Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr 310

Transkrypt

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr 310
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) nr 310
zgodna z rozporządzeniem CPR = Construction Products Regulation 305/2011/EU
1.
Typ produktu
zgodnie z aktualnym wykazem produktów
2.
Typy
3.
przeznaczenie
zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej dla ruchu
pieszego i kołowego
4.
Producent
Hauraton Polen Sp. z.o.o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznan / Poland
Tel.: +48 61 6625444
5.
Przedstawiciel
nie dotyczy
6.
System oceny i weryfikacji DWU
3
7.
Jednostka notyfikowana (która
przeprowadziła wstępne badania typu
wymienionego produktu i wydała raport z
przeprowadzonych badań)
Instytut Badawczy Uniwersytetu w Karlsruhe, numer rej. 0754
8.
Jednostka notyfikowana ds. europejskiej
oceny technicznej oraz informacje o
podjętych działaniach w stosunku do wyżej
wymienionego typu wyrobu
nie dotyczy
9.
Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną
Zasadnicza charakterystyka
Wynik
Wodoszczelność (połączenie elementów)
Wytrzymałość na obciążenia
Deformacje przy obciążeniu
NPD
Trwałość
NPD
Wytrzymałość na warunki atmosferyczne
spełnia warunki
10.
Obowiązkowe poświadczenie i podpis
Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt. 9. Za wydanie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest
producent określony w pkt. 4.
Poznan, 08.01.2015
Podpis producenta i w imieniu producenta
Maciej Siecla
Geschäftsführer

Podobne dokumenty