Samochody Suzuki SX4

Transkrypt

Samochody Suzuki SX4
Samochody Suzuki SX4
22.11.2010
Przedsiębiorca Suzuki Motor Poland sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, Ŝe istnieje ryzyko, Ŝe niektóre samochody Suzuki SX4 mogą stwarzać
zagroŜenie dla uŜytkowników.
W niektórych egzemplarzach samochodu Suzuki SX4, z powodu zastosowania w fazie
montaŜu lusterek nieodpowiedniej substancji klejącej, na skutek wibracji powstających
podczas eksploatacji pojazdu moŜe dojść do poluzowania śrub mocujących lusterka
zewnętrzne. W konsekwencji po poluzowania się śrub i długiej eksploatacji samochodu moŜe
dojść do odpadnięcia lusterka.
W Polsce kampania naprawcza dotyczy 2299 samochodów, wyprodukowanych w Japonii.
Lista numerów nadwozia (VIN) w załączniku.
Przedsiębiorca poinformował UOKiK, Ŝe powiadomi listownie właścicieli samochodów
objętych kampanią o konieczności wymiany śrub mocujących lusterka zewnętrzne. Akcja
naprawcza wykonywana jest bezpłatnie.