ZAPROSZENIE na szkolenia finansowane z funduszy strukturalnych

Transkrypt

ZAPROSZENIE na szkolenia finansowane z funduszy strukturalnych
UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY
w POZNANIU
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
ZAPROSZENIE
na szkolenia finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawna nazwa Akademia Rolnicza)
wspólnie z
Lożą Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego
i konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”
zaprasza rolników Wielkopolski na cykl szkoleń pt. „Szkolenia zawodowe dla osób
zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, finansowanych w całości z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych
kosztów.
Szkolenie ma na celu zwiększenie konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej i
leśnej oraz dostosowanie gospodarstw do norm krajowych i europejskich poprzez
wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Doskonaleniem zawodowym
będą objęci wszyscy rolnicy i posiadacze lasów Wielkopolski na zasadzie dobrowolności, w
następujących dziedzinach tematycznych;
1. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw.crosscompliance, tj. utrzymanie odpowiedniej równowagi i wzajemnych powiązań między
rolnictwem a ochroną środowiska, ekologią, zdrowotnością ludzi i zwierząt)
2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie
3. Upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej a szczególności
integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego
4. Upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej
5. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną
6. Podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej
7. Popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskania dodatkowych
dochodów
8. Poprawa jakości i higieny produkcji
9. Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt
10. Ochrona
środowiska
w
gospodarstwie
rolnym
ze
szczególnym
uwzględnieniem
gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych
11. Zastosowanie
mikrokomputerów
i
programów
komputerowych
w
usprawnieniu
zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym
12. Warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście
bezpieczeństwa żywnościowego.
Szkolenia będą prowadzone w formie seminariów-panele dyskusyjne, warsztatów i
wyjazdów studyjnych do wzorcowych gospodarstw rolnych na terenie kraju, głównie
Wielkopolski i innych państw Unii Europejskiej i nie będą równoznaczne z programami i
metodami kształcenia w szkołach rolniczych na poziomie średnim i wyższym.
W trakcie zajęć gwarantujemy uczestnikom nowoczesną bazę szkoleniowo-noclegową,
całodzienne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie środki transportu.
Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów
Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu (dawna nazwa - Akademia Rolnicza) oraz innych uczelni i instytucji naukowych
krajowych i zagranicznych, posiadających bogatą wiedzę, dorobek naukowy i doświadczenie
praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie proponowanej tematyki szkoleń.
Przewiduje się, że szkolenia odbędą się w okresach jesienno-zimowych w latach 2008 2013 i zakończą się uroczystym wręczeniem certyfikatów zawodowych i dyplomów.
Rolników i posiadaczy lasów zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o
wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. na
adres;
Ryszard Pęczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
lub faksem; (061)852 32 93
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać od pon. do pt. w godz. 8-15 pod numerem
telefonu (61) 647 52 50, 0607 839 761, 0602 320 672
O zakwalifikowaniu się na szkolenie
powiadomimy Państwa w terminie do 31
października 2008. Szczegółowy harmonogram szkoleń
prześlemy po zatwierdzeniu
projektu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zarząd Loży
Hilary Korzyniewski - PREZYDENT
Zbigniew Ajchler - WICEPREZYDENT
Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
REKTOR
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
DEKLARACJA
na cykl szkoleń pt. „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie”, finansowanych w całości z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-20013.
Nazwisko i imię.......................................................................................................
Adres; .....................................................................................................................
PESEL……………………………………………………………………………
Telefon, faks, e-mail;..............................................................................................
Obszar gospodarstwa lub lasów w ha ....................................................................
Odległość od miejsca zamieszkania do Poznania w km i sposób dojazdu (określić przewidywany
środek transportu)...........................................................
Kierunki produkcji i ich krótka
charakterystyka...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......
Niniejszym deklaruję udział w szkoleniu z funduszy UE w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
w latach 2007- 20013 w tematach nr...................(wymienić numery tematów wyszczególnionych w
zaproszeniu).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w związku z uczestnictwem w szkoleniach.
Podpis..........................................
Uwaga
i
Wszystkie dane zawarte w deklaracji będą objęte tajemnicą i zostaną wykorzystane
tylko do celów związanych z dokumentacją szkolenia.
i