OŚWIADCZENIE Działając w imieniu firmy

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Działając w imieniu firmy
Załącznik nr
3
........................................
/Pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu firmy
....................................................................................................
................................................................................................................................................
....
w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w
Cierchach w 2012 roku”
Oświadczamy ,że spełniamy warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) dot.
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
...........................................dnia.....................................
Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy

Podobne dokumenty