1 REGULAMIN KONKURSU „Wakacje o niebo lepsze. Z Łodzi!” § 1

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU „Wakacje o niebo lepsze. Z Łodzi!” § 1
REGULAMIN KONKURSU „Wakacje o niebo lepsze. Z Łodzi!”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Wakacje o niebo lepsze. Z Łodzi!” zwanego dalej „Konkursem” jest
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. S. Maczka 35,
94-328 Łódź, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem swojego profilu na portalu
społecznościom Facebook.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 16 czerwca (poniedziałek) 2014 r., godz. 9:00, do dnia 21
sierpnia (czwartek) 2014 r., do godz. 16:00.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest:
a. osobą pełnoletnią lub
b. osobą, która ukończyła 13 lat, jednocześnie nie ukończyła 18 lat, posiadającą
ograniczoną zdolność do czynności prawnych – za zgodą przedstawiciela
ustawowego.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w
Regulaminie.
3. Warunkami udziału w Konkursie są:
a. bycie fanem lub polubienie profilu Organizatora na Facebooku;
b. zakup wycieczki lub biletu lotniczego z wylotem z Portu Lotniczego Łódź w okresie
między 24 czerwca a 30 września 2014 r.;
c. opisaniu w atrakcyjny sposób propozycji spędzenia czasu w jednym z miast,
wskazanych przez Organizatora.
§ 3. ZASADY KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przesłanie opisu propozycji spędzenia wolnego czasu w
jednym z miast, wskazanych przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu.
a. W każdy poniedziałek, przez okres trwania Konkursu, poczynając od 16 czerwca 2014
r., Organizator ogłosi na swoim profilu miasto, którego dotyczyć będzie Konkurs w
danym tygodniu.
b. Opis należy przesłać każdorazowo od poniedziałku do czwartku (do godz. 16:00) w
poszczególnych tygodniach na adres [email protected]
c. Opis należy przygotować w wersji elektronicznej, jako dokument tekstowy mający
minimalnie 1000, a maksymalnie 4000 znaków.
d. Opis musi dodatkowo zawierać imię, nazwisko i numer telefonu do Uczestnika osoby zgłaszającej oraz dane dotyczące wykupionej wycieczki lub biletu lotniczego
(datę i kierunek wylotu oraz numer rezerwacji lub umowy zgłoszenia).
e. Wyboru najciekawszych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę
brane będą atrakcyjność, urozmaicenie opisu propozycji spędzenia czasu w danym
mieście / regionie oraz poprawność stylistyczna i gramatyczna.
f. Ogłoszenie wyników poprzez wskazanie w każdym tygodniu jednego Zwycięzcy
nastąpi w każdy piątek, przez okres obowiązywania Konkursu, za pośrednictwem
oficjalnego profilu Organizatora. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej
drogą mailową lub telefoniczną.
1
g. Osoba, która została Zwycięzcą w jednym tygodniu Konkursu nie może przystępować
do kolejnych jego etapów.
2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie opisu na wskazany adres
mailowy.
3. Uczestnik będący jednocześnie autorem opisu w myśl niniejszego Regulaminu udziela licencji
na wykorzystanie przez Organizatora opisu na potrzeby Konkursu oraz profilu na Facebooku.
Ewentualne przeniesienie praw autorskich oraz uregulowanie innych rodzajów użytkowania
grafiki będzie miało miejsce w osobnej umowie.
§ 4. NAGRODY
1. Nagrodami (łącznie 10 szt.), w Konkursie są Bony zakupowe zwane dalej Bonami lub Nagrodą,
każdy o wartości 200 zł brutto, do realizacji w sklepie wolnocłowym Keraniss, znajdującym się
w strefie zastrzeżonej Portu Lotniczego Łódź.
2. Każdy wyłoniony Zwycięzca Konkursu otrzyma jeden Bon.
3. Warunkiem otrzymania Bonu będzie udokumentowaniu faktu nabycia wycieczki lub biletu
lotniczego z wylotem z Portu Lotniczego Łódź w okresie od 24 czerwca do 30 września 2014
r., poprzez podanie (do wiadomości Organizatora) numeru umowy zgłoszenia lub rezerwacji
oraz daty i kierunku lotu.
4. Bony można realizować w okresie od 20 czerwca do 30 września 2014 r.,
5. Bony można realizować tylko i wyłącznie w zadeklarowanym dniu wylotu i za okazaniem
pracownikowi sklepu Keraniss dokumentów podróży, potwierdzających zadeklarowany
numer umowy zgłoszenia lub rezerwacji.
6. Zrealizowanie Bonu jest możliwe tylko i wyłącznie po okazaniu go pracownikowi sklepu
Keraniss przed złożeniem zamówienia / dokonaniem zakupu.
7. Bony uprawniają do dokonania zakupów produktów aktualnie oferowanych przez sklep
Keraniss, z wyłączeniem alkoholu oraz wyrobów tytoniowych przeznaczonych dla osób
podróżujących do krajów UE. W przypadku gdy wartość dokonanego zakupu będzie większa
niż wartość Bonu, osoba dokonująca zakupu jest zobowiązana dopłacić różnicę.
8. W przypadku gdy wartość dokonanego zakupu będzie mniejsza niż wartość Bonu, płatność
bonem nie będzie możliwa, gdyż sklep Keraniss nie wydaje reszty z Bonów.
9. Realizacja Bonu nie łączy się z innymi aktualnie obowiązującymi promocjami prowadzonymi
przez sklep Keraniss.
10. Bony nie podlegają sprzedaży, wymianie na gotówkę lub inne dobra nieokreślone przez
niniejszy Regulamin, jak również nie można przekazywać ich osobom trzecim.
11. Fundatorem Nagród jest Organizator Konkursu oraz firma Keraniss.
12. W celu przekazania przez Organizatora Nagrody, każdy ze Zwycięzców zobowiązany jest do
jej odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej. Bony należy odbierać w
Centrum Obsługi Podróży, Port Lotniczy Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35, Terminal Pasażerski
(hala ogólnodostępna), tel. 42 683 52 56 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –
19:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Do odbioru Nagrody konieczne jest
posiadanie dokumentu (dowód osobisty / paszport), który umożliwi potwierdzenie
tożsamości oraz okazanie potwierdzenia nabycia wycieczki lub biletu lotniczego z wylotem z
Portu Lotniczego Łódź. Nieodebrana Nagroda przepada.
13. W przypadku problemu ze skomunikowaniem się ze Zwycięzcom danego tygodnia w ciągu 2
dni od daty ogłoszenia wyników, Organizator przyzna nagrodę osobie, której zgłoszenie
otrzymało drugą w kolejności najwyższą ocenę.
2
§ 5. REKLAMACJE
1. Uwagi do Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia
uchybienia. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Port Lotniczy Łódź im.
Władysława Reymonta sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, z dopiskiem
„Reklamacja – Konkurs Wakacje o niebo lepsze. Z Łodzi!”
2. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:
a. wyraźnego oznaczenia Uczestnika (imię i nazwisko, adres lub telefon kontaktowy),
pozwalającego na jego identyfikację;
b. wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich
wniesienia; c) dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji
bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub
niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach
profilu Organizatora.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie
będą rozpatrywane.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z
późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w
celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie
przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Portu Lotniczego Łódź ani firmy Keraniss.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu skocznościowego
Facebook .
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania Konkursu w
każdym czasie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia jednego lub więcej etapów konkursu w
przypadku otrzymania w danym tygodniu zbyt małej (mniej niż 3) liczby zgłoszeń spełniających
wskazane w Regulaminie wymogi.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
3