zapytanie ofertowe

Transkrypt

zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE
Biuro Podróży Interglobus – Tour Spółka Jawna Andrzej i Tomasz Bloch realizując projekt wdrożenia
strategii CSR poszukuje wykonawców świadczących usługi doradcze wg poniższych kryteriów:

Wpis na listę doradców CSR prowadzoną przez PARP

posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie świadczonej usługi doradczej

zakres doradztwa obejmuje:
Lp
Zakres doradztwa
Maksymalna
Ilość godzin
1
2
3
4
Opracowanie i wdrożenie strategi CSR
Opracowanie systemu komunikacji
wewnętrznej
Opracowanie programu adaptacyjnego
dla pracowników
Raportowanie zgodne ze standardami
GRI
84
18
18
24
Informacje o projekcie:
1. Projekt realizowany będzie w terminie 02 – 10 2014
2. Dopuszcza się częściowe składanie ofert
3. Kryterium wyboru: cena (100%)
najniższa cena brutto wskazana wśród wszystkich ofert w przeliczeniu na jeden
dzień szkoleniowy
cena brutto wskazana w ofercie ocenianej w przeliczeniu na jeden dzień
szkoleniowy
4.
x 100 = ilość
punktów
Maxymalna ilość punktów do zdobycia 100
termin składania ofert 08 02 2014
termin związania ofertą 28 02 2014
termin zawarcia umowy: 10 dni od podpisania umowy z PARP
Projekt jest współfinansowany ze środków szwajcarskich w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
8. Oferenci mogą korzystać z załączonego szablonu oferty.
4.
5.
6.
7.
Dodatkowych informacji w zakresie niniejszego Zapytania Ofertowego udziela:
Monika Przybysz – Asystantka Zarządu
e-mail: [email protected]
mobile: +48 728 933 762
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w oparciu o niniejszą procedurę Zapytania
Ofertowego.
3. Umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą, który spełnił wszystkie
wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz przedłożył najkorzystniejszą ofertę
(zdobył łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert).
4. Po zakończonym postępowaniu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze
najkorzystniejszej oferty wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
5. W sytuacji, gdy cena wybranej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, może on odstąpić od podpisania umowy oraz powtórzyć
postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, lub podjąć
negocjacje z wybranym w oparciu o niniejszą procedurę Wykonawcą.

Podobne dokumenty