Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu

Transkrypt

Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 19.06.2014 roku
Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
BUMECH S.A. (Emitent) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami zawodowymi w dniu 18.06.2014 roku wybrała Kancelarię Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek
Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33 (dalej: Kancelaria) jako podmiot uprawniony
do przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. i półrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH sporządzonych na dzień 30.06.2014
roku.
Stosowne umowy z wymienionym podmiotem będą zawarte na okres umożliwiający realizację zadań
wymienionych powyżej.
Kancelaria jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem
1695. Emitent korzystał wcześniej z jej usług w poniższym zakresie:
a) przeglądu jednostkowego sprawozdania sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 roku;
b) przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH
sporządzonego na dzień 30 czerwca 2013 roku;
c) badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
d) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim