ABC ZADAO I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY

Transkrypt

ABC ZADAO I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY
FRDL to 25 lat doświadczenia .
Najlepsze praktyki. Renomowani eksperci. Tysiące szkoleo .
Wiemy, dlaczego szkolimy!
ABC ZADAO I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY
termin: 14 kwiecieo
godziny: 10.00 – 15:00
miejsce: siedziba FRDL
Adresaci szkolenia:
Asystenci rodziny zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach
pozarządowych
Korzyści:
pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych ustawą o wspieraniu rodziny i
pieczy zastępczej
omówienie wymagao z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów
rodziny
nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia i dokumentowania
realizowanych zadao
prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk , przydatnych w
codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny, karta czasu pracy, karta
informacyjna dotycząca rodziny, ocena wstępna i okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie
rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny, ocena
zagrożeo rozwoju dziecka
dwiczenia praktyczne
Otrzymasz:
fachowe wsparcie od praktyka,
możliwośd rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
możliwośd przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
poczęstunek kawowy i lunch,
PROWADZĄCY: socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji
publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb
Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor
kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS.
Zapytaj o szkolenie
Magdalena Michurska
58 77 24 213, 661 82 79 56, [email protected]
Pla c S ol id ar n o śc i 1, 8 0 – 86 3
w w w. gd an sk .f rd l .p l , b iu ro @gd a n sk. frd l.p l
1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia.
2. Obowiązki asystenta rodziny w świetle wymagao ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.
3. Wymagania z zakresu nadzoru i kontroli nad obowiązkami i zatrudnieniem asystentów rodziny.
4. Dokumentowanie realizowanych zadao zawodowych, na przykładzie dobrych praktyk i z
uwzględnieniem dwiczeo praktycznych zakresie za pomocą:
a) dziennika pracy asystenta rodziny,
b) karty czasu pracy,
c) karty informacyjnej dotyczącej rodziny,
d) oceny wstępnej i okresowej sytuacji rodziny,
e) planu pracy z rodziną,
f) zasad współpracy rodziny z asystentem rodziny,
g) oceny zagrożeo rozwoju dziecka,
5. Inna dokumentacja przydatna w pracy np. zgoda rodziny.
6. Podsumowanie szkolenia.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO: 7.04.15, 15:00
[email protected]
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
58 550 32 39
ABC ZADAO I DOKUMENTACJI ASYSTENTA RODZINY: 14 kwiecieo 2015
Nazwa Instytucji/Firmy (dane do FV):
Adres:
NIP:
Telefon:
Faks:
1.
Imię, nazwisko , stanowisko
e-mail
Imię, nazwisko , stanowisko
e-mail
2.
Zgłoszenie w terminie do 1 kwietnia 2015 r.
Dla kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
Cena netto: 365 zł
TAK / NIE
310,25 zł
TAK / NIE
14 dni
10% rabatu
Udział w szkoleniu jest finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych
Należność należy zapłacić przelewem po szkoleniu po otrzymaniu faktury VAT
TAK / NIE
TAK / NIE
Zgodnie z Ust. o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Paostwa 50 % kosztów ogólnych.
Data:
Podpis:
Uwaga! Braku kontaktu ze strony FRDL minimum 2 dni przed terminem szkolenia może oznaczad, że karta zgłoszeniowa nie dotarła.
W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 58 772 42 13, [email protected]