INFORMACJA O WYNIKACH NABORU POWIATOWY URZĄD

Transkrypt

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU POWIATOWY URZĄD
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
POWIATOWY URZĄD PRACY
W JAWORZNIE, UL. PÓŁNOCNA 9B
43-600 JAWORZNO
INSPEKTOR w Referacie Organizacyjnym, Kadr i Administracji
.............................................................................................................................................................................
(nazwa stanowiska)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisku została zatrudniona
Pani Beata Cora, zamieszkała w Chrzanowie.
Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną rozmowy kwalifikacyjnej w dniu
03 stycznia 2008r. Pani Beata Cora uzyskała 12,9 pkt na 15 możliwych.
Kandydat oceniany był wg kryteriów:
1) wiedzy fachowej wymaganej w ogłoszeniu o wolnym stanowisku urzędniczym, w szczególności
znajomości przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.), przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
oraz kodeksu pracy, ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także znajomości przepisów z zakresu
rachunkowości i finansów publicznych,
2) umiejętności samodzielnej organizacji pracy,
3) umiejętności wypowiedzi,
4) prezentacji i zachowania.
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworznie
14.01.2008r.
mgr Wiesława Polańska
..............................................................
(data i podpis Dyrektora Urzędu lub osoby upoważnionej)

Podobne dokumenty