Mediatorzy w sprawach karnych Kwestie dotyczące mediatorów w

Transkrypt

Mediatorzy w sprawach karnych Kwestie dotyczące mediatorów w
Mediatorzy w sprawach karnych
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w
sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020)
Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia
następujące warunki:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyła 26 lat;
4. biegle włada językiem polskim;
5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do
przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie
psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna:
- złożyć wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na
listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje
odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
- aktualne zaświadczenie o niekaralności
- udokumentować umiejętności likwidowania konfliktów.
-złożyć odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki,
socjologii, resocjalizacji lub prawa.
- dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia)
Mediatorzy w sprawach nieletnich
Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania
mediacyjnego
w
sprawach
nieletnich
(Dz.U.
Nr
56,
poz.
591)
Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia
następujące warunki:
1. ukończyła 26 lat,
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji
lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji
młodzieży,
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów
międzyludzkich,
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
7. odbyła szkolenie dla mediatorów.
Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
Czynny zawodowo:
-sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba
zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do
ścigania przestępstw,
-adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i
aplikant notarialny,
-komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
-funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
-pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub
schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
-pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy
dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
- ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna
złożyć:
a. Wniosek skierowany do Prezesa SO w Białymstoku o wpis na listę mediatorów w
sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia
warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
b. Odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii,
resocjalizacji lub prawa
c. Aktualne zaświadczenie o niekaralności,
d. Udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania
kontaktów międzyludzkich,
e. Odbyć szkolenie dla mediatorów (przedstawić świadectwa lub dyplomy
ukończenia),
f. Dać rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia),
Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje
Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł
NR KONTA Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Finansów Kredyt Bank S.A
II O/Białystok 42 1500 1344 1213 4007 4750 0000
Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w
Białymstoku - pokój 117 tel. 085 7459 255 lub za pośrednictwem poczty.
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić
oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty
urzędowo potwierdzone.
Mediatorzy w sprawach cywilnych.
W przeciwieństwie od mediacji w sprawach karnych oraz sprawach
rozpatrywanych na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Prezes Sądu
Okręgowego w Białymstoku nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w
prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do
przeprowadzania postępowania mediacyjnego, bowiem wybór osoby mediatora
pozostawiono stronom. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie Sąd dla przyśpieszenia
postępowania, kieruje sprawę do mediacji. Mediatorem w sprawach cywilnych może
być zasadniczo każdy mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w
pełni z praw publicznych. Mediatorami mogą być również osoby wskazane przez
rodzinne ośrodki diagnostyczno- konsultacyjne. Organizacje zawodowe i społeczne
uprawnienie są do prowadzenia listy mediatorów, którzy mogą odmówić mediacji
tylko z ważnych powodów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach
mediacyjnych przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.