Poranne Przebudzenie

Transkrypt

Poranne Przebudzenie
Poznań, dnia 27.03. 2015 r.
REGULAMIN KONKURSU
„Poranne Przebudzenie”
Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą
Konkurs „Poranne Przebudzenie”, w dalszej części Regulaminu zwanego
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest V&P Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez
Sąd
Rejonowy
Poznań
–
Nowe
Miasto
i
Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000429425 Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 779-24-07-300,
zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów o grach losowych
i zakładach wzajemnych.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia
2015 r.
5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
6. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu
w
siedzibie
Organizatora
oraz
na
stronie
internetowej
www.poranneprzebudzenie.pl/ w zakładce Regulamin i oświadczenia.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
1
8. Celem Konkursu jest promocja produktów marki belVita i Tasssimo.
Warunki udziału w Konkursie
9. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie zamieszkałe w Polsce pełnoletnie
osoby fizyczne, które dokonały zakupu promocyjnego produktu w charakterze
konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
10. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
a) w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. zakupić na terenie
Polski jedno opakowanie ciastek belVita o wadze 300 g, 253 g bądź 250 g
lub jedno opakowanie kawy Tassimo zawierające minimum 8 (osiem)
kapsułek kawy, zwanych dalej „promocyjnymi produktami”,
b) zachować wydany przez sklep dowód zakupu takiego produktu,
c) w okresie od 1 kwietnia 2015 r. godziny 00:00 do 30 kwietnia 2015 r. do
godziny 23:59:59 dokonać zgłoszenia do konkursu, rejestrując się poprzez
formularz na stronie internetowej www.poranneprzebudzenie.pl. Poprawna
rejestracja wymaga od Uczestnika podania podstawowych danych
osobowych, tj.:
I.
imienia oraz nazwiska,
II.
numeru telefonu
III.
adresu e-mail,
IV.
numeru dowodu zakupu ww. promocyjnego produktu (numeru
oraz:
paragonu, faktury lub rachunku),
d) wysłać zgłoszenie do konkursu poprzez podanie przepisu na śniadanie
z wykorzystaniem co najmniej jednego z ww. promocyjnych produktów,
e) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
11. Zgłoszony do Konkursu przepis na śniadanie powinien być autorskim, oryginalnym
przepisem Uczestnika. Zgłoszenia, które nie spełnią powyższych kryteriów, nie
będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
2
12. Każdy dowód zakupu ww. promocyjnych produktów, tj. ciastek belVita (o wadze
300 g, 253 g lub 250 g) lub opakowania kawy Tassimo (minimum 8 kapsułek),
może być wykorzystany przez Uczestnika w Konkursie tylko jednokrotnie.
Ponowne wykorzystanie tego samego dowodu zakupu nie będzie uwzględniane w
Konkursie.
13. Udział w Konkursie biorą Uczestnicy, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia
zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie od godziny 00:00 w dniu
1 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59:59 w dniu 30 kwietnia 2015 r. Każdy
Uczestnik może dokonać tylu zgłoszeń do konkursu, ile będzie posiadał dowodów
dokonania odrębnego zakupu ww. promocyjnych produktów.
14. Organizator powoła Komisję Konkursową, do kompetencji której należeć będzie
przyznanie
Nagród
oraz
nadzór
nad
prowadzeniem
postępowania
reklamacyjnego. W skład Komisji wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora, przy
czym dla ważności protokołu obrad Komisji wystarczające będzie podpisanie
protokołu przez dwóch członków Komisji.
15. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów
Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
Nagrody
16. Uczestnikom, którzy wykonali zadanie określone w punkcie 10 niniejszego
regulaminu i których przepisy zostały uznane przez Komisję konkursową za
najbardziej kreatywne, zostanie przyznanych łącznie:
a) 90 (dziewięćdziesiąt) Nagród Głównych o wartości 221,00 zł (dwieście
dwadzieścia jeden złotych) każda, na które to nagrody składają się: nagroda
rzeczowa w postaci ekspresu do kawy Bosch Tassimo o wartości 199,00 zł
(sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) każda oraz dodatkowa nagroda
pieniężna
w wysokości 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote), która jednak nie będzie
wypłacona bezpośrednio Laureatowi, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody
3
od Laureata Organizator przekaże kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej
w wysokości 22,00 zł (dwadzieścia dwa złote) bezpośrednio do Urzędu
Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
b) 150 (sto pięćdziesiąt) Nagród II Stopnia o wartości 39,95 zł (trzydzieści
dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) każda, na którą to nagrodę
składają się: nagroda rzeczowa w postaci zestawu 5 opakowań ciastek belVita
o łącznej masie 1403 g o łącznej wartości 35,95 zł (trzydzieści pięć złotych
dziewięćdziesiąt pięć groszy) każda oraz dodatkowa nagroda pieniężna
w wysokości 4,00 zł (cztery złote), która jednak nie będzie wypłacona
bezpośrednio Laureatowi, lecz po uzyskaniu odpowiedniej zgody od Laureata
Organizator przekaże kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 4,00
zł (cztery złote) bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego
podatku dochodowego od osób fizycznych.
17. Każdemu z Uczestników, którego przepis zajmie miejsca od 1 do 3
(od
pierwszego
do
trzeciego)
spośród
wszystkich
rozwiązań
zadania
konkursowego, które wpłyną do Organizatora w każdym poszczególnym dniu,
w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r., Komisja
Konkursowa przyzna po jednej Nagrodzie Głównej.
18. Każdemu z Uczestników, którego przepis zajmie miejsca od 4 do 8
(od czwartego do ósmego) spośród wszystkich rozwiązań zadania konkursowego,
które wpłyną do Organizatora w każdym poszczególnym dniu, w okresie od dnia 1
kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r., Komisja Konkursowa przyzna po
jednej Nagrodzie II Stopnia.
19. Nagrody będą przyznawane przez Komisję Konkursową w pierwszym dniu
roboczym po dniu, w którym Uczestnik przesłał zgłoszenie. Tego samego dnia
Organizator opublikuje informację o Laureatach i Nagrodach na stronie
internetowej
www.poranneprzebudzenie.pl.
Dodatkowo
Laureaci
Konkursu
zostaną powiadomieni przez Organizatora za pomocą wiadomości wysłanej na
adres e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu.
20. Z obrad Komisji Konkursowej będą sporządzone protokoły.
4
Zasady przekazywania nagród w Konkursie
21. Warunkiem otrzymania Nagrody jest uprzednie przesłanie przez Laureata na
adres Organizatora: V&P Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A., ul. Nehringa 10,
60-247 Poznań, z dopiskiem „Konkurs «Poranne Przebudzenie»”:
a) czytelnego i niezniszczonego dowodu zakupu promocyjnego produktu
(paragonu, faktury lub rachunku) o numerze zgodnym z numerem podanym
w zwycięskim zgłoszeniu;
b) oświadczenia o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody
w Konkursie (dotyczy pkt 9 oraz 13 niniejszego regulaminu) z wpisanymi
danymi osobowymi i adresowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu) a także numer PESEL umożliwiający weryfikację Uczestnika
konkursu, jako pełnoletniej osoby fizycznej oraz zgodą Laureata na zapłatę
przez Organizatora wskazanej w niniejszym regulaminie części nagrody na
poczet podatku dochodowego od nagrody w konkursie. W przypadku
Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią, oświadczenie o braku przesłanek
uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Konkursie winno zostać podpisane
przez opiekuna prawnego takiego Uczestnika.
22. Wzory wymienionego wyżej oświadczenia oraz zgody zostaną zamieszczone na
stronie www.poranneprzebudzenie.pl w zakładce „Regulamin i oświadczenia”.
23. Doręczenie Organizatorowi dokumentów wskazanych powyżej
w pkt 21
niniejszego regulaminu lub ich wysłanie drogą listowną nastąpić winno w terminie
7 dni roboczych od dnia opublikowania przez Organizatora informacji o wyborze
tego Laureata na stronie internetowej www.poranneprzebudzenie.pl. W przypadku
wysłania dokumentów listownie, o zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego.
24. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.
5
Dane osobowe
25. Administratorem zbioru danych osobowych jest V&P Agencja Reklamowa Sp. z
o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nehringa 10, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429425 przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, NIP: 779 240 73 00. Przetwarzanie danych osobowych następować
będzie wyłącznie doraźnie, na potrzeby przeprowadzenia niniejszego konkursu,
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz przepisami aktów wykonawczych do
wskazanej wyżej ustawy.
26. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika wobec Organizatora żądania
zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
realizacji Konkursu Organizator spełni to żądanie, niemniej Uczestnik nie będzie
mógł dalej uczestniczyć w Konkursie ani otrzymać nagrody.
Reklamacje
27. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie w ciągu 14 dni
od chwili zaistnienia przesłanki uzasadniającej reklamację, jednak najpóźniej do
30 czerwca 2015 r. Reklamacje należy składać u Organizatora: V&P Agencja
Reklamowa Sp. z o.o. S.K.A., ul. Nehringa 10, 60-242 Poznań, z dopiskiem:
„Reklamacja – Konkurs «Poranne Przebudzenie»”.
28. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz adres osoby
składającej reklamację, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej
wniesienia, podpis.
29. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
ich otrzymania przez Organizatora. Organizator niezwłocznie pisemnie zawiadomi
osobę składającą reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.
6
Postanowienia końcowe
30. Wszystkie
nadesłane
zgłoszenia
niespełniające
warunków
niniejszego
Regulaminu nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
31. Organizator
zastrzega
sobie
prawo
do
przechowywania
dokumentacji
prowadzenia Konkursu.
7

Podobne dokumenty