UpowAżnienie do odbiorU odSZkodowAniA

Transkrypt

UpowAżnienie do odbiorU odSZkodowAniA
Upoważnienie do odbioru odszkodowania
Ja, niżej podpisany ………………………..............................................................................................................................................………………………………………………..................
Zamieszkały
………………………..............................................................................................................................................………………………………………………................................
Legitymujący się
………………………..............................................................................................................................................……………………………………………….......................
(nazwa dokumentu) (numer)
niniejszym upoważniam
………………………..................................................................................................................................………………………………………………..................
………………………..............................................................................................................................................……………………………………………….............................................................
(imię, nazwisko i adres właściciela warsztatu lub nazwa podmiotu gospodarczego dokonujacego naprawy pojazdu)
do odebrania od Generali T. U. S.A. należnego mi odszkodowania za szkodę
numer:
………………………................................................................………………..................
z dnia:
……………………….................................................................................................
polegającą na: ………………………..............................................................................................................................................………………………………………………............................
………………………..............................................................................................................................................……………………………………………….............................................................
Podpis poszkodowanego
Miejscowość ................................................................................. dnia
D D MM R R R R
Tożsamość osoby potwierdził
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał zakładowy 190.310.000 PLN, w pełni opłacony, NIP 526-23-49-108. Spółka należy do Grupy Generali figurującej
w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26.

Podobne dokumenty