Doświadczenie zawodowe

Transkrypt

Doświadczenie zawodowe
Oznaczenie sprawy: IM.271.18.00001.2012
Załącznik nr 6
…………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, na roboty budowlane pn.:
Remont kapitalny wewnętrzny starej części budynku Gimnazjum
nr 1 przy ul. Dworcowej 26 w śywcu.
w zakresie niezbędnego do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót
budowlanych
oświadczamy,
Ŝe Wykonawca zrealizował następujące roboty:
Nazwa i adres
Wykonawcy
(podmiotu)
wykazującego
Zamawiającego
posiadane
doświadczenie
1
2
Czas realizacji
Wartość
zamówienia
wykonanego
przez
Wykonawcę
Miejsce
wykonania
robót
Zakres robót
początek
miesiąc / rok
koniec
miesiąc / rok
3
4
5
6
W załączeniu:
dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŜej wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
UWAGA !
Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca musi załączyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia.
.............................. dnia ................ 2012 r.
.........................................................
(Pieczątka i podpis osoby
upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Podobne dokumenty