Uchwala Nr XVIII/145/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Transkrypt

Uchwala Nr XVIII/145/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XVIII/145/2016
RADY GMINY ŻUKOWICE
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice - lokal mieszkalny o adresie Brzeg
Głogowski 61/2.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 13 ust. 1 i art 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce
nieruchomościami
(tekst
jednolity:
Dz.U.
z 2015 r.
poz.
1774 z późn. zm.)
Rada Gminy Żukowice uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice na którą składa się
lokal mieszkalny o adresie Brzeg Głogowski 61/2 znajdujący się na I kondygnacji budynku mieszkalnego o
powierzchni 56,44m2, wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchi 1,63 m2 i 11,82 m2
zlokalizowanymi w budynku gospodarczym. Wraz z lokalem sprzedawany jest udział w częściach wspólnych
budynku i działki wynoszącym 3143/10000. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej LE1G/00025576/0,
znajdującej się w Sądzie Rejonowym w Głogowie.
§ 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Żukowice.
Przewodnicząca Rady Gminy
Beata Stachak
Id: 73A406E9-F530-4C9F-BB06-47C77BB980A5. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Żukowice XVIII/145/2016 z dnia 06.06.2016.
Lokal mieszkalny o adresie Brzeg Głogowski 61/2 znajduje się w budynku zlokalizowanym na działce nr
243/2 w obrębie Brzeg Głogowski. Na lokal skłądają się 4 pomieszczenia o łączenj powierzchni użytkowej
56,44m 2 w budynku mieszklanym oraz dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 13,45 m2
zlokalizowane w budynku gospodarczym. Oba budynki znajdują się na działce nr 243/2, obręb Brzeg
Głogowski. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej LE1G/00025576/0. Wraz z lokalem sprzedawany
jest udział w częściach wspólnych budynków i gruntu wynoszący 3143/1000. Proponuje się dokonanie
sprzedaży niniejszej nieruchomości na rzecz obecnych najemców w drodze bezprzetargowej.
Id: 73A406E9-F530-4C9F-BB06-47C77BB980A5. Podpisany
Strona 1