plik 83333

Komentarze

Transkrypt

plik 83333
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZI AŁ BIOLOGII
ul. ILJI MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA
TEL:
(+22) 55-421-028, FAX: (+22) 55-41-102
e-mail: [email protected]
Warszawa, 20.11.2015 r.
Dotyczy zapytania ofertowego art. 4 pkt 8a Ustawy WB-372/Z-051/15 na sprzedaż i
dostarczenie sprzętu komputerowego dla Instytutu Genetyki i Biotechnologii
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający
przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie 1:
Treść pytania:
Czy zamawiający dopuści przełącznik 16 portowy o prędkości 32 Gb/s ?
Ponieważ szybsze przepustowości występują w urządzeniach większych np.24 portowych 48
Gb/s.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza przełącznik 16 portowy o prędkości 32 Gb/s
Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian

Podobne dokumenty