praca sieciowa
Ustawienia wentylatora wywiewnego
?
6 720 815 758-17.1TL
Wartość zadana temperatury w kabinie
42.0 °C
Temperatura kabiny
42.0 °C
Prędkość obrotowa wentylatora wywiewnego
39 %
Rys. 23 Okno nastaw "Regulacja wody chłodzącej silnik"
Wprowadzanie punktu początkowego redukcji mocy
Po przekroczeniu ustawionej tutaj wartości sterownik modułowego bloku
grzewczo-energetycznego rozpoczyna redukcję mocy elektrycznej, aż do
osiągnięcia minimalnej mocy przy temperaturze 92 °C.
W przypadku dalszego wzrostu temperatury wody chłodzącej silnik do
94 °C modułowy blok grzewczo-energetyczny wyłącza się (wyłączenie
regulacyjne). Redukcja mocy odbywa się w sposób liniowy.
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-19.1TL
Rys. 25 Okno nastaw "Sterowanie powietrza wywiewanego"
W przypadku modułowych bloków grzewczoenergetycznych z opcją "Chłodzenie gorącą wodą"
(podwyższona temperatura zasilania i powrotu) wyłączenie
regulacyjne następuje przy temperaturze wody chłodzącej
silnik 96 °C.
Wprowadzanie mocy minimalnej
WSKAZÓWKA: Szkody materialne spowodowane przez
wprowadzenie nieprawidłowych wartości!
Zmieniona wartość może spowodować wzrost
temperatury obiegów regulacyjnych.
5.5.5 Ustawienia regulatora wentylatora wywiewnego
W tym oknie możliwe jest wprowadzanie nastaw regulatora
obsługującego wentylator wywiewny.
W celu poprawy charakterystyki regulacji w oknie ustawień
Ustawienia podstawowe regulatora można ustawić
podstawowe wartości. Te podstawowe wartości mogą
odbiegać od wartości ustawionych podczas uruchomienia.
▶ Przed naciśnięciem przycisku należy zanotować
ustawione wartości.
▶ Zmianę ustawień zlecać tylko specjalistom lub osobom
przeszkolonym.
Moc minimalna modułowego bloku grzewczo-energetycznego może być
zmieniana na wartość z zakresu od 50 % do 100 % mocy znamionowej.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 23
Ustawienia regulatora
wentylatora wywiewnego:
Praca sieciowa
Wskazówki dot. zaworu 3-drogowego
Ustawienie zaworu 3-drogowego odnosi się do drogi A-AB i jest
podawane w procentach ( rys. 28).
• Ustawienie zaworu = 20 %:
Minimalne dozwolone ustawienie zaworu do odprowadzania gorącej
wody grzewczej z obiegu zasilania do obiegu powrotnego.
• Ustawienie zaworu 100 %:
Zawór na drodze B-AB jest całkowicie zamknięty. Z obiegu zasilania
nie jest odprowadzana woda grzewcza do obiegu powrotnego.
KP: większa wartość mocniejsze - KP
TN: mniejsza wartość mocniejsze - TN
TV: większa wartość mocniejsze - TV
Ustawienia podstawowe regulatora
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Praca sieciowa
mp. kabiny 43 °C
.
95 %
wywiewny
Spalinowy
wymiennik ciepła
6 720 815 758-20.1TL
Rys. 26 Okno nastaw "Nastawa regulatora wentylatora wywiewnego"
Przy prawidłowym ustawieniu obieg obsługiwany przez
regulator PID regulowany jest bardzo dokładnie i szybko.
Parametry regulacyjne podczas uruchomienia są
dostosowywane do właściwości danego systemu.
Ustawienia te mogą być zmieniane tylko przez
autoryzowanych specjalistów lub przeszkolony personel.
Zmiana parametrów może spowodować wzrost
temperatury w obiegach regulacyjnych sterownika.
85 °C 85 °C
613 °C
127 °C
74 °C
65 °C
74 %
6 720 815 758-22.1TL
5.5.6
Regulacja temperatury zasilania
Rys. 28 Drogi przepływu – zawór 3-drogowy
Tylko w przypadku modułowego bloku grzewczoenergetycznego z opcją Regulacja temperatury zasilania.
Za pomocą 3-drogowego zaworu regulacyjnego w obiegu powrotnym
temperatura zasilania jest regulowana na ustawioną wartość zadaną.
• Gdy temperatura zasilania spadnie poniżej wartości zadanej, na
powrocie dodawana jest gorąca woda grzewcza z zasilania.
Temperatura powrotu wzrasta, silnik gazowy jest chłodzony
w mniejszym stopniu i temperatura wody grzewczej na zasilaniu
zwiększa się. Gdy temperatura zasilania przekroczy wartość zadaną,
na powrocie nie jest dodawana woda grzewcza z zasilania.
Regulacja temperatury zasilania: Praca sieciowa
[1]
Zawór 3-drogowy
5.5.7 Ustawienia regulatora temperatury VL
W tym oknie możliwe jest wprowadzanie ustawień regulatora dla zaworu
3-drogowego między obiegiem zasilnia a obiegiem powrotnym.
W celu poprawy charakterystyki regulacji w oknie ustawień
Ustawienia podstawowe regulatora można ustawić
podstawowe wartości. Te podstawowe wartości mogą
odbiegać od wartości ustawionych podczas uruchomienia.
▶ Przed naciśnięciem przycisku należy zanotować
ustawione wartości.
Ustawienia regulatora temperatury VL:
Za pomocą zaworu regulacyjnego w obiegu powrotnym
temperatura zasilania jest ustawiana na wybraną wartość.
Praca sieciowa
Ustawienia regulatora:
Wprowadzanie wartości zadanej temperatury zasilania
KP: większa wartość mocniejsze - KP
1200
Informacja o bieżącej temp. zasilani
TN: mniejsza wartość mocniejsze - TN
80
Wskazanie bieżącej temperatury obiegu powrotnegoa
TV: większa wartość mocniejsze - TV
0
Informacja o bieżącym ustawieniu zaworu
Wskazanie bieżącej mocy elektrycznej
Ustawienia podstawowe regulatora
Ręczne
Start
Sieć Wł
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-21.1TL
Rys. 27 Okno nastaw „Regulacja temperatury zasilania“
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758-23.1TL
Rys. 29 Okno ustawień „Ustawienia regulatora temperatury VL“
6 720 815 758 (2014/07)
24 | Menu
Przy prawidłowym ustawieniu obieg obsługiwany przez
regulator PID regulowany jest bardzo dokładnie i szybko.
Parametry regulacyjne podczas uruchomienia są
dostosowywane do właściwości danego systemu.
Ustawienia te mogą być zmieniane tylko przez
autoryzowanych specjalistów lub przeszkolony personel.
Zmiana parametrów może spowodować wzrost
temperatury w obiegach regulacyjnych sterownika.
5.5.8
Aby uruchomić silnik w sposób łagodny:
▶ Ustawić położenie klapy dławiącej w trakcie procesu uruchomienia.
– Położenie początkowe przy zimnym silniku 20 °C: większa wartość
– Położenie początkowe przy nagrzanym silniku 60 °C: mniejsza
wartość
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
Nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować
uszkodzenie modułowego bloku grzewczoenergetycznego. Zbyt duże wartości położenia
początkowego klapy dławiącej powodują usterkę – zbyt
wysoką prędkość obrotową.
Położenie początkowe nastawnika mieszanki
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
Błędne wartości ustawień mogą doprowadzić do
uszkodzenia modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
▶ Prawidłowo ustawić położenie początkowe.
5.5.10 Punkt uruchomienia temperatury obiegu powrotnego
▶ Wartości ustawień w sterowniku modułowego bloku
grzewczo-energetycznego mogą zmieniać tylko
osoby przeszkolone i autoryzowani specjaliści.
Tylko do modułowego bloku grzewczo-energetycznego
bez nadrzędnego sterownika.
Nastawnik mieszanki określa stosunek ilości gazu do powietrza
w mieszance palnej:
WSKAZÓWKA: Szkody materialne spowodowane przez
częste uruchamianie modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
Jeżeli modułowy blok grzewczo-energetyczny będzie
zbyt często załączany przez automatyczne żądanie/
wyłączenie żądania pracy, mogą zostać wygenerowane
usterki 5 x wyłączenie regulacyjne lub Częstość
uruchamiania.
• Uboga: małe otwarcie nastawnika mieszanki
• Bogata: duże otwarcie nastawnika mieszanki
Położenie początkowe wpływa na charakterystykę uruchomienia silnika.
W trakcie procesu uruchomienia i pracy na biegu jałowym nastawnik
mieszanki przemieszczany jest do ustawionego położenia.
Położenie początkowe
nastawnika mieszanki:
Praca sieciowa
▶ Nie ustawiać zbyt wysokiej wartości Punkt
uruchomienia temperatury obiegu powrotnego.
Ustawienia położenia przepustnicy
podczas uruchomienia silnika.
Ustawienie początkowe
46 %
aktualna wartość
65 %
Żądanie pracy może być wygenerowane na podstawie zewnętrznej
temperatury powrotu instalacji. W tym celu bezpośrednio przed punktem
podłączenia modułowego bloku grzewczo-energetycznego należy
zamontować dodatkowy czujnik temperatury na powrocie instalacji.
Punkt uruchomienia temperatury
obiegu powrotnego
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
W trybie automatycznym modułowy blok
grzewczo-energetyczny uruchamia się
po przekroczeniu zadanej wartości punktu uruchomienia.
6 720 815 758-24.1TL
Wprowadzanie wartości punktu uruchomienia
temperatury obiegu powrotnego
62 °C
Wskazanie bieżącej temperatury
obiegu powrotnego
68 °C
Rys. 30 Okno ustawień "Położenie początkowe nastawnika mieszanki"
5.5.9
Praca sieciowa
Położenie początkowe klapy dławiącej
Położenie początkowe
klapy dławiącej:
Praca sieciowa
Ustawienia położenia przepustnicy
podczas uruchomienia silnika.
Ustawienie początkowe 20 °C
35 %
Ustawienie początkowe 60 °C
25 %
Osiągnięto ustawienie początkowe
25 %
Temperatura silnika
85 °C
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-26.1TL
Ustawienie początkowe zależy od temperatury silnika.
Ręczne
Ręczne
6 720 815 758-25.1TL
Rys. 32 Okno ustawień „Punkt uruchomienia temperatury obiegu
powrotnego“
W trybie automatycznym, gdy temperatura spadnie poniżej
ustawionego punktu uruchomienia, generowane jest żądanie pracy
modułowego bloku grzewczo-energetycznego. Modułowy blok
grzewczo-energetyczny pracuje aż do wyłączenia regulacyjnego
(temperatura wody chłodzącej silnik = 94 °C).
Temperatura dodatkowego kotła grzewczego musi być
dostosowana do ustawionej wartości.
Rys. 31 Okno ustawień "Położenie początkowe klapy dławiącej"
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 25
5.5.11 Zarządzanie zasobnikiem
Chłodnica awaryjna:
Tylko w przypadku modułowego bloku grzewczoenergetycznego z zasobnikiem buforowym.
Żądania uruchomienia i zatrzymania są generowane na podstawie
temperatur zasobnika.
Praca sieciowa
Chłodnica awaryjna ma za zadanie chłodzenie
powrotu instalacji ogrzewczej w trybie zasilania
awaryjnego przy zbyt wysokich temperaturach.
Wprowadzanie wartości zadanej temperatury powrotu
Wskazanie bieżącej temperatury obiegu powrotnego
Zarządzanie zasobnikiem
Praca sieciowa
Wskazanie bieżącej mocy elektrycznej
Ustawianie punktu uruchomienia i punktu zatrzymania
w zależności od temperatury zasobnika
Wprowadzanie punktu uruchomienia podgrzewacza (zasilanie)
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Informacja o bieżącej temperaturze podgrzewacza (zasilanie)
6 720 815 758-28.1TL
Wprowadzanie punku zatrzymania podgrzewacza (powrót)
Rys. 34 Okno nastaw "Chłodnica awaryjna"
Informacja o bieżącej temperaturze podgrzewacza (powrót)
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Aby wykluczyć ryzyko przegrzania modułowego bloku grzewczoenergetycznego, wartość zadaną temperatury powrotu należy
dobrać tak, aby zapewnić wystarczające doprowadzenie chłodzącej
wody grzewczej z powrotu do modułowego bloku grzewczoenergetycznego.
6 720 815 758-27.1TL
Wartości te są wstępnie ustawiane podczas uruchomienia.
Rys. 33 Okno nastaw "Zarządzanie zasobnikiem"
W trybie automatycznym modułowy blok grzewczo-energetyczny jest
włączany, gdy temperatura spadnie poniżej ustawionego punktu
uruchomienia i jest wyłączany, gdy osiągnie ona ustawiony punkt
zatrzymania.
W modułowych blokach grzewczo-energetycznych z opcją
„Regulacja temperatury zasilania“ parametr Punkt
zatrzymania zasobnika (powrót) ustawić na niższą
wartość niż ustawiona wartość zadana Temperatura
zasilania, ponieważ w przeciwnym wypadku modułowy
blok grzewczo-energetyczny nigdy nie napełni całkowicie
zasobnika.
Jako punkt zatrzymania zalecamy ustawienie wartości
odpowiadającej wartości zadanej temperatury zasilania
minus 15 stopni.
5.5.12 Chłodnica awaryjna
Tylko w modułowych blokach grzewczo-energetycznych
wyposażonych w system chłodzenia awaryjnego
Jeżeli modułowy blok grzewczo-energetyczny mimo brakującego
odbioru ciepła musi dostarczać prąd (odprowadzanie energii do sieci,
zasilanie awaryjne), przy zbyt wysokich temperaturach następuje
chłodzenie obiegu powrotnego instalacji ogrzewczej.
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
Zmiana wartości może spowodować wzrost temperatury
obiegów regulacyjnych.
5.5.13 Uzupełnianie oleju
W tym oknie ustawień można otworzyć zawór elektromagnetyczny
świeżego oleju na maksymalnie 20 min.
Funkcja ta jest potrzebna podczas wymiany oleju ( Instrukcja montażu
i konserwacji).
Wymiana oleju może być dokonywana wyłącznie przez
producenta lub autoryzowanych specjalistów.
▶ Uzupełniać olej tylko po zatrzymaniu silnika.
Uzupełnianie oleju:
Praca sieciowa
Po spuszczeniu starego oleju zawór magnetyczny
nowego oleju można otworzyć na maksymalnie 20 minut
za pomocą przycisku "Uzupełnianie oleju".
Nowy olej przepływa wówczas ze zbiornika do silnika,
aż do momentu osiągnięcia optymalnego poziomu oleju w silniku.
Olej należy uzupełniać tylko po zatrzymaniu urządzenia:
należy sprawdzić położenie zaworów kulowych!
Uruchom uzupełnianie oleju
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-29.1TL
Rys. 35 Okno nastaw "Uzupełnienie oleju"
▶ Zmianę ustawień zlecać tylko specjalistom lub osobom
przeszkolonym.
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
26 | Menu
5.5.14 Konfiguracja redukcji wg częstotliwości sieci
W tym oknie ustawień można aktywować redukcję mocy w momencie
przekroczenia określonej częstotliwości sieci. Możliwe są cztery
ustawienia:
•
•
•
•
Disable
Zgodnie z VDE 4105
Zgodnie z BDEW
Specjalny
Zgodnie z BDEW (średnie napięcie)
Aktywna jest redukcja mocy wg częstotliwości sieci zgodnie z BDEW.
Moc jest regulowana wg charakterystyki P(f).
Możliwe są następujące ustawienia:
• Częstotliwość startu: częstotliwość, od jakiej następuje redukcja mocy.
• Wznios: wartość, o jaką redukowana jest moc na jeden Hz.
• Częstotliwość do zwolnienia podwyższenia mocy: częstotliwość, od
jakiej następuje zwiększenie mocy.
Tryb redukcji mocy wg częstotliwości sieci został ustawiony
fabrycznie. Zmiana przez użytkownika nie jest możliwa.
Praca sieciowa
Konfiguracja redukcji
wg częstotliwości sieci:
Moduł redukcji mocy wg częstotliwości sieci
Disable
Redukcji mocy wg częstotliwości sieci jest wyłączona. W efekcie nie ma
regulacji i wyłączanie w zależności od częstotliwości sieci. Nie jest
konieczne wprowadzanie jakichkolwiek innych ustawień.
Zgodnie z VDE 4105 (niskie napięcie)
Aktywna jest redukcja mocy wg częstotliwości sieci zgodnie
z VDE 4105. Moc jest regulowana wg charakterystyki P(f) (jazda po
charakterystyce). Możliwe są następujące ustawienia:
• Częstotliwość startu: częstotliwość, od jakiej następuje redukcja
mocy.
• Wznios: wartość, o jaką redukowana jest moc na jeden Hz.
• Częstotliwość do zwolnienia uruchomienia: częstotliwość, od jakiej
modułowy blok grzewczo-energetyczny uruchamia się ponownie po
wyłączeniu z powodu częstotliwości.
• Maksymalna rampa: wartość, o jaką moc jest stopniowo zwiększana.
Konfiguracja redukcji
wg częstotliwości sieci:
Praca sieciowa
Moduł redukcji mocy wg częstotliwości sieci
Disable
zgodnie z VDE 4105 zgodnie z BDEW
Specjalny
Disable
zgodnie z VDE 4105 zgodnie z BDEW
Specjalny
Parametry redukcji mocy wg BDEW
Częstotliwość startu do redukcji mocy 50,20 Hz
Wznios dla redukcji mocy 40,0 %/Hz
Częstotliwość do zwolnienia podwyższenia mocy 50,05 Hz
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
?
6 720 815 758-31.1TL
Rys. 37 „Konfiguracja redukcji wg częstotliwości sieci“ – zgodnie z
BDEW
Specjalny
Szczególne wymagania zakładu energetycznego można ustawić w trybie
Specjalny. Zmian mogą dokonywać tylko specjaliści.
Pomoc
▶ Nacisnąć przycisk Pomoc.
Redukcja mocy wg częstotliwości sieci z ustawionymi wcześniej
wartościami zostanie przedstawiona na wykresie.
Parametry redukcji mocy wg DIN 4105
Częstotliwość do zwolnienia uruchomienia
Maksymalna rampa do podwyższenia mocy
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Praca sieciowa
Charakterystyka P(f):
Częstotliwość startu do redukcji mocy 50,2 Hz
Wznios dla redukcji mocy 40,0 %/Hz
Delta P = Y Pm pro Hz
( VDE 4105: jazda po charakterystyce
BDEW: zwiększyć moc gdy częst. sieci < X )
50,05 Hz
Y = 40.0 %
10 %/min
1
f Sieć
50,20 Hz
0,0 %
6 720 815 758-30.1TL
Rys. 36 „Konfiguracja redukcji wg częstotliwości sieci“ – zgodnie z
VDE 4105
X = 50.10 Hz
Ustawiona częstotliwość graniczna
?
Delta P
Punkt wyjścia
red. mocy P(f)
2
5
3
4
100,0 %
0,00 Hz
moc bieżąca wg P(f)
Opóźnienie po awarii sieci / czas do zwolnienia
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
0 Sek.
WSTECZ
6
6 720 815 758-32.1TL
Rys. 38 Przykład "Redukcja mocy – jazda po charakterystyce P(f)"
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
6 720 815 758 (2014/07)
Nieprzekraczalna wartość mocy, od jakiej rozpoczyna się
redukcja mocy
Częstotliwość, od jakiej następuje redukcja mocy
Aktualna moc modułowego bloku grzewczo-energetycznego
Aktualna częstotliwość
Częstotliwość, od jakiej można ponownie zwiększyć moc (tylko
BDEW)
Opóźnienie po awarii sieci: po upływie czasu do aktywacji
modułowy blok grzewczo-energetyczny może znów pracować
synchronicznie z siecią elektroenergetyczną
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 27
5.5.15 Regulacja cos 
Zakład energetyczny może ustalić sposób regulacji cos . Sposób
regulacji ustawia się w poniższym oknie:
Regulacja cos Phi:
Praca sieciowa
5.5.17 Data/godzina
W tym oknie ustawień można wprowadzić aktualną datę i godzinę.
Prawidłowa data i godzina mają duże znaczenie, ponieważ wszystkie
wskazania statusu i usterek wyświetlane w menu Statystyka opatrzone
są datą i godziną.
0 brak
Praca sieciowa
1 określone zewnętrznie
2 Krzywa charakterystyki mocy
3 Charakterystyka napięcia
Ustawienia zegara
4 stała moc bierna
0
Zastosowany rodzaj regulacji
Wartość zadana CosPhi 1.00
0.00
Moc: 0 %
Wartość rzeczywista CosPhi
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-33.1TL
Rys. 39 Okno ustawień "Regulacja cos "
Nr
0
1
2
3
4
Rodzaj regulacji
Brak
Określone
zewnętrznie
Krzywa
charakterystyki mocy
Charakterystyka
napięcia
Stała moc bierna
Wytyczne zakładu energetycznego
Brak regulacji
Określanie cos przez zewnętrzny
sygnał
Określanie cos dla 5 ustalonych
poziomów mocy
Określanie mocy biernej dla 5
ustalonych wartości napięcia
Stała moc bierna dla całego zakresu
napięcia
Tab. 11 Rodzaje regulacji dla cos 
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-35.1TL
Rys. 41 Okno ustawień "Data i godzina"
Ustawienia daty i godziny należy dokonywać tylko podczas
przestoju maszyny:
▶ Ustawić przełącznik serwisowy w położeniu
0 Konserwacja ( rys. 49, str. 30).
▶ Nacisnąć przycisk Ustawienia zegara.
Wyświetli się okno ustawień służące do wprowadzania daty
i godziny.
Praca sieciowa
WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji z powodu błędnej
obsługi!
▶ Wprowadzanie zmian w oknie ustawień "Regulacja
cos " zlecać tylko przeszkolonemu personelowi
i autoryzowanym specjalistom.
5.5.16 Wartości graniczne sieci
W tym oknie ustawień wprowadza się wartości graniczne sieci.
Urządzenie uruchamia się dopiero gdy napięcie sieciowe i częstotliwość
sieci znajdą się w podanym zakresie wartości.
Wartości graniczne sieci
Uruchomienie urządzenia jest zablokowane, jeśli wartości napięcia
sieciowego lub częstotliwość sieci znajdują się poza granicami.
Częstotliwość sieci min.
380 V
440 V
47.50 Hz
Częstotliwość sieci maks.
50.05 Hz
Napięcie sieciowe min.
Napięcie sieciowe maks.
5
Napięcie L1-2:
L2-3:
L3-1:
Ręczne
Auto
Start
0V
0V
0V
Przejęcie daty i czasu
Potwierdzenie
usterki
częstotliwość 0.00 Hz
Blokada aktywna
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
1
6 720 815 758-36.1TL
Rys. 42 Okno ustawień "Data i godzina"
2
3
4
Sieć Wł
Zatrzymanie Sieć Wył
▶ Zmienić wartości.
▶ Nacisnąć przycisk Przejęcie daty i czasu.
Ustawione wartości zostaną zapisane.
Aby zagwarantować zapis danych bez strat:
▶ Po ustawieniu daty i godziny zlecić przeszkolonemu
personelowi ponowne uruchomienie sterownika.
6 720 815 758-34.1TL
Rys. 40 Okno ustawień „Wartość graniczne sieci “(przykład
z zablokowanym urządzeniem)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Wartości graniczne napięcia sieciowego
Wartości graniczne częstotliwości sieci
Aktualna częstotliwość sieci
Wskazanie statusu blokady
Aktualne napięcie
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
28 | Menu
5.6
Podmenu Poziom ręczny
Poziom ręczny – nastawnik mieszanki Praca sieciowa
5.6.1 Wywołanie poziomu ręcznego
▶ Nacisnąć przycisk Poziom ręczny.
Wyświetli się pierwsze okno poziomu ręcznego.
Wybór ręczny obowiązuje tak długo,
jak długo wyświetlany jest ten symbol!
Ustawienie ręczne
W momencie opuszczenia okien poziomu ręcznego tryb
ręczny zostaje automatycznie zakończony.
Regulacja
Pozycja zadana trybu ręcznego
5.6.2 Odpływ powietrza
W oknie tym można ręcznie ustawiać prędkość obrotów wentylatora
wywiewnego.
Poziom ręczny odpływu powietrza: Praca sieciowa
0%
aktualna wartość nastawnika mieszanki
65 %
aktualna wartość Lambda
0.9873
Temperatura za katalizatorem
618 °C
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-38.1TL
Wybór ręczny obowiązuje tak długo,
jak długo wyświetlany jest ten symbol!
5.6.4 Poziom ręczny zaworu nastawczego temperatury zasilania
W tym oknie można do celów testowych ręcznie ustawić zawór
nastawczy służący do regulowania temperatury zasilania
Wentylator wywiewny w położeniu ręcznym:
Regulacja wentylatora wywiewnego WŁ
Szczegółowy opis regulacji temperatury zasilania zawiera
rozdział 5.5.6, od str. 23
Wprowadzenie trybu ręcznego wentylatora wywiewnego
Wskazanie bieżącej temp. kabiny
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Rys. 44 Poziom ręczny "Nastawnik mieszanki"
Poziom ręczny zaworu
Praca sieciowa
nastawczego temperatury zasilania:
Wybór ręczny obowiązuje tak długo,
jak długo wyświetlany jest ten symbol!
6 720 815 758-37.1TL
Zawór w trybie ręcznym:
Rys. 43 Poziom ręczny "Odpływ powietrza"
▶ Aby ustawić prędkość obrotową ręcznie, nacisnąć przycisk
Wentylator wywiewny w położeniu ręcznym.
Kolor tła przycisku zmieni się z szarego na zielony. Następnie
prędkość obrotowa zostanie wyregulowana na wartość ustawioną
w polu wprowadzania danych Ręczne położenie wentylatora
wywiewnego.
5.6.3 Nastawnik mieszanki
Aby zmienić stosunek ilości gazu do powietrza w mieszance:
▶ Ustawić pozycję zadaną trybu ręcznego.
– Wysokie wartości: wysoka zawartość gazu, mieszanka bogata
– Niskie wartości: niska zawartość gazu, mieszanka uboga
▶ Nacisnąć przycisk Ustawienie ręczne.
WSKAZÓWKA: Szkody materialne na skutek
nieprawidłowych ustawień!
Zbyt wysokie temperatury mogą spowodować
uszkodzenie katalizatora.
Zawór regulacji WŁ.
Wprowadzenie trybu ręcznego zaworu
Informacja o bieżącej temp. zasilania
Wskazanie bieżącej temperatury obiegu powrotnego
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
6 720 815 758-17.1TL
Rys. 45 Poziom ręczny "Zawór nastawczy temp. zasilania"
▶ Nacisnąć przycisk Zawór w trybie ręcznym.
Kolor tła przycisku zmieni się z szarego na zielony.
▶ Zmienić ustawienie zaworu w polu wprowadzania danych
Ustawienie ręczne zaworu. Zakres wartości: 20...100 %.
▶ Podczas przestawiania nastawnika mieszanki należy
obserwować temperaturę spalin za katalizatorem.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Menu | 29
5.7
Podmenu Język
5.8.1
Serwis – wprowadzanie kodu
W podmenu Język można wybrać język menu.
Praca sieciowa
Wprowadzanie kodu:
Wprowadzenie kodu chronionego wpisu
Język
********
Menu Serwis
Reset - czas oczekiwania/rampa
po awarii zasilania
0 Sek
3112 mV
Miernik napięcia akumulatorów
Wskazanie I/O:
DI/DO
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
AI/AO
DI EasyGen
i
6 720 815 758-41.1TL
6 720 815 758-40.1TL
Rys. 46 Podmenu Język
Wyboru języka należy dokonywać tylko podczas przestoju
maszyny:
▶ Ustawić przełącznik serwisowy w położeniu
0 Konserwacja ( rys. 49, str. 30).
▶ Wybrać podmenu Język.
Wyświetli się okno ustawień.
▶ Dotknąć pola przypisanego do żądanej wersji językowej.
Wybór języka zostanie zapisany. Wyświetlacz przejdzie
automatycznie do menu głównego.
5.8
Serwis
WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji z powodu błędnej
obsługi!
▶ Dokonywanie zmian w menu serwisowym zlecać tylko
personelowi producenta i autoryzowanym
specjalistom.
Dostęp do podmenu Serwis jest zabezpieczony kodem.
▶ Nacisnąć przycisk Serwis.
Wyświetli się okno ustawień Wprowadzanie kodu.
CHP CE 50 NA | 70 NA
Rys. 47 Serwis – „wprowadzanie kodu“
Wprowadzanie kodu
Dostęp do chronionych poziomów użytkownika możliwy jest po
wprowadzeniu kodu.
Menu serwisowe
W menu serwisowym możliwe jest wprowadzanie zaawansowanych
zmian do systemu sterowania. Zmian w tym menu może dokonywać
tylko personel producenta.
Reset - czas oczekiwania/rampa po awarii zasilania
Funkcja ta jest dostępna tylko w modułowych blokach grzewczoenergetycznych z opcją „system monitorowania sieci“ wg VDE 4105 i
BDEW.
Modułowy blok grzewczo-energetyczny został wyłączony po awarii sieci
lub został zatrzymany przez system monitorowania sieci. Po upływie
czasu oczekiwania modułowy blok grzewczo-energetyczny jest gotowy
do uruchomienia. Czas oczekiwania można – zgodnie z wytycznymi –
potwierdzić ręcznie.
▶ Nacisnąć przycisk Reset - czas oczekiwania/rampa po awarii
zasilania.
Czas oczekiwania zostanie ustawiony na wartość 0. Modułowy blok
grzewczo-energetyczny jest gotowy do pracy.
Miernik napięcia akumulatorów
Wyświetli się napięcie akumulatora w sterowniku.
Jeśli napięcie akumulatora w sterowniku ma wartość < 2500 mV:
▶ Wymienić akumulator podczas kolejnej konserwacji.
Wskazanie I/O
▶ Nacisnąć przycisk DI/DO.
Sterownik wskaże status wejść i wyjść cyfrowych.
▶ Nacisnąć przycisk AI/AO.
Sterownik wskaże status wejść i wyjść analogowych.
▶ Nacisnąć przycisk DI EasyGen.
Sterownik wskaże status wejść cyfrowych EasyGen.
6 720 815 758 (2014/07)
30 | Wyłączenie z eksploatacji
6
Wyłączenie z eksploatacji
6.1
Wyłączenie modułowego bloku grzewczoenergetycznego
Aby wyłączyć blok, najpierw trzeba przełączyć go na tryb ręczny.
Dopiero potem można odłączyć blok od sieci elektrycznej i zatrzymać
silnik gazowy.
WSKAZÓWKA: Szkody materialne spowodowane przez
mróz!
Jeżeli modułowy blok grzewczo-energetyczny nie pracuje,
to podczas mrozu istnieje niebezpieczeństwo jego
zamarznięcia.
Aby zabezpieczyć blok przed zamarznięciem:
6.1.3 Zatrzymanie silnika gazowego w trybie ręcznym
Warunek: Modułowy blok grzewczo-energetyczny pracuje w trybie
ręcznym.
▶ Nacisnąć przycisk Stop.
Silnik gazowy zostaje zatrzymany. We wskazaniu statusu wyświetli
się Gotowy do pracy.
▶ Ustawić przełącznik serwisowy na szafie sterowniczej w położeniu 0
(konserwacja).
▶ Otworzyć odpowietrznik w najwyższym punkcie bloku.
▶ Spuścić wodę grzewczą w najniższym punkcie bloku.
▶ Sprawdzić, czy woda chłodząca silnik zawiera
dostateczną ilość środka przeciw zamarzaniu.
Przełącznik serwisowy
0=Konserwacja
1=Praca
6.1.1 Przełączenie na tryb ręczny
▶ Nacisnąć przycisk Ręczne.
Bez przerywania pracy urządzenie przełączy się na tryb ręczny.
Potwierdzenie
Zatrzymanie awaryjne+
Usterki pożarowej
Praca sieciowa
Parametry pracy
Statystyka
Ustawienia
Poziom ręczny
6 720 815 758-43.1TL
Rys. 49 Przełącznik serwisowy w położeniu 0
Język
Serwis
Ręczne
Start
Sieć Wł
Auto
Zatrzymanie
Sieć Wył
Czyszczenie
ekranu
▶ Wyciągnąć klucz.
Blok jest zabezpieczony przed niezamierzonym włączeniem.
▶ Zamknąć kurek gazowy na bloku.
6 720 815 758-42.1TL
Rys. 48 Ustawienie trybu ręcznego
[1]
Przycisk Ręczne
6.1.2 Wyłączenie wyłącznika mocy generatora
Warunek: Modułowy blok grzewczo-energetyczny pracuje w trybie
ręcznym.
▶ Nacisnąć przycisk Sieć Wył.
Moc generatora jest redukowana do 0 kW. Wyłącznik mocy
generatora odłącza blok od sieci elektrycznej.
We wskazaniu statusu wyświetli się Bieg jałowy.
Rys. 50 Zamknięty kurek gazowy
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Ochrona środowiska i utylizacja | 31
6.2
Przejściowe wycofanie z ruchu
Przy częściowym wycofaniu z ruchu na więcej niż 12 tygodni należy
zabezpieczyć modułowy blok grzewczo-energetyczny przed wpływem
środowiska.
▶ Zamknąć otwory wentylacyjne.
▶ Zablokować przewód spalinowy (krążek zaślepiający).
▶ Odłączyć odprowadzenie kondensatu od króćca przyłączeniowego.
▶ Zlecić konserwację modułowego bloku grzewczo-energetycznego
przez uprawnioną firmę.
▶ Odciąć dopływ prądu za pomocą zewnętrznego rozłącznika obciążenia.
▶ Przymocować tabliczkę ostrzegawczą na modułowym bloku
grzewczo-energetycznym.
▶ Zadbać, aby otoczenie było czyste i suche.
Postępowanie z akumulatorami
Jeżeli modułowy blok grzewczo-energetyczny ma być wycofany z ruchu
na dłuższy czas, to akumulatory mogą się głęboko rozładować.
Głębokie rozładowanie może doprowadzić do
nieodwracalnych uszkodzeń akumulatorów.
Istnieją 2 możliwości uniknięcia głębokiego rozładowania:
• Utrzymanie połączenia modułowego bloku grzewczoenergetycznego z siecią elektryczną – ładowarka akumulatora jest
zasilana z sieci elektrycznej.
• Odłączenie akumulatora od sieci.
6.3
Wyłączenie modułowego bloku grzewczoenergetycznego razie awarii
WSKAZÓWKA: Postępowanie w sytuacjach nagłych:
W sytuacjach nagłych może dojść do sytuacji zagrażających
życiu (np. w razie pożaru). Niezależnie od opisanego
sposobu postępowania w przypadku wyłączania kotła z
ruchu należy przestrzegać następującej zasady:
7
Ochrona środowiska i utylizacja
Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy
Bosch. Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska
stanowią dla nas cele równorzędne. Ustawy i przepisy dotyczące
ochrony środowiska są ściśle przestrzegane. Aby chronić środowisko,
wykorzystujemy najlepsze technologie i materiały, uwzględniając przy
tym kwestie ekonomiczne.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
i wpływ modułowego bloku grzewczo-energetycznego na
środowisko.
Opakowania
Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań,
działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny
recykling. Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne
dla środowiska i mogą być ponownie przetworzone.
Zużyty sprzęt i wymienione podzespoły
Zużyty sprzęt i wymienione podzespoły zawierają cenne materiały,
które należy poddać recyklingowi. Podzespoły można łatwo odłączyć,
a tworzywa sztuczne są oznakowane. W ten sposób można sortować
różne podzespoły i poddać je recyklingowi lub utylizacji.
Utylizacja silnikowych olei smarujących
Zużyty olej smarujący, filtry i inne elementy zanieczyszczone olejem
muszą być dostarczane przez użytkownika lub firmę serwisową do
wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie muszą być regularnie utylizowane
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Udokumentować i zarchiwizować zaświadczenia o
utylizacji dostarczone przez firmę utylizacyjną.
▶ Należy unikać sytuacji stwarzających zagrożenie dla
życia.
▶ Nacisnąć wyłącznik awaryjny.
Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego spowoduje natychmiastowe
przerwanie dopływu prądu do modułowego bloku grzewczoenergetycznego. Przerwanie dopływu prądu ma następujące skutki:
• Zawór elektromagnetyczny natychmiast odcina dopływ gazu.
• Wyłącznik mocy generatora otwiera się i odcina modułowy blok
grzewczo-energetyczny od sieci.
• Silnik gazowy zatrzymuje się.
Przełącznik serwisowy
0=Konserwacja
1=Praca
Potwierdzenie
Zatrzymanie awaryjne+
Usterki pożarowej
Oświetlenie kabiny
Zezwolenie
pracy awaryjnej
Zatr
e
ryjn
anie awa
zym
6 720 815 758-44.1TL
Rys. 51 Wyłącznik awaryjny
[1]
Wyłącznik awaryjny
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
32 | Serwis
8
Serwis
W zakres prawidłowego użytkowania modułowego bloku grzewczoenergetycznego wchodzi regularny serwis i utrzymanie zgodnie
z wytycznymi producenta ( instrukcja montażu i konserwacji).
Nieprzestrzeganie terminów prac konserwacyjnych
i związanych z utrzymaniem w dobrym stanie może
skutkować utratą gwarancji.
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia:
▶ Niezwłocznie usuwać przyczyny usterek.
W związku z tym zalecamy zawarcie umowy serwisowej lub umowy na
utrzymanie w dobrym stanie z producentem lub autoryzowaną przez
niego firmą specjalistyczną.
Wszystkie prace serwisowe i naprawcze w zakresie
modułowego bloku grzewczo-energetycznego wymagają,
ze względu na automatyczną pracę (samoczynny rozruch),
zwiększonego poziomu wiedzy rzeczowej i fachowej.
Tym samym wykonywanie wszelkich prac serwisowych
i naprawczych dozwolone jest tylko po ukończeniu
gruntownego szkolenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie życia z powodu
automatycznego rozruchu modułowego bloku
grzewczo-energetycznego (np. po zewnętrznym żądaniu
uruchomienia).
Aby wyłączyć modułowy blok grzewczo-energetyczny
i zabezpieczyć przed niezamierzonym ponownym
włączeniem, np. w celu wykonania prac serwisowych
( rozdział 6, str. 30):
▶ Ustawić przełącznik serwisowy na szafie sterowniczej
w położeniu 0 (konserwacja).
▶ Wyjąć klucz z wyłącznika serwisowego.
Wszelkie prace serwisowe oraz związane z czyszczeniem wnętrza
kabiny dźwiękoszczelnej mogą być wykonywane wyłącznie przez
producenta bądź przeszkolonych i autoryzowanych przez niego
specjalistów!
Czyszczenie poza kabiną dźwiękoszczelną można wykonywać po
przejściu krótkiego szkolenia.
Instrukcja montażu zawiera informacje dotyczące
możliwych usterek i ostrzeżeń. Usterki i ostrzeżenia mogą
być usuwane tylko przez autoryzowanego specjalistę.
Instrukcja montażu znajduje się w dokumentacji urządzenia.
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Serwis | 33
8.1
Wartości nastaw
Wartości nastaw
Regulacja mocy
Jednostka
Moc maksymalna
kW
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Regulacja odniesienia sieci (opcja)
Punkt uruchomienia modułowego
bloku grzewczo-energetycznego
kW
Punkt zatrzymania modułowego
bloku grzewczo-energetycznego
kW
Wartość zadana odniesienia sieci
kW
Regulacja wody chłodzącej silnik
Początek przy
°C
Moc minimalna
kW
Sterowanie powietrza wywiewanego
Wartość zadana temperatury w
kabinie
°C
Regulator wentylatora wywiewnego
KP
TN
TV
Regulacja temperatury zasilania
Temperatura zasilania
°C
Regulator temp. zasilania
KP
TN
TV
Tab. 12 Wartości nastaw
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)
34 | Serwis
Wartości nastaw
Nastawnik mieszanki
Ustawienie początkowe
Jednostka
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
%
Klapa dławiąca
Ustawienie początkowe 20 °C
%
Ustawienie początkowe 60 °C
%
Punkt uruchomienia temperatury powrotu (opcja)
Punkt uruchomienia temperatury
powrotu
°C
Zarządzanie zasobnikiem (opcja)
Punkt uruchomienia zasobnika
(zasilanie)
°C
Punkt zatrzymania zasobnika
(powrót)
°C
Chłodnica awaryjna (opcja)
Wartość zadana temperatury
powrotu
°C
Redukcja wg częstotliwości sieci (opcja)
Która opcja:
 VDE 4105  BDEW
Wprowadzenie charakterystyki cos
Cos do minimalnej mocy 50 %
Cos przy 60 %
Cos przy 70 %
Cos przy 80 %
Cos przy 90 %
Cos przy 100 %
Tab. 12 Wartości nastaw
6 720 815 758 (2014/07)
CHP CE 50 NA | 70 NA
Serwis | 35
8.2
Parametry robocze
Parametry robocze
Temperatura silnika
Jednostka
°C
Temperatura zasilania
°C
Zewnętrzna temperatura powrotu
°C
Temperatura powrotu
°C
Zawór 3-drogowy
%
Moc
kW
Punkt zapłonu
°
Nastawnik mieszanki
%
Klapa dławiąca
%
Ciśnienie oleju
bar
Spaliny za katal.
°C
Spaliny za wym.ciep.
°C
Ciśnienie wody chłodzącej
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
Data:
bar
Godziny pracy
Impulsy uruchomienia
Cykle łączeniowe GLS
Średni czas pracy
Konserwacja
Awaria zasilania
Wyłączenie regulacyjne
Licznik pracy czynnej
mW
Licznik gazowy
m3
Licznik ciepła
mW
Poziom oleju
cm
Tab. 13 Parametry robocze
CHP CE 50 NA | 70 NA
6 720 815 758 (2014/07)

Podobne dokumenty