Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Transkrypt

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Nr sprawy: AD-O.272.3.2017
Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych:
1. Benzyna bezołowiowa 95 oktanów w ilości 1 000 l
2. Olej napędowy w ilości 30 000 l
Przedmiot
zamówienia
stosownie
do
jego
będzie
potrzeb,
odbierany
w
przez
ilościach
zamawiającego
nieprzekraczających
sukcesywnie,
jednorazowo
100 dm³.
Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych (Dz. U. 2015, poz. 1680).

Podobne dokumenty