Zawory regulacyjne LDM COMAR line

Transkrypt

Zawory regulacyjne LDM COMAR line
®
01 - 02.4
08.12.PL
Zawory regulacyjne LDM
COMAR line
-1-
®
Charakterystyki przepływu zaworów
Obliczenie współczynnika Kv
Kv/Kv 100
Praktyczne obliczenia wykonuje się uwzględniając parametry
obwodów regulacyjnych i warunki robocze medium według
wzorów przedstawionych poniżej. Zawór regulacyjny
powinien być dobrany tak, aby był zdolny do regulacji
przepływu minimalnego przy danych warunkach roboczych.
Należy sprawdzić, czy najmniejszy przepływ może być
jeszcze regulowany.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
Warunkiem jest, że regulacyjność zaworu r > Kvs / Kvmin
0.5
Biorąc pod uwagę ewentualność wystąpienia 10% tolerancji
ujemnej wykonania wartości Kv100 w stosunku do Kvs i żądania
możliwości regulacji w obszarze przepływu maksymalnego
(obniżanie i zwiększenie przepływu) producent zaleca
wybieranie wartości Kvs zaworu regulacyjnego większej niż
maksymalna wartość robocza Kv:
S
0.3
0.2
0.1
Kvs = 1.1 ¸ 1.3 Kv
0
Jednocześnie należy zwrócić uwagę jak znaczny “bezpieczny
dodatek” zawarty jest w wartości Qmax, który może spowodować przewymiarowanie zaworu.
Ciecz
Kv =
gaz
Ö
Ö
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Spadek ciśnienia
> p1 /2
Dp =
p2 <
= p1 /2
r1
Dp
H/H100
Dławnice- O -pierścień EPDM
Dławnica sprawdzonej konstrukcji, wyposażona w elementy
uszczelniające wykonane z jekościowej EPDM gumy,
przeznaczona jest dla mediów o temperaturze roboczej
od +2 do +130o C. Dławnica odznacza się niezawodnością i
dużą trwałością. Te właściwości umożliwiają zastosowanie jej w
aplikacjach bez konserwacji. Główną zaletą tej dławnicy są
niewielkie siły tarcia, zdolność uszczelnienia w obu kierunkach
(i przy podciśnieniu w zaworze) i trwałość przekraczającą
500 000 cykli.
2.Qn
Ör .T
5141.p1 n 1
Dla poprawnego doboru charakterystyki regulacyjnej zaworu
należy sprawdzić, jakie skoki zawór osiąga w
przewidywanych warunkach pracy. To sprawdzenie zaleca
producent wykonać przynajmniej dla minimalnego,
nominalnego i maksymalnego przepływu. Orientacyjnym
punktem przy doborze charakterystyki jest zasada, aby, jeżeli
jest to możliwe, ominąć pierwszy i ostatni 5 ÷ 10 % skok
zaworu.
Dla obliczenia skoku przy różnych warunkach pracy i
pojedynczych charakterystykach można skorzystać z
firmowego programu do obliczenia zaworów VENTILY.
Program służy do kompletnej propozycji zaworu od obliczenia
wartości współczynnika Kv aż do określenia konkretnego typu
zaworu włącznie z napędem.
Wielkości i jednostki
Jednostki
m3.h-1
m3.h-1
m3.h-1
m3.h-1
m3.h-1
Nm 3.h-1
MPa
MPa
MPa
MPa
kg.m-3
kg.Nm-3
K
1
1
- charakterystyka liniowa
Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.9817 . (H/H100)
S - LDMspline® charakterystyka
Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.269 . (H/H100) - 0.380 . (H/H100)2
+ 1.096 . (H/H100)3 - 0.194 . (H/H100)4
- 0.265 . (H/H100)5 + 0.443 . (H/H100)6
Propozycja charakterystyki ze względu
na skok zaworu
Oznaczenie
Kv
Kv100
Kvmin
Kvs
Q
Qn
p1
p2
pS
Dp
r1
rn
T1
r
0.9
L
Wzory do obliczenia Kv
Spadek ciśnienia
p2 > p1 /2
Dp < p1 /2
Q
100
rn.T1
Qn
5141 Dp.p2
L
0.4
Nazwa wielkości
Współczynnik przepływu
Współczynnik przepływu przy skoku znamionowym
Współczynnik przepływu przy minimalnym przepływie
Znamionowy wpółczynnik przepływu
Objętościowe natężenie przepływu w warunkach roboczych (T1, p1)
Objętościowe natężenie przepływu w warunkach normalnych (0o C, 0.101 MPa)
Ciśnienie absolutne przed zaworem
Ciśnienie absolutne za zaworem
Ciśnienie absolutne pary nasyconej dla temperatury (T1)
Spadek ciśnienia na zaworze (Dp = p1 - p2)
Gęstość czynnika w stanie roboczym (T1, p1)
Gęstość gazu w warunkach normalnych (0o C, 0.101 MPa)
Absolutna temperatura czynnika przed zaworem (T1 = 273 + t1)
Regulacyjność
-2-
®
Określenie autorytetu zaworu
Dobór dwudrogowego zaworu regulacyjnego
a=
Dane:medium woda, 115o C, ciśnienie statyczne w miejscu
przyłączenia 600 kPa (6 bar), DpDYSP = 40 kPa (0,4 bar),
DpRUROCIĄG = 7 kPa (0,7bar),DpODBIORNIK = 15 kPa (0,15 bar),
przepływ nominalny QNOM = 3,5 m3.h-1, przepływ
minimalny QMIN = 0,4 m3 .h-1.
przy czym zalecana wartość a powinna być conajmniej równa
najmniej wartości 0,3 tzn. że wertość autorytetu dobranego
zaworu jest poprawna.
Uwaga : obliczenie autorytetu zaworu regulacyjnego należy
wykonać w stosunku do spadku ciśnienia zaworu w stanie
zamkniętym, więc do ciśnienia dyspozycyjnego DpDYSP przy
zerowym przepływie. Nie więc w stosunku do ciśnienia pompy
DpPOMPA, ponieważ DpDYSP < DpPOMPA spowodowany spadkami
ciśnienia w sieciach aż do miejscia przyłączenia obiegu
regulowanego. W tym przypadku po prostu bierzemy pod
uwagę DpDYSP H100 = DpDYSP H0 = DpDYSP.
DpDYSP = DpZAWÓR + DpODBIORNIK + DpRUROCIĄG
DpZAWÓR = DpDYSP - DpODBIORNIK - DpRUROCIĄG = 40-15-7 = 18 kPa (0,18 bar)
Kv =
QNOM = 3,5 = 8,25 m3.h-1
DpZAWÓR
0,18
Bezpieczny zapas uwzględniający tolerancję wykonania (przy
założeniu, že przepływ Q nie jest przewymiarowany) :
Sprawdzenie regulacyjności
Kvs = (1,1 do 1,3) . Kv = (1,1 do 1,3) . 8,25 = 9,1 do 10,7 m3.h-1
Należy wykonać również obliczenie dla przepływu
minimalnego QMIN = 0,4 m3.h-1. Dla tego, że spadki ciśnień na
armaturze instalacyjnej obniżają się drugą potengą przepływu,
minimalnemu przepływowi odpowiadają spadki ciśnień
DpRUROCIĄG QMIN = 0,23 kPa, DpODBIORNIK QMIN = 0,49 kPa. DpZAWÓR QMIN = 40 0,23 - 0,49 = 39,28 = 39 kPa.
Z seryjnie produkowanego zakresu wartości Kvs należy dobrać
najbliszą wartość Kvs, tj. Kvs = 10 m 3.h-1. Tej wartości odpowiada
średnica DN 25. Dobieramy zawór gwintowany PN 16, z żeliwa
szarego o numerze typowym :
RV 111 R 2331 16/150-25/T
=
DpZAWÓR QMIN
Określenie spadku ciśnienia dobranego
zaworu przy pełnym otwarciu i danym
przepływie
2
QMIN
KvMIN =
i według potrzeb regulacji dobieramy odpowiedni napęd.
DpZAWÓR H100 =
DpZAWÓR H100 12,3
=
= 0,31
DpZAWÓR H0
40
0,4
= 0,64 m3.h-1
0,39
Potrzebna regulacyjność
r = Kvs = 10 = 15,6
KvMIN 0,64
powinna być mniejsza niż podawana regulacyjność zaworu
r = 50, tzn. wartość dobranego zaworu jest poprawna.
2
= 0,123 bar (12,3 kPa)
(QKvs( = ( 3,5
10 (
NOM
W taki sposób obliczony spadek ciśnienia zaworu
regulacyjnego, powinien być wzięty pod uwagę przy
obliczeniu hydraulicznym sieci.
DYSP.
ZAWÓR
ODBIORNIK
Typowy shemat układu regulacji z zastosowaniem dwudrogowego, regulacyjnego zaworu
POMPA
RUROCIĄG
Notatka:
Szczegółowe informację dotyczące obliczeń zaworów LDM podane są w instrukcji do obliczenia zaworów
01-12.0. Wszystkie wyżej wymienione wzory ważne są w przypadku kiedy medium jest wodą. Dokładne obliczenie
można wykonać za pomocą programu do obliczenia zaworów VENTILY, który również zawiera obliczenia
sprawdzające, i jest do dyspozycji bezpłatnie na żądanie.
-3-
®
Dobór trójdrogowego zaworu
regulacyjnego
Określenie rzeczywystego spadku
ciśnienia dobranego zaworu przy
pełnym otwarciu
Dane : medium woda, 90o C, ciśnienie statyczne w miejscu
przyłączenia 600 kPa (6 bar), DpPOMPA 2 = 35 kPa (0,35 bar),
DpRUROCIĄG = 10kPa (0,1 bar), DpODBIORNIK = 20 kPa (0,2 bar),
przepływ nominalny QNOM = 5 m3 .h-1
2
DpZAWÓR H100 =
2
(QKvs(= ( 255 ( = 0,04 bar (4 kPa)
NOM
W taki sposób obliczony spadek ciśnienia zaworu
regulacyjnego, powinien być wzięty pod uwagę przy
obliczeniu hydraulicznym sieci.
DpPOMPA 2 = DpZAWÓR + DpODBIORNIK + DpRUROCIĄG
DpZAWÓR = DpPOMPA 2 - DpODBIORNIK - DpRUROCIĄG = 35-20-10 = 5 kPa (0,05bar)
Uwaga: Najważniejszym warunkiem prawidłowej pracy
zaworu trójdrogowego jest utrzymanie minimalnej różnicy
ciśnień dyspozycyjnych na króccach A i B. Trójdrogowe
zawory wprawdzie potrafią pokonać duże spadki ciśnienia
pomiędzy króccami A i B, lecz powodują one znaczną
deformację charakterystyki regulacyjnej i związane z tym
pogorszenie włąściwości regulacyjnych. Jeżeli istnieją
wątpliwości dotyczące różnicy ciśnień pomiędzy oboma
króccami (w przypadku, kiedy zawór trójdrogowy przyłączony
jest bez oddzielenia ciśnieniowego bezpośrednio do sieci
pierwotnej), producent zaleca zastosowanie zaworu
dwudrogowego w połączeniu z trwałą spinką.
Autorytet kanału przelotowego zaworu trójdrogowego jest w
tym połączeniu przy założeniu niezmiennego przepływu w
obiegu odbiorczym równy:.
Kv = QNOM = 5 = 22,4 m3.h-1
DpZAWÓR
0,05
Bezpieczny zapas uwzględniający tolerancję wykonania (przy
założeniu, że przepływ Q nie jest przewymiarowany) :
Kvs = (1,1 do 1,3) . Kv = (1,1 do 1,3) . 22,4 = 24,6 do 29,1 m3.h-1
Z seryjnie produkowanego zakresu wartości Kvs należy dobrać
najbliszą wartość Kvs, tj. Kvs = 25 m3.h-1. Tej wartości odpowiada
średnica DN 40. Dobieramy zawór gwintowany PN 16, z żeliwa
szarego o numerze typowym
RV 111 R 3311 16/150-40/T
DpZAWÓR H100 4
=
= 1,
DpZAWÓR H0
4
co oznacza, że zależność przepływu w obiegu odpowiada
idealnej krzywej przepływu zaworu. W tym przypadku
wartości Kvs w obu kanałach są zgodne, obie charakterystyki
są liniowe, tzn. że przepływ jest prawie niezmienny.
Dobranie kombinacji charakterystyki stałoprocentowej w
kanale A i charakterystyki liniowej w kanałe B jest czasem
korzystne w przypadkach, kiedy nie można ominąć
obciążenia kanału A przeciwko B ciśnieniem różnicowym lub
kiedy parametry po stronie pierwotnej są zbyt wysokie .
a=
i według potrzeb regulacji dobieramy odpowiedni napęd.
ZAWÓR
POMPA 2
ODBIORNIK
Typowy schemat układu regulacji z zastosowaniem trójdrogowego zaworu mieszającego
RUROCIĄG
Notatka:
Szczegółowe informację dotyczące obliczeń zaworów LDM podane są w instrukcji do obliczenia zaworów
01-12.0. Wszystkie wyżej wymienione wzory ważne są w przypadku kiedy medium jest wodą. Dokładne obliczenie
można wykonać za pomocą programu do obliczenia zaworów VENTILY, który również zawiera obliczenia
sprawdzające, i jest do dyspozycji bezpłatnie na żądanie.
-4-
®
COMAR line
RV 111 R
Zawory regulacyjne
DN 15 - 40, PN 16
w układach regulacyjnych w ciepłownictwie, chłodnictwie i
technice klimatyzacyjnej.
Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie robocze zawarte jest w
ČSN 13 0010 patrz. strona 22 katalogu.
Opis
Zawory RV 111 COMAR są zaworami regulacyjnymi zwartej
konstrukcji z przyłączem gwintowanym zewnętrznym.
Charakteryzują się niską masą, min.wymiarami w tym
długością montażową, wysoką jakością regulacji i szczelności
w stanie zamkniętym. Dzięki jedynej w swoim rodzaju
chrakterystyce przepływowej LDM spline®, optymalizowanej
do regulacji procesów termodynamicznych są doskonałe do
stosowania w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Ze wzgłędu na opracowaną konstrukcję wewnętrzną i dużą
trwałość dławnicy spełniają one wszystkie wymagania
techniczne potrzebne do długotrwałego działania bez
konserwacji.
Zawory produkowane są w wykonaniu dwudrogowym lub
trójdrogowym. Częścą dostawy zaworu są końcówki do
podłączenia, umożliwiające gwintowane, kołnierzowe lub
przyspawane przyłączenie zaworu do rurociągu i
umożliwiające szybki i niezawodny montaż.
W podłączeniu z napędami elektromechanicznymi
umożliwiają sterowanie 3 punktowe lub sygnałem ciągłym.
Standardową częścią dostawy zaworu jest pokrętło, które
można wykorzystać do sterowania ręcznego do czasu
zainstalowania napędu.
Medium robocze
Zawory RV 111 przeznaczone są do zastosowania w
urządzeniach, gdzie medium roboczym jest woda, powietrze i
mieszaniny chłodzące oraz inne nieagresywne media ciekłe i
gazowe w zakresie temperatur +2o C do +150o C. Zawór nie
może pracować w warunkach, gdzie grozi niebezpieczeństwo
powstania kawitacji.
Zawory serii RV 111 nie mogą być stosowane dla pary wodnej
ani też kondensatu.
W przypadku występowania zanieczyszczeń mechanicznych
w medium w celu zapewnienia niezawodnej i trwałej pracy
oraz szczelności konieczne jest zastosowanie filtrów.
Położenie robocze
Położenie robocze jest dowolne z wyjątkiem przypadku, kiedy
napęd znajduje się pod zaworem. Zawór powinien być
zainstalowany w taki sposób, aby kierunek przepływu medium
był zgodny ze strzałkami na korpusie wlot A, B, wylot AB.
Zastosowanie
Zastosowane w zaworze materiały układu dławiącego,
zbudowanego z grzyba z jakościowej stali nierdzewnej i
miękkich uszczelnień, zapewniających hermetyczną
szczelność w obu kanałach, umożliwiają ich działanie
Parametry techniczne
Szereg konstrukcyjny
Wykonanie
Zakres średnic
Ciśnienie znamionowe
Materiał korpusu
Materiał grzyba
Zakres temperatur roboczych
Przyłączenie
Materiał końcówek do wspawania
Typ grzyba
Charakterystyka przepływu
Wartości Kvs
Nieszczelność
Stosunek regulacji r
Dławnica
RV 111 R
Zawór regulacyjny, dwudr., rewersyjny
Zawór regulacyjny trójdrogowy
DN 15 do 40
PN 16
Żeliwo szare EN-JL 1030
Stal nierdzewna 1.4021 / 17 022.6
+2 do +150o C
Złączka z gwintem zewnętrznym + połączenie gwintowane
Kołnierz z grubą listwą uszczelniającą
Złączka z gwintem zewnętrznym + połączenie gwintowane do spawania
DN 15 do 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 ... 1.0308 / 11 353.0
Formowany lub walcowy, z miękkim uszczelnieniem w gnieździe
LDMspline®, liniowa
Liniowa / liniowa
0.16 do 25 m3 /godz.
0.25 do 25 m3 /godz.
<0.001 % Kvs
min. 50 : 1
O - pierścień EPDM
-5-
®
Wymiary i masy zaworów RV 111 R/T z połączeniem gwintowanym
i RV 111 R/W z połączeniem do spawania
V1
15
20
25
32
40
mm
100
100
105
130
140
mm
146
149
160
193
207
mm
67
67
67
78
78
mm
36.5
36.5
37
49
49
V2
V3
K
A
C
B
D
mm mm mm
mm
mm
50
73
77 Rp 1/2 25
41
G1
50 74.5
77 Rp 3/4 32 G 1 1/4 51
52.5 80
77
Rp 1
38 G 1 1/2 56
G2
65 96.5
88 Rp 1 1/4 47
71
70 103.5 88 Rp 1 1/2 53 G 2 1/4 76
Zawory RV 111 R/T z połączeniem gwintowanym
mm
16.1
21.7
29.5
37.2
43.1
mm
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
F
H
mm
9
10
11
12
14
mm
5,5
m
m
2-drog. 3-drog.
kg
1.15
1.45
1.7
3.0
3.5
Zawory RV 111 R/W z połączeniem do spawania
-6-
Ć
V
Ć
L1
Ć
L
Ć
DN
kg
1.35
1.75
2.15
3.8
4.4
®
Wymiary i masy zaworów RV 111 R/F w wykonaniu kołnierzowym
DN
L1
V
V1
V2
V3
15
20
25
32
40
mm
130
150
160
180
200
mm
67
67
67
78
78
mm
36.5
36.5
37
49
49
mm
42.5
52.5
57.5
70
75
mm
65
75
80
90
100
1
mm
95
105
115
140
150
2
mm
65
75
85
100
110
3
mm
45
58
68
78
88
a
f
n
mm
16
16
18
18
19
mm
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
Zawory RV 111 R/F w wykonaniu kołnierzowym z grubą listwą uszczelniającą
-7-
mm
14
14
14
18
18
K
H
mm
77
77
77
88
88
mm
5,5
m
m
2-cest. 3-cest.
kg
kg
2.3
3.1
3.2
4.4
3.8
5.3
5.9
8.1
6.9
9.5
®
Współczynniki przepływu Kvs i różnice ciśnień
DN
15
20
25
32
40
1
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
2
2.5
---------
3
1.6
---------
Kvs [m3 /godz.]
4
5
0.63
1.0
-----------------
6
0.4
---------
Wykonanie dwudrogowe DN 15 do 25 charakterystyka
LDMspline®, DN 32 i 40 charakterystyka liniowa.
7
0.25
---------
8
0.161)
---------
D pmax
kPa
400
350
200
110
60
Wykonanie trójdrogowe - char. w obu kierunkach liniowa.
ważne tylko dla wykonania dwudrogowego
1)
Schemat wyspecyfikowania kompletnego num. typowego zaworu RV 111 R (COMAR)
1.
2.
3.
4.
Zawór
Oznaczenie typowe
Typ Sterowania
Wykonanie
5. Materiał korpusu
6. Charakterystyka przepł.
7.
8.
9.
10.
11.
Kvs
Ciśnienie znamion. PN
Maks. temperatura oC
Średnica nominalna DN
Przyłączenie
Przykład zamówienia :
XX XXX X X X X X XX / XXX - XX / X
Zawór regulacyjny
RV
Zawory z gwintem zewnętrznym
111
Pokrętłem z możliwością przyłączenia napędu
R
Dwudrogowe
2
Trójdrogowe
3
Żeliwo szare
3
Liniowa (dwudr. wykonaie DN 32 i 40 i wykonanie trójdr.)
1
LDMspline® (wykonanie dwudrogowe DN 15 do 25)
3
Nr. kolumny według tabeli współczynników Kvs
X
16
PN 16
130o C
150
XX
DN 15 do 40
Połączenie gwintowane
T
Kołnierz z grubą listwą uszczelniającą
F
W
Połączenie gwintowane do spawania
RV 111 R 2331 16/150-25/T
Ze wzgłędu na jednoznaczność pojedyńczych wykonań, zawory mogą być zamawiane za pomocą kodu :
Przykład :
COMAR DN 25/2/T
COMAR DN 32/3/F
COMAR DN 15/2-1.6/W
zawór dwudrogowy DN 25 z połączeniem gwintowanym
zawór trójdrogowy DN 32 z połączeniem kołnierzowym
zawór dwudrogowy DN 15 z połączeniem gwintowanym do spawania
(dla zaworów DN 15 podana jest na końcu wartość Kvs)
Dostarczane typy napędów
LDM
Napęd elektryczny ANT3-5.10
Napęd elektryczny ANT3-5.11
Napęd elektryczny ANT3-5.10SC
Napęd elektryczny ANT3-5.11SC
Napęd elektryczny ANT3-5.20, ANT3-5.22
Napęd elektryczny ANT3-5.21
Napęd elektryczny ANT3-5.20SC
Napęd elektryczny ANT3-5.21SC
Siemens
(Landis & Staefa)
Napęd elektryczny SSC31
Napęd elektryczny SSC61
Napęd elektryczny SSC61.5
Napęd elektryczny SSC81
Napęd elektryczny SQS 35.00 a SQS 35.03
Napęd elektryczny SQS 35.50 a SQS 35.53
Napęd elektryczny SQS 65.5
-8-
AC 24 V, sterowanie 3-punktowe
AC/DC 24 V, sterowanie 0(2) - 10V, (0)4 - 20 mA
AC/DC 24 V, sterowanie 3-punktowe, funkcja awaryjna
AC/DC 24 V, sterowanie 0(2) - 10V, (0)4 - 20 mA
funkcja awaryjna
AC 230 V, sterowanie 3-punktowe
AC 230 V, sterowanie 0(2) - 10V, (0)4 - 20 mA
AC 230 V, sterowanie 3-punktowe, funkcja awaryjna
AC 230 V, sterowanie 0(2) - 10V, (0)4 - 20 mA
funkcja awaryjna
AC 230 V, sterowanie 3-punktowe
AC 24 V, sterowanie DC 0...10V
AC 24 V, sterowanie DC 0...10V, funkcja awaryjna
AC 24 V, sterowanie 3-punktowe
AC 230 V, sterowanie 3-punktowe
AC 230 V, sterowanie 3-punktowe, funkcja awaryjna
AC 24 V, sterowanie DC 0...10V, funkcja awaryjna
®
COMAR line
RV 111 S
Zawory regulacyjne
DN 15 - 40, PN 16
Opis
w układach regulacyjnych w ciepłownictwie, chłodnictwie i
technice klimatyzacyjnej.
Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie robocze zawarte jest w
ČSN 13 0010 patrz. strona 22 katalogu.
Zawory RV 111 COMAR są zaworami regulacyjnymi zwartej
konstrukcji z przyłączem gwintowanym zewnętrznym.
Charakteryzują się niską masą, min.wymiarami w tym
długością montażową, wysoką jakością regulacji i szczelności
w stanie zamkniętym. Dzięki jedynej w swoim rodzaju
chrakterystyce przepływowej LDM spline®, optymalizowanej
do regulacji procesów termodynamicznych są doskonałe do
stosowania w urządzeniach grzewczych i klimatyzacyjnych.
Ze wzgłędu na opracowaną konstrukcję wewnętrzną i dużą
trwałość dławnicy spełniają one wszystkie wymagania
techniczne potrzebne do długotrwałego działania bez
konserwacji.
Zawory produkowane są w wykonaniu dwudrogowym lub
trójdrogowym. Częścą dostawy zaworu są końcówki do
podłączenia, umożliwiające gwintowane, kołnierzowe lub
przyspawane przyłączenie zaworu do rurociągu i
umożliwiające szybki i niezawodny montaż.
W podłączeniu z napędami elektromechanicznymi
umożliwiają sterowanie 3 punktowe lub sygnałem ciągłym.
Zawory w wykonaniu RV 111 S są przystosowane do montażu
z napędami firmy Sauter.
Medium robocze
Zawory RV 111 przeznaczone są do zastosowania w
urządzeniach, gdzie medium roboczym jest woda, powietrze i
mieszaniny chłodzące oraz inne nieagresywne media ciekłe i
gazowe w zakresie temperatur +2o C do +150o C. Zawór nie
może pracować w warunkach, gdzie grozi niebezpieczeństwo
powstania kawitacji.
W przypadku występowania zanieczyszczeń mechanicznych
w medium w celu zapewnienia niezawodnej i trwałej pracy
oraz szczelności konieczne jest zastosowanie filtrów.
Położenie robocze
Zawory mogą być instalowane w dowolnym położeniu,
wyjątkiem jest montaż z siłownikem pod zaworem. Kierynak
przepływu medium jest oznaczony na korpusie – w wykonaniu
jako zawór mieszający jest oznaczenie literowe – wloty „A“
oraz „B“ – wylot „AB“. W wykonaniu jako zawór rozdzielający –
wlot „AB“ – wyloty „A“ oraz „B“.
Zastosowanie
Zastosowane w zaworze materiały układu dławiącego,
zbudowanego z grzyba z jakościowej stali nierdzewnej i
miękkich uszczelnień, zapewniających hermetyczną
szczelność w obu kanałach, umożliwiają ich działanie
Parametry techniczne
Szereg konstrukcyjny
Wykonanie
Zakres średnic
Ciśnienie znamionowe
Materiał korpusu
Materiał grzyba
Zakres temperatur roboczych
Przyłączenie
Materiał końcówek do wspawania
Typ grzyba
Charakterystyka przepływu
Wartości Kvs
Nieszczelność
Stosunek regulacji r
Dławnica
RV 111 S
Zawór regulacyjny, dwudr., rewersyjny
Zawór regulacyjny trójdrogowy
DN 15 do 40
PN 16
Żeliwo szare EN-JL 1030
Stal nierdzewna 1.4021 / 17 022.6
+2 do +150o C
Złączka z gwintem zewnętrznym + połączenie gwintowane
Kołnierz z grubą listwą uszczelniającą
Złączka z gwintem zewnętrznym + połączenie gwintowane do spawania
DN 15 do 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 ... 1.0308 / 11 353.0
Formowany lub walcowy, z miękkim uszczelnieniem w gnieździe
LDMspline®, liniowa
Liniowa / liniowa
0.16 do 25 m3 /godz.
0.25 do 25 m3 /godz.
<0.001 % Kvs
min. 50 : 1
O - pierścień EPDM
-9-
®
Wymiary i masy zaworów RV 111 S/T z połączeniem gwintowanym
i RV 111 S/W z połączeniem do spawania
DN
L
L1
V
V1
15
20
25
32
40
mm
100
100
105
130
140
mm
146
149
160
193
207
mm
67
67
67
78
78
mm
36.5
36.5
37
49
49
V2
V3
mm mm
50
73
50 74.5
52.5 80
65 96.5
70 103.5
Zawory RV 111 S/T z połączeniem gwintowanym
A
B
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
C
D
mm
mm
25
41
G1
32 G 1 1/4 51
38 G 1 1/2 56
G2
47
71
53 G 2 1/4 76
mm
16.1
21.7
29.5
37.2
43.1
mm
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
F
H
mm
9
10
11
12
14
mm
5,5
Zawory RV 111 S/W z połączeniem do spawania
-10-
m
m
2-drog. 3-drog.
kg
1.15
1.45
1.7
3.0
3.5
kg
1.35
1.75
2.15
3.8
4.4
®
Wymiary i masy zaworów RV 111 S/F w wykonaniu kołnierzowym
DN
L1
V
V1
V2
V3
15
20
25
32
40
mm
130
150
160
180
200
mm
67
67
67
78
78
mm
36.5
36.5
37
49
49
mm
42.5
52.5
57.5
70
75
mm
65
75
80
90
100
2
1
mm
95
105
115
140
150
mm
65
75
85
100
110
a
f
n
mm
16
16
18
18
19
mm
2
2
2
2
3
4
4
4
4
4
3
mm
45
58
68
78
88
Ventily RV 111 S/F w wykonaniu kołnierzowym z grubą listwą uszczelniającą
-11-
H
mm
14
14
14
18
18
mm
5,5
m
m
2-drog. 3-drog.
kg
kg
2.3
3.1
3.2
4.4
3.8
5.3
5.9
8.1
6.9
9.5
®
Współczynniki przepływu Kvs i różnice ciśnień
DN
15
20
25
32
40
1
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
2
2.5
---------
3
1.6
---------
Kvs [m 3/ godz.]
4
5
0.63
1.0
-----------------
D pmax [kPa]
6
0.4
---------
Wykonanie dwudrogowe DN 15 do 25 charakterystyka
LDMspline®, DN 32 i 40 charakterystyka liniowa.
7
0.25
---------
8
0.16 1)
---------
250 N
400
400
350
220
130
500 N
400
400
400
400
300
Wykonanie trójdrogowe - char. w obu kierunkach liniowa.
ważne tylko dla wykonania dwudrogowego
1)
Schemat wyspecyfikowania kompletnego num. typowego zaworu RV 111 S (COMAR)
1.
2.
3.
4.
Zawór
Oznaczenie typowe
Typ Sterowania
Wykonanie
5. Materiał korpusu
6. Charakterystyka przepł.
7.
8.
9.
10.
11.
Kvs
Ciśnienie znamion. PN
Maks. temperatura oC
Średnica nominalna DN
Przyłączenie
XX XXX X X X X X XX / XXX - XX / X
Zawór regulacyjny
RV
Zawory z gwintem zewnętrznym
111
Pokrętłem z możliwością przyłączenia napędu
R
Dwudrogowe
2
Trójdrogowe
3
Żeliwo szare
3
Liniowa (dwudr. wykonaie DN 32 i 40 i wykonanie trójdr.)
1
LDMspline® (wykonanie dwudrogowe DN 15 do 25)
3
Nr. kolumny według tabeli współczynników Kvs
X
16
PN 16
130o C
150
XX
DN 15 do 40
Połączenie gwintowane
T
Kołnierz z grubą listwą uszczelniającą
F
W
Połączenie gwintowane do spawania
Przykład zamówienia: RV111 S 2331 16/150-25/T
Napęd powinien być wyspecyfikowany oddzielnie.
Dostarczane typy napędów
Sauter
Napęd elektryczny AVM 105
Napęd elektryczny AVM 115
Napęd elektryczny AVM 105S
Napęd elektryczny AVM 115S
AC 24 V lub 230 V, sterowanie 3-punktowe, 250 N
AC 24 V lub 230 V, sterowanie 3-punktowe, 500N
AC 24 V, technologia SUT dla ster. 0-10V, 250N
AC 24 V, technologia SUT dla ster. 0-10V, 500N
-12-
®
ANT3-5.1x(SC)
Siłowniki elektryczne
LDM
Opis
Właściwości:
Elektromechaniczne siłowniki ANT3-5 są przeznaczone do
sterowania zaworami regulacyjnymi LDM serii RV 111 COMAR
line. Konstrukcja połączenia siłownika z zaworem pozwala na
zachowanie zerowego “luzu,” co gwarantuje doskonałą
regulację i czułość sterowania. Siłowniki posiadają układ
autoadaptacji, a położenia skrajne ograniczone są
mechanicznie skokiem napędu. Siłowniki mogą być sterowane
standardowymi sygnałami sterującymi - 3-pkt. lub ciągłym
(wybierany 0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA lub 4..20 mA). Wersja
oznaczona “S.C.”posiada elektronicznie sterowaną funkcję
awaryjną, która jest aktywowana brakiem zasilania lub
uszkodzeniem linii sterowania sygnałem ciągłym. W
ustawieniach napędu można definiować procentowe położenie
zaworu (skok) do którego napęd ustawi zawór w przypadku
zadziałania funkcji awaryjnej. Fabrycznie jest nastawiona
wartość 0% to znaczy zawór się zamyka. Źródłem energii
wykorzystywanej do działania funkcji awaryjnej jest pakiet
kondensatorów, których stan naładowania jest kontrolowany
przez układ elektroniki w czasie normalnej pracy. Ich żywotność
jest dłuższa niż 10 lat. Wszystkie rodzaje napędów są
wyposażone w kółko sterowania ręcznego oraz wskaźnik
-
Zastosowanie
Siłowniki wraz z zaworami LDM są przeznaczone głównie do
regulacji przepływu medium w układach ciepłowniczych i
klimatyzacyjnych. W połączeniu z funkcją awaryjną, mogą
spełniać rolę zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami w
przypadku awarii zasilania lub sterowania.
-
Prosty montaż nie wymagający dodatkowych narzędzi,
Funkcja autoadaptacji napędu na zaworze,
Kółko sterowania ręcznego,
Mechaniczny wskaźnik położenia,
Możliwość wyposażenia w rezystancyjny nadajnik
położenia lub wyłącznik sygnalizacyjny ( tylko dla
siłowników ze sterowaniem 3-pkt. bez f. awaryjnej),
Inteligentne mikroprocesorowe sterowanie (tylko dla
siłowników z funkcją awaryjną i sterowaniem sygnałem
ciągłym),
Automatyczne rozpoznawanie zanieczyszczeń
powierzchni gniazdo - grzyb wraz z algorytmem
samoczyszczenia ( dla siłowników z mikroprocesorem),
Możliwość wyboru sygnału sterującego: 0..10 V, 2..10 V,
0..20 mA, 4..20 mA,
Możliwość zdefiniowania położenia awaryjnego przy
zadziałaniu funkcji awaryjnej w zakresie 0..100% skoku,
Możliwość odczytu historii i diagnostyki stanów awaryjnych
(dla wykonania z mikroprocesorem),
Wysoka żywotność i jakość pracy dzięki zwartej konstrukcji
oraz użyciu wysokiej jakości materiałów (wszystkie części
mechaniczne wykonane z metali,
Dowolny sygnał zwrotny z nadajnika położenia,
Możliwość sterowania cyfrowego ( protokół MODBUS),
Możliwość nastawienia strefy nieczułości oraz “zera”
sygnału sterującego,
Techniczne parametry siłowników ANT3-5
Typ ANT3-...
Napięcie zasilania (± 15%)
Częstotliwość
Sterowanie
Moc
Siła znamionowa
Skok znamionowy
Czas przestawienia dla 50 Hz
Funkcja awaryjna
Nadajnik położenia
Wyłącznik sygnalizacyjny
Impedancja wejścia sygnału
sterującego
Stopień ochrony
Maksymalna temperatura medium
Temperatura pracy otoczenia
Wilgotność otoczenia
Zalecenia do magazynowania
1)
2)
5.10
24 V AC
5.11
24 V AC/DC
5.10SC
5.11SC
24 V AC/DC
50 Hz
0..10 V, 4..20 mA
3-punktowe
0..10 V, 4..20 mA
14 VA
14 VA
14 VA
300 N + 30%
ANT3-11.xx ... 11 mm; ANT3-5.xx ... 5,5 mm
66 s
5s
33 s
5s
----8s
8s
2)
100 W, 1 kW 1)
0(2)-10V; 0(4)-20mA
------PS1 1)
_ 10 kW (V)
_ 10 kW (V)
>
>
----250 W (mA)
250 W (mA)
IP 54 (IEC 60529)
o
150 C
o
-5 do +55 C
5 .. 95 % względnej wilgotności
o
-15 do +55 C , 5 .. 95 % względnej wilgotności
0,7 kg
0,8 kg
3-punktowe
1,5 VA
Wybierane wyposażenie dodatkowe, można wybrać tylko jeden rodzaj i należy to określić przy zamówieniu.
Standardowe wyposażenie napędu, w zamówieniu należy określić rodzaj sygnału. Nastawa fabryczna 0-10V.
-13-
®
Wyposażenie dodatkowe
(tylko dla sterowania 3-pkt, bez funkcji awaryjnej)
0..100 W lub 0..1000 W
(tylko dla sterowania 3-pkt, bez funkcji awaryjnej)
Rezystancyjny nadajnik położenia
Wyłącznik sygnalizacyjny PS1
Schemat podłączenia siłownika
Uwaga: ANT3-5 ... zamyka drogę “na wprost” zaworu wsuwaniem trzpienia do napędu:
ANT3-5.10
ANT3-5.11
3-pkt. sterowanie, 24 V AC
Sterowanie sygn. ciągłym, 24 V AC/DC
M
ANT3-5.10SC
ANT3-5.11SC
3-pkt. sterowanie, 24 V AC/DC,
funkcja awaryjna
Sygn. ciągły, 24 V AC/DC,
funkcja awaryjna
0(2)-10V
0(4)-20mA
24V~
(+24V)
NF
5
wyjście
4
wejście
3
0(2)-10V
0(4)-20mA
2
zasilanie
1
(-)
wyjście
otwiera
5
24V~
(+24V)
24V~
(+24V)
(-)
24V~
(+24V)
NF
4
0(2)-10V
0(4)-20mA
3
zamyka
2
24V~
(+24V)
1
wyjście
5
wejście
4
0(2)-10V
0(4)-20mA
U1
otwiera
11
MO
sygnalizacja
N
3
24V~
24V~
24 V
MZ
sygnalizacja
U2 12
zamyka
40 41 42
40 41 42
24V~
(+24V)
MO
MZ
2
zasilanie
1
0(2)-10V
0(4)-20mA
V
(-)
PS1
MO
MZ
M
V
PS1
wyłącznik momentowy położenia "O"
wyłącznik momentowy położenia "Z"
silnik
nadajnik położenia 100W lub 1000W
wyłącznik położenia
(max. obciążenie 0,5 A)
NF
zacisk funkcji awaryjnej
11, 12 zaciski sygnalizacji położeń krańcowych
(max. obciążenie 0,5 A)
Wejściowy i wyjściowy sygnał napięciowy lub
prądowy jest określany przy zamówieniu i nie
należy go zmieniać.
Zakres sygnału wejściowego lub wyjściowego
można zmienić przez PC.
Wymiary siłownika
A
B
C
D
-3-
ANT3-5.xx
172
159
133
26
®
ANT3-5.2x(SC)
Siłowniki elektryczne
LDM
Opis
Właściwości:
Elektromechaniczne siłowniki ANT3-5 do sterowania zaworami
serii RV 111 COMAR line. Konstrukcja połączenia siłownika z
zaworem pozwala na zachowanie zerowego “luzu,” co
gwarantuje doskonałą regulację i czułość sterowania. Siłowniki
posiadają układ autoadaptacji, a położenia skrajne ograniczone
są mechanicznie skokiem napędu. Siłowniki mogą być
sterowane standardowymi sygnałami sterującymi - 3-pkt. lub
ciągłym (wybierany 0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA lub 4..20 mA).
Wersja oznaczona “S.C.”posiada elektronicznie sterowaną
funkcję awaryjną, która jest aktywowana brakiem zasilania lub
uszkodzeniem linii sterowania sygnałem ciągłym. W
ustawieniach napędu można definiować procentowe położenie
zaworu (skok) do którego napęd ustawi zawór w przypadku
zadziałania funkcji awaryjnej. Fabrycznie jest nastawiona
wartość 0% to znaczy zawór się zamyka. Źródłem energii
wykorzystywanej do działania funkcji awaryjnej jest pakiet
kondensatorów, których stan naładowania jest kontrolowany
przez układ elektroniki w czasie normalnej pracy. Ich żywotność
jest dłuższa niż 10 lat. Wszystkie rodzaje napędów są
wyposażone w kółko sterowania ręcznego oraz wskaźnik
położenia.
-
Zastosowanie
Siłowniki wraz z zaworami LDM są przeznaczone głównie do
regulacji przepływu medium w układach ciepłowniczych i
klimatyzacyjnych. W połączeniu z funkcją awaryjną, mogą
spełniać rolę zabezpieczenia instalacji przed uszkodzeniami w
przypadku awarii zasilania lub sterowania.
-
Prosty montaż nie wymagający dodatkowych narzędzi,
Funkcja autoadaptacji napędu na zaworze,
Kółko sterowania ręcznego,
Mechaniczny wskaźnik położenia,
Możliwość wyposażenia w rezystancyjny nadajnik
położenia lub wyłącznik sygnalizacyjny ( tylko dla
siłowników ze sterowaniem 3-pkt. bez f. awaryjnej),
Inteligentne mikroprocesorowe sterowanie (tylko dla
siłowników z funkcją awaryjną i sterowaniem sygnałem
ciągłym),
Automatyczne rozpoznawanie zanieczyszczeń
powierzchni gniazdo - grzyb wraz z algorytmem
samoczyszczenia ( dla siłowników z mikroprocesorem),
Możliwość wyboru sygnału sterującego: 0..10 V, 2..10 V,
0..20 mA, 4..20 mA,
Możliwość zdefiniowania położenia awaryjnego przy
zadziałaniu funkcji awaryjnej w zakresie 0..100% skoku,
Możliwość odczytu historii i diagnostyki stanów awaryjnych
(dla wykonania z mikroprocesorem),
Wysoka żywotność i jakość pracy dzięki zwartej konstrukcji
oraz użyciu wysokiej jakości materiałów (wszystkie części
mechaniczne wykonane z metali,
Dowolny sygnał zwrotny z nadajnika położenia,
Możliwość sterowania cyfrowego ( protokół MODBUS),
Możliwość nastawienia strefy nieczułości oraz “zera”
sygnału sterującego,
Techniczne parametry siłowników ANT3-5
Typ ANT3-...
Napięcie zasilania (± 15%)
Częstotliwość
Sterowanie
Moc
Siła znamionowa
Skok znamionowy
Czas przestawienia dla 50 Hz
Funkcja awaryjna
Nadajnik położenia
Wyłącznik sygnalizacyjny
Impedancja wejścia sygnału
sterującego
Stopień ochrony
Maksymalna temperatura medium
Temperatura pracy otoczenia
Wilgotność otoczenia
Zalecenia do magazynowania
Waga
1)
2)
5.20
5.22
5.21
5.20SC
5.21SC
230 V AC
50 Hz
3-punktowe
0..10 V, 4..20 mA
3-punktowe
0..10 V, 4..20 mA
3 VA
10 VA
10 VA
10 VA
300 N + 30%
ANT3-11.xx ... 11 mm; ANT3-5.xx ... 5,5 mm
66 s
33 s
5s
33 s
5s
----8s
8s
100 W, 1 kW 1)
0(2)-10V; 0(4)-20mA 2)
------PS1 1)
_ 10 kW (V)
_ 10 kW (V)
>
>
----250 W (mA)
250 W (mA)
IP 54 (IEC 60529)
o
150 C
o
-5 do +55 C
5 .. 95 % względnej wilgotności
o
-15 do +55 C , 5 .. 95 % względnej wilgotności
0,7 kg
0,8 kg
Wybierane wyposażenie dodatkowe, można wybrać tylko jeden rodzaj i należy to określić przy zamówieniu.
Standardowe wyposażenie napędu, w zamówieniu należy określić rodzaj sygnału. Nastawa fabryczna 0-10V.
-15-
®
Wyposażenie dodatkowe
(tylko dla sterowania 3-pkt, bez funkcji awaryjnej)
0..100 W lub 0..1000 W
(tylko dla sterowania 3-pkt, bez funkcji awaryjnej)
Rezystancyjny nadajnik położenia
Wyłącznik sygnalizacyjny PS1
Schemat podłączenia siłownika
Uwaga: ANT3-5 ... zamyka drogę “na wprost” zaworu wsuwaniem trzpienia do napędu:
ANT3-5.20
ANT3-5.22
ANT3-5.21
3-pkt. sterowanie, 230 V AC
Sterowanie sygn. ciągłym, 230 V AC
M
N
ANT3-5.20SC
ANT3-5.21SC
3-pkt. sterowanie, 230 V AC,
funkcja awaryjna
Sygn. ciągły, 230 V AC,
funkcja awaryjna
wejście
wyjście
MO
MZ
M
V
PS1
IN OUT
L1 L2
wejście
N
NF 230V/50Hz
N
0(2)-10V
0(4)-20mA
zasilanie
L
230V/50Hz
0(2)-10V
0(4)-20mA
wyjście
IN OUT
zamyka
otwiera
N
230V/50Hz
230V/50Hz
L1 L2
230V/50Hz
N
zasilanie
L
N
0(2)-10V
0(4)-20mA
U1
wyjście
MO
signalizacja
11
otwiera
N
IN OUT
L1 L2
0(2)-10V
0(4)-20mA
230V/50Hz
24 V
U2 12
MZ
signalizacja
40 41 42
zamyka
40 41 42
230V/50Hz
MO
MZ
N
zasilanie
L
0(2)-10V
0(4)-20mA
V
230V/50Hz
PS1
wyłącznik momentowy położenia "O"
wyłącznik momentowy położenia "Z"
silnik
nadajnik położenia 100W lub 1000W
wyłącznik położenia
(max. obciążenie 0,5 A)
NF
zacisk funkcji awaryjnej
11, 12 zaciski sygnalizacji położeń krańcowych
(max. obciążenie 0,5 A)
Wejściowy i wyjściowy sygnał napięciowy lub
prądowy jest określany przy zamówieniu i nie
należy go zmieniać.
Zakres sygnału wejściowego lub wyjściowego
można zmienić przez PC.
Wymiary siłownika
A
B
C
D
-16-
ANT3-5.xx
172
159
133
26
®
SSC31
SSC61...
SSC81
Napędy elektryczne
Siemens (Landis & Staefa)
Parametry techniczne
Typ
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór mocy
Sterowanie
Szybkość przesuwu
Funkcja awaryjna
Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maks. temper. czynnika
Dopuszcz. temp. otocz.
Dopuszcz. wilgot. otocz.
Masa
SSC31
AC 230 V
6 VA
3 - punktowe
150 s
---
0,31 kg
SSC61
SSC61.5
AC 24 V
50 / 60 Hz
2 VA (3 VA przy nal. konden.)
DC 0 - 10 V
30 s
30 s
--300 N
5,5 mm
IP 40
2 do 110o C
5 do 50o C
0 ... 95 % bez kondensacji
0,25 kg
0,27 kg
2 VA
SSC81
0,8 VA
3 - punktowe
150 s
---
0,25 kg
Schemat połączenia napędu
SSC31
SSC81
Biały
(7) Y2 Zawór ZAMYKA
Faza
Czarny
(6) Y1 Zawór OTWIERA
Zawór OTWIERA
Niebieski (4) Zero
Zawór ZAMYKA
SSC61...
Zero systemowe
Faze
Sygnał sterujący 0...10V
Wymiary napędów
SSC81, SSC61...
SSC31
Długość kabla 1500 mm
-17-
®
SQS35...
Napędy elektryczne
Siemens (Landis & Staefa)
Parametry techniczne
Typ
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór mocy
Sterowanie
Szybkość przesuwu
Szybkość przes. dla f. awaryjnej
Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temp. otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Masa
SQS 35.00
SQS 35.03
SQS 35.50
SQS 35.53
5 VA
6 VA
230 V
50 / 60 Hz
2,5 VA
3,5 VA
3 - punktowe
150 s
35 s
150 s
35 s
8s
--300 N
5,5 mm
IP 54
130o C
-5 do 50oC
klasa D, DIN 40040
0,5 kg
0,6 kg
Elementy dodatkowe
Dla SQS 35.00 i SQS 35.03
Wyłącznik pomocniczy ASC 9.6
Schemat połączenia napędów
Wymiary napędów
SQS 35.00 i SQS 35.03
SQS 35.50 a SQS 35.53
x - wymiar dla przyłączenia zaworu
Cm1
Cm2
c1
Y1
Y2
21
N
wyłącznik końcowy dla skoku 100%
wyłącznik końcowy dla skoku 0%
wyłącznik pomocniczy ASC9.6
otwieranie zaworu regulacyjnego
zamykanie zaworu regulacyjnego
funkcja awaryjna
zero pomiarowe
-18-
®
SQS65.5
Napęd elektryczny
Siemens (Landis & Staefa)
Parametry techniczne
SQS 65.5
24 V
50 / 60 Hz
7 VA
0...10 V
35 s
8s
300 N
5,5 mm
IP 54
130o C
-5 do 50o C
klasa D, DIN 40040
0,6 kg
Typ
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór mocy
Sterowanie
Szybkość przesuwu
Szybkość przes. dla f. awaryjnej
Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temp. otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Masa
Schemat połączenia napędów
Wymiary napędów
Listwa zaciskowa
G,G0 napięcie zasilania 24 V
G - potencjał systemowy (SP)
G0 - zero systemowe (SN)
Y
wejście sygnału
sterującego 0...10 V
R
wejście dla zdalnego
ustawienia nadajnika położenia
lub termostatu z ograniczeniem
temperatury 0...1000W
M
zero pomiarowe
U
wyjście dla zasilania
pomiarowego 0...10 V
SQS 35.50 i SQS 35.53
x - wymiar dla przyłączenia zaworu
F1
K1
N1
P1
R1
Y1
termostat z ograniczeniem temperatury
wyłącznik dwubiegunowy
regulator
wskaźnik położenia
urządzenie dla zdalnego sterowania położenia
napęd
-19-
®
AVM 105
AVM 115
Napęd elektryczny
Sauter
Parametry techniczne
AVM 105 F100
Typ
230 V AC
Napięcie zasilania
Częstotliwość
4,5 VA
Pobór mocy
Sterowanie
30 s
Szybkość przesuwu
Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temp. otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Sterowanie ręczne
Masa
AVM 105 F120
230 V AC
AVM 105 F122 AVM 115 F120 AVM 115 F122
24 V AC
230 V AC
24 V AC
50 / 60 Hz
1,7 VA
4,0 VA
4,0 VA
1,7 VA
3-punktowe; 2-punktowe
120 s
250 N
500 N
max. 8 mm
IP 54
100°C, ze schładzaczem 130°C lub 150°C
-10 do 55°C
< 95% w wzg. bez kondensacji
Akcesoria dodatkowe - pokrętło motylkowe
0,7 kg
Dodatkowe informacje w katalogu producenta napędów.
Wyposażenie dodatkowe
0372145 001*)
0372145 002*)
0372249 001
0372249 002
0372286 001*)
0372286 002*)
0372286 003*)
0372320 001
Pojedynczy wyłącznik sygnalizacyjny. MV 505795
Podwójny wyłącznik sygnalizacyjny. MV 505795
Schładzacz do 130°C (zalecany dla temp. poniżej 10°C); MV 505932
Schładzacz do 150°C; MV 505932
Potencjometr 130 W; MV 505795
Potencjometr 1000 W; MV 505795
Potencjometr 5000 W; MV 505795
Pokrętło motylkowe ręcznego sterowania
*) Napęd można wyposażyć tylko w jeden nadajnik lub wyłacznik dodatkowy
-20-
®
Wymiary napędu
Schładzacz
Schemat podłączenia
Wyposażenie dodatkowe
BU = niebieski
BN = brązowy
BK = czarny
RD = czerwony
GY = szary
GN = zielony
VT = fioletowy
-21-
®
AVM 105S
AVM 115S
Napęd elektryczny
Sauter
Technické parametry
Typ
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Pobór mocy
Sterowanie
Szybkość przesuwu
Siła znamionowa
Skok
Obudowa
Maksymalna temperatura czynnika
Dopuszczalna temp. otoczenia
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
Sterowanie ręczne
Masa
AVM 105S F132
AVM 115S F132
Napęd z technologią SUT
24 V AC 230 V AC ± 20%, 50..60 Hz / 24 V DC +20% / -10%
8,5 VA
8,7 VA
0 - 10 V; 3-punktowe; 2-punktowe
Nastawiane 60, 120 s
Nastawiane 35, 60, 120 s
250 N
500 N
max. 8 mm
IP 54
100°C, ze schładzaczem do 130°C lub 150°C
-10 do 55°C
< 95% w. wzg. bez kondensacji
Akcesoria dodatkowe - pokrętło motylkowe
0,7 kg
Dodatkowe informacje w katalogu producenta napędów.
Wyposażenie dodatkowe
0313529 001
0372145 001*)
0372145 002*)
0372249 001
0372249 002
0372286 001*)
0372286 002*)
0372286 003*)
0372320 001
0372462 001
Moduł zmiany zakresu i kierunku sygnału sterującego oraz nastawienia sekwencji.
Montaż MV 505671 do skrzynki.
Pojedynczy wyłącznik sygnalizacyjny. MV 505795
Podwójny wyłącznik sygnalizacyjny. MV 505795
Schładzacz do 130°C (zalecany dla temp. poniżej 10°C); MV 505932
Schładzacz do 150°C; MV 505932
Potencjometr 130 W; MV 505795
Potencjometr 1000 W; MV 505795
Potencjometr 5000 W; MV 505795
Pokrętło motylkowe ręcznego sterowania
CASE Drives PC Tool; MV 506101
*) Napęd można wyposażyć tylko w jeden nadajnik lub wyłacznik dodatkowy
SUT - Sauter Universal Technology
Napęd można sterować poprzez regulator z wyjściem ciągłym lub stycznikowymPohon lze ovládat regulátory se spojitým nebo
kontaktním výstupem. Zasilanie napędu, szybkość przestawienia, charakterystyka wyjściowa napędu mogą być wybierane
przez użytkownika.
-22-
®
Wymiary napędu
Schładzacz
Schemat podłączenia
Wyposażenie dodatkowe
BU = niebieski
BN = brązowy
BK = czarny
RD = czerwony
GY = szary
GN = zielony
VT = fioletowy
-23-
®
Maksymalne dopuszczalne nadciśnienia robocze [MPa]
Materiał
Żeliwo szare EN-JL 1030
(EN-GLJ-200)
PN
16
120
1,60
---
150
1,44
---
200
-----
250
-----
Notatki:
-24-
Temperatura [oC]
300
350
400
-------------
450
-----
500
-----
525
-----
550
-----
®
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic
LDM, spol. s r.o.
Office in Prague
Tiskařská 10
108 28 Praha 10 - Malešice
Czech Republic
LDM, spol. s r.o.
Office in Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
Czech Republic
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
Czech Republic
tel.: +420 465 502 511
fax: +420 465 533 101
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.cz
tel.: +420 234 054 190
fax: +420 234 054 189
tel.: +420 475 650 260
fax: +420 475 650 263
tel.: +420 465 502 411-3
fax: +420 465 531 010
E-mail: [email protected]
LDM, Polska Sp. z o.o.
Modelarska 12
40 142 Katowice
Poland
LDM Bratislava s.r.o.
Mierová 151
821 05 Bratislava
Slovakia
tel.: +48 32 730 56 33
fax: +48 32 730 52 33
mobile: +48 601 354999
E-mail: [email protected]
http://www.ldmpolska.pl
tel.: +421 2 43415027-8
fax: +421 2 43415029
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.sk
LDM - Bulgaria - OOD
z. k. Mladost 1
bl. 42, floor 12, app. 57
1784 Sofia
Bulgaria
tel.: +359 2 9746311
fax: +359 2 9746311
GSM: +359 88 925766
E-mail: [email protected]
OAO “LDM”
F. Engels str. 32/1
105005 Moscow
Russia
tel.: +7 095 7973037
fax: +7 095 7973037
E-mail: [email protected]
LDM Armaturen GmbH
Wupperweg 21
D-51789 Lindlar
Germany
tel.: +49 2266 440333
fax: +49 2266 440372
mobile: +49 177 2960469
E-mail: [email protected]
http://www.ldmvalves.com
Dystrybutor
LDM, spol. s r.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach i specyfikacjach bez uprzedniego ostrzeżenia.
-25-

Podobne dokumenty

Dwudrogowe i t LDM RV 113 rójdrogowe zawory regulacyjne

Dwudrogowe i t LDM RV 113 rójdrogowe zawory regulacyjne Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.269 . (H/H100) - 0.380 . (H/H100)2 + 1.096 . (H/H100)3 - 0.194 . (H/H100)4 - 0.265 . (H/H100)5 + 0.443 . (H/H100)6

Bardziej szczegółowo