BPOL 1 50 007d See-/Schiffsunfallanzeige/ Zg³oszenie wypadku na

Transkrypt

BPOL 1 50 007d See-/Schiffsunfallanzeige/ Zg³oszenie wypadku na
Ort
Datum
Telefon
Fax
E-Mail
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
Bernhard-Nocht-Straße 78
20359 Hamburg
See-/Schiffsunfallanzeige/ Zgłoszenie wypadku na morzu/statku
Menschlicher Faktor/ Czynnik ludzki
Besatzungsmitglied / Członek załogi
Bezeichnung/Anzahl
Oznaczenie/liczba
Nationalität
Narodowość
Befähigung/Patent
Kwalifikacja/patent
Berufspraxis
Praktyka zawodowa
Weiterbildungen
Dalsze kształcenie
Verweildauer an Bord
Czas pobytu na pokładzie
Zum Unfallzeitpunkt an Bord seit
W czasie wypadku na pokładzie od
Befinden an Bord
Stan zdrowia na pokładzie
Probleme im Bordalltag
Problemy w życiu codziennym na pokładzie
Tagesarbeitszeit
Dzienny czas pracy
Tagesruhezeit
Dzienny czas odpoczynku
(Seite 1 von 3)
Durchschnittliche Krankheitstage (pro Monat)
Średnia liczba dni choroby (na miesiąc)
Art der Unterkunft
Rodzaj zakwaterowania
Freizeitmöglichkeiten
Możliwości czasu wolnego
Verpflegung
Zaprowiantowanie
Äußere Einflüsse (z.B. Lärm)
Wpływy zewnętrzne (np. hałas)
Wachturnus
Turnus straży
Kommunikationsprobleme
Problemy w komunikacji
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Vorfälle durch kulturelle Unterschiede
Zajścia spowodowane przez różnice kulturowe
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Fachliche Unzulänglichkeiten
Niedociągnięcia merytoryczne
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Zwischenmenschliche Probleme
Problemy międzyludzkie
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Notfalleintritt/ Wystąpienie nagłego przypadku
Besetzung der Brücke
Obsada mostka
Erstmaßnahme
Pierwsze działanie
Leitung der Erstmaßnahme
Kierowanie pierwszym działaniem
Notfallmangement/ Management nagłego przypadku
Ständige Besetzung der Brücke
Stała obsada mostka
Leitung der Notfallbewältigung
Kierowanie zwalczaniem nagłego przypadku
Entscheidungsfindung vorrangig durch
Podejmowanie decyzji przede wszystkim przez
Probleme bei der Notfallbewältigung
Problemy podczas zwalczania nagłego przypadku
(Seite 2 von 3)
Durchführung einer Evakuierung/ Przeprowadzenie ewakuacji
Besetzung der Brücke
Obsada mostka
Leitung der Evakuierung
Kierowanie ewakuacją
Entscheidungsfindung vorrangig durch
Podejmowanie decyzji przede wszystkim przez
Probleme bei Evakuierung
Problemy podczas ewakuacji
Einfluss der Reederei/ Wpływ armatora
Anheuern der Besatzung vollständig durch Reederei
Zaciągnięcie kompletnej załogi przez armatora
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Regelmäßige Schulungen/Belehrungen
Regularne szkolenia/pouczenia
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Versuch der Einflussnahme
Próba wywarcia wpływu
Ja/ Tak
Nein/ Nie
Unterschrift, Amtsbezeichnung
Podpis, pełniony urząd
(Seite 3 von 3)