Regulamin „Pakiet Medyczny Medicover dla Liderów

Transkrypt

Regulamin „Pakiet Medyczny Medicover dla Liderów
Regulamin „Pakiet Medyczny Medicover dla Liderów Sprzedaży” I.
Postanowienia ogólne 1. Organizatorem jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Słowiczej 32, 02-­‐170 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000028712, NIP 526-­‐030-­‐38-­‐23, kapitał zakładowy w wysokości: 53.155.800,00 PLN zwana dalej „Avon” lub „Organizatorem”. 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.avon.pl w Strefie Lidera i Okręgowego Menedżera Sprzedaży. 3. „Pakiet Medyczny Medicover” jest skierowany do wybranych Liderów Sprzedaży Avon (LS) z obowiązującą umową LS, którzy spełniają warunki opisane w niniejszym Regulaminie i może być przyznany jako część wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Avon przez zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. II.
Zasady przyznawania bonusów dla Liderów Sprzedaży 1. „Pakiet Medyczny Medicover” „Pakiet Medyczny Medicover” (dalej zwany „Pakietem”) jest dostępny wraz ze startem katalogu 6/2014 (okręgi prognozujące K8/2014). Pakiet otrzymują Liderzy Sprzedaży z tytułem Menedżera i Starszego Menedżera z poziomu 1,2,3 i 4. Zakres Pakietu zdefiniowany jest w załączniku 3 do Umowy Lidera Sprzedaży. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z pakietu medycznego (w szczególności rezerwacja/anulowanie wizyt badań i inne czynności związane z obsługą pacjentów) będą obsługiwane wyłącznie przez Medicover, Avon nie będzie w nich uczestniczył. 1.1. Warunki otrzymania Pakietu a) Uzyskanie (minimum) Menadżera poziom 1 b) Zadeklarowanie chęci odebrania Pakietu c) Pakiet po raz pierwszy jest należny na okres od K06 do K14 po czym następuje weryfikacja spełnienia warunków przez Lidera Sprzedaży i ewentualne przedłużenie okresu otrzymywania Pakietu na kolejny okres do K06 kolejnego roku. Strona 1 z 2 d)
Aby skorzystać z Pakietu Lider musi za pośrednictwem Strefy Lidera złożyć odpowiednią deklarację. Dla deklaracji złożonych do 24 dnia miesiąca pakiet będzie dostępny od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po tym terminie pakiet zostanie włączony z miesięcznym przesunięciem. Poprzez złożenie deklaracji Lider Sprzedaży akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminu. 1.2. Warunki przedłużenia okresu korzystania z Pakietu a) Dla Liderów, którzy do K06 uzyskali pierwszy awans na tytuł Menadżera poziom 1, warunek utrzymania tytułu (minimum) Menedżera poziom 1 w trakcie 7 z 9 kolejnych kampanii zostanie sprawdzony w K14. b) Dla Liderów, którzy do K15 uzyskali pierwszy awans na tytuł Menadżera poziom 1, warunek utrzymania tytułu (minimum) Menedżera poziom 1 w trakcie 7 z 9 kolejnych kampanii zostanie sprawdzony w kolejnej K06. 2.1. Lider Sprzedaży może zrezygnować z korzystania z Pakietu poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji w Strefie Lidera Sprzedaży z zachowaniem terminów analogicznych do zawartych w podpunkcie 2.1d III. Pozostałe warunki i regulacje prawne 1. Wartość Pakietu stanowi część wynagrodzenia za usługi świadczone przez Lidera Sprzedaży na rzecz Avon. Lider Sprzedaży współpracujący z Avon w ramach działalności gospodarczej jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia we własnym zakresie wszelkich należnych podatków i innych obciążeń publicznoprawnych, w tym m. in. składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w postaci Pakietu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku Liderów Sprzedaży współpracujących z Avon w ramach umowy zlecenia zawartej z agencją zatrudnienia Randstad Sp. z o.o., wartość Pakietu zostanie doliczona do dochodu Lidera Sprzedaży z tytułu wykonania zlecenia. 2. Avon ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których on nie przewiduje. 3. Avon zastrzega sobie prawo wprowadzenia w Regulaminie zmian, o których Liderzy Sprzedaży zostaną poinformowani. W imieniu Organizatora Strona 2 z 2 

Podobne dokumenty