J.Czarniak

Transkrypt

J.Czarniak
oswIADczEfm
radE.gogmiEy
ĄTKowE
xcł1oil
violr.
Uvaga:
! ' orcba skhdajala o.vjadcaie obowią3@ j.ś do 4odrcgo z pEwd.ą Śl.ffi8o
apełnego $}p.hjdja każdejżfubryk'
i
2. Ież€! posegó]ne rub.yki .i. asjdują w kon}ĘdrF p.4!adku Aosowią
m|eł *!isać .!ie doac'..'
3' oŚoba sk}fulającaoświadcunieÓboviąziu j.śtoloeślićpr4naleaÓść
Pośećgólnrh sldad.ików mjątłos}ch. dochodów i &bowąŹń do mjątkn
od.ębmgo i Mją*u obję'ego'.aŁ.ńŚlq wŚpó|no]łĘ ejajkową
4' ośwjadcanie o fuje Bjątkoslm
''
dotFzy @jątla ł |aaju i ż gmicą
ośviodcznie o fuje @jąltowrń oh.jńuje !óMiż
ńer4t.bości pidiężE.
ó- v Ćżęii A Óśr'i'dwia a\'ee Ę iifo@cje jaqą * ca&i B 2ś i.foMje
nieja*t doq'.złs adlB a.]iśztei! sluadają..Boolśsiadfuni oż Eiejg
'obż!iń ńmńomści
czĘŚc
Ą
-l^rll(.'n'r
JEni^ip.dpi-:,'"'
'';'l 9'q!4'n,,-''''*'.o]'Ł''V''Q''ł9''
:V-ą'.v-*1.91*'''
n
'!
,
'-*-liT**Y',
qi .
n
*.r'-l'.' ?' /ll./.9.o.o'''''''''''
'. d]'.{9.ł
}ł idd'!łg'p'r"['qF$-4l''4
v
rru,ł
r-n"
^ u.rJuu
t,
-:--;..-----r--"
-;----;i\-1::
1;, ;- ,
lśl"tsr'y,'uĄ'!Ł.''J"ll
' ''''''''.ł.'d-':'11'1'',''!'|'^vlu?q'''''
u'9'9'y':1P,'
(nn.j9ć ulud',cir
l''dJo
|ó ńłlqr)
po aPÓMiu
się z p*Pi@i
@*1 z dlil 8 l|j!M 1990i o satr2adfie sDi.Ąb
(DaU. z 2001 . Nr l42.poz l59l o@ z 2002 i Nr 23, pozl2o, N. 62- poz558, Nr I I i,
poz984' Nr l53. poz l2?1 i Nr 214' Fz l806)' €odni€
2 ń 24h kj EbY oświad@n' ż.
posidm wchodaae w sllad MEĘńsldcj Bsp''tto]ś.iehl}oqlj b! ś:l@wiąe o'j
_ .lod|o pien'ęźń.f g.ońadzon.wwó|ti€
1' Po.iadamud.i'lv w spólkch hod|owychżUd' .ń gmif,nych
G
ud:ia|v le snowir
P.riet więk'y
2 l.9o MUIu olią9ńąlgmlęiaml w
'''''''''.''''''..'.'''''.'''.''..'..:''....''..''''.'''.
'-.'''.''''
:"::":i:::::::,::::::.:.*:":"*,*:t;r:dylii;
PGi'dam *.j. * lń
.ch ha.d|oqch z udi.|.n
gńinnyth @ób ptżMFh |uh pn.d.i€bio.ców.
w |dó'
7 |e9oi}1uIuo! ą9n!i.nl9|am)w .ÓŁ ublĘ|9ń dolho4w wśÓbś.
' L'u,l '' - !ł'''!'lJL,', ' ' '' '
2 Posiadamakcj.w '.ńy.h spół..h hand|o*}.h-..|.ł
poda1jaiĘ ieńitentaak.]i|''-'''''-.''''....'.'..''''.'.'''
-''..]',a:-l''..ał!.g Łź_
l lggo Mu|u o'ą9n!'em'9'ańlwmfu
ubi.ttvń do9noo7- ń.oŃ
'!/w' '' up€ ł :1ę4.,'''''
f wyąĘ6nień ń.ni! pżyn'iszn?godolepońEJąik!oÓ19bn.golod Skal
.o] .",.*L
bu
Pańsfua' nner
""o""-o.,
""o,'poń*wowej6dry pBwne],Fdn*tok$monąduleMo a nego ch:wiłrków|Ubod[omupodogałofby.iuwdrcdfepżeta.qu_n'|'iypodadopis ń e.
na ne]osobyp'Mn.) ń8dopu]ą.emienie,hóre
l]*j'''''''.''''''''''''''.'''.'''-.''''''
.wspóinń:'ńńym osobtsńi
. t.9o Mulu o.iągnąlemlę|am)
w
'B
tpó|n.f
w soo|b.h
|ubied.m on.d.bwćć|€ n oelnomocnikien
tak'.' dfiala|ros. {nz
nnvńio9oban]
h.nd|owvlh ln.ft'
śi.djb. spó.h]:
- jen
dMki.m
Edv n.dż!@i
! le'oÓ MUl!
oś'asnąl.ńlel.n|
L.ne .o.ioov
o3'.!!rc : mlu
l.d |dń9:
w ó|u ubi.lM
żtfumńia
óród
w rłrog.
fui'iińEi du.lllńogi 3E

Podobne dokumenty